ทำเนียบรายนามผู้ว่าราชการเมืองนครลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

1.

พระยาสุเรนทรราชเสนา (เจิม จารุจินดา)

พ.ศ.2453 - พ.ศ.2470

2.

พระยาวิเศษฤๅไชย (ม.ล.เจริญ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

พ.ศ. 2471 - พ.ศ.2472

3.

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (พงษ์บุรุษชาติ)

พ.ศ.2472 - พ.ศ.2475

4.

พระยากำธรพายัพทิศ (ดิศอินทรโสฬส)

พ.ศ.2475 - พ.ศ.2476

5 .

พระยาประชากรบริรักษ์ (แอร่ม สุนทรศารทูล)

พ.ศ.2476 - พ.ศ.2480

6.

พระพายัพพิริยกิจ

พ.ศ.2481 - พ.ศ.2482

7.

หลวงอุตตรดิตถาภิบาล

พ.ศ.2482 - พ.ศ.2484

8.

หลวงเกษมประศาสน์

พ.ศ.2484 - พ.ศ.2485

9.

หลวงศุภการบริรักษ์

พ.ศ.2485 - พ.ศ.2489

10.

ขุนสีมะสิงห์สวัสดิ์

พ.ศ.2489 - พ.ศ.2490

11.

ขุนอักษรสารสิทธิ์

พ.ศ.2490 - พ.ศ.2494

12.

นายพ่วง         สุวรรณรัฐ

พ.ศ.2494 - พ.ศ.2495

13.

นายสุวรรณ     รื่นยศ

พ.ศ.2495 - พ.ศ.2497

14.

ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

พ.ศ.2497 - พ.ศ.2501

15.

นายเชื่อม       ศิริสนธิ

พ.ศ.2501 - พ.ศ.2504

16.

นายสุบิน        เกษทอง

พ.ศ.2504 - พ.ศ.2515

17.

นายชุ่ม บุญเรือง

พ.ศ.2515 - พ.ศ.2516

18.

นายสำราญ     บุษปวนิช

พ.ศ.2516 - พ.ศ.2519

19.

นายไสว         ศิริมงคล

พ.ศ.2519 - พ.ศ.2523

20.

นายสำรวย     พึ่งประสิทธิ์

พ.ศ.2523 -พ.ศ.2524

21.

นายชูวงศ์       ฉายะบุตร

พ.ศ.2524 - พ.ศ.2528

22.

นายยุทธ        แก้วสัมฤทธิ์

1 ตุลาคม พ.ศ.2528 -
30 กันยายน พ.ศ.2532

23.

นายอุทัย        นาคปรีชา

1 ตุลาคม พ.ศ.2532 -
30 กันยายน พ.ศ.2533

24.

นายชนะศักดิ์   ยุวบูรณ์

1 ตุลาคม พ.ศ.2533 -
15 มิถุนายน พ.ศ.2534

25.

ร.ต.พูลศักดิ์     สัตยานุรักษ์

16 มิถุนายน พ.ศ.2534 -
30 กันยายน พ.ศ.2535

26.

ร.อ.อริยะ       อุปารมี

1 ตุลาคม พ.ศ.2535 -
17 ตุลาคม พ.ศ. 2536

27.

นายสุชาติ       ธรรมมงคล

18 ตุลาคม พ.ศ.2536 -
24 พฤษภาคม พ.ศ.2537

28.

นายสหัส        พินทุเสนีย์

25 พฤษภาคม พ.ศ.2537 -
30 กันยายน พ.ศ.2540

29.

นายเฉลิมพล   ประทีปะวณิช

20 ตุลาคม พ.ศ.2540 -
30 กันยายน พ.ศ.2542

30.

นายพีระ        มานะทัศน์

1 ตุลาคม พ.ศ.2542 -
30 กันยายน พ.ศ.2545

31.

นายเฉลิมพล   ประทีปะวณิช

1 ตุลาคม พ.ศ.2545 -
30 กันยายน พ.ศ.2546

32.

นายอมรทัต     นิรัติศยกุล

1 ตุลาคม พ.ศ.2546 -
30 กันยายน พ.ศ.2550

33.

นายดิเรก        ก้อนกลีบ

1 ตุลาคม พ.ศ.2550 -
19 ตุลาคม พ.ศ.2551

34.

นายอมรพันธุ์   นิมานันท์

20 ตุลาคม พ.ศ.2551 -
15 มีนาคม พ.ศ.2552

35.

นายสมบูรณ์    ศรีพัฒนาวัฒน์

16 มีนาคม พ.ศ.2552 -
30 กันยายน พ.ศ.2552

36.

นายศุภกิจ      บุญญฤทธิพงษ์

1 ตุลาคม พ.ศ.2552 -
30 กันยายน พ.ศ.2553

37.

นายอธิคม       สุพรรณพงศ์

1 ตุลาคม พ.ศ.2553 -
30 กันยายน พ.ศ.2554

38.

นายบุญเชิด     คิดเห็น

29 ธันวาคม พ.ศ.2554 -
26 เมษายน พ.ศ.2555

39.

นายธวัชชัย     เทอดเผ่าไทย

27 เมษายน พ.ศ.2555 -
30 กันยายน พ.ศ.2556

40.

นายธานินทร์  สุภาแสน

1 ตุลาคม พ.ศ.2556 -
30 กันยายน พ.ศ.2558

41.

นายสามารถ  ลอยฟ้า

1 ตุลาคม พ.ศ.2558 -
30 กันยายน พ.ศ.2559

42.
นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 -
30 กันยายน พ.ศ.2560
43.
นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน