ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1.
พระยาสุเรนทรราชเสนา (เจิม จารุจินดา)
พ.ศ.2453 - พ.ศ.2470
2.
พระยาวิเศษฤๅไชย (ม.ล.เจริญ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
พ.ศ. 2471 - พ.ศ.2472
3.
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (พงษ์ บุรุษชาติ)
พ.ศ.2472 - พ.ศ.2475
4.
พระยากำธรพายัพทิศ (ดิศ อินทรโสพัส)
พ.ศ.2475 - พ.ศ.2476
5 .
พระยาประชากรบริรักษ์ (แอร่ม สุนทรศารทูล)
พ.ศ.2476 - พ.ศ.2480
6.
พระพายัพพิริยกิจ
พ.ศ.2481 - พ.ศ.2482
7.
หลวงอุตตรดิตถาภิบาล
พ.ศ.2482 - พ.ศ.2484
8.
หลวงเกษมประศาสน์
พ.ศ.2484 - พ.ศ.2485
9.
หลวงศุภการบริรักษ์
พ.ศ.2485 - พ.ศ.2489
10.
ขุนสีมะสิงห์สวัสดิ์
พ.ศ.2489 - พ.ศ.2490
11.
ขุนอักษรสารสิทธิ์
พ.ศ.2490 - พ.ศ.2494
12.
นายพ่วง สุวรรณรัฐ
พ.ศ.2494 - พ.ศ.2495
13.
นายสุวรรณ รื่นยศ
พ.ศ.2495 - พ.ศ.2497
14.
ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์
พ.ศ.2497 - พ.ศ.2501
15.
นายเชื่อม ศิริสนธิ
พ.ศ.2501 - พ.ศ.2504
16.
นายสุบิน เกษทอง
พ.ศ.2504 - พ.ศ.2515
17.
นายชุ่ม บุญเรือง
พ.ศ.2515 - พ.ศ.2516
18.
นายสำราญ บุษปวนิช
พ.ศ.2516 - พ.ศ.2519
19.
นายไสว ศิริมงคล
พ.ศ.2519 - พ.ศ.2523
20.
นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์
พ.ศ.2523 -พ.ศ.2524
21.
นายชูวงศ์ ฉายะบุตร
พ.ศ.2524 - พ.ศ.2528
22.
นายยุทธ แก้วสัมฤทธิ์
1 ตุลาคม พ.ศ.2528 - 30 กันยายน พ.ศ.2532
23.
นายอุทัย นาคปรีชา
1 ตุลาคม พ.ศ.2532 - 30 กันยายน พ.ศ.2533
24.
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
1 ตุลาคม พ.ศ.2533 - 15 มิถุนายน พ.ศ.2534
25.
ร.ต.พูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์
16 มิถุนายน พ.ศ.2534 - 30 กันยายน พ.ศ.2535
26.
ร.อ.อริยะ อุปารมี
1 ตุลาคม พ.ศ.2535 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2536
27.
นายสุชาติ ธรรมมงคล
18 ตุลาคม พ.ศ.2536 - 24 พฤษภาคม พ.ศ.2537
28.
นายสหัส พินทุเสนีย์
25 พฤษภาคม พ.ศ.2537 - 30 กันยายน พ.ศ.2540
29.
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
20 ตุลาคม พ.ศ.2540 - 30 กันยายน พ.ศ.2542
30.
นายพีระ มานะทัศน์
1 ตุลาคม พ.ศ.2542 - 30 กันยายน พ.ศ.2545
31.
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
1 ตุลาคม พ.ศ.2545 - 30 กันยายน พ.ศ.2546
32.
นายอมรทัต นิรัติศยกุล
1 ตุลาคม พ.ศ.2546 - 30 กันยายน พ.ศ.2550
33.
นายดิเรก ก้อนกลีบ
1 ตุลาคม พ.ศ.2550 - 19 ตุลาคม พ.ศ.2551
34.
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
20 ตุลาคม พ.ศ.2551 - 15 มีนาคม พ.ศ.2552
35.
นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
16 มีนาคม พ.ศ.2552 - 30 กันยายน พ.ศ.2552
36.
นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์
1 ตุลาคม พ.ศ.2552 - 30 กันยายน พ.ศ.2553
37.
นายอธิคม สุพรรณพงศ์
1 ตุลาคม พ.ศ.2553 - 30 กันยายน พ.ศ.2554
38.
นายบุญเชิด คิดเห็น
29 ธันวาคม พ.ศ.2554 - 26 เมษายน พ.ศ.2555
39.
นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย
27 เมษายน พ.ศ.2555 - 30 กันยายน พ.ศ.2556
40.
นายธานินทร์  สุภาแสน 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 - 30 กันยายน พ.ศ.2558
41.
นายสามารถ  ลอยฟ้า 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 - 30 กันยายน พ.ศ.2559
42.
นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 - 30 กันยายน พ.ศ.2560
43.
นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน