สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550
จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)
กระทรวงมหาดไทย              
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 74,355.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พ.ย. 2550  405 ตกลงราคา  ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว  
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย. 2550  1,700.00 ตกลงราคา  นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย. 2550 7,454.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  5 จัดจ้างซ่อมเมนบอร์ด คอมพิวเตอร์ 350 ตกลงราคา หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์  
  6 จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ TRUE SAMSUNG C140 GREY  พร้อมซิม 1,389.00 ตกลงราคา บ.ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด บ.ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด  
  7 จัดซื้อผ้าสีเหลือง 60 หลา ผ้าสีชมพู 20 เมตร และผ้าสีทอง 30 เมตร 3,150.00 ตกลงราคา ห้างโซนี่บาซาร์ ห้างโซนี่บาซาร์  
  8 จัดซื้อป้าย ภปร จำนวน 1 ป้าย  1,995.00 ตกลงราคา ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์ ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์  
  9 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม  10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  10 จัดซื้อหมึกเติม LASER 2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น  
  11 จัดจ้างตกแต่งฉากพร้อมตกแต่งดอกไม้สด เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องใน 6,000.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
  12 จัดจ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ย. 50 4,500.00 ตกลงราคา  นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
  13 จัดจ้างทำตรายาง ทั้งหมด 56 อัน 4,560.00 ตกลงราคา  ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์  
  14 จัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พร้อมเข้าเล่ม 94,080.00 ตกลงราคา ร้านเมธาพรเซอร์วิส ร้านเมธาพรเซอร์วิส  
  15 จัดจ้างเหมาผลิต CD บรรยายสรุปจังหวัดลำปาง 59,000.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น.พี.มีเดีย ร้านเอ็น.พี.มีเดีย  
  16 จัดจ้างเหมาจัดการแสดงและจัดรูปแบบขบวนการแถลงข่าวการจัดงาน "ไก่ขันวันฟ้าลำปางเปิด" 94,000.00 ตกลงราคา นางวิชชุฎา  หรั่งทรัพย์ นางวิชชุฎา  หรั่งทรัพย์  
  17 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็นสำหรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเข้าร่วมงานแถลงข่าว "ไก่ขันวันฟ้าลำปางเปิด" 51,000.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
  18 จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คั 69,000.00 ตกลงราคา  นางชลาภรณ์  อุดมเขต นางชลาภรณ์  อุดมเขต  
  19 จัดจ้างตักถ่ายสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง 9,500.00 ตกลงราคา หลวย (แป๊ะ) บริการดูดส้วม หลวย (แป๊ะ) บริการดูดส้วม  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9898.74 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานที่ดินจังหวัด 1 จัดซื้ออุปกรณ์ล๊อค   ตกลงราคา บ.โควยู่ฮะ บ.โควยู่ฮะ ราคาต่ำสุด
  2 จัดซื้อวัสดุตกแต่ง   ตกลงราคา ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์ ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์ ราคาต่ำสุด
  3 จัดซื้อเครื่องแยกสัญญาณ 11,650 ตกลงราคา หจก.ไพศาลอิเลคทรอนิกส์ หจก.ไพศาลอิเลคทรอนิกส์ ราคาต่ำสุด
  4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 139,020 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
  5 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 17,770 ตกลงราคา นายพินิจ  แหลมคม นายพินิจ  แหลมคม ราคาต่ำสุด
กระทรวงการคลัง              
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 1,715.00 ตกลงราคา คิวซีซีลอค บิ๊กซี N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 3,440.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  3 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,350.00 ตกลงราคา หจก.กิติชัย หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ N/A
  4 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,800.00 ตกลงราคา บ.ไทยซีเซนเตอร์ หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ N/A
  5 วัสดุสำนักงาน 2,677.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ฯลฯ พิสิษฐ์/แอลพีไฮเทค/คิวซีซีลอค N/A
  6 วัสดุสำนักงาน 1,650.00 ตกลงราคา หจก.ถาวรพาณิชย์ บ.ฟิฟท์ รีเทล N/A
  7 วัสดุสำนักงาน 1,292.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทค/หจก.ถาวรกิจ บ.ไทยซีเซนเตอร์ N/A
  8 วัสดุสำนักงาน 3,103.00 ตกลงราคา ร้านคิวซีซีลอคฯลฯ ร้านคิวซีซีลอคฯลฯ  
  9 จ้างเหมาบริการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ตเวิค ร้านอาร์ตเวิค  
  10 วัสดุสำนักงาน 2,479.00 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มแชมป์ฯลฯ ร้านน้ำดื่มแชมป์ฯลฯ  
  11 วัสดุสำนักงาน 738.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 762.91 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ              
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์รายวัน                         530 ตกลงราคา  พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  2 น้ำดื่ม                         210 ตกลงราคา  น้ำดื่มแชมป์  น้ำดื่มแชมป์   
  3 น้ำมัน                     38,410 ตกลงราคา  หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 วัสดุสำนักงาน                     23,562 ตกลงราคา  หจก.แอลพี หจก.แอลพี  
  5 วัสดุสำนักงาน                     18,450 ตกลงราคา  หจก.แอลพี หจก.แอลพี  
  6 วัสดุคอมพิวเตอร์                       2,900 ตกลงราคา  หจก.แอลพี หจก.แอลพี  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด                       6,000 ตกลงราคา นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ  นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ   
    ประจำเดือน ตุลาคม 2550     อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  
  2 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด                       6,000 ตกลงราคา นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ  นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ   
    ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550     อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  
  3 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                         220 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง  
    (หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ต.ค.50)      อ.เมือง  จ.ลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง  
  4 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา                       1,000 ตกลงราคา นางประภา อิ่มใจ  701 หมู่ 5 ถ.จามเทวี นางประภา อิ่มใจ  701 หมู่ 5 ถ.จามเทวี  
          ต.บ่อแฮ้ว  อ.เมือง  จ.ลำปาง ต.บ่อแฮ้ว  อ.เมือง  จ.ลำปาง  
สำนักงานเกษตรจังหวัด              
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานประมงจังหวัด              
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 จัดซื้อนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 57,140 ตกลงราคา หจก.ธนพณ ออยล์ หจก.ธนพณ ออยล์ อยู่ใกล้ สนง.
  2 วัสดุการเกษตร 7,500 ตกลงราคา บ.เอนวีลำปางมาร์เกตติ้ง บ.เอนวีลำปางมาร์เกตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุการเกษตร 3,932 ตกลงราคา อ.ส.ค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.เชียงใหม่ เสนอราคาต่ำสุด
  4 ซ่อมรถยนต์ 14,000 ตกลงราคา ร้านออโต้เฮ้าส์ ร้านออโต้เฮ้าส์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 ซ่อมรถยนต์ 21,000 ตกลงราคา อู่สุนทรการช่าง อู่สุนทรการช่าง เสนอราคาต่ำสุด
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด              
กระทรวงคมนาคม              
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,300.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง  
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด  
  4 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
  5 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 577.80 ตกลงราคา ร้านนครการช่าง ร้านนครการช่าง  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด 1 ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 10,000 ตกลงราคา นางศรีเนียร  ยศแก้ว นางศรีเนียร  ยศแก้ว เสนอราคาต่ำสุด
  2 หนังสือพิมพ์รายวัน 260 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง ราคาตลาด
  3 น้ำมันดีเซล 7,000 ตกลงราคา หจก.สุเทพทวีคูณ หจก.สุเทพทวีคูณ ราคาท้องถิ่น
  4 น้ำมันเบนซิน 2,000 ตกลงราคา หจก.สุเทพทวีคูณ หจก.สุเทพทวีคูณ ราคาท้องถิ่น
          บ.ไทยซี-เซนเตอร์ บ.ไทยซี-เซนเตอร์ ใกล้ สนง.
          หจก.วนาการ หจก.วนาการ  
          บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม  
  5 จ้างเหมาบำรุงเครื่องพิมพ์ 2,100 ตกลงราคา ร้านอักษรประภาการพิมพ์ ร้านอักษรประภาการพิมพ์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างเหมาทำตรายาง 1,220 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เสนอราคาต่ำสุด
  7 น้ำมันเบนซิน 1,500 ตกลงราคา หจก.วนาการ หจก.วนาการ ราคาท้องถิ่น
          หจก.สุเทพทวีคูณ หจก.สุเทพทวีคูณ  
          บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม  
  8 จ้างเหมาทำระบบ LAN 1,970 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  9 ค่าจ้างเหมาทำตรายาง 1,498 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7,600 ตกลงราคา นายบุญทัน ฟูคำ นายบุญทัน ฟูคำ อยู่ในเงื่อนไข งปม.
