ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

ค้นหาคู่มือ :

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (จังหวัดลำปาง)
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2563
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเเก่เกษตรกรและผู้ยากจน คู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืม
เเก่เกษตรกรและผู้ยากจน
งานทะเบียนและงานอนุญาตการขับรถ คู่มือการให้บริการประชาชน ศูนย์ราชการสะดวก 
การเข้าใช้งานผู้ค้ากับภาครัฐ คู่มือการใช้งานผู้ค้ากับภาครัฐ (Electronic Bidding:e-bidding)
การลงทะเบียนคกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง(หน่วยงานนำร่อง) คู่มือการลงทะเบียนคกก.กำหนดราคากลาง(งานก่อสร้าง)สำหรับหน่วยงานนำร่อง
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ E-filing
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง คู่มือการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
การจัดการองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ คู่มือ/องค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
การนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจ คู่มือการนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ คู่มือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
การคุมประพฤติ มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยงานคุมประพฤติ,พ.ร.บ.คุมประพฤติ
การตรวจพิสูจน์ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การปล่อยตัวชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ คู่มือการปล่อยตัวชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน คู่มือการายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
ใบสมัครตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย แบบฟอร์มการรับสมัครตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ใบสมัครขอรับการพิจารณา Home lodge ใบสมัครขอรับการพิจารณา Home lodge
ประกาศ Home lodge
แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย แบบคำขอโครงการ
-แบบรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
-แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการหลังแล้วเสร็จ
ระเบียบการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนท่องเที่ยวชุมชน (กรมการท่องเที่ยว) พ.ศ.2561 ระเบียบกรมการท่องเที่ยว
หลักเกณฑ์
แบบคำขอรับการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
การเบิกจ่ายเงิน             
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยวชนและประชาชนประจำปี 2562
กรมประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
จำหน่ายวัคซีนสัตว์ปีก , สุกร จำหน่ายวัคซีนสัตว์ปีก , สุกร
ทำหมัน , ยาคุม , วัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมัน , ยาคุม , วัคซีนพิษสุนัขบ้า
รักษาพยาบาลสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์
ขั้นตอนการขออนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ทางระบบ E-Service ขั้นตอนการขออนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ทางระบบ E-Service
ขั้นตอนการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์ ขั้นตอนการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์
ขั้นตอนการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ขั้นตอนการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคสัตว์
ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
แผนผังขั้นตอนการนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ แผนผังขั้นตอนการนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
ขั้นตอนและหลักฐานที่ใช้ในการขอใช้บริการต่างๆ ขั้นตอนและหลักฐานที่ใช้ในการขอใช้บริการต่างๆ
งานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คู่มือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
งานพระสังฆาธิการ คู่มือพระสังฆาธิการ
งานพระวินยาธิการ คู่มือพระวินยาธิการ
งานดูแลและจัดการศาสนสมบัติ คู่มือดูแลและจัดการศาสนสมบัติ
งานไวยาวัจกร คู่มือไวยาวัจกร
งานนิตยภัต คู่มือนิตยภัต
กรมธุรกิจพลังงาน คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
กองทุน คู่มือปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนในกรมการพัฒนาชุมชน
ศาสตร์พระราชา ศาสตร์พระราชา สู่โคก หนอง นา โมเดล
คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีพ.ศ. 2563
คู่มือกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน งานทุกงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
งานทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า  คู่มือการเปิดร้านค้าออนไลน์ (e-commerce)
งานทรัพย์สินทางปัญญา คู่มือการตรวจสอบการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี 2562
งานการค้าภายใน คู่มือ โครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 - 2563
งานการค้าต่างประเทศ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
งานตรวจโรงมหรสพ คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง กฎหมายผังเมือง
กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง กฎหมายการขุดดินและถมดิน
กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง กฎหมายการจัดรูปเพื่อการพัฒนาพื้นที่
กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542
กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543
กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง กฎหมายด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
การปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด เพื่อดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด เพื่อดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ คู่มือโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คู่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนับให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คู่มือปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับเจ้าหน้าที่
กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนับให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563
การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ (คู่มือที่ 1)

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ (คู่มือที่ 8)

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
การให้ความช่วยเหลือและ  สงเคราะห์ผู้ประสบภัย - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
-
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  - แผนแม่บท ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
-
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
-
คู่มือศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
การดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 -
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
 -
คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
การแจ้งเตือนภัยพิบัติแก่ประชาชน การประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติแก่ประชาชน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
การจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล คู่มือการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
การอายัดที่ดิน คู่มือการอายัดที่ดิน
คู่มือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา คู่มือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม ป.ที่ดิน
การดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คู่มือการดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
การดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คู่มือการดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
การรังวัดออกเอกสารสิทธิ์เฉพาะราย คู่มือการรังวัดออกเอกสารสิทธิ์เฉพาะราย
การปฏิบัติงานของกระบวนงานออกใบแทนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนงานออกใบแทนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ความรู้กฎหมาย คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
การบังคับคดี คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
     
     
คู่มือสำนักงานประกันสังคม คู่มือสำนักงานประกันสังคม
การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า คู่มือประชาชน : การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
การขออนุญาตเพื่อเข้าไป หรือผ่านทาง หรือใช้ทาง และการนำหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คู่มือประชาชน : การขออนุญาตเพื่อเข้าไปหรือผ่านทาง หรือใช้ทาง และการนำ หรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดลำปาง คู่มือประชาชน : การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดลำปาง
การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล  - คู่มือประชาชนด้านทรัพยากรน้
 -
แนวปฏิบัติในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
 -
แนวปฎิบัติในการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
 -
แนวปฎิบัติในการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
 -
แนวปฏิบัติในการออกตรวจสถานที่
การอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) คู่มือการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
การรับเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ แนวทางปฏิบัติในการรับเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ
การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ แนวทางการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ
การเบิกเงินงบประมาณ แนวทางการเบิกเงินงบประมาณ
การจ่ายเงินงบประมาณ แนวทางการจ่ายเงินงบประมาณ
การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์
การขอใช้รถราชการ ขั้นตอนการขอใช้รถราชการ
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการจัดทำเอกสารขออนุญาตลาให้แก่ข้าราชการ ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาตลา
งานบริการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกร คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง

© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549