สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน ตุลาคม 2550
จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)
กระทรวงมหาดไทย              
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 69,842.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ต.ค. 2550  615.00 ตกลงราคา  ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว  
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ต.ค. 2550  1,685.00 ตกลงราคา  นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค. 2550 4,900.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( 5 รายการ ) 14,400.00 ตกลงราคา หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  6 จัดจ้างพิมพ์หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง 95,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์  
  7 จัดจ้างวิเคราะห์ สรุป รวบรวม และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสาร 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอส เอ็ม อี ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ บริษัท เอส เอ็ม อี ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์  
  8 จัดจ้างพิมพ์หนังสือกระบวนงานและขั้นตอนการบริการประชาชนในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ  ประจำปีงบประมาณ 2550 100,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์  
  9 จัดจ้างทำเอกสารดำเนินงานศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำปาง 60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์ลำปาง  
  10 จัดจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดลำปาง 14 ต.ค. 2551 63,500.00 ตกลงราคา นางรุ่งทิวา  ไชยสุรินทร์ นางรุ่งทิวา  ไชยสุรินทร์  
  11 จัดจ้างทำน้ำดื่มสมุนไพร (ตะไคร้) น้ำดื่ม (แก้ว) พร้อมแก้วน้ำกระดาษสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดลำปาง 8,500.00 ตกลงราคา  นางสาวเครือวัลย์  ตื้อกันทะ นางสาวเครือวัลย์  ตื้อกันทะ  
  12 จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล 9,787.50 ตกลงราคา  บริษัทริโก้ ( ประเทศไทย ) บริษัทริโก้ ( ประเทศไทย )  
  13 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 3,975.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซ็นเตอร์ ร้านแอ้วเซ็นเตอร์  
  14 จัดจ้างทำป้ายไวนิล  14,000.00 ตกลงราคา ร้านอดิศรการพิมพ์ ร้านอดิศรการพิมพ์  
  15 จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ชุดมอเตอร์กระจกหกเหลี่ยม เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ RICOH  4,400.91 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย ) บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย )  
  16 จัดจ้างทำอาหารเย็น (ข้าวกล่อง)  1,500.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
  17 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ภาพ 450.00 ตกลงราคา  ร้านแสงงาม ร้านแสงงาม  
  18 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์วงกลม ป้ายชื่อส่วนราชการ ป้ายพลาสติกลูกฟูก 5,380.00 ตกลงราคา ร้านป้ายทอง ร้านป้ายทอง  
  19 จัดจ้างถ่ายเอกสาร "การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการพัฒนาจังหวัดลำปาง" 22,660.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  20 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 23,657.00 ตกลงราคา หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  21 จัดจ้างติดตั้งพัดลมไอน้ำ 16,050.00 ตกลงราคา หจก. ชลบุรีมาสเตอร์คลู หจก. ชลบุรีมาสเตอร์คูล  
  22 จัดจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อคอจีนชินมัยผู้ชาย และผู้หญิง 225,000.00 โวิธีพิเศษ นางสาวสมพร  ปารมี นางสาวสมพร  ปารมี  
  23 จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด 12 x 17 นิ้ว พิมพ์ 4 สี จำนวน 5,000 ใบ   60,000.00 ตกลงราคา หจก. ดารารัตน์การพิมพ์ หจก. ดารารัตน์การพิมพ์  
  24 จัดจ้างทำป้ายโฟมประดับฉากเวทีประชุม "ฮักนครลำปาง เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน เซาะเวลาฮื้อว่าง จ้วยกั๋นสร้างนครลำปางของเฮา" 3,600.00 ตกลงราคา นายธนฤต  มหาวรรณ์ นายธนฤต  มหาวรรณ์  
  25 จัดจ้างตกแต่งประดับดอกไม้เวทีประชุม เชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการพัฒนาจังหวัดลำปาง 3,000.00 ตกลงราคา นายบรรจง  วรรณสุริยา นายบรรจง  วรรณสุริยา  
  26 จัดซื้อยางรถยนต์   6,800.00 ตกลงราคา ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,370.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์ รีเทล บ.ฟิฟท์ รีเทล N/A
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานที่ดินจังหวัด              
กระทรวงการคลัง              
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,010.00 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 955.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 2,200.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ N/A
  4 วัสดุสำนักงาน 2,200.00 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ N/A
  5 วัสดุสำนักงาน 1,874.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์/แอลพีไฮเทค/คิวซีซีลอค พิสิษฐ์/แอลพีไฮเทค/คิวซีซีลอค N/A
  6 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,070.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์ รีเทล บ.ฟิฟท์ รีเทล N/A
  7 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,700.00 ตกลงราคา บ.ไทยซีเซนเตอร์ บ.ไทยซีเซนเตอร์ N/A
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ              
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 530.00 ตกลงราคคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  2 น้ำดื่ม 240.00 ตกลงราคคา น้ำดื่มแชมป์  น้ำดื่มแชมป์   
  3 น้ำมัน 35,625.00 ตกลงราคคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 วัสดุสำนักงาน 1,000.00 ตกลงราคคา เพื่อนดอกไม้ เพื่อนดอกไม้  
  5 วัสดุสำนักงาน 18,450.00 ตกลงราคคา หจก.แอลพี หจก.แอลพี  
  6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,900.00 ตกลงราคคา หจก.แอลพี หจก.แอลพี  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด   N/A N/A N/A N/A N/A N/A
สำนักงานเกษตรจังหวัด              
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด              
สำนักงานประมงจังหวัด              
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12,000.00 ตกลงราคา นางสุนีย์  วังดี นางสุนีย์  วังดี เสนอราคาต่ำสุด
  2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 78,210.00 ตกลงราคา หจก.ธนพณ  ออยล์ หจก.ธนพณ  ออยล์ เสนอราคาต่ำสุด
  3 จัดซื้อเครื่องโทรสาร 30,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เค อาร์ แอพลิเคชั่น ร้าน เจ เค อาร์ แอพลิเคชั่น เสนอราคาต่ำสุด
  4 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 16,100.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด 1            
  2   N/A N/A N/A N/A N/A
กระทรวงคมนาคม              
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,800.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  2 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,500.00 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง  
  3 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด  
  4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,500.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด 1 คอมพิวเตอร์ 10,232.00 ตกลงราคา หจก.สอาดลำปาง หจก.สอาดลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
  2 หนังสือพิมพ์ 270.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า ราคาตลาด
  3 น้ำมันดีเซล 3,000.00 ตกลงราคา หจก.สุเทพทวีคูณ หจก.สุเทพทวีคูณ ราคาท้องถิ่น
  4 น้ำมันเบนซิน 2,000.00 ตกลงราคา หจก.วนาการ หจก.วนาการ ราคาท้องถิ่น
          หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล ใกล้ สนง.
  5 ค่าจัดทำพวงมาลา 1,000.00 ตกลงราคา ร้านลีลาวดี ร้านลีลาวดี เสนอราคาต่ำสุด
  6 ค่าจ้างเหมาจัดทำตรายาง 450.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ              
สำนักงานสถิติจังหวัด              
กระทรวงพาณิชย์              
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 ทำตรายาง 240.00 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา  
  2 ทำป้ายสำนักงาน 250.00 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา  
  3 ทำพวงมาลา 500.00 ตกลงราคา ร้านฟลายเฟาเวอร์ ร้านฟลายเฟาเวอร์  
กระทรวงแรงงาน              
สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อจัดจ้าง 1,000.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาดอกไม้ ร้านรัษฎาดอกไม้ N/A
  2 จ้างเหมาพนักงาน 8,000.00 ตกลงราคา นฤมล  มะโนเครื่อง นฤมล  มะโนเครื่อง N/A
  3 จัดซื้อน้ำดื่ม 150.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ N/A
  4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 590.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
  5 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,354.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเวอร์วิส จก บ.วุฒิมงคลเวอร์วิส จก N/A
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 860.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม 345.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ N/A
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23,350.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเวอร์วิส จก บ.วุฒิมงคลเวอร์วิส จก N/A
  4 จัดซื้อพวงหรีด 500.00 ตกลงราคา ร้านดอกไม้คุณเพ็ญ ร้านดอกไม้คุณเพ็ญ N/A
  5 เช่าสถานที่เก็บพัสดุ 2,500.00 ตกลงราคา นายเมธี  ตั้งชูชาติ นายเมธี  ตั้งชูชาติ N/A
  6 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา นางสาวนันทิกา  เนตรเจริญ นางสาวนันทิกา  เนตรเจริญ N/A
  7 จ้างเหมาพนักงาน 6,000.00 ตกลงราคา นางสาวธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี นางสาวธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี N/A
  8 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา นายเผด็จ  ชมพูศรี นายเผด็จ  ชมพูศรี N/A
  9 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 6,240.00 ตกลงราคา นายอรุณ  ชุมสนาม นายอรุณ  ชุมสนาม N/A
  10 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 1,189.00 ตกลงราคา บ.เจริญมอเตอร์ บ.เจริญมอเตอร์ N/A
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7,822.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์/8,278   N/A
          หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/7,822 หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/7,822  
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 20,496.21 ตกลงราคา หจก.วินเนอร์อิงค์โปรดักส์ หจก.วินเนอร์อิงค์โปรดักส์ N/A
  3 จัดซื้อน้ำดื่ม 375.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มมใจ หจก.น้ำดื่มมใจ N/A
  4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 270.00 ตกลงราคา ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช N/A
  5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 480.00 ตกลงราคา นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  6 จ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่อง 720.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด N/A
  7 จ้างเหมาบริการเดินสาย Lan 4,250.00 ตกลงราคา นายเมธาวัฒ์  พรหมฟัง/4,250 นายเมธาวัฒ์  พรหมฟัง/4,251 N/A
          นายนฤพล  เชื้อสำราญ/4,750    
  8 จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน 14,695.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์/14,695 หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์/14,696 N/A
          ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์/15,840    
  9 จ้างเหมาทำป้ายโฆษณา 1,500.00 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา   N/A
  10 จ้างเหมาติดตั้ง Partion 10,710.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์/10,710 หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์/10,711 N/A
          ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์/11,800    
  11 จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ 120.00 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา N/A
  12 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 13,000.00 ตกลงราคา ตามสัญญาจ้างเหมา ตามสัญญาจ้างเหมา N/A
  13 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,249.20 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด N/A
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 440.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 780.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  4 จัดทำรายการวิทยุ 3,000.00 ตกลงราคา มติมนต์  คำมณี มติมนต์  คำมณี N/A
  5 จ้างทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง N/A
  6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,418.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  7 วัสดุสำนักงาน 15,375.20 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  8 วัสดุสำนักงาน 720.00 ตกลงราคา เจียวพานิช เจียวพานิช N/A
  9 วัสดุสำนักงาน 450.00 ตกลงราคา หจก.ธนมนมงคล หจก.ธนมนมงคล N/A
  10 วัสดุสำนักงาน 16,198.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  11 วัสดุสำนักงาน 240.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A
  12 จัดทำป้าย 2,600.00 ตกลงราคา อาร์ตเวิค อาร์ตเวิค N/A
  13 วัสดุสำนักงาน 1,550.00 ตกลงราคา สวนไม้ยิ้ม สวนไม้ยิ้ม N/A
  14 วัสดุสำนักงาน 1,470.00 ตกลงราคา บ.ไซเบอร์สเปช บ.ไซเบอร์สเปช N/A
กระทรวงวัฒนธรรม              
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด   (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)          
กระทรวงสาธารณสุข              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 54,797.98 กรณีพิเศษ บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด เสนอราคาต่ำสุด
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 22,685.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  3 จัดซื้อน้ำดื่ม 1,032.00 ตกลงราคา  น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 440.00 ตกลงราคา  พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  5 ซ่อมรถยนต์ 4,580.00 ตกลงราคา  หจก.ฉัตรโยธิน หจก.ฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  6 ค่าซ่อมแซม 87,200.00 ตกลงราคา  ร้านเอสเทคนิค ร้านเอสเทคนิค เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างเหมา 123,200.00 ตกลงราคา  บุญรอด  บัวคลี่/สีมา อินตา /อุดม บุญรอด  บัวคลี่/สีมา อินตา /อุดม เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างพิมพ์ 131,360.00 ตกลงราคา  บรรณกิจพริ้นติ้ง บรรณกิจพริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  9 ค่าครุภัณฑ์ 3,800.00 ตกลงราคา  รัษฎาแอร์ รัษฎาแอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 ค่ายะมูลฝอย 700.00 ตกลงราคา  จีทีบีกรุ๊ป จีทีบีกรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด
  11 จ้างพิมพ์ 131,360.00 ตกลงราคา  บรรณกิจพริ้นติ้ง บรรณกิจพริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  12 ค่าครุภัณฑ์ 3,800.00 ตกลงราคา  นิยมพานิช นิยมพานิช เสนอราคาต่ำสุด
  13 ค่าวัสดุการเกษตร 1,765.00 ตกลงราคา  จันดี จันดี เสนอราคาต่ำสุด
  14 ค่าวัสดุการเกษตร 9,630.00 ตกลงราคา  บลอคทุ่งฝาย บลอคทุ่งฝาย เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงอุตสาหกรรม              
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,250.00 ตกลงราคา หจก.เดสทอปคอมพิวเตอร์ หจก.เดสทอปคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างซ่อมเก้าอี้ สนง. 1,400.00 ตกลงราคา ร้านประไพการเบาะ ร้านประไพการเบาะ เสนอราคาต่ำสุด
  3 จัดซื้อวัสดุ สนง. 300.00 ตกลงราคา เอ็มที เซนเตอร์ เอ็มที เซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 8,752.00 ตกลงราคา บ.อินเตอร์ฟาร์อีสวิศวกร บ.อินเตอร์ฟาร์อีสวิศวกร เสนอราคาต่ำสุด
  5 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น N/A ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด เสนอราคาต่ำสุด
  6 น้ำดิ่ม N/A ตกลงราคา น้ำดื่มทิพย์เขลางค์ น้ำดื่มทิพย์เขลางค์ เสนอราคาต่ำสุด
  7 หนังสือพิมพ์ N/A ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างถ่ายเอกสาร 11,095.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  9 วัสดุ สนง. 870.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
สำนักนายกรัฐมนตรี              
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 7,600.00 ตกลงราคา    นายธงชัย  สายอินต๊ะ  
  2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,730.00 ตกลงราคา    บ.พัฒนาสหกล