สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2551
จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                          
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,352 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน เม.ย. 2551 330 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว  
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย. 2551 1,375 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. 2551 9,799 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกคอมชนิด 460 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น  
  6 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม ผ้าสบง 810 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์  
  7 จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด/ตกแต่ง 6,640.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
  8 จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ 2,621.50 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)    
  9 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ 200,000 กม. 7,232.13 ตกลงราคา  หจก. โตโยต้าลำปาง หจก. โตโยต้าลำปาง  
  10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร 10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 25,275.00 ตกลงราคา หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  12 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  967 ตกลงราคา Tesco  Lotus คุ้มค่า Tesco  Lotus คุ้มค่า  
  13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดกาแฟ 4,250.00 ตกลงราคา หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  14 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
  15 จัดจ้างทำอาหารกลางวัน  1,400.00 ตกลงราคา นายธนัท  รงคสุวรรณ    
  16 จัดจ้างทำป้ายพลาสติกลูกฟูกติดข้อความ 3,000.00 ตกลงราคา  ร้านป้ายทอง ร้านป้ายทอง  
  17 จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับการ์ตูนคู่มือผู้บริโภค 100,000.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์  
  18 จัดจ้างตกแต่งพุ่มดอกไม้สดสำหรับตัด 3,000.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
  19 จัดจ้างพิมพ์ภาพไวนิล จำนวน 1 ผืน 10,593.00 ตกลงราคา ร้านมีเดีย เซ็นเตอร์ ร้านมีเดีย เซ็นเตอร์  
  20 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5X4 ม. 2,200.00 ตกลงราคา ร้านลำปางอิงค์เจ็ท ร้านลำปางอิงค์เจ็ท  
  21 จัดจ้างตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมืองไม่ฟอก 19,000.00 ตกลงราคา นางผ่องพรรณ  ศรีละมูด  นางผ่องพรรณ  ศรีละมูด   
  22 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,250.00 ตกลงราคา กลุ่มกาแฟสดเขลางค์นคร    
  23 จัดจ้างจัดดอกไม้งานแถลงข่าว จำนวน 300 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ (สหกรณ์ตำรวจ) ร้านดอกไม้ (สหกรณ์ตำรวจ)  
  24 จัดจ้างผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ 2,015.00 ตกลงราคา ร้าน เอ็น.พี.มีเดีย    
  25 จัดจ้างถ่ายเอกสาร (สี) กำหนดการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น ร้าน เจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น  
  26 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 365 ตกลงราคา หจก. ลำปางภัณฑ์เพ็ญ หจก. ลำปางภัณฑ์เพ็ญ  
  27 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,500.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
  28 จัดจ้างดำเนินรายการ "สคบ. พบ 10,000.00 ตกลงราคา  นางสาวกาญจนา   ฟูปิง นางสาวกาญจนา  ฟูปิง    
ที่ทำการปกครองจังหวัด 1 ซื้อวัสดุและเครื่องเขียน 10,000.00 ตกลงราคา ร้านไลกา ร้านไลกา ราคาเหมาะสม  
  2 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง 5,000.00 ตกลงราคา วิวัฒน์  เนตรประสาท วิวัฒน์  เนตรประสาท ราคาเหมาะสม
  3 จ้างเหมานิทรรศการ 10,000.00 ตกลงราคา ลาวัณญ์  ฟองอินตา ลาวัณญ์  ฟองอินตา ราคาเหมาะสม
  4 จ้างเหมารถยนต์ 17,000.00 ตกลงราคา ทวี  จอมเมืองบุตร ทวี  จอมเมืองบุตร ราคาเหมาะสม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 19,246.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
  2 จัดซื้อวัสดุโครงการอบรม 20,410.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
  3 จ้างทำกระเป๋า 99,370.00 ตกลงราคา นายยอดปรีชา  หาวุฒิ นายยอดปรีชา  หาวุฒิ  
  4 จ้างทำเอกสาร 10,400.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์  
  5 จัดซื้อวัสดุ 2,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์  
  6 วัสดุสำนักงาน 20,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์  
  7 วัสดุสำนักงาน 7,800.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์  
  8 จัดซื้อวัสดุโครงการอบรม 6,080.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานที่ดินจังหวัด 1 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ 14,860 ตกลงราคา หจก.สะอาด หจก.สะอาด เสนอราคาต่ำสุด
  2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 64,445 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 69,137 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 จัดซื้อทีวี 37,880 ตกลงราคา หจก.สะอาด หจก.สะอาด เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงการคลัง                                                                                                                                          
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ 2,508 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์ N/A
  2 วัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ 2,180 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ N/A
  3 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ 1,900 ตกลงราคา บ.ไทยซี-เซนเตอร์จำกัด บ.ไทยซี-เซนเตอร์จำกัด N/A
  4 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ 4,050 ตกลงราคา บ.ไทยซี-เซนเตอร์จำกัด บ.ไทยซี-เซนเตอร์จำกัด N/A
        ตกลงราคา หจก.วนาการ หจก.วนาการ  
  5 วัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 2,558 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์ N/A
  6 วัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ 4,388 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  7 วัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ 2,915 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ ร้านพิสิษฐ์ น้ำดื่มแชมป์ ร้านพิสิษฐ์ N/A
        ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์  
  8 N/A N/A ตกลงราคา N/A N/A N/A
  9 N/A N/A ตกลงราคา N/A N/A N/A
  10 วัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ 1,030 ตกลงราคา นายประจัญ  ดวงประภา นายประจัญ  ดวงประภา N/A
        ตกลงราคา ร้านลีลาวดี ร้านทำป้ายรักษ์ช้ ร้านลีลาวดี ร้านทำป้ายรักษ์ช้  
  11 จ้างเหมาบริการ 1 รายการ 200 ตกลงราคา นายนิพนธ์  ยอดอินต๊ะ นายนิพนธ์  ยอดอินต๊ะ N/A
  12 วัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ 6,005 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ N/A
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ                                                                                                                                          
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์ 470 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  2 น้ำดื่ม 204 ตกลงราคา น้ำดื่มทิพย์เขลางค์ น้ำดื่มทิพย์เขลางค์  
  3 น้ำมัน 20,000 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 จ้างเหมาบุคลากรดำเนินงานโครงการ 5,000 ตกลงราคา ชไมพร  ยะแสง ชไมพร  ยะแสง  
  5 จ้างเหมาบุคลากรดำเนินงานโครงการ 5,000 ตกลงราคา ณพนาถ  มาลัยกุล ณพนาถ  มาลัยกุล  
  6 จ้างเหมาบุคลากรดำเนินงานโครงการ 7,260 ตกลงราคา ณัชชา  อินกองงาม ณัชชา  อินกองงาม  
  7 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 8,410 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  8 จ้างเหมาทำแบบสำรวจ 51,500 ตกลงราคา ภัทรนันท์  ว่องไว ภัทรนันท์  ว่องไว  
  9 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 3,127 ตกลงราคา บ.ลัคกี้มอเตอร์ บ.ลัคกี้มอเตอร์  
  10 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 150 ตกลงราคา บ.ลัคกี้มอเตอร์ บ.ลัคกี้มอเตอร์  
  11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,580 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 29,000 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 38,000 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  14 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 38,000 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  15 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 23,000 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  16 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 26,200 ตกลงราคา รักษ์กมน รักษ์กมน  
  17 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,000 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  18 ซื้อรถคนพิการ 9000 ตกลงราคา บ.ซีเคกรุ๊ป บ.ซีเคกรุ๊ป  
  19 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4000 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  20 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1000 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  21 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 20000 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                                                          
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 จ้างเหมาพนักงาน 6,000 ตกลงราคา นางพรรณี เต๋มา นางพรรณี เต๋มา N/A
  2 จ้างเหมาพนักงาน 8,720 ตกลงราคา นส.สุชีรา  วงค์รัตน์ นส.สุชีรา  วงค์รัตน์ N/A
  3 จ้างเหมาพนักงาน 7,940 ตกลงราคา นายพัชรพล  ทองพัด นายพัชรพล  ทองพัด N/A
  4 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 11,180 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด N/A
  5 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 11,310 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด N/A
  6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7,800 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์ N/A
  7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 180 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
สำนักงานเกษตรจังหวัด       ตกลงราคา      
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11,000 ตกลงราคา ซุปเปอร์วัน ซุปเปอร์วัน N/A
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 500 ตกลงราคา ร้านนครกิโล ร้านนครกิโล N/A
  3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,576 ตกลงราคา สถานีบริการบางจาก สถานีบริการบางจาก N/A
  4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 220 ตกลงราคา เอ ซีซีสเตชั่นนารี่ เอ ซีซีสเตชั่นนารี่ N/A
  5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,850 ตกลงราคา เอ ซีซีสเตชั่นนารี่ เอ ซีซีสเตชั่นนารี่ N/A
  6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,848 ตกลงราคา บ.แอลพีเซนเตอร์ บ.แอลพีเซนเตอร์ N/A
  7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,973 ตกลงราคา บ.แอลพีเซนเตอร์ บ.แอลพีเซนเตอร์ N/A
  8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,365 ตกลงราคา บ.แอลพีเซนเตอร์ บ.แอลพีเซนเตอร์ N/A
  9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 590 ตกลงราคา บ.อิเลคทรอนิคพลาซ่า บ.อิเลคทรอนิคพลาซ่า N/A
  10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 460 ตกลงราคา ทีพีเซอร์วิส ทีพีเซอร์วิส N/A
  11 จ้างเหมาบริการ 2,500 ตกลงราคา พีซีลำปาง พีซีลำปาง N/A
  12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,672 ตกลงราคา บ.แอลพีเซนเตอร์ บ.แอลพีเซนเตอร์ N/A
  13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,672 ตกลงราคา พีซีลำปาง พีซีลำปาง N/A
  14 จัดซื้อวัสดุโฆษณา 440 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
  15 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 181.9 ตกลงราคา ร้านชุมพลอิเลคทรอนิกส์ ร้านชุมพลอิเลคทรอนิกส์ N/A
  16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 750 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  17 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 200 ตกลงราคา หจก.ลำปางเตียวเชียล้ง หจก.ลำปางเตียวเชียล้ง N/A
  18 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 450 ตกลงราคา น้ำดื่มสุวรรณศร น้ำดื่มสุวรรณศร N/A
  19 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 200 ตกลงราคา ร้านนัฐ ร้านนัฐ N/A
  20 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 897 ตกลงราคา บ.แอลพีเซนเตอร์ บ.แอลพีเซนเตอร์ N/A
  21 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 522 ตกลงราคา บ.แอลพีเซนเตอร์ บ.แอลพีเซนเตอร์ N/A
  22 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,427 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย N/A
  23 จัดจ้างเหมาบริการ 360 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย N/A
  24 จัดจ้างเหมาบริการ 3,700 ตกลงราคา บ.แอลพีเซนเตอร์ บ.แอลพีเซนเตอร์ N/A
  25 จัดจ้างทำของ 1,690 ตกลงราคา อู่อนันต์ยนต์ห้างฉัตร อู่อนันต์ยนต์ห้างฉัตร N/A
  26 จัดจ้างทำของ 385 ตกลงราคา อู่อนันต์ยนต์ห้างฉัตร อู่อนันต์ยนต์ห้างฉัตร N/A
  27 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,489.30 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด N/A
  28 จัดจ้างเหมาบริการ 4,000 ตกลงราคา ร้านฮวดแอร์ ร้านฮวดแอร์ N/A
สำนักงานประมงจังหวัด       ตกลงราคา      
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,920 ตกลงราคา ร้าน เจ เค อาร์ แอพพลเคชั่น ร้าน เจ เค อาร์ แอพพลเคชั่น เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุไฟฟ้า 14,700 ตกลงราคา ร้านวิสูตรพาณิชย์ ร้านวิสูตรพาณิชย์ เสนอราคาต่ำสุด
  3 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3,400 ตกลงราคา ร้าน เจ เค อาร์ แอพพลเคชั่น ร้าน เจ เค อาร์ แอพพลเคชั่น เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างทำป้าย 35,200 ตกลงราคา นางผกาวรรณ สิงห์กุล นางผกาวรรณ สิงห์กุล เสนอราคาต่ำสุด
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด       ตกลงราคา      
กระทรวงคมนาคม       ตกลงราคา                                                                                                                                  
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,500 ตกลงราคา หจก.จงทรพัย์ไพศาล หจก.จงทรพัย์ไพศาล  
  2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 ตกลงราคา สกก.แจ้ห่ม สกก.แจ้ห่ม  
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 ตกลงราคา หจก.จงทรพัย์ไพศาล หจก.จงทรพัย์ไพศาล  
  4 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด  
  5 จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1,787 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า  
  6 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1,200 ตกลงราคา ร้านศิริวัฒน์รวมช่าง ร้านศิริวัฒน์รวมช่าง  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                          
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด 1 จ้างเหมาจัดทำตรายาง 410.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา 500.00 ตกลงราคา ร้านลีลาวดี ร้านลีลาวดี ราคาท้องถิ่น
  3 น้ำมันดีเซล 5900.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ราคาท้องถิ่น
  4 น้ำมันเบนซิน 1600.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ราคาท้องถิ่น
  5 น้ำมันเบนซิน 2901.75 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ราคาท้องถิ่น
  6 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7600.00 ตกลงราคา บุญทัน  คำฟู บุญทัน  คำฟู ใน งปม.
  7 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 7000.00 ตกลงราคา รินดา  ปอสี รินดา  ปอสี ใน งปม.
  8 จ้างเหมาทำตรายาง 225.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย ใน งปม.
  9 ตู้เอกสารสองบาน 17500.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า เสนอราคาต่ำสุด
  10 วัสดุสำนักงาน 8178.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  11 วัสดุสำนักงาน 4158.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  12 หนังสือพิมพ์ 480.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า ราคาตลาด
  13 น้ำมันดีเซล 6300.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ราคาท้องถิ่น
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ                                                                                                                                          
สำนักงานสถิติจังหวัด   ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง   ตกลงราคา      
กระทรวงพาณิชย์                                                                                                                                          
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด   รายงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง          
กระทรวงแรงงาน                                                                                                                                          
สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 720 ตกลงราคา ร้านรัษฎาดอกไม้/นายพิสิษฐ กิจกล้า ร้านรัษฎาดอกไม้/นายพิสิษฐ กิจกล้า  
  2 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,805.20 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช  
  3 จัดซื้อวัสุดเชื้อเพลิงและลห่อลื่น 7,234 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิสจำกัด บ.วุฒิมงคลเซอร์วิสจำกัด  
  4 วัสุอื่น 210 ตกลงราคา น้ำดื่มตราโพธิ์ทอง น้ำดื่มตราโพธิ์ทอง  
  5 จัดจ้างพนักงาน 18,000 ตกลงราคา      
  6 จัดจ้างพนักงาน 8,000 ตกลงราคา นส.นฤมล  มะโนเครื่อง นส.นฤมล  มะโนเครื่อง  
  7 จัดจ้างพนักงาน 8,000 ตกลงราคา นางสาวประภาพร ณ ลำพูน นางสาวประภาพร ณ ลำพูน  
  8 เช่าเต้นท์ 1,500 ตกลงราคา นายสนั่น  บัวย้อย นายสนั่น  บัวย้อย  
  9 จัดป้ายประชาสัมพันธ์ 6,600 ตกลงราคา นายหาญสวัสดิ์  ตามจิตต์ นายหาญสวัสดิ์  ตามจิตต์  
  10 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1,500 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า ร้านรัษฎาการไฟฟ้า  
  11 ซ่อมจักรยานยนต์ 1,250 ตกลงราคา ร้านวัฒนายนต์ ร้านวัฒนายนต์  
  12 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 300 ตกลงราคา หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 760.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า N/A                                                                                                                            
  2 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม 435.00 ตกลงราคา น้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว น้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว N/A                                                                                                                            
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   25,953.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,330.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  5 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,300.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  6 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8,060.00 ตกลงราคา บ.สมาร์ทโซลูชั่น บ.สมาร์ทโซลูชั่น N/A                                                                                                                            
  7 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,190.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,972.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,200.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,150.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  11 วัสดุสำนักงาน 4,030.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  12 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,150.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,990.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,160.00 ตกลงราคา บ.สมาร์ทโซลูชั่น บ.สมาร์ทโซลูชั่น N/A                                                                                                                            
  15 วัสดุสำนักงาน 3,210.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A                                                                                                                            
  16 วัสดุสำนักงาน 1,540.00   ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่                                                                                                                              
  17 วัสดุสำนักงาน 1,588.00   ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่                                                                                                                              
  18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,010.00   ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่                                                                                                                              
  19 วัสดุไฟฟ้า 1,260.00   ร้านลำปางคลังไฟฟ้า ร้านลำปางคลังไฟฟ้า                                                                                                                              
  20 วัสดุสำนักงาน 181.00   ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์                                                                                                                              
  21 วัสดุฝึกอบรม 15,227.20   ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง                                                                                                                              
  22 เช่าที่เก็บครุภัณฑ์ 2,500.00 ตกลงราคา เมธี  ตั้งชูชาติ เมธี  ตั้งชูชาติ N/A                                                                                                                            
  23 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา นันทิกา  เนตรเจริญ นันทิกา  เนตรเจริญ N/A                                                                                                                            
  24 จ้างเหมาพนักงาน 6,500.00 ตกลงราคา ธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี ธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี N/A                                                                                                                            
  25 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา เผด็จ  ชมพูศรี เผด็จ  ชมพูศรี N/A                                                                                                                            
  26 จ้างเหมาพนักงาน 6,240.00 ตกลงราคา อรุณ ชุมสนาม อรุณ ชุมสนาม N/A                                                                                                                            
  27 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา ธัญพิชชา  อุ่นม่อน ธัญพิชชา  อุ่นม่อน N/A                                                                                                                            
  28 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา พลวัฒน์  หน่อใหม่ พลวัฒน์  หน่อใหม่ N/A                                                                                                                            
  29 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา สมคิด  ปันทะสืบ สมคิด  ปันทะสืบ N/A                                                                                                                            
  30 จ้างทำป้าย 240.00 ตกลงราคา ศิลปะโฆษณา ศิลปะโฆษณา N/A                                                                                                                            
  31 จ้างทำป้าย 960.00 ตกลงราคา ศิลปะโฆษณา ศิลปะโฆษณา N/A                                                                                                                            
  32 จ้างทำป้าย 900.00 ตกลงราคา ศิลปะโฆษณา ศิลปะโฆษณา N/A                                                                                                                            
  33 จ้างทำป้าย 240.00 ตกลงราคา ศิลปะโฆษณา ศิลปะโฆษณา N/A                                                                                                                            
  34 จ้างทำป้าย 960.00 ตกลงราคา ศิลปะโฆษณา ศิลปะโฆษณา N/A                                                                                                                            
  35 เช่าเต้นท์ 7,200.00 ตกลงราคา เฮง  ช่วงโชติชนาลัย เฮง  ช่วงโชติชนาลัย N/A                                                                                                                            
  36 ขนย้ายสัมภาระ 2,500.00 ตกลงราคา มนตรี  ผลจันทร์ มนตรี  ผลจันทร์ N/A                                                                                                                            
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อโล่ห์รางวัล 6,580 ตกลงราคา ร้านส.จิตรกรศิลป์ ร้านส.จิตรกรศิลป์ N/A
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,500 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,750 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำกว่า
        ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์    
  4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 800 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  5 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4,150 ตกลงราคา ร้านฮวดแอร์ ร้านฮวดแอร์ N/A
  6 จ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่อง 830 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ใช้บริการศูนย์
  7 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ 400 ตกลงราคา ร้านธวัชชัยแอร์เซอร์วิส ร้านธวัชชัยแอร์เซอร์วิส N/A
  8 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ 1,800 ตกลงราคา ร้านธวัชชัยแอร์เซอร์วิส ร้านธวัชชัยแอร์เซอร์วิส N/A
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,730.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 380.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 900.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  4 จ้างทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง N/A
  5 จ้างจัดรายการวิทยุ 3,000.00 ตกลงราคา มติมนต์  คำมณี มติมนต์  คำมณี N/A
  6 วัสดุสำนักงาน 16,949.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  7 วัสดุสำนักงาน 420.00 ตกลงราคา ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช N/A
  8 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 2,225.60 ตกลงราคา บ.สยามนิสสันจำกัด บ.สยามนิสสันจำกัด N/A
กระทรวงวัฒนธรรม                                                                                                                                          
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด              
กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                          
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 39,189.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,930.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 896.00 ตกลงราคา  น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 หนังสือพิมพ์รายวัน 380.00 ตกลงราคา  พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  5 วัสดุการแพทย์ 3,470.00 ตกลงราคา  สุชาติ/บ.รินโชคชัย สุชาติ/บ.รินโชคชัย เสนอราคาต่ำสุด
  6 ซ่อมรถ 41,210.00 ตกลงราคา  ร้านฉัตรโยธิน ร้านฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างเหมา 103,979.00 ตกลงราคา  สีมา อินตา สีมา อินตา เสนอราคาต่ำสุด
  8 ซ่อมแซม 38,830.00 ตกลงราคา  สีมา อินตา สีมา อินตา เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างพิมพ์ 51,500.00 ตกลงราคา  บรรณกิจพริ้นติ้ง บรรณกิจพริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  10 ค่าขยะ 700.00 ตกลงราคา  จีทีบีกรุ๊ป จีทีบีกรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด
  11 ค่าครุภัณฑ์ 36,750.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  12 เช่าห้องประชุม 75,200.00 ตกลงราคา  วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล  
  13 วัสดุการเกษตร 4,950.00 ตกลงราคา  บลอคทุ่งฝาย บลอคทุ่งฝาย  
กระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                                                                          
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 352.50 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างเช่ารถตู้ 9,000.00 ตกลงราคา ร้านรวมกมลคาร์เซนเตอร์ ร้านรวมกมลคาร์เซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน 1,140.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างทำมุ้งลวด 7,300.00 ตกลงราคา นายขจร  ฟูเต็มวงศ์ นายขจร  ฟูเต็มวงศ์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00 ตกลงราคา เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 จัดซื้อของที่ระลึก 3,200.00 ตกลงราคา เอบีซีการโฆษณา เอบีซีการโฆษณา เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างซ่อมรถยนต์ 4,419.10 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง ศูนย์บริการ
  8 จ้างซ่อมรถยนต์ 926.62 ตกลงราคา บ.โควยูฮะลำปาง บ.โควยูฮะลำปาง ศูนย์บริการ
  9 จัดซื้อหลอดไฟฟ้า 111.00 ตกลงราคา หจก.เล่าจิ้นกวงการไฟฟ้า หจก.เล่าจิ้นกวงการไฟฟ้า เสนอราคาต่ำสุด
  10 จ้างทำกุญแจ 400.00 ตกลงราคา ร้านเม้งบริการ ร้านเม้งบริการ เสนอราคาต่ำสุด
  11 จ้างทำป้ายผ้า 480.00 ตกลงราคา คิงแอนด์ควีน คิงแอนด์ควีน เสนอราคาต่ำสุด
  12 จัดซื้อปุ๋ยคอก 240.00 ตกลงราคา นายขจร  ฟูเต็มวงศ์ นายขจร  ฟูเต็มวงศ์ เสนอราคาต่ำสุด
  13 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,798.50 ตกลงราคา บ.โควยูฮะลำปาง บ.โควยูฮะลำปาง ศูนย์บริการ
  14 จัดซื้อกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 780.00 ตกลงราคา บ.นิยมพานิชลำปาง บ.นิยมพานิชลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                                                          
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7,600 ตกลงราคา   นายธงชัย  สายอินต๊ะ  
  2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,900 ตกลงราคา   บ.พัฒนาสหกลจำกัด  
หน่วยงานอิสระ                                                                                                                                          
สำนักงานพระพุทธศาสนา 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 220.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 6,540.00 ตกลงราคา บ.ไพศาลศรี บ.ไพศาลศรี เสนอราคาต่ำสุด
  3 จ้างถ่ายเอกสาร 666.00 ตกลงราคา ร้านกานต์วิดา ร้านกานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,000.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด