สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน กันยายน 2551
จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)
กระทรวงมหาดไทย              
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  90,000.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ย. 2551 450.00 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว  
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ย. 2551 1,353.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์   กิจกล้า นายพิสิษฐ์   กิจกล้า  
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย. 2551 15,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  5 จัดซื้อพวงหรีดดอกไม้สด 5,700.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
  6 จัดซื้อพวงหรีดดอกไม้สด 5,700.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
  7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุ 30,080.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องโทรสาร 2,990.00 ตกลงราคา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  
  9 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1,158.00 ตกลงราคา หจก.ลำปาง เสรีสรรพสินค้า หจก.ลำปาง เสรีสรรพสินค้า  
  10 จ้างตักถ่ายสิ่งปฎิกูลอาคารศาลากลาง 5,000.00 ตกลงราคา นางกัลยา  สร้อยคำ นางกัลยา  สร้อยคำ  
  11 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กคอม 2,800.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า  
  12 จ้างเหมารถตู้ รับ-ส่งคณะที่ไปร่วม 18,000.00 ตกลงราคา ร้านรวมกลม คาร์เซนเตอร์ ร้านรวมกลม คาร์เซนเตอร์  
  13 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ 100,000 กม.  6,767.75 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง  
  14 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้ตรวจ 589.00 ตกลงราคา ร้านข้าวซอยแม่คำแสน ร้านข้าวซอยแม่คำแสน  
  15 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเดิน-วิ่ง  984.40 ตกลงราคา หจก.เอเคมีเดีย แอนด์ หจก.เอเคมีเดีย แอนด์  
  16 จ้างตกแต่งกรวยดอกไม้สดพุ่มดอกไม้สด 800.00 ตกลงราคา ร้านใบปริก ร้านใบปริก  
  17 จัดซื้อรถเข็น จำนวน 2 คัน 2,600.00 ตกลงราคา ร้านนครภัณฑ์ ร้านนครภัณฑ์  
  18 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ 930.90 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่ ร้านพิภพอะไหล่  
  19 จัดซื้อแบตเตอรี่ 3K ขนาด 12V 75 A  3,440.00 ตกลงราคา หจก.ศิริยนต์ลำปาง หจก.ศิริยนต์ลำปาง  
  20 จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบกระดูกงู 11,000.00 ตกลงราคา ร้านพีพี คอม แอนด์ ก็อปปี้ ร้านพีพี คอม แอนด์ ก็อปปี้  
  21 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 28,223.78 ตกลงราคา หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
  22 จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน 1,000.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  23 จ้างตรวจเช็คลงโปรแกรม  1,200.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  24 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2,825.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  25 พวงมาลาดอกไม้สด (วันมหิดล) 2,000.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
  26 จ้างพิมพ์ซองจดหมายครุฑพับสี่  12,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์  
  27 จ้างทำตู้เก็บเอกสารห้องประชุมสำนักงาน 100,000.00 ตกลงราคา ร้านสุรินทร์เฟอร์นิเจอร์ ร้านสุรินทร์เฟอร์นิเจอร์  
  28 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ 3,092.30 ตกลงราคา ร้านลำปางกลอนประตู ร้านลำปางกลอนประตู  
  29 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่  1,487.30 ตกลงราคา หจก.ลำปางศิริชัย หจก.ลำปางศิริชัย  
  30 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม  18,250.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  31 จัดซื้อแบตเตอรี่  3,440.00 ตกลงราคา หจก.ศิริยนต์ลำปาง หจก.ศิริยนต์ลำปาง  
  32 จัดซื้อยางรถยนต์ รถยนต์โตโยต้าวีโก้  18,600.00 ตกลงราคา ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ  
  33 จัดซื้อยางรถยนต์ รถยนต์อีซูซุ  9,800.00 ตกลงราคา ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ  
  34 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6,740.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  35 จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนแป้นพิมพ์ 3,400.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  36 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4  11,150.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  37 จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ 31,300.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์  
  38 จ้างทำข้าวกล่องสำหรับส่วนล่วงหน้า 10,000.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม   คิดอ่าน นางบุญเทียม   คิดอ่าน  
  39 จ้างทำอาหารเย็น 1,068.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไข่มุก ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไข่มุก  
  40 จัดซื้อแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ SVOA 4,500.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  41 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 9,970.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  42 จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ 13,300.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์  
  43 พวงหรีด(เคารพศพนายอนันต์ สงวนนาม) 530.00 ตกลงราคา ร้านดอกไม้จริยา ร้านดอกไม้จริยา  
  44 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  8,100.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  45 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  3,400.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น  
  46 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก  3,500.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์  
  47 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม  5,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  48 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27,500.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  49 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหาร 1,500.00 ตกลงราคา นางสุปราณี  แสงโชติ นางสุปราณี  แสงโชติ  
  50 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,500.00 ตกลงราคา นางสุปราณี  แสงโชติ นางสุปราณี  แสงโชติ  
  51 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย  99,800.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  52 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ยี่ห้อALCOTT 20,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  53 จ้างทำป้ายไวนิลโครงเหล็กฉาก 12,000.00 ตกลงราคา ร้านป้ายทอง ร้ายป้ายทอง  
  54 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน 6,800.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์  
  55 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,700.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น  
  56 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุค 44,775.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  57 จัดซื่อเครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อSony 2GB. 5,000.00 ตกลงราคา หจก.ลัคกี้พลาซ่า หจก.ลัคกี้พลาซ่า  
  58 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม  5,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  59 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  60 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 20,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  61 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2,928.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  62 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม  15,600.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  63 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  64 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 2,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  65 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 16,729.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  66 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 21,735.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  67 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1,400.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  68 จ้างทำระบบฐานข้อมูล 100,000.00 ตกลงราคา บ.สหภาพล้านนา มีเดีย  บ.สหภาพล้านนา มีเดีย   
