ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1.
นายสาคร เปลี่ยนอำไพ
29 มิถุนายน 2521 - 22 มิถุนายน 2524
2.
นายไสว พราหมณี
30 มิถุนายน 2524 - 10 ตุลาคม 2525
3.
นายสมศักดิ์ ศรีวรรธณะ
11 ตุลาคม 2525 - 1 ตุลาคม 2529
4.
นายสุพงษ์ ศรลัมพ์
1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2531
5.
นายทองคำ เขื่อนทา
1 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2532
6.
นายปกรณ์ ประพิณ
1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2534
7.
ร้อยตรีประสิทธิ์ ไชยศรี
1 กุมภาพันธ์ 2534 - 30 กันยายน 2537
8.
นายพีระ มานะทัศน์
1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2535
9.
นายสำเริง ปุณโยปกรณ์
1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2538
10.
นายพีระ มานะทัศน์
2 ตุลาคม 2537 - 8 ธันวาคม 2539
11.
ร้อยตรีมานพ กปิตถัย
1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
12.
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
2 ตุลาคม 2539 - 19 ตุลาคม 2540
13.
นายนุกุล คุณาวงศ์
9 ธันวาคม 2539 - 19 ตุลาคม 2540
14.
นายสิทธิพร เกียรติศิริโรจน์
20 ตุลาคม 2540 - 19 เมษายน 2541
15.
นายสุนทร ศรีมาเสริม
20 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
16.
นายเสน่ห์ เฉลิมผล
20 เมษายน 2541 -30 กันยายน 2542
17.
นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี
1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545
18.
นายภักดี รัตนผล
4 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2544
19.
นายดิเรก ก้อนกลีบ
1 ตุลาคม 2544 -30 กันยายน 2546
20.
นายอธิคม สุพรรณพงศ์
18 พฤศจิกายน 2545 - 30 กันยายน 2548
21.
นายเจริญสุข ชุมศรี
1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2550
22.
นายวันชัย สุทธิวรชัย
25 ตุลาคม 2548 - 3 มิถุนายน 2550
23.
นายสามารถ ลอยฟ้า
4 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2552
24.
นายชาย พานิชพรพันธุ์
8 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2551
25.
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร
27 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2556
26.
นายอุทาร ชวเมธี
26 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2554
27.
นายสุรชัย จงรักษ์
9 มกราคม 2555 - 30 กันยายน 2555
28.
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
7 ธันวาคม 2555 - 30 กันยายน 2557
29.
นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์
28 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
30.
นายมงคล  สุกใส
1 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
31.
นายสมชัย  กมลเทพเทวินทร์
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
32.
นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
33.
นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท 10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
34.
นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561
35.
นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
36.
นายประจวบ  กันธิยะ 8 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
37.
นายสมเกียรติ  ตันตระกูล 8 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน