ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำปาง (แบบ สขร.1)

ประจำปี 2565


 
ปี 2565
 ปี 2564
 ปี 2563
 ปี 2562
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

 

 

 

 

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธัน
วาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ 2564

มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
มกราคม 2563
กุมภาพันธ 2563

มีนาคม 2563
เมษายน 2563

พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554 
กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554
กันยายน 2554

 

 

 

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปี 2556
 ปี 2555
 ปี 2554
 ปี 2553

 ตุลาคม 2555
 
ตุลาคม 2555 (ต่อ)
 
พฤศจิกายน 2555
 ธันวาคม 2555
 
มกราคม 2556
 
กุมภาพันธ 2556

 มีนาคม 2556
 
เมษายน 2556
 พฤษภาคม 2556
 มิถุนายน 2556
 กรกฎาคม 2556
 สิงหาคม 2556
 กันยายน 2556

 ตุลาคม 2554
 พฤศจิกายน 2554
 ธันวาคม 2554
 มกราคม 2555

 กุมภาพันธ 2555

 มีนาคม 2555
 เมษายน 2555
 พฤษภาคม 2555
 มิถุนายน 2555
 กรกฎาคม 2555
 สิงหาคม 2555
 กันยายน 2555

 
 ตุลาคม 2553
 พฤศจิกายน 2553
 ธัน
วาคม 2553
 มกราคม 2554
 กุมภาพันธ 2554

 มีนาคม 2554
 
เมษายน 2554
 
พฤษภาคม 2554
 
มิถุนายน 2554
 
กรกฎาคม 2554
 
สิงหาคม 2554
 กันยายน 2554

 

 มกราคม 2553
 
มกราคม 2553
 (ต่อ)
 กุมภาพันธ์ 2553
 มีนาคม 2553
 เมษายน 2553
 พฤษภาคม 2553
 มิถุนายน 2553
 กรกฎาคม 2553
 สิงหาคม 2553


 

 

 ปี 2552
 ปี 2551
ปี 2550    
ปี 2549 

 ตุลาคม 2552
 
พฤศจิกายน 2552
 
ธันวาคม 2552
 
ตุลาคม-ธันวาคม 52

 มกราคม 2551
 
กุมภาพันธ์ 2551
 
มีนาคม 2551
 
เมษายน 2551
 
พฤษภาคม 2551
 
มิถุนายน 2551
 
กรกฎาคม 2551
 
สิงหาคม 2551
 
กันยายน 2551 

มกราคม 2550
 
กุมภาพันธ์ 2550
 
มีนาคม 2550
 
เมษายน 2550
 
พฤษภาคม 2550
 
มิถุนายน 2550
 
กรกฎาคม 2550
 สิงหาคม 2550
 
กันยายน 2550 
 
ตุลาคม 2550 
 
พฤศจิกายน 2550 
 
ธันวาคม 2550 

  มกราคม 2549
 
กุมภาพันธ์ 2549
 
มีนาคม 2549
 
เมษายน 2549
 
พฤษภาคม 2549
 มิถุนายน 2549
 มิถุนายน 2549
 มิถุนายน 2549
 มิถุนายน 2549
 ตุลาคม 2549
 
พฤศจิกายน 2549
 
ธันวาคม 2549


ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานจังหวัดลำปาง

หน่วยงานต่าง ๆ
สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สัสดีจังหวัดลำปาง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสวัสดิการฯ แรงงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ปรับปรุง มิ.ย. 63