สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน มีนาคม 2551
จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)
กระทรวงมหาดไทย                                          
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 52,879.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน มี.ค. 2551 420.00 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว  
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน มี.ค. 2551 1,400.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค. 2551 9,700.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 9,300.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า  
  6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  944.00 ตกลงราคา Tesco-Lotus คุ้มค่า Tesco-Lotus คุ้มค่า  
  7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกตลับจริง 4,670.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น  
  8 จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัดปี 2552 จำนวน 12,900 แผ่น 5,160.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  9 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  400.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น  
  10 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 180 ชุดๆ ละ 25 บาท อาหารกลางวัน 180 ชุดๆ ละ 80 บาท 18,900.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
  11 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร  10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  12 จัดซื้อพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 1,300.00 ตกลงราคา ร้านแสงงาม ร้านแสงงาม  
  13 จัดจ้างซ่อมเครื่องฉายแผ่นทึบ  400.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์  
  14 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม สบง  810.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์  
  15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  18,990.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซ็นเตอร์  
  16 จัดจ้างผลิตสื่อประเภทวีดีทัศน์ (VTR) ประวัติและความเป็นมาของการดำเนินโครงการ/กระบวนการสำรวจความคิดเห็นภาคสนาม ประเด็นการจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร  5,000.00 ตกลงราคา นายอัคจร  แม๊ะบ้าน นายอัคจร  แม๊ะบ้าน  
  17 จัดจ้างถ่ายเอกสารการจัดเวทีพิจารณ์  17,500.00 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้เบสท์ ร้านก๊อปปี้เบสท์  
  18 จัดจ้างตักถ่ายสิ่งปฎิกูลอาคารศาลากลางจังหวัด จำนวน 34 คิว 8,500.00 ตกลงราคา หลวย (แป๊ะ) บริการดูดส้วม หลวย (แป๊ะ) บริการดูดส้วม  
  19 จัดจ้างตรวจเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า 829.25 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่ ร้านพิภพอะไหล่  
  20 จัดจ้างดำเนินรายการ "สคบ" พบผู้บริโภค ออกอากาศทาง สวท.ลำปาง  10,000.00 ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  ฟูปิง นางสาวกาญจนา  ฟูปิง  
  21 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 20,000.00 ตกลงราคา บริษัทเชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จำกัด บริษัทเชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จำกัด  
  22 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่มเล็ก ตกแต่งโพเดียม เครื่องทองน้อย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 5,070.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
  23 จัดจ้างทำภัตตาหาร (ปิ่นโต)  900.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
  24 จัดจ้างทำป้ายโฟม "วันข้าราชการ 350.00 ตกลงราคา ร้านศิลป์โฆษณา ร้านศิลป์โฆษณา  
  25 จัดจ้างทำป้ายผ้า "การแข่งขันกีฬา 900.00 ตกลงราคา ร้านป้ายทอง ร้านป้ายทอง  
  26 จัดจ้างทำกรอบรูปติดกระจกพร้อมใบประกาศ จำนวน 7 กรอบ 1,050.00 ตกลงราคา ร้านไอสไตล์สตูดิโอ ร้านไอสไตล์สตูดิโอ  
  27 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 1,730.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  28 จัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ 4,500.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
ที่ทำการปกครองจังหวัด              
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 14,314.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานที่ดินจังหวัด 1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 2,600.00 ตกลงราคา บ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ บ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ราคาต่ำสุด
  2 จ้างเดินสายไฟฟ้า 55,000.00 ตกลงราคา หจก.สมบูรณ์การเกษตร หจก.สมบูรณ์การเกษตร ราคาต่ำสุด
  3 จ้างเดินสายไฟฟ้า 32,400.00 ตกลงราคา หจก.สมบูรณ์การเกษตร หจก.สมบูรณ์การเกษตร ราคาต่ำสุด
  4 จ้างซักปูพรมพื้นห้องประชุม 2,600.00 ตกลงราคา ร้านลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย ร้านลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย ราคาต่ำสุด
  5 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ 73,900.00 ตกลงราคา นางศิริพร ชัยทนุวงค์ นางศิริพร ชัยทนุวงค์ ราคาต่ำสุด
  6 จ้างซ่อมแซมรถ 22,059.12 ตกลงราคา บ.มิตซูลำปาง999 บ.มิตซูลำปาง1000 ราคาต่ำสุด
  7 ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา 25,573.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่สยามทีวี บ.เชียงใหม่สยามทีวี ราคาต่ำสุด
  8 ซื้อยางรถยนต์ 13,200.00 ตกลงราคา หจก.วิชัยรวมยาง หจก.วิชัยรวมยาง ราคาต่ำสุด
  9 ซื้อตู้เย็น 6,040.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่สยามทีวี บ.เชียงใหม่สยามทีวี ราคาต่ำสุด
  10 จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล 3,000.00 ตกลงราคา นายบุญหลวย  นาปาละ นายบุญหลวย  นาปาละ ราคาต่ำสุด
  11 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 400.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
  12 จ้างซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ 10,400.00 ตกลงราคา ร้านเขลางค์แอร์ ร้านเขลางค์แอร์ ราคาต่ำสุด
  13 ซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเตอร์เนต 3,500.00 ตกลงราคา บ.นอร์ทเทริน์โปรดักซ์ บ.นอร์ทเทริน์โปรดักซ์ ราคาต่ำสุด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด              
กระทรวงการคลัง                                          
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 3,040.00 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 2,285.00 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ ร้านคิวซี ซีลอคแอนด์เซอร์วิส N/A
  3 น้ำมันเชื้อเพลิง 3,790.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาลฯลฯ บ.ไทยซีเซนต์เตอร์ N/A
  4 น้ำมันเชื้อเพลิง 1,880.00 ตกลงราคา บ.ไทยซีเซนต์เตอร์ บ.ไทยซีเซนต์เตอร์ N/A
  5 วัสดุสำนักงาน 1,305.00 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ ร้านสารพัดช่างทำความเย็น N/A
  6 วัสดุสำนักงาน 925.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ฯลฯ หจก.โตโยต้าลำปาง N/A
  7 จ้างเหมาบริการ 1,343.00 ตกลงราคา ร้านคิวซี ซีลอคแอนด์เซอร์วิส ร้านลำปางจักรเย็บผ้าฯลฯ N/A
  8 จ้างเหมาบริการ 780.00 ตกลงราคา ร้านสารพัดช่างทำความเย็น ร้านส.จิตกร N/A
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ                                          
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์ 500.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  2 น้ำมัน 10,438.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  3 น้ำมัน 8,150.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 วัสดุสำนักงาน 3,372.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  5 วัสดุสำนักงาน 800.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  6 ซื้อเสื้อ 9,600.00 ตกลงราคา กลุ่มสตรีพัฒนาตัดเย็บผ้า กลุ่มสตรีพัฒนาตัดเย็บผ้า  
  7 จ้างเหมาบุคลากร 5,000.00 ตกลงราคา ณพนาถ  มมาลัยกุล ณพนาถ  มมาลัยกุล  
  8 จ้างเหมาบุคลากร 5,000.00 ตกลงราคา ชไมพร  ยะแสง ชไมพร  ยะแสง  
  9 จัดซื้อกระเป๋า 6,400.00 ตกลงราคา กลุ่มสตรีพัฒนาตัดเย็บผ้า กลุ่มสตรีพัฒนาตัดเย็บผ้า  
  10 วัสดุสำนักงาน 10,000.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  11 วัสดุสำนักงาน 4,500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  12 ซื้อเครื่องอุปโภค 40,000.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  13 วัสดุสำนักงาน 4,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  14 วัสดุสำนักงาน 1,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  15 วัสดุสำนักงาน 8,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  16 วัสดุสำนักงาน 4,980.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์  เลขที่375 หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์  เลขที่376  
  17 วัสดุสำนักงาน 4,300.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์                                                                                                                              
  18 จ้างซ่อมรถยนต์ 556ม4 ตกลงราคา บ.ลักกี้มอเตอร์ บ.ลักกี้มอเตอร์  
  19 จ้างทำเอกสารการประชุม 2,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  20 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,590.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  21 ซ่อมรถยนต์ 3,000.00 ตกลงราคา หนองกระทิงแอร์ หนองกระทิงแอร์  
  22 จ้างเหมาทำแบบสำรวจ 30,000.00 ตกลงราคา ภัทรนันท์  ว่องไว ภัทรนันท์  ว่องไว  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                          
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด 6,000.00 ตกลงราคา นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ  นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ   
    ประจำเดือน มีนาคม 2551     อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  
  2 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด 8,720.00 ตกลงราคา นางสาวสุชีรา วงค์รัตน์  88/1 หมู่ 5  นางสาวสุชีรา วงค์รัตน์  88/1 หมู่ 5   
    ประจำเดือน มีนาคม 2551      ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  
  3 ค่าจ้างเหมาพนักงานตามโครงการฯ 4,610.32 ตกลงราคา นายพัชรพล  ทองพัด  215  หมู่  3 นายพัชรพล  ทองพัด  215  หมู่  3  
    ประจำเดือน มีนาคม 2551     ต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง ต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  
  4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 9,675.00 กรณีพิเศษ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์  
    และหล่อลื่นประจำเดือน ม.ค. 51     ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง  
  5 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,600.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย   
    (ตลับหมึกคอมพิวเตอร์)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
  6 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาทำป้ายศูนย์ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ตเวอร์ค 136/52-56 ถ.พหลโยธิน ร้านอาร์ตเวอร์ค 136/52-56 ถ.พหลโยธิน  
    รับเรื่องร้าวร้องทุกข์     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
  7 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8,764.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย   
    (จำนวน 8 รายการ)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
  8 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  เลขที่314 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  เลขที่314  
    (ตลับหมึกเครื่องโทรสาร)      ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง จลำปาง  ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง จลำปาง  
  9 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 11,010.00 กรณีพิเศษ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์  
    และหล่อลื่นประจำเดือน ก.พ. 51     ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง  
  10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 200.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง  
    (หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.พ.51)      อ.เมือง  จ.ลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง  
  11 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาทำความสะอาด 800.00 ตกลงราคา รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ เลขที่ 26 ถ.รัษฎา  รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ เลขที่ 26 ถ.รัษฎา   
    และเติมน้ำยาแอร์     ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง  
  12 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 440.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์ หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์  
    (น้ำดื่มประจำเดือน ก.พ.51)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
  13 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมระบบแอร์ 2,800.00 ตกลงราคา ศูนย์เครื่อง-แอร์(ขนส่ง) เลขที่ 57 ศูนย์เครื่อง-แอร์(ขนส่ง) เลขที่ 57  
    รถยนต์ นข-1206 ลำปาง     ถ.จันทร์สุรินทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง ถ.จันทร์สุรินทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง  
  14 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,960.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์  เลขที่375 หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์  เลขที่375  
    (ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)      ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
สำนักงานเกษตรจังหวัด              
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 504.00 ตกลงราคา เอซีซี สเตชั่นเนอร์รี่ เอซีซี สเตชั่นเนอร์รี่ N/A
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 143.00 ตกลงราคา ทีพี เวอร์วิส ทีพี เวอร์วิส N/A
  3 จัดจ้างเหมาบริการ 4,582.24 ตกลงราคา เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ N/A
  4 จัดจ้างเหมาบริการ 1,352.50 ตกลงราคา โตโยต้าลำปาง โตโยต้าลำปาง N/A
  5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 398.00 ตกลงราคา เอซีซี สเตชั่นเนอร์รี่ เอซีซี สเตชั่นเนอร์รี่ N/A
  6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 384.00 ตกลงราคา เอซีซี สเตชั่นเนอร์รี่ เอซีซี สเตชั่นเนอร์รี่ N/A
  7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 684.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  เลขที่314 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  เลขที่314 N/A
  8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,487.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  เลขที่315 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  เลขที่315 N/A
  9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 236.00 ตกลงราคา ร้านภราดร ร้านภราดร N/A
  10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,108.00 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี N/A
  11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 990.00 ตกลงราคา ทีพี เวอร์วิส ทีพี เวอร์วิส N/A
  12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 150.00 ตกลงราคา ทีพี เวอร์วิส ทีพี เวอร์วิส N/A
  13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 95.00 ตกลงราคา ทีพี เวอร์วิส ทีพี เวอร์วิส N/A
  14 จัดซื้อวัสดุงานบ้างานครัว 435.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  15 จัดซื้อวัสดุงานโฆษณาเผยแพร่ 500.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
  16 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง 4,922.00 ตกลงราคา หจก.เอ็มแอลพี หจก.เอ็มแอลพี N/A
  17 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,950.00 ตกลงราคา ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช N/A
  18 จัดจ้างเหมาบริการ 1,241.20 ตกลงราคา กฟภ.ห้างฉัตร กฟภ.ห้างฉัตร N/A
  19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 502.00 ตกลงราคา หจก.ลำปางเตียวเชียงล้ง หจก.ลำปางเตียวเชียงล้ง N/A
  20 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 136.00 ตกลงราคา หจก.ลำปางเตียวเชียงล้ง หจก.ลำปางเตียวเชียงล้ง N/A
  21 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 110.00 ตกลงราคา ร้านคมศิลป์ ร้านคมศิลป์ N/A
  22 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 200.00 ตกลงราคา ร้านนัฐ ร้านนัฐ N/A
  23 จัดซื้อวัสดุงานบ้างานครัว 290.00 ตกลงราคา น้ำดื่มสุวรรณศร น้ำดื่มสุวรรณศร N/A
  24 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง 53,372.78 พิเศษ ร้านพัฒนาสหกล ร้านพัฒนาสหกล N/A
  25 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6,900.00 ตกลงราคา บ.ทีอาร์คอมพาร์ท บ.ทีอาร์คอมพาร์ท N/A
  26 จัดจ้างเหมาบริการ 7,297.40 ตกลงราคา สยามนิสสัน สยามนิสสัน N/A
  27 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,257.00 พิเศษ สกก.ห้างฉัตร สกก.ห้างฉัตร N/A
สำนักงานประมงจังหวัด              
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8,280.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์  เลขที่375 หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์  เลขที่376 เสนอราคาต่ำสุด
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 21,900.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 75,470.00 ตกลงราคา หจก.ธนพณออยล์ หจก.ธนพณออยล์ ใกล้ สนง.
  4 วัสดุวิทยาศาสตร์ 24,416.00 ตกลงราคา ร้านหนองกระทิงปศุสัตว์ ร้านหนองกระทิงปศุสัตว์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 วัสดุการเกษตร 22,800.00 ตกลงราคา ร้านหนองกระทิงปศุสัตว์ ร้านหนองกระทิงปศุสัตว์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 วัสดุเวชภัณฑ์ 71,000.00 ตกลงราคา ร้านหนองกระทิงปศุสัตว์ ร้านหนองกระทิงปศุสัตว์ เสนอราคาต่ำสุด
  7 วัสดุวิทยาศาสตร์ 100,000.00 ตกลงราคา ร้านหมอวิทยยาสัตว์ ร้านหมอวิทยยาสัตว์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างทำอาหาร 11,000.00 ตกลงราคา นางวัญเพ็ญ  รัตนพรพันธ์ นางวัญเพ็ญ  รัตนพรพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างทำป้าย 19,260.00 ตกลงราคา หจก.มีเดียแอนด์พริ้นติ้ง หจก.มีเดียแอนด์พริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  10 วัสดุการเกษตร 128,480.00 ตกลงราคา ร้านสุนทรการเกษตร ร้านสุนทรการเกษตร เสนอราคาต่ำสุด
  11 จ้างทำพิกัดจุด 5,000.00 ตกลงราคา นายจิรศักดิ์  จักรเครือ นายจิรศักดิ์  จักรเครือ เสนอราคาต่ำสุด
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด              
กระทรวงคมนาคม                                          
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง N/A
  3 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บ.ธ.1994ปิโตรเลียม บ.ธ.1994ปิโตรเลียม N/A
  4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด N/A
  5 วัสดุสำนักงาน 11,770.00 ตกลงราคา บ.อินฟินิท อิเลคทริค บ.อินฟินิท อิเลคทริค N/A
  6 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 24,761.94 ตกลงราคา หจก.ลำปางศิริชัย หจก.ลำปางศิริชัย N/A
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                          
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด 1 INK TANK EPSON 2,200.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุสำนักงาน 7,920.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำมันเบนซิน 500.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ราคาท้องถิ่น
  4 น้ำมันดีเซล 10,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ราคาท้องถิ่น
  5 น้ำมันเบนซิน 6,367.70 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ราคาท้องถิ่น
  6 ซ่อมเครื่องพิมพ์ 1,100.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาท้องถิ่น
  7 ตู้เอกสาร 35,000.00 ตกลงราคา บ.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ บ.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างทำตรายาง 250.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เสนอราคาต่ำสุด
  9 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 3,900.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า ร้านรัษฎาการไฟฟ้า ราคาท้องถิ่น
  10 ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 600.00 ตกลงราคา ร้านไอแอมคอมพิวเตอร์ ร้านไอแอมคอมพิวเตอร์ ราคาท้องถิ่น
  11 ถ่ายเอการ 170.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์  เลขที่375 หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์  เลขที่376 ราคาท้องถิ่น
  12 ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ 1,100.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาท้องถิ่น
  13 จ้างเหมา จนท.ธุรการ 7,000.00 ตกลงราคา นางสาวรินดา  ปอสี นางสาวรินดา  ปอสี อยู่ในเงื่อนไขงปม.
  14 จ้างเหมาพนง.ขับรถ 7,600.00 ตกลงราคา นายบุญทัน  คำฟู นายบุญทัน  คำฟู อยู่ในเงื่อนไขงปม.
  15 ชั้นวางเอกสาร 500.00 ตกลงราคา ร้านริมวังเฟอร์นิเจอร์ ร้านริมวังเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ                                          
สำนักงานสถิติจังหวัด 1 จัดซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
กระทรวงพาณิชย์                                          
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  2 ซ่อมรถยนต์ 1,966.00 ตกลงราคา อ๊อดเบรคยนต์ อ๊อดเบรคยนต์  
  3 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
กระทรวงแรงงาน                                          
สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อยานพาหนะขนส่ง 3,552.40 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช N/A
  2 จ้างเหมาเครื่องเสียง 1,000.00 ตกลงราคา นายอดุลย์  คำฟู นายอดุลย์  คำฟู N/A
  3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,500.00 ตกลงราคา ร้าน อาร์ ที มีเดีย ร้าน อาร์ ที มีเดีย N/A
  4 จ้างเช่าเต้นท์ผ้าใบ 1,300.00 ตกลงราคา นายพงษ์กร  สิงห์ไชย นายพงษ์กร  สิงห์ไชย N/A
  5 จัดซื้อยานพาหนะขนส่ง 3,354.45 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช N/A
  6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 600.00 ตกลงราคา ร้านโซนี่บาร์ ร้านโซนี่บาร์ N/A
  7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 800.00 ตกลงราคา นางวิไล  แสนไชยวัง นางวิไล  แสนไชยวัง N/A
  8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง 3,434.70 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช N/A
  9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6,180.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  10 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 8,000.00 ตกลงราคา นางสาวนฤมล  มะโนเครื่อง นางสาวนฤมล  มะโนเครื่อง N/A
  11 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 8,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภาพร  ณ ลำพูน นางสาวประภาพร  ณ ลำพูน N/A
  12 จัดซื้อน้ำดื่ม 270.00 ตกลงราคา น้ำดื่มตราโพธิ์ทอง น้ำดื่มตราโพธิ์ทอง N/A
  13 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 550.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  N/A
  14 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 7,645.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส N/A
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 800.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
  2 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม 315.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ N/A
  3 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   9,640.00 ตกลงราคา บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด   บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด   N/A
  4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11,840.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สเตชันเนอรี่  ร้าน เอ ซี ซี สเตชันเนอรี่  N/A
  5 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 600.00 ตกลงราคา บริษัทสมาร์ทโซลูชั่น บริษัทสมาร์ทโซลูชั่น N/A
  6 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,332.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  7 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 380.00 ตกลงราคา บริษัทสมาร์ทโซลูชั่น บริษัทสมาร์ทโซลูชั่น N/A
  8 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,200.00 ตกลงราคา บรรพตเซอร์วิส บรรพตเซอร์วิส N/A
  9 ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด 1,000.00 ตกลงราคา ร้านดอกไม้คุณเพ็ญ  ร้านดอกไม้คุณเพ็ญ  N/A
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,450.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิต เซนเตอร์/4,114   เสนอราคาต่ำสุด
          หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/3,450 หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/3,450  
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,600.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิต เซนเตอร์/4,096   เสนอราคาต่ำสุด
          หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/3,600 หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/3,600  
  3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,500.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิต เซนเตอร์3,991   เสนอราคาต่ำสุด
          หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/3,500 หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/3,500  
  4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 470.00 ตกลงราคา นายสถิต ช่วยเกื้อกูล นายสถิต ช่วยเกื้อกูล  
  5 จัดซื้อน้ำดื่ม 460.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์ หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์  
  6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,800.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ศูนย์ฯ
  7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21,578.76 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ศูนย์ฯ
  8 จ้างเหมาทำกระเป๋า 20,000.00 ตกลงราคา ร้านทองปาน ร้านทองปาน  
  9 จ้างเหมาทำกระเป๋า 4,000.00 ตกลงราคา ร้านทองปาน ร้านทองปาน  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 24,240.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 420.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 960.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  4 จ้างทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง N/A
  5 จ้างจัดรายการวิทยุ 3,000.00 ตกลงราคา มติมนต์  คำมณี มติมนต์  คำมณี N/A
  6 จัดซื้อครุภัณฑ์ 15,600.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหภัณฑ์ หจก.น้ำล้อมเคหภัณฑ์ N/A
  7 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 767.19 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง N/A
  8 วัสดุสำนักงาน 1,000.00 ตกลงราคา หจก.ธรมนมงคล หจก.ธรมนมงคล N/A
  9 วัสดุสำนักงาน 48,000.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหภัณฑ์ หจก.น้ำล้อมเคหภัณฑ์ N/A
  10 วัสดุสำนักงาน 6,000.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  11 วัสดุสำนักงาน 35,452.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
กระทรวงวัฒนธรรม                                          
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 3,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุสำนักงาน 1,180.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงสาธารณสุข                                          
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 8,940.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,360.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุการแพทย์ 2,500.00   ซีเคมีแลป ซีเคมีแลป  
  4 น้ำดื่ม 1,300.00 ตกลงราคา  น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 หนังสือพิมพ์รายวัน 420.00 ตกลงราคา  พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  6 ค่าซ่อมรถ 17,627.00 ตกลงราคา  ร้านฉัตรโยธิน ร้านฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  7 ค่าซ่อมแซม 450.00 ตกลงราคา  สีมาอินตา สีมาอินตา เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างเหมา 120,992.00 ตกลงราคา  สีมาอินตา สีมาอินตา เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างพิมพ์ 27,200.00 ตกลงราคา  บรรณกิจพริ้นติ้ง บรรณกิจพริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  10 ค่าขยะมูลฝอย 700.00 ตกลงราคา  จีทีบีกรุ๊ป จีทีบีกรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด
  11 ค่าครุภัณฑ์ 3,300.00 ตกลงราคา  ถาวรกิจ ถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  12 เช่าห้องประชุม 5,000.00 ตกลงราคา  วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เสนอราคาต่ำสุด
  13 น้ำมัน 72,967.55 กรณีพิเศษ บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงอุตสาหกรรม                                          
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 ซื้อมูลี่ปรับแสง 19,770.00 ตกลงราคา ร้านยากัตซิงห์ ร้านยากัตซิงห์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างติดเครื่องปรับอากาศ 30,000.00 ตกลงราคา ประสิทธิ  แสงสิริ ประสิทธิ  แสงสิริ เสนอราคาต่ำสุด
  3 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 5,350.00 ตกลงราคา บ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ บ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างทำตรายาง 7,000.00 ตกลงราคา ร้าน ส.จิตรกร ร้าน ส.จิตรกร เสนอราคาต่ำสุด
  5 จ้างถ่ายเอกสาร 5,800.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 ซื้อกระเป๋าเอกสาร 20,000.00 ตกลงราคา กลุ่มอาชีพแม่ทะ กลุ่มอาชีพแม่ทะ เสนอราคาต่ำสุด
สำนักนายกรัฐมนตรี                                          
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างเหมาพนง.ขับรถ 7,600.00 ตกลงราคา   นายธงชัย  สายอินต๊ะ  
  2 หนังสือพิมพ์ 980.00 ตกลงราคา   นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  3 วัสดุไฟฟ้า 2,478.00 ตกลงราคา   ร้านเจียวพานิช  
  4 วัสดุงานบ้านงานครัว 339.00 ตกลงราคา   บิ๊กซี  
  5 ชั้นมูลี่ 11,150.00 ตกลงราคา   หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์  
  6 จ้างเดินระบบอินเตอร์เนต 1,500.00 ตกลงราคา   นายบุรินทร์  ไชยลังกา  
  7 จ้างถ่ายเอกสาร 2,094.00 ตกลงราคา   ร้านกอปปี้เบสท์  
  8 น้ำมันเชื้อเพลิง 6,200.00 ตกลงราคา   บ.พัฒนาสหกล  
  9 วัสดุสำนักงาน 7,757.00 ตกลงราคา   หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
สำนักงานพระพุทธศาสนา 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 260.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 6,570.00 ตกลงราคา บ.ไพศาลศรี บ.ไพศาลศรี เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน 8,000.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 วัสดุสำนักงาน 198.00 ตกลงราคา โลตัสลำปาง โลตัสลำปาง  
  5 น้ำดื่ม 378.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย  
  6 จ้างถ่ายเอกสาร 1,439.00 ตกลงราคา ร้านกานต์วิดา ร้านกานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างทำของ 2,000.00 ตกลงราคา ไฮเวย์โฆษณา ไฮเวย์โฆษณา เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 300.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทค บ.แอลพีไฮเทค เสนอราคาต่ำสุด