สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน มิถุนายน 2551
จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)
กระทรวงมหาดไทย              
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  81,729.00 ตกลงราคา บมจ. พัฒนาสหกล บมจ. พัฒนาสหกล  
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม 405.00 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ง ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ง  
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 1,300.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์ กิจกล้า นายพิสิษฐ์ กิจกล้า  
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  5 จัดจ้างตนวจเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 802.50 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่ ร้านพิภพอะไหล่  
  6 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ 9000กม.  2,735.40 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง  
  7 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ 20000 กม. 1,137.45 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง  
  8 จัดจ้างตรวจเช็คลงโปรปกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ 800.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์  
  9 จัดจ้างทำตรายาง 18 อัน 1,404.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์  
  10 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 4,500.00 ตกลงราคา นางบุณเทียม คิดอ่าน นางบุณเทียม คิดอ่าน  
  11 จัดจ้างและจัดเช็คอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร 8,800.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์  
  12 จัดจ้างเปลี่ยนหัวพิมพ์ยี่ห้อ cannon 2,300.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์แอพพลิเคชั่น  
  13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 648.00 ตกลงราคา หจก.เชียงใหม่สมุดล้านนา หจก.เชียงใหม่สมุดล้านนา  
  14 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 297.00 ตกลงราคา ร้านเบตงมินิมาร์ท ร้านเบตงมินิมาร์ท  
  15 จัดวื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150.00 ตกลงราคา หจก.ลำปางเสรีสรรพสินค้า หจก.ลำปางเสรีสรรพสินค้า  
  16 จัดซื้อแบตเตอรี่ 2,942.50 ตกลงราคา ร้านพิพภอะไหล่ ร้านพิพภอะไหล่  
  17 จัดวื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,450.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์  
  18 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ 21,312.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  19 จัดซื้อแบตเตอรี่และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ 3,485.00 ตกลงราคา หจก.ศิริยนต์ลำปาง หจก.ศิริยนต์ลำปาง  
  20 จัดซื้อกระดาษ A4 AlCOtt 12,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,525.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า  
  22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,250.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์แอพพลิเคชั่น  
  23 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,280.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  24 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  2,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  25 จัดจ้างตกแต่งดอกไม้สด จัดเวทีเสวนาการคุ้มครองผุ้บริโภค 500.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา ณ ลำปาง นางสุพัตรา ณ ลำปาง  
  26 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเสวนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2,620.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  27 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีเสวนาด้านการคุ้มครองผู้บิโภค 600.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ทีมีเดีย ร้านอาร์ทีมีเดีย  
  28 จัดจ้างทำเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 20,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  29 จัดจ้างเหมาปรับปรุงและขยายห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำปาง 20,000.00 ตกลงราคา ร้าน ป.ประยุทธ์ ร้าน ป.ประยุทธ์  
  30 จัดซื้อคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ ASUS A- G!SN-AK039C 126,260.00 โดยวิธีพิเศษ ร้านพิภพอะไหล่ Smart Solution Lampang  
  31 จัดจ้างและตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่น้ำมันเครื่อง 781.10 ตกลงราคา นางสาวกาญจนา ฟูปิง ร้านพิภพอะไหล่  
  32 จ้างผลิตรายการ สคบผู้บริโภค 10,000.00 ตกลงราคา - นางสาวกาญจนา ฟูปิง  
ที่ทำการปกครองจังหวัด 1 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,422.00 ตกลงราคา ร้านสองพันกอปปี้ ร้านสองพันกอปปี้  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 15,593.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานที่ดินจังหวัด 1 จัดจ้างซ่อมแซมฝาผนังและพื้นอาคาร 149,783.80 สอบราคา หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้า สจ.ลำปาง ส.ห้างฉัตร 65,540.00 ตกลงราคา นายสุรพล ตั้งเพียร นายสุรพล ตั้งเพียร เสนอราคาต่ำสุด
  3 จ้างทำประตูเหล็กม้วน สจ.ลำปาง ส.แม่พริก 18,420.00 ตกลงราคา ร้านแม่พริกอลูมิเนียร ร้านแม่พริกอลูมิเนียร เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างทำป้ายบอกทาง สจ.ลำปาง ส.แม่พริ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านไม้ซางศิลป์ ร้านไม้ซางศิลป์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 จ้างติดตั้งเหล้กดัดหน้าต่าง สจ.ลำปาง ส.แม่ทะ 13,640.00 ตกลงราคา ร้านชัยเจริญธุรกิจการค้า ร้านชัยเจริญธุรกิจการค้า เสนอราคาต่ำสุด
  6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,400.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  7 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 8,600.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างติดตั้งเหล้กดัดหน้าต่าง สจ.ลำปาง ส.แม่ทะ 29,840.00 ตกลงราคา ร้านแม่พริกอลูมิเนียร ร้านแม่พริกอลูมิเนียร เสนอราคาต่ำสุด
  9 วื้อเครื่องคำนวณเลข 5,800.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 ซื้อ handdy drive 12,400.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงการคลัง              
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 650.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ N/A
  2 จ้างเหมาบริการ 1,722.00 ตกลงราคา ร้านคิวซี ซีลอคแอนด์เซอร์วิส ร้านคิวซี ซีลอคแอนด์เซอร์วิส N/A
  3 น้ำมันเชื้อเพลิง 4,600.00 ตกลงราคา บ.ไทยซีเซนต์เตอร์ บ.ไทยซีเซนต์เตอร์ N/A
  4 น้ำมันเชื้อเพลิง 1,400.00 ตกลงราคา บ.ไทยซีเซนต์เตอร์ บ.ไทยซีเซนต์เตอร์ N/A
  5 จ้างเหมาบริการ 3,550.00 ตกลงราคา ร้านสารพัดช่างทำความเย็น ร้านสารพัดช่างทำความเย็น N/A
  6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,782.00 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง N/A
  7 วัสดุสำนักงาน 3,210.00 ตกลงราคา ร้านลำปางจักรเย็บผ้าฯลฯ ร้านลำปางจักรเย็บผ้าฯลฯ N/A
  8 วัสดุสำนักงาน 1,010.00 ตกลงราคา ร้านส.จิตกร ร้านส.จิตกร N/A
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ              
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์ 500 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  2 น้ำดื่ม 323 ตกลงราคา น้ำดื่มทิพย์เขลางค์ น้ำดื่มทิพย์เขลางค์  
  3 น้ำมัน 15,000 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 น้ำมัน 50,700 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  5 น้ำมัน 5,000 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  6 น้ำมัน 63,359 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  7 จ้างถ่ายเอกสาร 30,000 ตกลงราคา คิวซีซีลอค คิวซีซีลอค  
  8 จ้างอัดรูป 400 ตกลงราคา แชมป์โกดัก แชมป์โกดัก  
  9 จ้างเหมาทำแผนยุทธศาสตร์ 50,000 ตกลงราคา วรรณวิไล  ชัยวัฒโน วรรณวิไล  ชัยวัฒโน  
  10 จ้างบันทึกข้อมูล 20,600 ตกลงราคา ภัทรนันท์  ว่องไว ภัทรนันท์  ว่องไว  
  11 จ้างเหมาทำเอกสาร 40,000 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  12 จ้างเหมารถปรับอากาศ 156,000 ตกลงราคา บ.นิวอุดมชัยทรานสปอร์ต บ.นิวอุดมชัยทรานสปอร์ต  
  13 จ้างเหมาทำแบบสำรวจ 4,000 ตกลงราคา ภัทรนันท์  ว่องไว ภัทรนันท์  ว่องไว  
  14 วัสดุสำนักงาน 3,000 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  15 วัสดุสำนักงาน 3,600 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  16 วัสดุสำนักงาน 20,000 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  17 วัสดุสำนักงาน 7,420 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  18 จ้างวิเคราะห์ข้อมูล 50000 ตกลงราคา ปรัชญญา นิจกรรณ์ ปรัชญญา นิจกรรณ์  
  19 จัดซื้อสื่อ 70000 ตกลงราคา ร้านครอบจักรวาล ร้านครอบจักรวาล  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด              
สำนักงานเกษตรจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน  2,400.00 ตกลงราคา ร้านสุทธิโรจน์เครื่องเขียน ร้านสุทธิโรจน์เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุสำนักงาน  5,725.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน  7,310.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 วัสดุสำนักงาน  2,000.00 ตกลงราคา พีอาร์ตเวริค พีอาร์ตเวริค เสนอราคาต่ำสุด
  5 จ้างเหมาบริการ 11,500.00 ตกลงราคา นางสุนีย์ ศรีสมวงศ์ นางสุนีย์ ศรีสมวงศ์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างเหมาบริการ 625.00 ตกลงราคา นางมาลัย สุวรรณสา นางมาลัย สุวรรณสา เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างเหมาจัดทำเอกสาร 1,250.00 ตกลงราคา ร้านสุทธิโรจน์เครื่องเขียน ร้านสุทธิโรจน์เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด
  8 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 34,452.04 ตกลงราคา บ.ปิโตรเลียมคอร์ปปอเรชั่น บ.ปิโตรเลียมคอร์ปปอเรชั่น เสนอราคาต่ำสุด
  9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,370.50 ตกลงราคา บ.เคโมบายเซอร์วิส บ.เคโมบายเซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด
  10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,210.00 ตกลงราคา นครการช่าง นครการช่าง เสนอราคาต่ำสุด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 จ้างเหมาบริการ 1,295.77 ตกลงราคา โค้วยู่ฮะลำปาง โค้วยู่ฮะลำปาง  
  2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 426.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,229.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  4 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,680.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย  
  6 ซื้อวัสดุสำนักงาน 30.00 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้เบส ร้านก๊อปปี้เบส  
  7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,624.00 ตกลงราคา บริษัท บีทูเอส บริษัท บีทูเอส  
  8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 296.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์  
  9 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,210.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์  
  10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 250.00 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้เท็คซ์ ร้านก๊อปปี้เท็คซ์  
  11 จ้างเหมาบริการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านรัฎดาการไฟฟ้า ร้านรัฎดาการไฟฟ้า  
  12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,680.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย  
  13 จ้างเหมาบริการ 1,295.77 ตกลงราคา โค้วยู่ฮะลำปาง โค้วยู่ฮะลำปาง  
  14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 220.00 ตกลงราคา ร้านนัฐ ร้านนัฐ  
  15 วื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,775.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100.00 ตกลงราคา ธำรงค์ศักดิ์ กระจกรถ ธำรงค์ศักดิ์ กระจกรถ  
  17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 675.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม  
  18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 525.00 ตกลงราคา น้ำดื่มสุวรรณศร น้ำดื่มสุวรรณศร  
  19 ซื้อวัสดุโฆษณา 500.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์ กิจกล้า นายพิสิษฐ์ กิจกล้า  
  20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,458.00 ตกลงราคา สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมันบางจาก  
สำนักงานประมงจังหวัด 1 จ้างเหมาบริการ 385.00 ตกลงราคา คำ ตาทรัพย์ คำ ตาทรัพย์ งานจำเป็นเร่งด่วน
  2 จ้างเหมาบริการ 150.00 ตกลงราคา บ.นิยมพานิชลำปาง จำกัด บ.นิยมพานิชลำปาง จำกัด ใช้บริการศูนย์ฯ
  3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,100.00 ตกลงราคา บ.ลานนาอินดัลเตรียล แก็ส จำกัด1400.- บ.ลานนาอินดัลเตรียล แก็ส จำกัด1400.- เสนอราคาต่ำกว่า
      1,820.00 ตกลงราคา ร้านทวีการช่าง 1820.- ร้านทวีการช่าง 1820.- งานจำเป็นเร่งด่วน
  4 วัสดุงานบ้านงานครัว 560.00 ตกลงราคา ร้านสงวนชัย ร้านสงวนชัย งานจำเป็นเร่งด่วน
  5 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 570.00 ตกลงราคา ร้ายขายยาเบสท์ ร้ายขายยาเบสท์ งานจำเป็นเร่งด่วน
  6 วัสดุงานบ้านงานครัว 240.00 ตกลงราคา ลีเคหะภัณฑ์ ลีเคหะภัณฑ์ งานจำเป็นเร่งด่วน
  7 วัสดุสำนักงาน 310.00 ตกลงราคา บรรณสาร บรรณสาร  
  8 วัสดุงานบ้านงานครัว 230.00 ตกลงราคา ปิยะภัณฑ์ ปิยะภัณฑ์ งานจำเป็นเร่งด่วน
  9 วัสดุก่อสร้าง 68.00 ตกลงราคา ร้านวิโรจน์ค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านวิโรจน์ค้าวัสดุก่อสร้าง งานจำเป็นเร่งด่วน
  10 วัสดุการเกษตร 1,650.00 ตกลงราคา ร้านแม่เฮียงการเกษตร ร้านแม่เฮียงการเกษตร  
  11 วัสดุสำนักงาน 1,200.00 ตกลงราคา น้ำดื่มวราดา น้ำดื่มวราดา  
  12 วัสดุการเกษตร 256.80 ตกลงราคา ร้านนครกิโล ร้านนครกิโล  
  13 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 880.00 ตกลงราคา ร้านลำปางคลังไฟฟ้า ร้านลำปางคลังไฟฟ้า  
  14 วัสดุการเกษตร 200.00 ตกลงราคา หจก. เต๊กหมง หจก. เต๊กหมง  
  15 วัสดุการเกษตร 1,900.00 ตกลงราคา ร้านกิตติซัพพลาย ร้านกิตติซัพพลาย ไม่มีจำหน่ายในพื้นที่
  16 จ้างเหมาบริการ 4,654.50 ตกลงราคา หจก.บรูพา อินเตอร์ซัพพลาย หจก.บรูพา อินเตอร์ซัพพลาย  
  17 จ้างเหมาบริการ 350.00 ตกลงราคา อู่ อำนวย อู่ อำนวย  
  18 วัสดุการเกษตร 18,000.00 ตกลงราคา นายกู้เกียรติ วงศ์จักร นายกู้เกียรติ วงศ์จักร  
  19 วัสดุการเกษตร 4,800.00 ตกลงราคา ร้านไพศาล ร้านไพศาล  
  20 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,001.67 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม จำกัด ใกล้สถานที่ตั้ง
  21 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,000.00 ตกลงราคา รัชตะสุวรรณ รัชตะสุวรรณ งานจำเป็นเร่งด่วน
  22 วัสดุการเกษตร 15,087.00 ตกลงราคา หจก.บรูพา อินเตอร์ซัพพลาย หจก.บรูพา อินเตอร์ซัพพลาย  
  23 วัสดุการเกษตร 6,000.00 ตกลงราคา นางพรแก้ว แดนเจริญ นางพรแก้ว แดนเจริญ  
  24 วัสดุสำนักงาน 3,277.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สเตซันเนอรี ร้าน เอ ซี ซี สเตซันเนอรี  
  25 วัสดุก่อสร้าง 710.00 ตกลงราคา หสม.นนท์วัสดุ หสม.นนท์วัสดุ  
  26 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,570.00 ตกลงราคา หจก.ลัคกี้ หจก.ลัคกี้  
  27 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50.00 ตกลงราคา ก.ยานยนต์ ก.ยานยนต์  
  28 วัสดุสำนักงาน 1,500.00 ตกลงราคา ร้านอัศวศิลป ร้านอัศวศิลป  
  29 วัสดุก่อสร้าง 350.00 ตกลงราคา สมบุญ อิฐมอญ สมบุญ อิฐมอญ  
  30 วัสดุงานบ้านงานครัว 320.00 ตกลงราคา ร้านหน่ำเคี้ยง ร้านหน่ำเคี้ยง  
  31 วัสดุการเกษตร 160.00 ตกลงราคา ร้านวิโรจน์ค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านวิโรจน์ค้าวัสดุก่อสร้าง  
  32 วัสดุก่อสร้าง 560.00 ตกลงราคา อินหลง มีชื่อ อินหลง มีชื่อ  
  33 จ้างเหมาบริการ 210.00 ตกลงราคา ร้านอ้วนกุญแจ ร้านอ้วนกุญแจ  
  34 จ้างเหมาบริการ 180.00 ตกลงราคา ปุ๊ ก๊อปปี้ ปุ๊ ก๊อปปี้  
  35 จ้างเหมาบริการ 140.00 ตกลงราคา สยามเฟิสท์ สยามเฟิสท์  
  36 จ้างเหมาบริการ 44,650.00 ตกลงราคา นางศรีลา อ๊อดผูก นางสาวภรดี ทิมชาติทอง  นายเกียรติ ปุกคำ  นายสุรพล ปิงวัง  นายประสงค์ ตามชื่อ  นายสุเทพ มุลดี  นายวาที ทองผิว  นายเสถียร นามวงษ์  นายณรงค์ เทพหาร นางศรีลา อ๊อดผูก นางสาวภรดี ทิมชาติทอง  นายเกียรติ ปุกคำ  นายสุรพล ปิงวัง  นายประสงค์ ตามชื่อ  นายสุเทพ มุลดี  นายวาที ทองผิว  นายเสถียร นามวงษ์  นายณรงค์ เทพหาร ประสบการณ์ในการทำงาน
  37 วัสดุก่อสร้าง 2,500.00 ตกลงราคา นางต่อมคำ จันทร์ยะเครือ นางต่อมคำ จันทร์ยะเครือ งานจำเป็นเร่งด่วน
  38 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 604.00 ตกลงราคา หจก.ศิริยนต์ลำปาง หจก.ศิริยนต์ลำปาง  
  39 วัสดุงานบ้านงานครัว 660.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สเตซันเนอรี ร้าน เอ ซี ซี สเตซันเนอรี  
  40 วัสดุการเกษตร 2,100.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม จำกัด ใกล้สถานที่ตั้ง