  69 จัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการผู้ว่า 8,870.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น พี.มีเดีย ร้านเอ็น พี.มีเดีย  
  70 จ้างผลิตรายการ สคบ  10,000.00 ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  ฟูปิง นางสาวกาญจนา  ฟูปิง  
  71 จ้างเหมาทำความสะอาด 825,000.00 สอบราคา หจก.ลำปาง แอล.ซี.ซัพพลาย หจก.ลำปาง แอล.ซี.ซัพพลาย  
  72 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายนอก 283,932.00 สอบราคา นายบุญเรือง  ปัญญาเจริญ นายบุญเรือง  ปัญญาเจริญ  
  73 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม 1,589,000.00 วิธีพิเศษ กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ กิจการร่วมค้าเชียงใหม่  
ที่ทำการปกครองจังหวัด   กลุ่มงานปกครอง          
  1 วัสดุสำนักงาน 16,700.00 ตกลงราคา ไลก้าแอพพลิเคชั่น ไลก้าแอพพลิเคชั่น ราคาเหมาะสม
  2 วัสดุสำนักงาน 57,000.00 ตกลงราคา ไลก้าแอพพลิเคชั่น ไลก้าแอพพลิเคชั่น ราคาเหมาะสม
    กลุ่มงานความมั่นคง          
  1 วัสดุสำนักงาน 57,000.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
  2 วัสดุสำนักงาน 30,000.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
  3 วัสดุสำนักงาน 10,000.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
  4 วัสดุสำนักงาน 20,000.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
  5 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ 33,000.00 ตกลงราคา ร้านอู่ช่างแดง ร้านอู่ช่างแดง ราคาเหมาะสม
    เสมียนตราจังหวัด         ราคาเหมาะสม
  1 วัสดุสำนักงาน 30,000.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
  2 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 25,927.00 ตกลงราคา ลำปางไพศาลบริการ ลำปางไพศาลบริการ ราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน 76,150.00 ตกลงราคา ไลก้าแอพพลิเคชั่น ไลก้าแอพพลิเคชั่น ราคาต่ำสุด
  4 วัสดุสำนักงาน 57,000.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
  5 วัสดุสำนักงาน 67,000.00 ตกลงราคา ไลก้าแอพพลิเคชั่น ไลก้าแอพพลิเคชั่น ราคาต่ำสุด
  6 จ้างเหมาซ่อมรถ 28,300.00 ตกลงราคา อู่ช่างแดง อู่ช่างแดง ราคาต่ำสุด
  7 วัสดุสำนักงาน 55,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
  8 ค่าซ่อมรถยนต์ 650.00 ตกลงราคา หจก.ส.อะไหล่ หจก.ส.อะไหล่ ราคาต่ำสุด
  9 จ้างเหมาทำพวงมาลา 600.00 ตกลงราคา สวนอิ่มใจ สวนอิ่มใจ ราคาต่ำสุด
  10 หนังสือพิมพ์รายวัน 1,640.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า ราคาต่ำสุด
  11 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,422.00 ตกลงราคา กอปปี้เซนเตอร์ กอปปี้เซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 18,293.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟรีเทล บ.ฟิฟรีเทล  
  2 วัสดุสำนักงาน 5,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  3 ป้ายโครงการ 12,000.00 ตกลงราคา บ.ดับเบิ้ลเอ็ม บ.ดับเบิ้ลเอ็ม  
  4 จัดทำสื่อโครงการ 20,000.00 ตกลงราคา ทวีรัตช์  เพ็ญสละพันธ์ ทวีรัตช์  เพ็ญสละพันธ์  
  5 วัสดุสำนักงาน 17,270.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 1 ซื้อสีสเปรย์ 90.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎา ร้านรัษฎา สืบราคา
  2 ติดตั้งกระจก 1,000.00 ตกลงราคา นายดิษพล  กิ่งแม่กือ นายดิษพล  กิ่งแม่กือ สืบราคา
  3 ซ่อมรถยนต์ 3,866.00 ตกลงราคา อู่มงคลเซอร์วิส อู่มงคลเซอร์วิส สืบราคา
  4 ซ่อมรถยนต์ 1,500.00 ตกลงราคา อู่มงคลเซอร์วิส อู่มงคลเซอร์วิส สืบราคา
  5 ซ่อมแอร์ 3,980.00 ตกลงราคา ร้านป๊อดแอร์ ร้านป๊อดแอร์ สืบราคา
  6 ซ่อมรถยนต์ 21,960.00 ตกลงราคา รัษฎาการไฟฟ้า รัษฎาการไฟฟ้า สืบราคา
  7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 21,340.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ สืบราคา
  8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,561.00 ตกลงราคา ร้านบรรณศิลป์ ร้านบรรณศิลป์ สืบราคา
  9 ซ่อมรถตู้ 1,715.00 ตกลงราคา อู่มงคลเซอร์วิส อู่มงคลเซอร์วิส สืบราคา
  10 ซ่อมรถยนต์ 1,845.00 ตกลงราคา อู่มงคลเซอร์วิส อู่มงคลเซอร์วิส สืบราคา
  11 ก่อสร้างฐานรากป้ายประชาสัมพันธ์ 3,000.00 ตกลงราคา ศิริพร  สารขันธ์ ศิริพร  สารขันธ์ สืบราคา
  12 ซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิง 20,000.00 ตกลงราคา ดนัย  ตื่อตัน ดนัย  ตื่อตัน สืบราคา
  13 ซ่อมรถตู้ 4,780.00 ตกลงราคา อู่มงคลเซอร์วิส อู่มงคลเซอร์วิส สืบราคา
  14 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 5,290.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ สืบราคา
  15 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13,593.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ สืบราคา
  16 จ้างเหมาทำความสะอาด 12,000.00 ตกลงราคา ดนัย  ตื่อตัน ดนัย  ตื่อตัน สืบราคา
  17 จ้างทำอาหารว่างเครื่องดื่ม 490.00 ตกลงราคา โชติกา  ไชยวงษ์ โชติกา  ไชยวงษ์ สืบราคา
  18 จ้างทำอาหารว่างเครื่องดื่ม 490.00 ตกลงราคา โชติกา  ไชยวงษ์ โชติกา  ไชยวงษ์ สืบราคา
สำนักงานที่ดินจังหวัด   (ขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปางฯ          
กระทรวงการคลัง              
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 1,533.00 ตกลงราคา น่ำดื่มแชมป์ น่ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุสำนักงาน 698.00 ตกลงราคา ร้านชุมพล/ร้านคิวซี ร้านชุมพล/ร้านคิวซี เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน 2,650.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 น้ำมันเชื้อเพลิง 320.00 ตกลงราคา หจก.สุเทพทวีคูณ หจก.สุเทพทวีคูณ เสนอราคาต่ำสุด
  5 น้ำมันเชื้อเพลิง 2,298.36 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล เสนอราคาต่ำสุด
  6 น้ำมันเชื้อเพลิง 2,000.00 ตกลงราคา หจก.สุเทพทวีคูณ หจก.สุเทพทวีคูณ เสนอราคาต่ำสุด
  7 วัสดุสำนักงาน 936.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 วัสดุสำนักงาน 1,198.00 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี เสนอราคาต่ำสุด
  9 วัสดุสำนักงาน 639.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 วัสดุสำนักงาน 1,900.00 ตกลงราคา หจก.วนาการ หจก.วนาการ เสนอราคาต่ำสุด
  11 วัสดุสำนักงาน 2,180.00 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจ หจก.ถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  12 วัสดุสำนักงาน 43.00 ตกลงราคา ร้านคิวซี ร้านคิวซี เสนอราคาต่ำสุด
  13 วัสดุสำนักงาน 3,150.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค หจก.เอสเทคนิค เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ              
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 300.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  2 น้ำดื่ม 375.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์  
  3 น้ำมัน 15,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 น้ำมัน 20,785.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 จ้างเหมาเบ็ดเตล็ด 7,600.00 ตกลงราคา พรรณี  เต๋มา พรรณี  เต๋มา N/A
  2 จ้างเหมาเบ็ดเตล็ด 9,220.00 ตกลงราคา สุชิรา  วงศ์รัตน์ สุชิรา  วงศ์รัตน์ N/A
  3 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 11,340.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A
  4 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 9,110.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A
  5 วัสดุสำนักงาน 455.00 ตกลงราคา น้ำดื่มสมใจ น้ำดื่มสมใจ N/A
  6 วัสดุสำนักงาน 480.00 ตกลงราคา น้ำดื่มสมใจ น้ำดื่มสมใจ N/A
  7 วัสดุสำนักงาน 799.00 ตกลงราคา บ.นิยมพานิช บ.นิยมพานิช N/A
