ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"


ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง


แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2564   12/11/63

- แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   15/11/63 

- แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   24/2/63

- แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2563   9/7/62

- แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวนปี 2562   9/10/61

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (2561-2564) ฉบับเต็ม    1/2/60

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวนรอบ พ.ศ.2560)  29/6/59

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  17/5/59

รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  17/5/59

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 (PDF)  17/5/59

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561  
9/5/59

 

ระบบการกำกับติดตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี  2564


 - ความคืบหน้าการดำเนินงาน และการติดตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 

 - ระบบการติดตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

 

 

รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563


 - สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549