menu
ข้อมูลหน่วยงาน
งานบริการ
ผลการดำเนินงาน
Link หน่วยงาน
ถาม ตอบ
ภาพกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ค้นหาใน Lampang.go.th

ประวัติความเป็นมา
    จังหวัดลำปางได้จัดให้มีเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 โดยความร่วมมือของหน่วยงานในจังหวัดทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานในกำกับของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน นำงานบริการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการเดียว และมีการจัดระบบงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ จำนวนหนึ่งสามารถปฏิบัติงานบริการแทนกันได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถรับบริการได้หลายเรื่องพร้อมกัน ในคราวเดียวไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอทราบข้อมูล/ข่าวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาตหรือการขออนุมัติ ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง เพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้พัฒนางานบริการประชาชนที่ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาลำปาง เพื่อเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact : GECC) ซึ่งทำให้เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปางได้รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งมีหน่วยงานให้บริการดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลำปาง และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

โครงสร้างหน่วยงานเกียรติรางวัล

    เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปี พ.ศ. 2560 โดย นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับโล่รางวัล จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ติดต่อเรา
  เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง
  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง 65 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลสบตุ๋ย
  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
  โทรศัพท์ 054-224001