ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

ค้นหาคู่มือ :

คู่มือและมาตรการฐานการให้บริการประชาชน (จังหวัดลำปาง)

ชื่องาน/ชื่อบริการ

ชื่อคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน/ผู้รับบริการ

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเเก่เกษตรกรและผู้ยากจน แผ่นพับสำหรับประชาชน: การติดต่อขอทำเรื่องกู้ยืมเงิน
ดำเนินการด้านงานทะเบียน คู่มือการให้บริการประชาชน ศูนย์ราชการสะดวก
-
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
-
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ คู่มือการให้บริการประชาชน ศูนย์ราชการสะดวก
-พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
-พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
การเข้าใช้งานผู้ค้ากับภาครัฐ คู่มือการใช้งานผู้ค้ากับภาครัฐ (Electronic Bidding:e-bidding)
  การอนุมัติการลงทะเบียนระบบ e-GP คู่มืออนุมัติการลงทะเบียนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP)
การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดค้ำประกันการกู้เงิน ผังขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์การค้ำประกันการกู้เงิน
การคุมประพฤติ คู่มืองานคุมประพฤติสำหรับประชาชน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คู่มือการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การทำงานบริการสังคม คู่มือการทำงานบริการสังคมของหน่วยงานภาคี
การบริการประชาชนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง คู่มือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
การสมัครให้บริการที่พักแบบ Home lodge แบบใบสมัครที่พักแบบ Home lodge ประกาศและระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ
การขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ โฮมสเตย์จังหวัดลำปาง ที่ขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย แบบคำขอโครงการ สำหรับหน่วยงานที่จะขอรับงบการสนับสนุนโครงการด้านการท่องเที่ยว
-แบบรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
-แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการหลังแล้วเสร็จ
ระเบียบการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนท่องเที่ยวชุมชน
(กรมการท่องเที่ยว) พ.ศ.2561
ระเบียบกรมการท่องเที่ยว
-หลักเกณฑ์
-แบบคำขอรับการสนับสนุน สำหรับชุมชนท่องเที่ยวที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา -การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา
รอบรู้นันทนาการ รอบรู้นันทนาการ
แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน
อายุ 15-59 ปี
-แบบทดสอบและเกรฑ์มาตราฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 15-59 ปี
กรมประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
คู่มือการสำหรับประชาชนของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   คู่มือการสำหรับประชาชนของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
งานบริการประชาชน คู่มืออำนวยความสะดวก
งานการสร้างวัด  -
กรมธุรกิจพลังงาน คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
งานหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) /ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กองทุนสรี/กลุ่มออมทรัพย์/กข.คจ./แผนชุมชน/หมู่บ้านท่องเที่ยว ฯลฯ คู่มืองานต่างๆในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ คู่มือบัตรประจำตัวคนพิการ
การรับรองเป็นสวัสดิการชุมชน คู่มือการรับรองเป็นสวัสดิการชุมชน
การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  คู่มือการรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน คู่มือการขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกช
การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู  คู่มือการขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟ
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์) คู่มือการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์)
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว) คู่มือการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)
ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม คู่มือให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรร
งานทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า  คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ขั้นตอนและระยะเวลางานทะเบียนธุรกิจ
ขั้นตอนและระยะเวลางานประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ขั้นตอนและระยะเวลางานกำกับบัญชีธุรกิจ
ขั้นตอนและระยะเวลางานบริการข้อมูลธุรกิจ
ขั้นตอนและระยะเวลางานหลักประกันทางธุรกิจ
    คู่มือด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
    ทะเบียนพาณิชย์
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจ
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
 ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน
    การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา ของบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด กรณีเสนอขายหุ้น ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด กรณีผู้ชื้อหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ
    การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด กรณีแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้
    การจดทะเบียนมติลดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด กรณีตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้จำหน่าย
    การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนการชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด กรณีตัดหุ้นที่ซื้อคืนซึ่งไม่ได้จำหน่ายหรือ จำหน่ายไม่ได้
    การจดทะเบียนแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด
    การจดทะเบียนควบบริษัทมหาชนจำกัด
    การขออนุญาตและจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า หอการค้า
    การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมการค้า หอการค้า
    การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้องบังคับสมาคมการค้า หอการค้า
    การแจ้งทะเบียนสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า
    แจ้งเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสมาคมการค้า หอการค้า
    แจ้งเลิกสมาคมการค้า หอการค้า
    แจ้งเสร็จการชำระบัญชี สามาคมการค้า หอการค้า
    การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (บริษัทจำกัด)
    การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัด
   
    การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ ของบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัทจำกัด) และตราของบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาของบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3  (วัตถุประสงค์) ของบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (แปลงมูลค่าหุ้น) ของบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน) ของบริษัทจำกัด 
    การจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน ลดทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน) ของบริษัทจำกัด 
    การจดทะเบียนตั้ง หรือเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี หรือแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี และที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี (บริษัทจำกัด)
    การจดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
    การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
    การจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี อำนาจ ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
    การจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
    การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
    การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
   
    การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
    การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12
    การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 21
    การแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ หรือแจ้งย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 22
    การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 (กรณีบุคคลธรรมดา
    การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามสนธิสัญญาทางไม่ตรีและความสัมพันธ์ทางเศรฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 (กรณีนิติบุคคที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา) 
    การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511  (กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย
    การขอหนังสือการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
    การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
    การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
    การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) 
    การขอรับใบอนุยาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สำหรับธุรกิจบัญชีสาม ตามมาตรา 17 กรณีบุคคลธรรมดา 
    การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สำหรับธุรกิจบัญชีสาม ตามมาตรา 17 กรณีนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
    การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สำหรับธุรกิจบัญชีสาม ตามมาตรา 17 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
    การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สำหรับธุรกิจบัญชีสอง ตามมาตรา 17 
    การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 7
    การนำส่งงบการเงิน กรณีผู้นำส่งเป็นหอการค้า สมาคมการค้า
    การนำส่งงบการเงิน กรณีผู้นำส่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
    การนำส่งงบการเงิน กรณีผู้นำส่งเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
    การขอแก้ไขรายการอื่น ๆ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
    การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ทำบัญชี
    การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีครั้งแรก
    การแจ้งขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีใหม่
    การแจ้งยกเลิกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี
    การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น 
    การจดทะเบียน การแก้ไขรายการจดทะเบียน และการยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
    การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน 
    การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
    การขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
  งานทรัพย์สินทางปัญญา การแจ้งขอทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดี
    การแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
    การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว ของผู้ทำการผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ
   
    การแจ้งย้ายสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
    การแจ้งของผู้ประสงค์จะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีต่อไป กรณีที่โรงงานผลิตซีดีเดิมเลิกกิจการหรือไม่สามารถทำการผลิตต่อไปได
    การแจ้งการได้มา หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีด
    การแจ้งการจำหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีด
    การแจ้งการได้มา หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติก หรือวัสดุอื่นใดที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
    การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
    การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
    การแจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ณ จุดนาเข้าส่งออก
    การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้
    การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
    การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้
    การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
    การขอถอนเครื่องหมายการค้าของเจ้าขอ
    การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
    การขออนุญาตนำเครื่องบันทึกความเร็วสูงของแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) หรือเครื่องทำสำเนาแถบบันทึกภาพและเสียง (วิดีโอเทป) 
    การขออนุญาตนำเข้าเครื่องผลิตซีดีหรือเครื่องผลิตแผ่นซีดีต้นฉบับ
    การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
    การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
    การจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรว
    การจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัต
    การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
    การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรภายหลังการรับจดทะเบียน
    การต่ออายุอนุสิทธิบัตร
    การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)
    การฟื้นสิทธิให้คำขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย
    การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
    การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
    การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
    การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
    การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
งานการค้าภายใน การอนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพกรดแอซิติกล้ว
    การขออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำยาเคมีอีเธอร์ น้ำยาเคมีคลอโรฟอร์
    การขออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพการกาเฟอีน หรือเกลือของสารกาเฟอี
    การขออนุญาตหนังสือกำกับการขนย้ายตามหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบให้ระบายสู่อุตสาหกรร
    การขออนุญาตขนย้ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบให้ระบายสู่อุตสาหกรร
    การขออนุญาตขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสารที่นำเข้าจากต่างประเท
    การขออนุญาตขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสา
    การขออนุญาตขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้
    การขออนุญาตขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว
    การขออนุญาตขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเท
    การขออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์
    การขออนุญาต/ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ (ประเภทผู้ส่งออกทั่วไป)
   
    การขออนุญาต/ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (ประเภทนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ประเภทสีข้าว ประเภทนายหน้าค้าข้าว ประเภทขายส่ง ประเภทท่าข้าว และประเภทอื่น)
    การขออนุญาต/ขอต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศของกรมการค้าภายใน (รูปพนมมือ)
    การขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาต/ขอใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้า
การให้บริการด้านผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองลำปาง
การให้บริการด้านผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด
การให้บริการด้านผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ
การให้บริการด้านผังเมือง กฏกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง
การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบคำรัองขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
งานบริการด้านช่าง ข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
งานบริการด้านช่าง ข้อมูลการตรวจสอบโรงมหรสพ
งานบริการด้านช่าง ข้อมูลงานทดสอบวัสดุ
งานบริการด้านช่าง ข้อมูลงานก่อสร้างเขื่อน
งานบริการด้านช่าง ข้อมูลงานควบคุมการก่อสร้าง
งานบริการด้านช่าง ข้อมูลงานกำจัดผักตบชวา
การให้บริการงาน OSCC แนวทางการปฏิบัติสำหรับเด็ก สตรี ผู้ถูกกระทำรุนแรง และผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (OSCC) โรงพยาบาลลำปาง
งานบริการด้านช่าง แบบบ้านเพื่อประชาชน (แบบแปลนก่อสร้าง)
งานการรับเรื่องร้องเรียน คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
งานการรับเรื่องร้องเรียน คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
การติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ คู่มือการติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ออนไลน์
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คู่มือสำหรับประชาชน : การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คู่มือสำหรับประชาชน :การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  (คู่มือที่ 23)

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์  (คู่มือที่ 25)
การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1) คู่มือประชาชน : การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1)
การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร คู่มือประชาชน : การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร
การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน คู่มือประชาชน : การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน
การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว คู่มือประชาชน : การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว
การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร คู่มือประชาชน : การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)/ขยายโรงงาน คู่มือประชาชน : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)/ขยายโรงงาน
การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) คู่มือประชาชน : การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน คู่มือประชาชน : การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง คู่มือประชาชน : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา คู่มือประชาชน : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย คู่มือประชาชน : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย
การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน คู่มือประชาชน : การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน คู่มือประชาชน : การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน คู่มือประชาชน : การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 คู่มือประชาชน : การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 คู่มือประชาชน : การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี คู่มือประชาชน : การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน คู่มือประชาชน : การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี คู่มือประชาชน : การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว คู่มือประชาชน : การแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ไว้แล้ว
การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คู่มือประชาชน : การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม คู่มือประชาชน : การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
การย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม คู่มือประชาชน : การย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการ
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คู่มือประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
การโอนการประกอบกิจการโรงงาน คู่มือประชาชน : การโอนการประกอบกิจการโรงงาน
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่
การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต คู่มือประชาชน : การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต
การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24)
การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 7) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 7)
การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20)
การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25)
การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่
การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่ 12) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่ 12)
การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น (แบบแร่ 13) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น (แบบแร่ 13)
การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10)
การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 16) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 16)
การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ 26) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ 26)
การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 6) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 6)
การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 11) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 11)
การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19)
การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 17) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 17)
การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28)
การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) กรณีเป็นแร่ยิปซัม คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) กรณีเป็นแร่ยิปซัม
การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (แบบแร่ 9) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (แบบแร่ 9)
การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน คู่มือประชาชน : การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน
การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 5) คู่มือประชาชน : การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 5)
การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง คู่มือประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง
การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง คู่มือประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ คู่มือประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่
การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม คู่มือประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม
การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม คู่มือประชาชน : การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม
การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง คู่มือประชาชน : การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ คู่มือประชาชน : การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ
การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่) คู่มือประชาชน : การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่)
การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23)
การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่ คู่มือประชาชน : การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่
การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง คู่มือประชาชน : การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง
การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีพิเศษ) คู่มือประชาชน : การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีพิเศษ)
การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ (แบบแร่ 2) คู่มือประชาชน : การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ (แบบแร่ 2)
การขออาชญาบัตรพิเศษ (แบบแร่ 3) คู่มือประชาชน : การขออาชญาบัตรพิเศษ (แบบแร่ 3)
การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ (แบบแร่ 1) คู่มือประชาชน : การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ (แบบแร่ 1)
การขอโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คู่มือประชาชน : การขอโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
การขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอด คู่มือประชาชน : การขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอด
การขอโอนประทานบัตรทำเหมืองแร่ คู่มือประชาชน : การขอโอนประทานบัตรทำเหมืองแร่
การขอโอนประทานบัตรโดยเสน่หา คู่มือประชาชน : การขอโอนประทานบัตรโดยเสน่หา
การออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร (แบบแร่ 27) คู่มือประชาชน : การออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร (แบบแร่ 27)
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  คู่มือประชาชน : การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การออกบัตรประจำตัว อปพร. และวุฒิบัตร  - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
 
- คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การขอออกโฉนดทีดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายตาม มาตรา 59 ( ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน) คู่มือประชาชนการขอออกโฉนดทีดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายตาม มาตรา 59 ( ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน)
การขอออกโฉนดทีดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายตาม มาตรา 59 ( มีหลักฐานสำหรับที่ดิน) คู่มือการขอออกโฉนดทีดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายตาม มาตรา 59 ( มีหลักฐานสำหรับที่ดิน)
การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน คู่มือการออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด คู่มือการออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน คู่มือการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
คำขอเบ็ดเตล็ดประเภทแก้คำนำหน้านามชื่อตัว ชื่อสกุล คู่มือคำขอเบ็ดเตล็ดประเภทแก้คำนำหน้านามชื่อตัว ชื่อสกุล
คำขอเบ็ดเตล็ดประเภทคำขอหนังสือรับรองประเมินราคาทุนทรัพย์ คู่มือคำขอเบ็ดเตล็ดประเภทคำขอหนังสือรับรองประเมินราคาทุนทรัพย์
คำขอเบ็ดเตล็ดประเภทคำขอตรวจค้นหลักฐานทะเบียนที่ดิน คู่มือคำขอเบ็ดเตล็ดประเภทคำขอตรวจค้นหลักฐานทะเบียนที่ดิน
คำขอเบ็ดเตล็ดประเภทคำขอตรวจสอบหลักทรัพย์ คู่มือคำขอเบ็ดเตล็ดประเภทคำขอตรวจสอบหลักทรัพย์
การออกใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน คู่มือการออกใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
การจดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ คู่มือการจดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ
การจดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองกรณีต้องประกาศ คู่มือการจดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองกรณีต้องประกาศ
การจดทะเบียนประเภทโอนมรดกกรณีไม่มีผู้จัดการมรดก คู่มือการจดทะเบียนโอนมรดกกรณีไม่มีผู้จัดการมรดก
การจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล คู่มือการจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล
การจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม คู่มือการจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดินหรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก น.ส. 3 ก คู่มือการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดินหรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก น.ส. 3
การจดทะเบียนอาคารชุดกรณีที่ดินรวมกับอาคารมีภาระผูกพัน คู่มือการจดทะเบียนอาคารชุด
การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีต้องประกาศ คู่มือการจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีต้องประกาศ
การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ คู่มือการจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ
การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ คู่มือการจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ
การขายทอดตลาดทรัพย์ คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
ความรู้กฎหมาย คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
การบังคับคดี คู่มือการบังคับคดี
การติดต่อราชการ คู่มือการติดต่อราชการ กรมบังคับคดี
คู่มือสำนักงานประกันสังคม คู่มือสำนักงานประกันสังคม
การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า คู่มือประชาชน : การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
การขออนุญาตเพื่อเข้าไป หรือผ่านทาง หรือใช้ทาง และการนำหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คู่มือประชาชน : การขออนุญาตเพื่อเข้าไปหรือผ่านทาง หรือใช้ทาง และการนำ หรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดลำปาง คู่มือประชาชน : การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดลำปาง
การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล  - คู่มือประชาชนด้านทรัพยากรน้ำ
 - แนวปฏิบัติในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล
 - แนวปฎิบัติในการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
 - แนวปฎิบัติในการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
 - แนวปฏิบัติในการออกตรวจสถานที่
การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกร คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
 

© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549