เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดลำปาง)

 

<< ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565

<< ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565

<< ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

<< ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2564

<< ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

<< ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564

<< ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

<< ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

<< ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

<< ประจำเดือน กันยายน 2563 (เพิ่มเติม)

<< ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563

<< ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563

<< ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563

<< ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

<< ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

<< ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

<< ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2562

<< ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

<< ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562

<< ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

<< ประจำเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

<< ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

<< ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561

<< ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561

<< ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2561

<< ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561

<< ประจำเดือน ธันวาคม 2560

<< ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

<< ประจำเดือน ตุลาคม 2560