  41 วัสดุก่อสร้าง 4,980.00 ตกลงราคา นายอินหลง มีชื่อ นายอินหลง มีชื่อ งานจำเป็นเร่งด่วน
  42 วัสดุงานบ้านงานครัว 332.00 ตกลงราคา หจก.นรงค์ชัย หจก.นรงค์ชัย  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน   ตกลงราคา บ.โปรนาวินเอนเตอร์ไพรซ์ บ.โปรนาวินเอนเตอร์ไพรซ์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง   ตกลงราคา ธนพณออย ธนพณออย เสนอราคาต่ำสุด
  3 ครุภัณฑ์การเกษตร 74,900.00 ตกลงราคา บ.ปนันท์ดาจำกัด บ.ปนันท์ดาจำกัด เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างซ่อมรถยนต์ 73,160.00 ตกลงราคา อู่สุนทรการช่าง อู่สุนทรการช่าง เสนอราคาต่ำสุด
  5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 77,000.00 ตกลงราคา หจก.สอาดลำปาง หจก.สอาดลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 15,882.00 ตกลงราคา นส.ศิริภัทร รัตนพรพันธ์ นส.ศิริภัทร รัตนพรพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างเหมารถรับจ้าง 14,000.00 ตกลงราคา นายชาตรี  คำลือ นายชาตรี  คำลือ เสนอราคาต่ำสุด
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด              
กระทรวงคมนาคม              
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,500.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  2 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง  
  3 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ              
สำนักงานสถิติจังหวัด              
กระทรวงพาณิชย์              
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 ซื้อเครื่องโทรสาร 18,000.00 ตกลงราคา บ.นิยมพานิชลำปาง จำกัด บ.นิยมพานิชลำปาง จำกัด ราคาต่ำสุด
  2 ซ่อมโรงจอดรถ 4,900.00 ตกลงราคา นายทองดี  ศรีชัยวงศ์ นายทองดี  ศรีชัยวงศ์ ราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน 12,590.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
กระทรวงแรงงาน              
สำนักงานแรงงานจังหวัด   วัสดุสำนักงาน          
  1 วัสดุสำนักงาน 8,238.50        
  2 หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ 550.00        
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          
  1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,008.50        
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          
  1 น้ำมันดีเซล 44,404.00        
    วัสดุอื่น ๆ          
  1 น้ำดื่ม 180.00        
    การจัดจ้าง          
  1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลด้านแรงงาน 8,000.00        
  2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงาน 8,000.00        
  3 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงเหล็กผ้าใบ 2,000.00        
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,356.00 ตกลงราคคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  2 ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย 6,500.00 ตกลงราคคา หจก.นิธิดปรดักส์ หจก.นิธิดปรดักส์  
  3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 6,300.00 ตกลงราคคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  4 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,590.00 ตกลงราคคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  5 จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค 400.00 ตกลงราคคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์  
  6 จ้างเหมาบริการ 4,950.00 ตกลงราคคา ร้านทองปาน ร้านทองปาน  
  7 จ้างเหมาจัดทำป้ายผ้า 320.00 ตกลงราคคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา  
  8 จ้างเหมาบริการ 9,400.00 ตกลงราคคา โสภาการพิมพื โสภาการพิมพื  
  9 จ้างเหมาบริการ 4,500.00 ตกลงราคคา ร้านทองปาน ร้านทองปาน  
  10 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ 5,791.91 ตกลงราคคา สยามนิสสันนครลำปาง สยามนิสสันนครลำปาง  
  11 จ้างเหมาบริการเติมน้ำยา 400.00 ตกลงราคคา ร้านรัฎดาการไฟฟ้า ร้านรัฎดาการไฟฟ้า  
  12 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  25,640.00 ตกลงราคคา หจก.พัฒนาสหกล หจก.พัฒนาสหกล  
  13 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 470.00 ตกลงราคคา นายสถิต ช่วยเกื้อกูล นายสถิต ช่วยเกื้อกูล  
  14 จัดซื้อน้ำดื่ม 4,455.00 ตกลงราคคา หจก.น้ำดดื่มสมใจ หจก.น้ำดดื่มสมใจ  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 420.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 900.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  4 จ้างทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง N/A
  5 จ้างจัดรายการวิทยุ 3,000.00 ตกลงราคา มติมนต์  คำมณี มติมนต์  คำมณี N/A
  6 วัสดุสำนักงาน 57,595.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  7 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 2,597.96 ตกลงราคา บ.โตโยต้าลำปาง บ.โตโยต้าลำปาง N/A
  8 จ้างทำตรายาง 1,440.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A
  9 วัสดุสำนักงาน 1,850.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A
  10 จ้างซ่อมตู้สาขา 6,800.00 ตกลงราคา ลำปางซีคิว ลำปางซีคิว N/A
  11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,625.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  12 วัสดุประชาสัมพันธ์ 6,000.00 ตกลงราคา ดรรชนี  เครือสุข ดรรชนี  เครือสุข N/A
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อ นสพ. 800.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า    
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม 405.00 ตกลงราคา น้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว    
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  24,740.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส    
  4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,214.00 ตกลงราคา บ.สมาร์ทโซลูชั่น    
  5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,930.56 ตกลงราคา บ.สมาร์ทโซลูชั่น    
  6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,850.00 ตกลงราคา บ.สมาร์ทโซลูชั่น    
  7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,990.00 ตกลงราคา บ.สมาร์ทโซลูชั่น    
  8 จัดซื้อวัสดุในการอบรม 25,000.00 ตกลงราคา ร้านกระดุม    
  9 จัดซื้อวัสดุในการอบรม 8,755.00 ตกลงราคา ร้านกระดุม    
  10 จัดซื้อวัสดุในการอบรม 14,000.00 ตกลงราคา นายโสภณ  คาบเพชร    
  11 จัดซื้อวัสดุในการอบรม 19,000.00 ตกลงราคา ร้านกระดุม    
  12 จัดซื้อวัสดุในการอบรม 7,395.00 ตกลงราคา ร้านกระดุม    
  13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 695.50 ตกลงราคา ร้านแหม่มสติกเกอร์    
  14 จัดซื้อแบตเตอร์รี่ 3,200.00 ตกลงราคา หจก.มิตรดีเซล    
  15 วัสดุสำนักงาน 1,001.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่    
  16 วัสดุสำนักงาน 3,358.50 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่    
  17 วัสดุสำนักงาน 2,040.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่    
  18 วัสดุสำนักงาน 698.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่สยามทีวี    
  19 วัสดุสำนักงาน 2,246.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่    
  20 วัสดุสำนักงาน 420.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่    
  21 วัสดุสำนักงาน 2,529.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่    
  22 จัดซื้อวัสดุในการอบรม 1,238.60 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่    
  23 จัดซื้อวัสดุในการอบรม 1,000.00 ตกลงราคา นายพนธ์  ตนเตชะ    
  24 จัดซื้อวัสดุในการอบรม 6,000.00 ตกลงราคา ร้านง่วนฮวด    
  25 จัดซื้อวัสดุในการอบรม 810.00 ตกลงราคา ร้านโชคสวัสด์พานิช    
  26 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,800.00 ตกลงราคา ร้านวีไอพีโทนเนอร์    
  27 วัสดุสำนักงาน 396.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่    
  28 วัสดุสำนักงาน 15,000.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์    
  29 วัสดุงานบ้านงานครัว 782.00 ตกลงราคา ร้านเตียเฮ่งฮง    
  30 วัสดุสำนักงาน 2,500.00 ตกลงราคา นายเมธี ตั้งชูชาติ    
  31 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา นันทิกา  เนตรเจริญ    
  32 จ้างเหมาพนักงาน 6,000.00 ตกลงราคา เรวดี  เขียวดี    
  33 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา เผด็จ  ชมพูศรี    
  34 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 6,240.00 ตกลงราคา อรุณ ชุมสนาม    
  35 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา ธัญพิชชา  อุ่นม่อน    
  36 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา พลวัฒน์  หน่อใหม่    
  37 จ้างเหมาพนักงาน 7,940.00 ตกลงราคา สมคิด  ปันทะสืบ    
  38 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 320.00 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา    
  39 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 960.00 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา    
  40 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 240.00 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา    
  41 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 450.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย    
  42 จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบจัดหางาน 1,700.00 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา    
  43 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 900.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย    
  44 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 500.00 ตกลงราคา ร้านเวลายาง    
  45 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 2,127.16 ตกลงราคา สยามนิสสันนครลำปาง    
  46 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 11,300.00 ตกลงราคา ร้าน ส.เทคนิค    
  47 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ 1,100.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส    
  48 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 240.00 ตกลงราคา ร้านศิลปะโฆษณา    
  49 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 7,200.00 ตกลงราคา เฮง  ช่วงโชติชนาลัย    
  50 จ้างเหมาย้ายสัมภาระ 2,500.00 ตกลงราคา มนตรี  ผลจันทร์    
กระทรวงวัฒนธรรม              
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด              
กระทรวงสาธารณสุข              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 7,340.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,440.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 896.00 ตกลงราคา  น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 หนังสือพิมพ์รายวัน 420.00 ตกลงราคา  พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  5 ซ่อมรถ 306.00 ตกลงราคา  ร้านฉัตรโยธิน ร้านฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างเหมา 648.00 ตกลงราคา  สีมา อินตา สีมา อินตา เสนอราคาต่ำสุด
  7 ซ่อมแซม 38,830.00 ตกลงราคา  สีมา อินตา สีมา อินตา เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างพิมพ์ 22,500.00 ตกลงราคา  บรรณกิจพริ้นติ้ง บรรณกิจพริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  9 ค่าขยะ 700.00 ตกลงราคา  จีทีบีกรุ๊ป จีทีบีกรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด
  10 ค่าครุภัณฑ์ 1,700.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ  
กระทรวงอุตสาหกรรม              
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 จ้างซ่อมเครื่องคอวพิวเตอร์สำนักงาน 4,800.00 ตกลงราคา ร้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ ร้านเทคนิคคอมพิวเตอร์  
  2 จ้างทำตรายางชื่อเจ้าหน้าที่ 700.00 ตกลงราคา ร้าน ส. จิตรกรศิลป์ ร้าน ส. จิตรกรศิลป์  
  3 จ้างเปลี่ยนวาล์วน้ำระบบประปาบาดาล 4,000.00 ตกลงราคา ร้านประตูม้าบาดาล ร้านประตูม้าบาดาล เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  4 ซื่อวัสดุสำนักงาน 1,585.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  5 จ้างตรวจเช็คเติมน้ำยาแอร์ 1,500.00 ตกลงราคา นายประสิทธ์ แสงศิริ นายประสิทธ์ แสงศิริ เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  6 จัดซื้อหลอดไฟฟ้า 111.00 ตกลงราคา ร้านเล่าจิ้นกวงการไฟฟ้า ร้านเล่าจิ้นกวงการไฟฟ้า เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  7 จัดซื้อปุ๋ย 240.00 ตกลงราคา นายขจร ฟูเต็มวงศ์ นายขจร ฟูเต็มวงศ์ เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  8 จัดซื้อธงชาติ 1,140.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  9 จัดซื้อกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 780.00 ตกลงราคา หจก.อิเลคทรอนิคส์พลาซ่า หจก.อิเลคทรอนิคส์พลาซ่า เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  10 จัดจ้างทำป้ายผ้า 480.00 ตกลงราคา ร้านคิงส์แอนด์ควีน ร้านคิงส์แอนด์ควีน เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  11 จัดจ้างปะยางรถรถยนต์ราชการ 130.00 ตกลงราคา ร้านหมูการยาง ร้านหมูการยาง เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  12 จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร 280.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  13 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 370.00 ตกลงราคา บ.โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด บ.โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
  14 จัดซื้อสายชำระ 120.00 ตกลงราคา หจก.กำพลโลหะและวิศวกรรม หจก.กำพลโลหะและวิศวกรรม เสนอราคาต่ำสุดจากการสืบราคา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ              
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 1 จัดซื้อน้ำมัน 3,500.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  2 จัดซื้อน้ำมัน 7,500.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  3 จัดซื้อน้ำมัน 4,578.90 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  4 จัดซื้อน้ำมัน 13,251.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  5 จัดซื้อน้ำมัน 2,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  6 จ้างเหมารถรับจ้าง 4,000.00 ตกลงราคา นายชูชีพ  บุญนาค นายชูชีพ  บุญนาค ราคาท้องถิ่น
  7 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,500.00 ตกลงราคา ร้านนิวกอบปี้เซนเตอร์ ร้านนิวกอบปี้เซนเตอร์ ราคาท้องถิ่น
  8 วัสดุสำนักงาน 2,430.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต้ำสุด
  9 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 6,000.00 ตกลงราคา นส.สุนิสา  มุขยประเสริฐ นส.สุนิสา  มุขยประเสริฐ ใน งปม.
  10 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 7,600.00 ตกลงราคา นส.รินดา  ปอสี นส.รินดา  ปอสี ใน งปม.
  11 จ้างเหมา พขร 7,600.00 ตกลงราคา นายบุญทัน  คำฟู นายบุญทัน  คำฟู ใน งปม.
  12 จ้างเหมาบำรุงรักษารถ 652.70 ตกลงราคา นครการช่าง นครการช่าง ราคาท้องถิ่น
  13 ตู้เอกสาร 33,900.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต่ำสุด
  14 หมึกพิมพ์ 4,400.00 ตกลงราคา ร้านวีไอพีโทนเนอร์ ร้านวีไอพีโทนเนอร์ ราคาม้องถิ่น
  15 จ้างเหมาทำตรายาง 745.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย ราคาตลาด
  16 หนังสือพิมพ์รายวัน 500.00 ตกลงราคา พิสิฐ/หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ พิสิฐ/หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ ราคาตลาด
สำนักนายกรัฐมนตรี              
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7,600.00 ตกลงราคา - นายธงชัย  สายอินต๊ะ  
  2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 7,800.00 ตกลงราคา - บ พัฒนาสหกล จำกัด  
  3 ค่าหนังซื้อพิมพ์ 995.00 ตกลงราคา - ร้านนายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  4 ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ 1,400.00 ตกลงราคา - ร้านเดลเกต  
หน่วยงานอิสระ              
สำนักงานพระพุทธศาสนา 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 240.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 12,703.00 ตกลงราคา บ.ไพศาลศรี บ.ไพศาลศรี เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน 8,748.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 วัสดุสำนักงาน 730.00 ตกลงราคา บิ๊กซีลำปาง บิ๊กซีลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
  5 วัสดุสำนักงาน 202.00 ตกลงราคา ร้านไอทีคอม ร้านไอทีคอม เสนอราคาต่ำสุด
  6 น้ำดื่ม 392.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด
  7 น้ำดื่ม 322.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างถ่ายเอกสาร 4,850.00 ตกลงราคา ร้านกานต์วิดา ร้านกานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างถ่ายเอกสาร 1,117.00 ตกลงราคา ร้านกานต์วิดา ร้านกานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด
  10 จ้างทำอาหาร 10,000.00 ตกลงราคา นุจรา  แก้วนันไชย นุจรา  แก้วนันไชย เสนอราคาต่ำสุด