  11 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 7,000 ตกลงราคา นางสาวรินดา  ปอสี นางสาวรินดา  ปอสี อยู่ในเงื่อนไข งปม.
  12 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7,600 ตกลงราคา นายบุญทัน ฟูคำ นายบุญทัน ฟูคำ อยู่ในเงื่อนไข งปม.
  13 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 7,000 ตกลงราคา นางสาวรินดา  ปอสี นางสาวรินดา  ปอสี อยู่ในเงื่อนไข งปม.
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ              
สำนักงานสถิติจังหวัด 1 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,700 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8,810 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
กระทรวงพาณิชย์              
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 ซ่อมรถยนต์ 1967 ตกลงราคา อ๊อดเบรคยนต์ อ๊อดเบรคยนต์  
กระทรวงแรงงาน              
สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,047.25 ตกลงราคา ร้านสมบัติกอปปี้เซนเตอร์ ร้านสมบัติกอปปี้เซนเตอร์  
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,760.00 ตกลงราคา บรรพตเซอร์วิส บรรพตเซอร์วิส  
  3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,954.72 ตกลงราคา บุญวานิช บุญวานิช  
  4 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 2,000.00 ตกลงราคา ประเสริฐ  ปิ่นเกษ ประเสริฐ  ปิ่นเกษ  
  5 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 200.00 ตกลงราคา สกก.กิ่วลม สกก.กิ่วลม  
  6 วัสดุสำนักงาน 1,600.00 ตกลงราคา ศิลปโฆษณา ศิลปโฆษณา  
  7 วัสดุสำนักงาน 1,200.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค  
  8 วัสดุสำนักงาน 450.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค  
  9 วัสดุสำนักงาน 320.00 ตกลงราคา ศิลปโฆษณา ศิลปโฆษณา  
  10 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 16,500.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ตเวิค ร้านอาร์ตเวิค  
  11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,280.00 ตกลงราคา ศิลปโฆษณา ศิลปโฆษณา  
  12 จ้างเหมาพนักงาน 8,000.00 ตกลงราคา นฤมล  มะโนเครื่อง นฤมล  มะโนเครื่อง  
  13 จัดซื้อน้ำดื่ม 150.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์  
  14 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 560.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  15 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,427.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส  
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 820 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า   นายพิสิษฐ์  กิจกล้า   N/A
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม 480 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ N/A
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 17,435 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส N/A
  4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8,900 ตกลงราคา ร้านอู่ทองเครื่องเรือน ร้านอู่ทองเครื่องเรือน N/A
  5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,700 ตกลงราคา ร้านอู่ทองเครื่องเรือน ร้านอู่ทองเครื่องเรือน N/A
  6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,241 ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ N/A
  7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6,034 ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ N/A
  8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 914 ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ N/A
  9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,020 ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ N/A
  10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,223 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 860 ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ N/A
  12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,080 ตกลงราคา ร้านเอสเทคนิคเซนเตอร์ ร้านเอสเทคนิคเซนเตอร์ N/A
  13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,360 ตกลงราคา ร้านบรรพตเซอร์วิส ร้านบรรพตเซอร์วิส N/A
  14 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,975 ตกลงราคา ร้านบรรพตเซอร์วิส ร้านบรรพตเซอร์วิส N/A
  15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,270 ตกลงราคา ร้านบรรพตเซอร์วิส ร้านบรรพตเซอร์วิส N/A
  16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,120 ตกลงราคา ร้านบรรพตเซอร์วิส ร้านบรรพตเซอร์วิส N/A
  17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,232 ตกลงราคา ร้านบรรพตเซอร์วิส ร้านบรรพตเซอร์วิส N/A
  18 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,086 ตกลงราคา ร้านลำปางคอนโซล ร้านลำปางคอนโซล N/A
  19 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,500 ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ ร้าน เอ ซี ซี สตชั่นเนอรี่ N/A
  20 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,275 ตกลงราคา ร้านบรรพตเซอร์วิส ร้านบรรพตเซอร์วิส N/A
  21 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,000 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  22 จัดซื้อของรางวัล 3,000 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี N/A
  23 เช่าสถานที่เก็บครุภัณฑ์ 2,500 ตกลงราคา นายเมธี  ตั้งชูชาติ นายเมธี  ตั้งชูชาติ N/A
  24 จ้างเหมาพนักงาน 7,630 ตกลงราคา นส.นันทิกา  เนตรเจริญ นส.นันทิกา  เนตรเจริญ N/A
  25 จ้างเหมาพนักงาน 6,000 ตกลงราคา นส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี นส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี N/A
  26 จ้างเหมาพนักงาน 7,630 ตกลงราคา นายเผด็จ  ชมพูศรี นายเผด็จ  ชมพูศรี N/A
  27 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 6,240 ตกลงราคา นายอรุณ  ชุมสนาม นายอรุณ  ชุมสนาม N/A
  28 จ้างเหมาพนักงาน 7,630 ตกลงราคา นส.ธัญพิชชา  อุ่นม่อน นส.ธัญพิชชา  อุ่นม่อน N/A
  29 จ้างเหมาพนักงาน 7,630 ตกลงราคา นส.ปทุมพร  ทิพย์มูล นส.ปทุมพร  ทิพย์มูล N/A
  30 จ้างเหมาพนักงาน 7,630 ตกลงราคา นายพลวัฒน์  หน่อใหม่ นายพลวัฒน์  หน่อใหม่ N/A
  31 จ้างทำป้ายผ้า 420 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา N/A
  32 จ้างทำป้ายผ้า 420 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา N/A
  33 จ้างทำป้ายผ้า 1,280 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา N/A
  34 จ้างทำตรายาง 1,630 ตกลงราคา ร้านลำปางบลอค ร้านลำปางบลอค N/A
  35 จ้างซ่อมปรินเตอร์ 680 ตกลงราคา ร้านบรรพตเซอร์วิส ร้านบรรพตเซอร์วิส N/A
  36 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 7,200 ตกลงราคา นางเฮง  ช่วงโชติวนาลัย นางเฮง  ช่วงโชติวนาลัย N/A
  37 จ้างเหมาขนย้ายสัมภาระ 2,500 ตกลงราคา นายมนตรี  ผลจันทร์ นายมนตรี  ผลจันทร์ N/A
  38 จ้างเหมาทำบัตรประจำตัว 6,500 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย N/A
  39 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 240 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา N/A
  40 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 480 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา N/A
  41 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 5,591.82 ตกลงราคา หจก.ลำปางศิริชัย หจก.ลำปางศิริชัย N/A
  42 จ้างทำป้ายผ้า 240 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา N/A
  43 จ้างทำป้ายผ้า 240 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา N/A
  44 จ้างเหมาตกแต่งเวทีจัดงาน 1,000 ตกลงราคา นส.ลดาวัลย์  ขุมคำ นส.ลดาวัลย์  ขุมคำ N/A
  45 จ้างเหมาสาธิตอาชีพอิสระ 10,500 ตกลงราคา ผู้รับการสาธิตอาชีพอิสระ ผู้รับการสาธิตอาชีพอิสระ N/A
  46 จ้างเหมาทำอาหารว่าง 7,700 ตกลงราคา บ.รีเจนด์ ลอร์ด บ.รีเจนด์ ลอร์ด N/A
  47 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 19,250 ตกลงราคา บ.รีเจนด์ ลอร์ด บ.รีเจนด์ ลอร์ด N/A
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 1,800 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา N/A
  2 จ้างเหมทำป้ายผ้า 640 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา N/A
  3 จ้างเหมาทำป้ายสแตนเลส 10,000 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา/10,000 ร้านรักกันโฆษณา/10,001 N/A
          ร้านตี้ กราฟิค/15,00o ร้านตี้ กราฟิค/15,00o N/A
  4 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 640 ตกลงราคา ร้านช่อผกา ร้านช่อผกา N/A
  5 จ้างเหมาจัดสปอร์ตวิทยุ 1,500 ตกลงราคา นายศราวุธ  สุริยะวงศ์ นายศราวุธ  สุริยะวงศ์ N/A
  6 จัดทำตรายาง 1,130 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา N/A
  7 จ้างเหมาบริการอัดรูป 120 ตกลงราคา ร้านโฟโต้ควิก ร้านโฟโต้ควิก N/A
  8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,970 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิต เซนเตอร์/3,309   N/A
          หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/2,970 หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/2,971  
  9 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 480 ตกลงราคา นายสถิตยื  ช่วยเกื้อกูล นายสถิตยื  ช่วยเกื้อกูล N/A
  10 จัดซื้อน้ำดื่ม 765 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ หจก.น้ำดื่มสมใจ N/A
  11 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 13,000 ตกลงราคา ตามสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้าง N/A
  12 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 1,160.95 ตกลงราคา ร้านลำปางกลอนประตู ร้านลำปางกลอนประตู N/A
  13 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 720 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A
  14 จัดซื้อวัสุดเชื้อเพลิง 23,466.50 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 440.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 1,080.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  4 จัดทำรายการวิทยุ 3,000.00 ตกลงราคา มติมนต์  คำมณี มติมนต์  คำมณี N/A
  5 จ้างทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง N/A
  6 วัสดุสำนักงาน 2,500.00 ตกลงราคา จำเรียงไม้แกะสลัก จำเรียงไม้แกะสลัก N/A
  7 วัสดุสำนักงาน 4,800.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ N/A
  8 วัสดุสำนักงาน 1,639.00 ตกลงราคา แม่น้อยสังฆภัณฑ์ แม่น้อยสังฆภัณฑ์ N/A
  9 วัสดุสำนักงาน 75.00 ตกลงราคา หสม.วันชัย หสม.วันชัย N/A
  10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,180.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ N/A
  11 วัสดุสำนักงาน 27,616.40 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ N/A
  12 วัสดุสำนักงาน 17,640.00 ตกลงราคา บ.เบล เมซอง บ.เบล เมซอง N/A
  13 วัสดุสำนักงาน 7,750.00 ตกลงราคา ร้านศรีเจริญพานิช ร้านศรีเจริญพานิช N/A
  14 จ้างเดินสายไฟ 1,914.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมการฟฟ้า หจก.น้ำล้อมการฟฟ้า N/A
  15 จ้างทำป้าย 200.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ตเวิค ร้านอาร์ตเวิค N/A
  16 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1,021.85 ตกลงราคา บ.สยามนิสสันนครลำปาง บ.สยามนิสสันนครลำปาง N/A
  17 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1,135.27 ตกลงราคา หจก.ลำปางศิริชัย หจก.ลำปางศิริชัย N/A
  18 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 749.00 ตกลงราคา บ.สยามนิสสันนครลำปาง บ.สยามนิสสันนครลำปาง N/A
  19 จ้างอัดรูป 573.00 ตกลงราคา โฟโต้ควิก โฟโต้ควิก N/A
  20 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 2,446.02 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง N/A
  21 จ้างทำตรายาง 1,260.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A
กระทรวงวัฒนธรรม              
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 900 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างเหมาเช็คโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3070 ตกลงราคา เดสก์ทอปลำปาง เดสก์ทอปลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
  3 จ้างเหมาทำสะระไนกแต่งประตูป่า 5000 ตกลงราคา สิทธิชัย  เตชะลือ สิทธิชัย  เตชะลือ เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างเหมาทำซีดี 3600 ตกลงราคา ศราวุธ  พยัคบุต ศราวุธ  พยัคบุต เสนอราคาต่ำสุด
  5 จ้างเหมาตรวจเช็คโปรแกรมซ่อมคอมพิวเตอร์ 2600 ตกลงราคา เดสก์ทอปลำปาง เดสก์ทอปลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
  6 วัสดุสำนักงาน 655 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงสาธารณสุข              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 30,710.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,310.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 1,032.00 ตกลงราคา  น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 หนังสือพิมพ์รายวัน 440.00 ตกลงราคา  พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  5 ซ่อมรถยนต์ 76,879.00 ตกลงราคา  หจก.ฉัตรโยธิน หจก.ฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  6 ค่าซ่อมแซม 4,970.00 ตกลงราคา  รัษฎาแอร์ รัษฎาแอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  7 เช่าห้องประชุม 2,000.00 ตกลงราคา  วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างเหมา 332,265.00 ตกลงราคา  สีมาอินตา สีมาอินตา เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างพิมพ์ 1,813.00 ตกลงราคา  บรรณกิจพริ้นติ้ง บรรณกิจพริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  10 วัสดุงานบ้านงานครัว 27,948.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  11 ค่าครุภัณฑ์ 5,470.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  12 ขยะมูลฝอย 700.00 ตกลงราคา  จีทีบีกรุ๊ป จีทีบีกรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด
  13 วัสดุการเกษตร 1,300.00 ตกลงราคา  บลอคทุ่งฝาย บลอคทุ่งฝาย เสนอราคาต่ำสุด
  14 จัดซื้อน้ำมัน 54,440.45 ตกลงราคา  บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงอุตสาหกรรม              
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 จัดซ่อมรถยนต์ราชการ 19,171.19 ตกลงราคา  บ.โควยู่ฮะ บ.โควยู่ฮะ เสนอราคาต่ำสุด
  2 จัดทำตรายาง 2,060.00 ตกลงราคา  ร้าน ส.จิตรกร ร้าน ส.จิตรกร เสนอราคาต่ำสุด
  3 จ้างบริการน้ำดื่ม 500.00 ตกลงราคา  เกษมศรี  ไชยชมภู เกษมศรี  ไชยชมภู เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน 700.00 ตกลงราคา  ประไพการเบาะ ประไพการเบาะ เสนอราคาต่ำสุด
  5 ซื้อเสื้อแจคเก็ต 50,000.00 ตกลงราคา  จิปาถะ จิปาถะ เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างทำกระทง 5,000.00 ตกลงราคา  เกษมศรี  ไชยชมภู เกษมศรี  ไชยชมภู เสนอราคาต่ำสุด
  7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 51,455.00 ตกลงราคา  ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,505.00 ตกลงราคา  หจก.เดสทอปคอมพิวเตอร์ หจก.เดสทอปคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  9 จัดซื้อหมึกพิมพ์ 29,400.00 ตกลงราคา  หจก.เอมไพรปริ้นเตอร์ หจก.เอมไพรปริ้นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,747.00 ตกลงราคา  เตียฮ่งเฮง เตียฮ่งเฮง เสนอราคาต่ำสุด
  11 จ้างทำตรายาง 1,300.00 ตกลงราคา  ร้าน ส.จิตรกร ร้าน ส.จิตรกร เสนอราคาต่ำสุด
  12 จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ 1,091.41 ตกลงราคา  ร้านมีเดียเซนเตอร์ ร้านมีเดียเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  13 จ้างทำฉากกั้นห้อง 30,000.00 ตกลงราคา  สมนึก วังแก้ว สมนึก วังแก้ว เสนอราคาต่ำสุด
  14 จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน 1,200.00 ตกลงราคา  ร้านประไพการเบาะ ร้านประไพการเบาะ เสนอราคาต่ำสุด
สำนักนายกรัฐมนตรี              
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด หนังสือพิมพ์รายวัน 1,050 ตกลงราคา   นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  วัสดุสำนักงาน 10,433 ตกลงราคา   หจก.แอลพีไฮเทค  
  วัสดุไฟฟ้า 1,399.56 ตกลงราคา   ร้านเจียว  
  น้ำมันเชื้อเพลิง 9,030 ตกลงราคา   บ.พัฒนาสหกล  
  จ้างเหมาแต่งภูมิทัศน์ 2,180 ตกลงราคา   นางวิไล  แสนไชยรัง  
  จ้างรื้อถอนป้าย 3,000 ตกลงราคา   ร้านสมศักดิ์  งานเหล็ก  
  จ้างซ่อมปรินเตอร์ 2,350 ตกลงราคา   หจก.แอลพีไฮเทค  
  8 วัสดุโฆษณา 2,195 ตกลงราคา   หจก.แอลพีไฮเทค  
  9 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7,600 ตกลงราคา   นายธงชัย  สายอินต๊ะ  
สำนักงานพระพุทธศาสนา 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 260.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 5,300.00 ตกลงราคา บ.ไพศาลศรี บ.ไพศาลศรี เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 616.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด
  4 วัสดุสำนักงาน 1,320.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 วัสดุสำนักงาน 121.00 ตกลงราคา บ.ดีเคแคมปัสสโตร์ บ.ดีเคแคมปัสสโตร์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 วัสดุสำนักงาน 730.00 ตกลงราคา ร้านลานไม้ลำปาง ร้านลานไม้ลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
  7 วัสดุสำนักงาน 600.00 ตกลงราคา ดอกแก้วดอกไม้สด ดอกแก้วดอกไม้สด เสนอราคาต่ำสุด
  8 ถ่ายเอกสาร 666.00 ตกลงราคา กานต์วิดา กานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,300.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทค หจก.แอลพีไฮเทค เสนอราคาต่ำสุด
  10 จ้างเหมาทำของ 770.00 ตกลงราคา ปานแก้วชูศร ปานแก้วชูศร เสนอราคาต่ำสุด
  11 จ้างเหมาทำอาหาร 1,050.00 ตกลงราคา สุปราณีแสงโชติ สุปราณีแสงโชติ เสนอราคาต่ำสุด