  8 วัสดุสำนักงาน 210.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
  9 วัสดุสำนักงาน 220.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
  10 จ้างซ่อมกล้อง 500.00 ตกลงราคา เฟิสซ่อมกล้อง เฟิสซ่อมกล้อง N/A
  11 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านอินทนนท์ ร้านอินทนนท์ N/A
สำนักงานเกษตรจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 จ้างเหมาบริการ 500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  2 วัสดุสำนักงาน 3,515.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  3 วัสดุสำนักงาน 40.00 ตกลงราคา แอ๊วเซนเตอร์ แอ๊วเซนเตอร์  
  4 วัสดุสำนักงาน 963.00 ตกลงราคา ลำปางเฉลิมศิลป์ ลำปางเฉลิมศิลป์  
  5 วัสดุสำนักงาน 450.00 ตกลงราคา กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง  
  6 วัสดุสำนักงาน 230.00 ตกลงราคา ร้านนัฐ ร้านนัฐ  
  7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 600.00 ตกลงราคา พีซีลำปาง พีซีลำปาง  
  8 วัสดุสำนักงาน 3,480.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  9 วัสดุสำนักงาน 333.00 ตกลงราคา ทีพีเซอร์วิส ทีพีเซอร์วิส  
  10 วัสดุโฆษณา 500.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  11 วัสดุงานบ้านงานครัว 25.00 ตกลงราคา น้ำดื่มสุวรรณศร น้ำดื่มสุวรรณศร  
  12 วัสดุสำนักงาน 210.00 ตกลงราคา ร้านนัฐ ร้านนัฐ  
  13 วัสดุสำนักงาน 3,000.00 ตกลงราคา ทีพีเซอร์วิส ทีพีเซอร์วิส  
  14 วัสดุฝึกอบรม 1,940.00 ตกลงราคา ร้านวายเอ็นเอ็น ร้านวายเอ็นเอ็น  
  15 วัสดุสำนักงาน 77.00 ตกลงราคา ร้านภราดร ร้านภราดร  
  16 วัสดุงานบ้านงานครัว 540.00 ตกลงราคา น้ำดื่มสุวรรณศร น้ำดื่มสุวรรณศร  
  17 วัสดุสำนักงาน 360.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  18 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,217.20 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล  
  19 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,631.00 ตกลงราคา สกก.ห้างฉัตร สกก.ห้างฉัตร  
  20 วัสดุสำนักงาน 8,010.00 ตกลงราคา บ.แอสลาสไทยเปอร์เซียร์ บ.แอสลาสไทยเปอร์เซียร์  
  21 วัสดุสำนักงาน 3,478.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  22 วัสดุสำนักงาน 2,975.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  23 วัสดุสำนักงาน 3,040.00 ตกลงราคา บ.แอสลาสไทยเปอร์เซียร์ บ.แอสลาสไทยเปอร์เซียร์  
  24 วัสดุสำนักงาน 220.00 ตกลงราคา ร้านนัฐ ร้านนัฐ  
  25 วัสดุงานบ้านงานครัว 660.00 ตกลงราคา น้ำดื่มโพธิ์ทอง น้ำดื่มโพธิ์ทอง  
  26 วัสดุโฆษณา 520.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  27 วัสดุฝึกอบรม 740.00 ตกลงราคา หนวดศิลป์ หนวดศิลป์  
  28 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,645.00 ตกลงราคา สกก.ห้างฉัตร สกก.ห้างฉัตร  
  29 วัสดุการเกษตร 300.00 ตกลงราคา พินิจ  ธรรมชัย พินิจ  ธรรมชัย  
  30 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,450.00 ตกลงราคา ทองดีไดนาโม ทองดีไดนาโม  
  31 วัสดุการเกษตร 50.00 ตกลงราคา อู่อนันต์ยนต์ห้างฉัตร อู่อนันต์ยนต์ห้างฉัตร  
  32 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,300.00 ตกลงราคา น้ำดื่มสุวรรณศร น้ำดื่มสุวรรณศร  
  33 วัสดุสำนักงาน 1,036.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  34 วัสดุสำนักงาน 613.00 ตกลงราคา ทีพีเซอร์วิส ทีพีเซอร์วิส  
  35 ครุภัณฑ์ 5,500.00 ตกลงราคา บ.สมาร์โซลูชั่น บ.สมาร์โซลูชั่น  
  36 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 19,977.32 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล  
  37 จ้างเหมาบริการ 1,468.00 ตกลงราคา ลำปางเฉลิมศิลป์ ลำปางเฉลิมศิลป์  
สำนักงานประมงจังหวัด 1 จ้างเหมาบริการ 300.00 ตกลงราคา อู่อำนวย อู่อำนวย  
  2 จ้างเหมาบริการ 3,250.00 ตกลงราคา อำนวยชัยการช่าง อำนวยชัยการช่าง  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 2,900.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุสำนักงาน 500.00 ตกลงราคา ร้านพีอาร์ตเวิร์ค ร้านพีอาร์ตเวิร์ค เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำมันเชื้อเพลิง 101,870.00 ตกลงราคา ธนพณออยล์ ธนพณออยล์ ใกล้ สนง.
  4 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,349.00 ตกลงราคา บ.บิ๊กซี บ.บิ๊กซี เสนอราคาต่ำสุด
  5 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,024.00 ตกลงราคา รักเกียรติ  ตื้อคำ รักเกียรติ  ตื้อคำ เสนอราคาต่ำสุด
  6 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,750.00 ตกลงราคา หจก.ลักษณ์คลีนนิ่ง หจก.ลักษณ์คลีนนิ่ง เสนอราคาต่ำสุด
  7 วัสดุไฟฟ้า 4,550.00 ตกลงราคา เจอาร์แอพพลิเคชั่น เจอาร์แอพพลิเคชั่น เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างซ่อมรถยนต์ 27,000.00 ตกลงราคา สุนทรการช่าง สุนทรการช่าง เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างซ่อมรถยนต์ 8,990.00 ตกลงราคา วิมลสุตะมณี วิมลสุตะมณี เสนอราคาต่ำสุด
  10 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,400.00 ตกลงราคา เจอาร์แอพพลิเคชั่น เจอาร์แอพพลิเคชั่น เสนอราคาต่ำสุด
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด              
กระทรวงคมนาคม              
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง N/A
  3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา สกก.แจ้ห่ม สกก.แจ้ห่ม N/A
  4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A
  5 จัดซื้อวัสดุโฆษณา 4,000.00 ตกลงราคา เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A
  6 วัสดุสำนักงาน 6,105.00 ตกลงราคา เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A
  7 วัสดุสำนักงาน 17,640.00 ตกลงราคา เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A
  8 วัสดุสำนักงาน 13,769.00 ตกลงราคา เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A
  9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 8,940.00 ตกลงราคา เจียวพานิช เจียวพานิช N/A
  10 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,988.00 ตกลงราคา เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A
  11 วัสดุสำนักงาน 4,173.00 ตกลงราคา อาร์ตเวิค อาร์ตเวิค N/A
  12 วัสดุสำนักงาน 31,110.00 ตกลงราคา เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A
  13 วัสดุสำนักงาน 59,981.00 ตกลงราคา เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ              
สำนักงานสถิติจังหวัด 1 จ้างพิมพ์ปกเข้าเล่ม 3,500.00 ตกลงราคา ธนกิจการพิมพ์ ธนกิจการพิมพ์ สืบราคาต่ำสุด
  2 จ้างพิมพ์ปกเข้าเล่ม 3,500.00 ตกลงราคา ธนกิจการพิมพ์ ธนกิจการพิมพ์ สืบราคาต่ำสุด
  3 จ้างพิมพ์แผ่นพับ 3,000.00 ตกลงราคา ธนกิจการพิมพ์ ธนกิจการพิมพ์ สืบราคาต่ำสุด
  4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,210.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ สืบราคาต่ำสุด
กระทรวงพาณิชย์              
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 หมึกคอมพิวเตอร์ 2,200.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ถูกต้องตามเงื่อนไข
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 5,290.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล ถูกต้องตามเงื่อนไข
  3 น้ำมันเชื้อเพลิง 500.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล ถูกต้องตามเงื่อนไข
  4 น้ำดื่ม 180.00 ตกลงราคา ร้านสมใจ ร้านสมใจ ถูกต้องตามเงื่อนไข
  5 หนังสือพิมพ์รายวัน 560.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า ถูกต้องตามเงื่อนไข
  6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 390.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ถูกต้องตามเงื่อนไข
  7 ทำตรายาง 360.00 ตกลงราคา รักกันโฆษณา รักกันโฆษณา ถูกต้องตามเงื่อนไข
  8 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,550.00 ตกลงราคา ทีดีคอมพิวเตอร์ ทีดีคอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเงื่อนไข
  9 ปะยางรถ 100.00 ตกลงราคา จรัสพงษ์ยางยนต์ จรัสพงษ์ยางยนต์ ถูกต้องตามเงื่อนไข
  10 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,090.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ถูกต้องตามเงื่อนไข
  11 ซ่อมเครื่องพิมพ์ 500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ถูกต้องตามเงื่อนไข
  12 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,140.00 ตกลงราคา ร้านทีดีคอมพิวเตอร์ ร้านทีดีคอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเงื่อนไข
  13 กระดาษทิชชู่ 525.00 ตกลงราคา กระดาษทิชชู่ กระดาษทิชชู่ ถูกต้องตามเงื่อนไข
  14 วัสดุสำนักงาน 11,600.00 ตกลงราคา วัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน ถูกต้องตามเงื่อนไข
  15 น้ำมันเชื้อเพลิง 8,360.57 ตกลงราคา น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง ถูกต้องตามเงื่อนไข
  16 วัสดุสำนักงาน 5,461.00 ตกลงราคา วัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน ถูกต้องตามเงื่อนไข
  17 วัสดุสำนักงาน 192.00 ตกลงราคา วัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน ถูกต้องตามเงื่อนไข
  18 หนังสือพิมพ์รายวัน 560.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ถูกต้องตามเงื่อนไข
กระทรวงแรงงาน              
สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 26,197.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  2 หนังสือพิมพ์รายวัน 570.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  3 น้ำมันเชื้อเพลิง 11,970.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด  
  4 น้ำดื่ม 180.00 ตกลงราคา น้ำดื่มโพธิ์ทอง น้ำดื่มโพธิ์ทอง  
  5 วัสดุโฆษณา 13,600.00 ตกลงราคา ร้านสปายเนต ร้านสปายเนต  
  6 จ้างเหมาพนักงาน 8,000.00 ตกลงราคา นส.นฤมล มะโนเครื่อง นส.นฤมล มะโนเครื่อง  
  7 จ้างเหมาพนักงาน 8,000.00 ตกลงราคา นส.ประภาพร  ณ ลำพูน นส.ประภาพร  ณ ลำพูน  
  8 จ้างเหมาพนักงาน 3,000.00 ตกลงราคา นางศรีสุนันท์  ยี่ดวง นางศรีสุนันท์  ยี่ดวง  
สำนักงานจัดหางานจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 789.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุสำนักงาน 3,100.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน 1,198.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 วัสดุสำนักงาน 3,600.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 จ้างเหมาบริการ 4,500.00 ตกลงราคา ร้านทองปาน ร้านทองปาน เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างทำป้ายผ้า 320.00 ตกลงราคา รักกันโฆษณา รักกันโฆษณา เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,731.00 ตกลงราคา ร้านเอสเทคนิค ร้านเอสเทคนิค เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างซ่อมรถยนต์ 1,400.00 ตกลงราคา บุญทัน  ขัดสืบ บุญทัน  ขัดสืบ เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างติดฟิล์ม 4,950.00 ตกลงราคา หน่อยประดับยนต์ หน่อยประดับยนต์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 น้ำมันเชื้อเพลิง 14,565.88 ตกลงราคา บจก.พัฒนาสหกล บจก.พัฒนาสหกล เสนอราคาต่ำสุด
  11 หนังสือพิมพ์รายวัน 330.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล เสนอราคาต่ำสุด
  12 น้ำดื่ม 360.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ หจก.น้ำดื่มสมใจ เสนอราคาต่ำสุด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21,160.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  2 น้ำดื่ม 885.00 ตกลงราคา เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม  
  3 ทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง  
  4 จัดรายการวิทยุ 3,000.00 ตกลงราคา มติมนต์  คำมณี มติมนต์  คำมณี  
  5 หนังสือพิมพ์รายวัน 440.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล  
  6 วัสดุสำนักงาน 550.00 ตกลงราคา ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช  
  7 วัสดุสำนักงาน 30,824.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์  
  8 วัสดุสำนักงาน 11,790.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์  
  9 จ้างทำตรายาง 300.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค  
  10 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 1,683.11 ตกลงราคา โตโยต้าลำปาง โตโยต้าลำปาง  
  11 จ้างอัดรูป 250.00 ตกลงราคา โฟโต้ควิก โฟโต้ควิก  
กระทรวงวัฒนธรรม              
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 1,750.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุสำนักงาน 2,100.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 วัสดุสำนักงาน 4,600.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 วัสดุสำนักงาน 2,060.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 วัสดุสำนักงาน 1,368.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  7 วัสดุสำนักงาน 2,434.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 วัสดุสำนักงาน 830.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,900.00 ตกลงราคา หจก.ทอป พีซี หจก.ทอป พีซี เสนอราคาต่ำสุด
  10 วัสดุสำนักงาน 834.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  11 วัสดุสำนักงาน 688.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  12 วัสดุสำนักงาน 1,750.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  13 วัสดุสำนักงาน 2,858.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  14 วัสดุสำนักงาน 1,080.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  15 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 6,000.00 ตกลงราคา หจก.เอ เค มีเดีย หจก.เอ เค มีเดีย เสนอราคาต่ำสุด
