Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... นครแห่งความสุขและสุจริต       คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
 
โครงการปิดทองหลังพระ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง

เชิญร่วมงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบาน" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 23/02/58
เชิญร่วมงาน "สืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร" 12/02/58
 
 
 
 
: ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดลำปาง : 
การค้นหาที่กำหนดเอง
จัดเรียงตาม:
Relevance
Relevance
Date
เว็บ
 
 
 
หหห
New Ribbon
Slide 1
ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั
Slide 1
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด
Slide 1
ประชุมรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช.๒ค ปี ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
เปิดโครงการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๗ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจของปวงชน
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
Slide 1
ประชุมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้เพื่อปลูกยางพารา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุม ศอ.ปส.จ.ลป
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลลำปาง อ.เมืองลำปาง
Slide 1
ร่วมประชุมการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชี
Slide 1
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
แถลงข่าวการจัดประมูลเลขทะเบียนรถ (เลขสวย)
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง
Slide 1
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
Slide 1
เปิดงานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Slide 1
โครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติฯ
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องจาววัง โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ อ.เมืองลำปาง
Slide 1
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านความมั่นคงจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สพม. เขต ๓๕
Slide 1
ประชุมเสวนายามเช้า (Morning Brief
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุม ก.อบต.จ.ลป. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำป
Slide 1
ร่วมประชุมวีดิทัศน์ทางไกลและรายงานผลการดำเนินงาน
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุม ก.ท.จ.ลป. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำป
Slide 1
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมฯ
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
Example Frame 
ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ประชุมรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช.๒ค ปี ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
เปิดโครงการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๗ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจของปวงชน

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
กลุ่มงานอำนวยการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
   
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวน)
การบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค
PMQA จังหวัดลำปาง
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
การชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2556
ประชุม กรอ.
ประชุม กบจ.
ประชุม อจร.
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2548
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2549
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2550
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2551
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2552
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2553
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2554
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2555
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2549
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2551
ปี พ.ศ.2552
ปี พ.ศ.2553
ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์กลุ่มงาน  
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ
ระบบฐานข้อมูล กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่) หน่วยการปกครอง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ แผนที่น้ำท่วมจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2554
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ภาพแผนที่ปัญหาหมอกควันของจังหวัด ลำปาง เมื่อ 1 มี.ค. 55
ประชุม คกก.โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทำเนียบตำบล หมู่บ้านจังหวัดลำปาง
ประชุม คกก.ดำเนินงานตามแผนฯ เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  
 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
WebBoard  ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ.
ดาวน์โหลดเอกสาร
- กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบหนังสือเวียน
- การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือน (ลธ.กพ.)
- การจัดคนลง (รกพ.เบญจวรรณ)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน
- สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ปี 2551
- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
- การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ
- การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 51
- ตัวอย่าง คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่าง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง"อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน"
คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด
คู่มือคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2552
ผลสรุปแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2552
คำกล่าว พระวรธรรม, สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
 
 
 
 
สรุปข่าวประชุม ครม.
ประชุม คกก.รักษาความสงบ เรียบร้อย
ประชุมนายอำเภอ
ประชุมยาเสพติด จ.ลำปาง
ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง เรื่องราวร้องทุกข์
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการประชุม ครม.
ประชุมจังหวัดลำปาง
 
 
 
 
 
 
- โครงการพระราชดำริ - 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
- กองทุนหมู่บ้าน - กระบวนงานบริการของจังหวัด
- ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
 
- เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง (ลำปาง)
- Intranet  (MOInet)  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- เมล์กระทรวงมหาดไทย  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)
- ทีวีมหาดไทย (Mahadthai Channel) - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มท.
- สารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้ - สถาบันดำรงราชานุภาพ
- รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย
 
 

=> 1/5/58 วันแรงงงานจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558

=> 5/5/58  งานพระราชพิธีวัน "ฉัตรมงคล" เวลา 07.45 น. ณ ห้องประชุม อบจ. ต.ศาลา อ.เกาะคา

=> 8/5/58  โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจ.ลำปาง ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา อ.แม่พริก

=> 21/5/58  ประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ อาคารนันทนาการ กฟผ.แม่เมาะ

=>22/5/58 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจ.ลำปาง ณ โรงเรียนปงยางคก อ.ห้างฉัตร

=> 28/5/58 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / ประชุม ศพส. / ประชุมความมั่นคงฯ

 
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง

เตือนภัยอากาศ จ.ลำปาง
เตือนภัยไข้เลือดออกจ.ลำปาง
เตือนภัยเบิกจ่ายงบประมาณ จ.ลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ภูมิอากาศ จ.ลำปาง
ปริมาณน้ำฝน จ.ลำปาง
ปริมาณน้ำในเขื่อน จ.ลำปาง
 

ผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ 6 เดือน
การแถลงข่าวผลงาน กระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน Download

ไทยคู่ฟ้า
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.แบบสำรวจ
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
PMOC
คืนความสุขให้คนในชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาตื
สภานการณ์แผ่นดินไหวภาคเหนือ
ผลงานรัฐบาล
ร่วมใจปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
การบูรณาการงานด้าน วทน.กับ จว.กลุ่ม จว.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บีริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นดอทคอม
ไทยตำบลดอทคอม
บทความไอที
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ททท
ศคง 1213
Bangkok Airways

* สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
 
© พ.ศ. 2558 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5027, 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549