วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... นครแห่งความสุขและสุจริต       คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
 
โครงการปิดทองหลังพระ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง

ความคิดเห็นของข้อมูลในเว็บไซต์ จังหวัดลำปาง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote   / แสดงความคิดเห็น

เชิญร่วมงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบาน" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 23/02/58
เชิญร่วมงาน "สืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร" 12/02/58
 
 
 
 
: ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดลำปาง : 
การค้นหาที่กำหนดเอง
จัดเรียงตาม:
Relevance
Relevance
Date
เว็บ
 
 
 
หหห
New Ribbon
Slide 1
แถลงข่าวโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ต้อนรับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในงานแสดงสินค้า GI ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ความภูมิใจสู่สากล
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
Slide 1
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ
Slide 1
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจรองนายกรัฐมนตรีฯ
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกลวัลวที สำนักนายกรัฐมนตรี กทม.
Slide 1
ประชุมของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฯ
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.ลำปาง
Slide 1
วางศิลาฤกษ์ปลูกสร้างพระธาตุเจดีย์
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ วัดสุขสวัสดิ์ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง
Slide 1
ถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง
Example Frame 
แถลงข่าวโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ต้อนรับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในงานแสดงสินค้า GI ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ความภูมิใจสู่สากล

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
กลุ่มงานอำนวยการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
   
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวน)
การบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค
PMQA จังหวัดลำปาง
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
การชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2556
ประชุม กรอ.
ประชุม กบจ.
ประชุม อจร.
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2548
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2549
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2550
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2551
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2552
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2553
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2554
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2555
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2549
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2551
ปี พ.ศ.2552
ปี พ.ศ.2553
ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์กลุ่มงาน  
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ
ระบบฐานข้อมูล กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่) หน่วยการปกครอง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ แผนที่น้ำท่วมจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2554
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ภาพแผนที่ปัญหาหมอกควันของจังหวัด ลำปาง เมื่อ 1 มี.ค. 55
ประชุม คกก.โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทำเนียบตำบล หมู่บ้านจังหวัดลำปาง
ประชุม คกก.ดำเนินงานตามแผนฯ เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  
 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
WebBoard  ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ.
ดาวน์โหลดเอกสาร
- กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบหนังสือเวียน
- การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือน (ลธ.กพ.)
- การจัดคนลง (รกพ.เบญจวรรณ)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน
- สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ปี 2551
- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
- การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ
- การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 51
- ตัวอย่าง คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่าง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง"อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน"
คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด
คู่มือคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2552
ผลสรุปแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2552
คำกล่าว พระวรธรรม, สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
 
 
 
 
สรุปข่าวประชุม ครม.
ประชุม คกก.รักษาความสงบ เรียบร้อย
ประชุมนายอำเภอ
ประชุมยาเสพติด จ.ลำปาง
ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง เรื่องราวร้องทุกข์
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการประชุม ครม.
ประชุมจังหวัดลำปาง
 
 
 
 
 
 
- โครงการพระราชดำริ - 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
- กองทุนหมู่บ้าน - กระบวนงานบริการของจังหวัด
- ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
 
- เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง (ลำปาง)
- Intranet  (MOInet)  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- เมล์กระทรวงมหาดไทย  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)
- ทีวีมหาดไทย (Mahadthai Channel) - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มท.
- สารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้ - สถาบันดำรงราชานุภาพ
- รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย
 
 
=> 12/3/58 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสา อ.แจ้เห่ม

=> 18/3/58 ประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

=> 26/3/58 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อบต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา

=> 30/3/58 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / ประชุม ศพส. / ประชุมความมั่นคงฯ
 
 
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
© พ.ศ. 2558 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5027 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549