  16 จ้างเหมาทำขาตั้งแผ่นไวนิล 9,000.00 ตกลงราคา สมศักดิ์งานเหล็ก สมศักดิ์งานเหล็ก เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงสาธารณสุข              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด              
กระทรวงอุตสาหกรรม              
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 จ้างทำรายาง 900.00 ตกลงราคา ร้านส.จิตรกร ร้านส.จิตรกร เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างซ่อมรถยนต์ 2,859.00 ตกลงราคา บ.โค้วยู่ฮะ บ.โค้วยู่ฮะ เสนอราคาต่ำสุด
  3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,790.00 ตกลงราคา เดสทอปคอมพิวเตอร์ เดสทอปคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,250.00 ตกลงราคา เดสทอปคอมพิวเตอร์ เดสทอปคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,440.00 ตกลงราคา เดสทอปคอมพิวเตอร์ เดสทอปคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 วัสดุสำนักงาน 3,276.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  7 จัดซื้อตู้เอกสาร 1,800.00 ตกลงราคา น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 819.80 ตกลงราคา น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด
  9 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 971.36 ตกลงราคา น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 400.00 ตกลงราคา เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  11 ล้างรถตู้ 290.00 ตกลงราคา ร้านเอเอ็ม ร้านเอเอ็ม เสนอราคาต่ำสุด
  12 ซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย 300.00 ตกลงราคา นิยมพานิช นิยมพานิช เสนอราคาต่ำสุด
  13 ย้ายเครื่องปรับอากาศ 3,000.00 ตกลงราคา ประสิทธิ์  แสงสิริ ประสิทธิ์  แสงสิริ เสนอราคาต่ำสุด
  14 เครื่องถ่ายเอกสาร 19,920.60 ตกลงราคา บ.อินเตอร์ฟาร์อีส บ.อินเตอร์ฟาร์อีส เสนอราคาต่ำสุด
  15 วัสดุสำนักงาน 147.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  16 จ้างเดินสายไฟ 28,456.83 ตกลงราคา ประสิทธิ์  แสงสิริ ประสิทธิ์  แสงสิริ เสนอราคาต่ำสุด
  17 วัสดุสำนักงาน 2,153.50 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  18 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,000.00 ตกลงราคา เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  19 จ้างซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2,300.00 ตกลงราคา ขจร  ฟูเต็มวงศ์ ขจร  ฟูเต็มวงศ์ เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ              
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ   (ขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปางฯ          
สำนักนายกรัฐมนตรี              
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างเหมาพนักงาน 7,600.00 ตกลงราคา ธงชัย  สายอินต๊ะ ธงชัย  สายอินต๊ะ  
  2 ค่าน้ำมันรถยนต์ 6,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล  
  3 ค่าหนังสือพิมพ์ 1,010.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
หน่วยงานอิสระ              
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัด 1 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 8,100.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 5,810.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 588.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด
  4 น้ำดื่ม 600.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด
  5 ค่าหนังสือพิมพ์ 240.00 ตกลงราคา นายสถิตย์ นายสถิตย์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 ค่าหนังสือพิมพ์ 260.00 ตกลงราคา นายสถิตย์ นายสถิตย์ เสนอราคาต่ำสุด
  7 ค่าถ่ายเอกสาร 823.00 ตกลงราคา กานต์วิดา กานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด
  8 ค่าถ่ายเอกสาร 563.00 ตกลงราคา กานต์วิดา กานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด
  9 ค่าถ่ายเอกสาร 1,405.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 ค่าวัสดุสำนักงาน 8,705.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  11 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,089.00 ตกลงราคา ร้านเบตง ร้านเบตง เสนอราคาต่ำสุด
  12 วัสดุงานบ้านงานครัว 139.00 ตกลงราคา บิกซี บิกซี เสนอราคาต่ำสุด
  13 จ้างเหมาทำตายาง 1,555.00 ตกลงราคา จิตวัฒนาการพิพม์ จิตวัฒนาการพิพม์ เสนอราคาต่ำสุด
  14 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 950.00 ตกลงราคา รัษฎาการไฟฟ้า รัษฎาการไฟฟ้า เสนอราคาต่ำสุด
  15 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด