ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำปาง (แบบ สขร.1)


 
 ปี 2556
 ปี 2555
 ปี 2554
 ปี 2553

ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555 (ต่อ)
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ 2556

มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556

ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
มกราคม 2555

กุมภาพันธ 2555

มีนาคม 2555
เมษายน 2555
พฤษภาคม 2555
มิถุนายน 2555
กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2555
กันยายน 2555
ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
ธัน
วาคม 2553
มกราคม 2554
กุมภาพันธ 2554

มีนาคม 2554
เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554
กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554
กันยายน 2554

มกราคม 2553
 มกราคม 2553
 (ต่อ)
 กุมภาพันธ์ 2553
 มีนาคม 2553
 เมษายน 2553
 พฤษภาคม 2553
 มิถุนายน 2553
 กรกฎาคม 2553
 สิงหาคม 2553

 

 ปี 2552
 ปี 2551
ปี 2550    
ปี 2549 

ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552
ธันวาคม 2552
ตุลาคม-ธันวาคม 52

มกราคม 2551
กุมภาพันธ์ 2551
มีนาคม 2551
เมษายน 2551
พฤษภาคม 2551
มิถุนายน 2551
กรกฎาคม 2551
สิงหาคม 2551
กันยายน 2551 

มกราคม 2550
 กุมภาพันธ์ 2550
 มีนาคม 2550
 เมษายน 2550
 พฤษภาคม 2550
 มิถุนายน 2550
 กรกฎาคม 2550
 สิงหาคม 2550
 กันยายน 2550 
 ตุลาคม 2550 
 พฤศจิกายน 2550 
 ธันวาคม 2550 

  มกราคม 2549
 กุมภาพันธ์ 2549
 มีนาคม 2549
 เมษายน 2549
 พฤษภาคม 2549
 มิถุนายน 2549
 มิถุนายน 2549
 มิถุนายน 2549
 มิถุนายน 2549
 ตุลาคม 2549
 พฤศจิกายน 2549
 ธันวาคม 2549


ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานจังหวัดลำปาง

หน่วยงานอื่น ๆ
สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาิจังหวัด
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สัสดีจังหวัดลำปาง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสวัสดิการฯ แรงงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ปรับปรุง ม.ค. 60