ข้าราชการอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางในวันหยุดราชการ
เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดลำปาง)