ลำดับนามเจ้าผู้ครองนครลำปาง  ตั้งแต่ พ.ศ.2275 – 2465
ทิพย์จักราธิวงศ์แห่งนครลำปาง

ลำดับ

นาม

ตั้งแต่ พ.ศ.

1.

พระญาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

พ.ศ.2275 - 2304

2.

เจ้าฟ้าชายแก้ว (เจ้าฟ้าสิงหราชธานี)

พ.ศ.2304 – 2317

3.

พระยากาวิละ (เจ้าขนานกาวิละ)

พ.ศ.2317 – 2325

4.

พระยาคำโสม (เจ้าน้อยคำโสม)

พ.ศ.2325 – 2337

5.

พระเจ้าสุวรรณหอคำดวงทิพย์ (เจ้าดวงทิพย์)

พ.ศ.2337 – 2369

6.

พระยาไชยวงศ์ (เจ้าขนานไชยวงศ์)

พ.ศ.2369 – 2381

7.

พระยาขัติยะ (เจ้าน้อยคันธิยะ หรือเจ้าน้อยขัติยะ)

พ.ศ.2381 – 2381 (6 เดือน)

8.

พระยาน้อยอินทร์ (เจ้าน้อยอินทร์)

พ.ศ.2381 – 2391

9.

เจ้าวรญาณรังษีภักดีราชธรรมฯ (เจ้าขนานวรญาณรังสี)

พ.ศ.2391 – 2414

10.

เจ้าพรหมาภิพงศ์ธาดาฯ (เจ้าวงศ์ หรือเจ้าพรหมวงศ์)            
(เมื่อเจ้าวรญาณรังษีฯ ถึงแก่พิราลัย พ.ศ.2414
เจ้าอุปราชพรหมวงศ์ ได้รักษาราชการนครลำปาง จนถึง
พ.ศ.2416 จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง)

พ.ศ.2414 – 2429

11.

เจ้านรนันท์ไชยชวลิตฯ (เจ้าน้อยทนันท์ไชย)  ตั้งแต่ พ.ศ.2430 ทางราชการได้ให้เจ้าพรหมาภิพงศ์ธาดาฯ รับตำแหน่งเป็น
เจ้านครจางวาง เป็นที่ปรึกษาของเจ้านครลำปาง โดยให้
เจ้าอุปราช คือ เจ้าน้อยทนันท์ไชย เป็นผู้ว่าราชการ นครลำปางแทน จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2437 เมื่อเจ้าพรหมาภิพงศ์ธาดาฯ ถึงแก่พิราลัยแล้ว จึงแต่งตั้งให้เจ้าอุปราชทนันท์ไชย เป็นเจ้านรนันท์ไชยชวลิตฯ เจ้าผู้ครองนครลำปาง)

พ.ศ.2430 – 2440

12.

เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตฯ (เจ้าบุญทวงศ์)

พ.ศ.2440 - 2465