สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน กรกฎาคม 2551
จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)
กระทรวงมหาดไทย              
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  81,850.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ค. 2551 315.00 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว  
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ค. 2551 1,284.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์   กิจกล้า นายพิสิษฐ์   กิจกล้า  
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค. 2551 15,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 547.00 ตกลงราคา หจก.ลำปาง เสรีสรรพสินค้า หจก. ลำปาง เสรีสรรพสินค้า  
  6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3,810.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น  
  7 จัดซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อบริสโตน 215/65  9,800.00 ตกลงราคา ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ  
  8 จัดซื้อกระดาษ A4 ยี่ห้อ ALCOTT  12,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  9 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ  1,500.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  10 จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมหลักสูตร  6,300.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  11 จ้างเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์กระจกไฟฟ้า 2,739.20 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง  
  12 จ้างทำอาหารกลางวัน  929.00 ตกลงราคา ร้านก๋วยเตี๋ยว มุมใหม่ ร้านก๋วยเตี๋ยว มุมใหม่  
  13 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม  900.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
  14 จ้างเปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คระยะ  5,756.60 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง  
  15 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ม-4115 ลำปาง 1,455.20 ตกลงราคา ร้านลำปางกลอนประตู ร้านลำปางกลอนประตู  
  16 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,100.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
  17 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 12,496.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
  18 จัดซื้อวัสดุสำนักงานละวัสดุคอมพิวเตอร์  15,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  19 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มและ 1,200.00 ตกลงราคา นางสุปราณี  แสงโชติ นางสุปราณี  แสงโชติ  
  20 จ้างผลิตรายการ สคบ พบผู้บริโภค 10,000.00 ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  ฟูปิง นางสาวกาญจนา  ฟูปิง  
ที่ทำการปกครองจังหวัด 1 วัสดุและเครื่องเขียน 3,600.00 ตกลงราคา ร้านไลก้า ร้านไลก้า ราคาเหมาะสม
  2 จ้างเหมาทำเอกสาร 9,200.00 ตกลงราคา ร้านคิวซีแอนด์เซอร์วิส ร้านคิวซีแอนด์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม
  3 จ้างเหมาทำอาหาร 9,000.00 ตกลงราคา วิไลวรรณ  สมผดุง วิไลวรรณ  สมผดุง ราคาเหมาะสม
  4 จ้างทำป้ายผ้า 400.00 ตกลงราคา วิลาวัณย์  ฟองอินตา วิลาวัณย์  ฟองอินตา ราคาเหมาะสม
  5 วัสดุและเครื่องเขียน 3,350.00 ตกลงราคา ร้านไลก้า ร้านไลก้า ราคาเหมาะสม
  6 จ้างทำเอกสาร 10,500.00 ตกลงราคา สิทธิเดช  ปิงแก้ว สิทธิเดช  ปิงแก้ว ราคาเหมาะสม
  7 จ้างเหมาทำอาหาร 8,000.00 ตกลงราคา วิไลวรรณ  สมผดุง วิไลวรรณ  สมผดุง ราคาเหมาะสม
  8 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 400.00 ตกลงราคา ลาวัลย์  ฟองอินตา ลาวัลย์  ฟองอินตา ราคาเหมาะสม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 17,790.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล ราคาเหมาะสม
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 1 กุญแจ 320.00 สำรองเงินจ่าย ร้านอ้วนกุญแจ ร้านอ้วนกุญแจ สืบจากราคา
  2 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 2,130.00 ตกลงราคา ร้านวัฒนายนต์ ร้านวัฒนายนต์ สืบจากราคา
  3 ซ่อมรถยนต์ 1,040.00 ตกลงราคา อู่มงคลเซอวิส อู่มงคลเซอวิส สืบจากราคา
  4 ซ่อมรถยนต์ 3,300.00 ตกลงราคา อู่มงคลเซอวิส อู่มงคลเซอวิส สืบจากราคา
  5 จัดทำอาหารว่างและเครื่อองดื่ม 1,050.00 ตกลงราคา คุณเนตรดาว คุณเนตรดาว สืบจากราคา
  6 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 780.00 ตกลงราคา ร้ายป๊อดแอร์แอนด์ เซอร์วิส ร้ายป๊อดแอร์แอนด์ เซอร์วิส สืบจากราคา
  7 ซ่ออมเครื่องคองพิวเตอร์ 500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ สืบจากราคา
  8 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 2,227.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ สืบจากราคา
  9 ซ่อมแอร์รถยยนต์ 6,090.00 ตกลงราคา ร้านฮวดแอร์ ร้านฮวดแอร์ สืบจากราคา
สำนักงานที่ดินจังหวัด 1 จ้างซ่อมอาคาร 149,783.80 ตกลงราคา หจก.ลำปางชัยยา หจก.ลำปางชัยยา เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างซ่อมไฟฟ้า 65,540.00 ตกลงราคา นายสุพล  ตั้งเพียร นายสุพล  ตั้งเพียร เสนอราคาต่ำสุด
  3 จ้างทำประตูเหล็กม้วน 28,420.00 ตกลงราคา ร้านแม่พริกอลูมิเนียม ร้านแม่พริกอลูมิเนียม เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างทำป้ายบอกทาง 6,000.00 ตกลงราคา ร้านไม้ซางศิลป์ ร้านไม้ซางศิลป์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 จ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง 13,640.00 ตกลงราคา ร้านชัยธุรกิจ ร้านชัยธุรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,400.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธุ์ ร้านรัตนาพันธุ์ เสนอราคาต่ำสุด
  7 จัดซื้อปริ้นเตอร์ 8,600.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างทำเหล็กดัด 29,840.00 ตกลงราคา ร้านแม่พริกอลูมิเนียม ร้านแม่พริกอลูมิเนียม เสนอราคาต่ำสุด
  9 ซื้อเครื่องคำนวณ 5,800.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 ซื้อHANDY DRIVE 12,400.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงการคลัง              
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 3,279.50        
  2 วัสดุสำนักงาน 3,170.00 ตกลงราคคา น้ำดื่มแชมป์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ น้ำดื่มแชมป์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์  
  3 วัสดุสำนักงาน 14,400.00 ตกลงราคคา หจก.ถาวรกิจพาณิช หจก.ถาวรกิจพาณิช  
  4 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,980.00 ตกลงราคคา นางสาวเสาวลักษณ์ ประพฤติ นางสาวเสาวลักษณ์ ประพฤติ  
  5 จ้างเหมาบริการ 1,500.00 ตกลงราคคา บ.ไทยซี เซ็นเตอร์ บ.ไทยซี เซ็นเตอร์  
  6 วัสดุยานพาหะนะ 1,555.00 ตกลงราคคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  7 วัสดุสำนักงาน 1,010.00 ตกลงราคคา หจก.มิตรดีเซลลำปาง หจก.มิตรดีเซลลำปาง  
  8 วัสดุสำนักงาน 13,886.00 ตกลงราคคา ร้าน ส.จิตกรศิลป์ ร้าน ส.จิตกรศิลป์  
  9 วัสดุสำนักงาน 273.00 ตกลงราคคา ร้าน PISU ร้าน PISU  
  10 วัสดุสำนักงาน 18,000.00 ตกลงราคคา หจก.ถาวรกิจพาณิช หจก.ถาวรกิจพาณิช  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ              
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 500.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  2 น้ำมัน 10,438.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  3 น้ำมัน 8,150.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 วัสดุสำนักงาน 3,372.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 7,600.00 ตกลงราคา นางพรรณนี เต๋มา นางพรรณนี เต๋มา  
  2 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 9,220.00 ตกลงราคา นางสาวสุชีรา วงศ์รัตน์ นางสาวสุชีรา วงศ์รัตน์  
  3 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 8,440.00 ตกลงราคา นายพัชรพล ทองพัด นายพัชรพล ทองพัด  
  4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 12,610.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล บริษัท พัฒนาสหกล  
  5 ซื้อวัสดุอปกรณ์สำนักงาน 24,900.00 ตกลงราคา หจก.สะอาดลำปาง หจก.สะอาดลำปาง  
  6 ซื้อวัสดุอปกรณ์สำนักงาน 2,300.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์  
  7 ซื้อวัสดุอปกรณ์สำนักงาน 2,600.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์  
  8 ซื้อวัสดุอปกรณ์สำนักงาน 7,873.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์  
  9 ซื้อวัสดุยยานพาหะนะ 180.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล บริษัท พัฒนาสหกล  
  10 เหมาจ้างถ่ายเอกสาร 2,400.00 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้เบส ร้านก๊อปปี้เบส  
  11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 494.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ทเวอร์ค ร้านอาร์ทเวอร์ค  
  12 จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุง 49,960.00 ตกลงราคา นายมานพ ปาฟอง นายมานพ ปาฟอง  
  13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 360.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ หจก.น้ำดื่มสมใจ  
  14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 210.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจเกล้า นายพิสิษฐ์  กิจเกล้า  
สำนักงานเกษตรจังหวัด สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070      
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 จ้างเหมาบริการ 1,295.77 ตกลงราคา โควยู่ฮะ โควยู่ฮะ  
  2 วัสดุสำนักงาน 426.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทค บ.แอลพีไฮเทค  
  3 วัสดุสำนักงาน 1,229.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทค บ.แอลพีไฮเทค  
  4 วัสดุสำนักงาน 5,000.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทค บ.แอลพีไฮเทค  
  5 วัสดุสำนักงาน 2,680.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย  
  6 วัสดุสำนักงาน 30.00 ตกลงราคา ร้านกอปปี้เบสท์ ร้านกอปปี้เบสท์  
  7 วัสดุสำนักงาน 1,624.00 ตกลงราคา บ.บีทูเอส บ.บีทูเอส  
  8 วัสดุสำนักงาน 296.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์  
  9 วัสดุสำนักงาน 1,210.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์  
  10 วัสดุสำนักงาน 250.00 ตกลงราคา ร้านกอปปี้เทค ร้านกอปปี้เทค  
  11 จ้างเหมาบริการ 3,500.00 ตกลงราคา รัษฎาการไฟฟ้า รัษฎาการไฟฟ้า  
  12 วัสดุสำนักงาน 2,680.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย  
  13 จ้างเหมาบริการ 1,295.77 ตกลงราคา โควยู่ฮะ โควยู่ฮะ  
  14 วัสดุสำนักงาน 220.00 ตกลงราคา ร้านนัฐ ร้านนัฐ  
  15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,375.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทค บ.แอลพีไฮเทค  
  16 ยานพาหนะและขนส่ง 100.00 ตกลงราคา ธำรงศักดืกระจกรถ ธำรงศักดืกระจกรถ  
  17 วัสดุงานบ้านงานครัว 675.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม  
  18 วัสดุงานบ้านงานครัว 525.00 ตกลงราคา สุวรรณศรน้ำดื่ม สุวรรณศรน้ำดื่ม  
  19 จัดซื้อวัสดุโฆษณา 500.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  20 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,458.00 ตกลงราคา สถานีน้ำมันบางจาก สถานีน้ำมันบางจาก  
สำนักงานประมงจังหวัด สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070      
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 30,000.00 ตกลงราคา นางสุนีย์  วังดี นางสุนีย์  วังดี เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 87,000.00 ตกลงราคา ธนพณออย์ ธนพณออย์ สถานีบริการที่อยู่ใกล้
  3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เค อาร์ แอพลิเคชั่น ร้าน เจ เค อาร์ แอพลิเคชั่น เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 52,000.00 ตกลงราคา อู่สุนทรการช่าง อู่สุนทรการช่าง เสนอราคาต่ำสุด
  5 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,500.00 ตกลงราคา ร้านมายดีไวน์ ร้านมายดีไวน์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,994.00 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี เสนอราคาต่ำสุด
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด              
กระทรวงคมนาคม              
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,700.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(เถิน) 2,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง  
  3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แจ้ห่ม) 2,000.00 ตกลงราคา สกก.เกษตรแจ้ห่ม สกก.เกษตรแจ้ห่ม  
  4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งาว) 2,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล  
  5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 19,260.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์  
  6 ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1,090.00 ตกลงราคา นายบุญสม  ฟูคำ นายบุญสม  ฟูคำ  
  7 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 2,645.00 ตกลงราคา สอัญชลีพรการช่าง สอัญชลีพรการช่าง  
  8 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 54,600.00 ตกลงราคา ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช  
  9 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 40,000.00 ตกลงราคา หจก.แทนธัญมอเตอร์ หจก.แทนธัญมอเตอร์  
  10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 48,715.00 ตกลงราคา เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ เอซีซีสเตชั่นเนอรี่  
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ              
สำนักงานสถิติจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 32,655.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  2 จัดจ้างคอมพิวเตอร์ 1,890.00 ตกลงราคา TOP PC COM TOP PC COM  
กระทรวงพาณิชย์              
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 550.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า ตามเงื่อนไข
  2 กุญแจ 250.00 ตกลงราคา หสม.นนท์วัสดุ หสม.นนท์วัสดุ ตามเงื่อนไข
  3 เครื่องคิดเลข 259.00 ตกลงราคา บ.เอกชัยดิสทริบิวชั่น บ.เอกชัยดิสทริบิวชั่น ตามเงื่อนไข
  4 วัสดุสำนักงาน 132.00 ตกลงราคา ร้านบรรณศิลป์ ร้านบรรณศิลป์ ตามเงื่อนไข
  5 วัสดุสำนักงาน 392.00 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี ตามเงื่อนไข
  6 ล้างแอร์ 1,800.00 ตกลงราคา นายเกรียงศักดิ์  เกี๋ยงแก้ว นายเกรียงศักดิ์  เกี๋ยงแก้ว ตามเงื่อนไข
  7 ทำตรายาง 730.00 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ตามเงื่อนไข
  8 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 3,250.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ ตามเงื่อนไข
  9 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทค หจก.แอลพีไฮเทค ตามเงื่อนไข
  10 ซ่อมรถยนต์ 1,465.00 ตกลงราคา บ.สยามนิสสันนครลำปาง บ.สยามนิสสันนครลำปาง ตามเงื่อนไข
  11 น้ำมันเชื้อเพลิง 9,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล ตามเงื่อนไข
  12 วัสดุอื่นๆ 498.00 ตกลงราคา ร้านเบตง ร้านเบตง ตามเงื่อนไข
  13 วัสดุสำนักงาน 2,091.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทค หจก.แอลพีไฮเทค ตามเงื่อนไข
กระทรวงแรงงาน              
สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 3,920.00 ตกลงราคา ร้านบรรพตเซอววิส ร้านบรรพตเซอววิส  
  2 หนังสือพิมพ์รายวัน 540.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจเกล้า นายพิสิษฐ์  กิจเกล้า  
  3 วัสดุยานพาหนะ 7,297.40 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช  
  4 ค่าเชื้อเพลิง 7,289.00 ตกลงราคา บริษัทมงคคลเซอวิส จำกัด บริษัทมงคคลเซอวิส จำกัด  
  5 เครื่องมือพื้อฐานชุดการฝึกตามโครงการ 16,500.00 ตกลงราคา ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง  
  6 น้ำดื่ม 270.00 ตกลงราคา น้ำดื่มตราโพธ์ทอง น้ำดื่มตราโพธ์ทอง  
  7 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล 8,000.00 ตกลงราคา นางสาวนฤมล มะโนเคครื่อง นางสาวนฤมล มะโนเคครื่อง  
  8 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 8,000.00 ตกลงราคา นางสาว ประภาพร ณ ลำพูน นางสาว ประภาพร ณ ลำพูน  
สำนักงานจัดหางานจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 24,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 22,832.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 1,035.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  4 จ้างทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง N/A
  5 จ้างจัดรายการวิทยุ 3,000.00 ตกลงราคา มติมนต์  คำมณี มติมนต์  คำมณี N/A
  6 วัสดุงานประชาสัมพันธ์ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  7 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 2,493.00 ตกลงราคา บ.สยามนิสสันลำปาง บ.สยามนิสสันลำปาง N/A
  8 จ้างทำตรายาง 1,250.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A
  9 จ้างทำตรายาง 1,050.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A
  10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,450.00 ตกลงราคา โฮมเฟอร์นิเจอร์ โฮมเฟอร์นิเจอร์ N/A
  11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,620.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  12 จัดซื้อวัสดุ 1,972.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  13 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 508.25 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง N/A
  14 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 850.65 ตกลงราคา ร้านแหม่มสติกเกอร์ ร้านแหม่มสติกเกอร์ N/A
  15 จ้างทำกระเป๋า 9,000.00 ตกลงราคา ทองยุทธ  เปี้ยอุดร ทองยุทธ  เปี้ยอุดร N/A
  16 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 15,000.00 ตกลงราคา ทองยุทธ  เปี้ยอุดร ทองยุทธ  เปี้ยอุดร N/A
  17 วัสดุสำนักงาน 10,500.00 ตกลงราคา ร้านเจียวพาณิช ร้านเจียวพาณิช N/A
  18 ซ่อมเครื่องโทรสาร 3,500.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ N/A
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด              
กระทรวงวัฒนธรรม              
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด              
กระทรวงสาธารณสุข              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   (รายละเอียดตามเอกสาร ณ ศูนย์ฯ)          
กระทรวงอุตสาหกรรม              
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,800.00 ตกลงราคา เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  2 จ้างทำตรายาง 700.00 ตกลงราคา ร้าน สงจิตรกรศิลป์ ร้าน สงจิตรกรศิลป์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  3 จ้างเปลี่ยนวาวล์น้ำ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านประตูม้าบาดาล ร้านประตูม้าบาดาล เสนอราคาต่ำที่สุด
  4 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,585.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  5 จ้างตรวจเช็คและเติมน้ำยาแอร์ 1,500.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ  แสงสิริ นายประสิทธิ  แสงสิริ เสนอราคาต่ำที่สุด
  6 จัดซื้อหลอดไฟฟ้า 111.00 ตกลงราคา ร้านเล่าจิ้นกวง ร้านเล่าจิ้นกวง เสนอราคาต่ำที่สุด
  7 จัดซื้อปุ๋ย 240.00 ตกลงราคา นายขจร  ฟูเต็มวงศ์ นายขจร  ฟูเต็มวงศ์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  8 จัดซื้อธงชาติ 1,140.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  9 จัดซื้อกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 780.00 ตกลงราคา สยามทีวี สยามทีวี เสนอราคาต่ำที่สุด
  10 จัดจ้างทำป้ายผ้า 480.00 ตกลงราคา คิงส์แอนด์ควีน คิงส์แอนด์ควีน เสนอราคาต่ำที่สุด
  11 จัดจ้างปะยางรถยนตาชการ 130.00 ตกลงราคา ร้านหมูการยาง ร้านหมูการยาง เสนอราคาต่ำที่สุด
  12 จัดซื้อแฟมเอกสาร 20.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  13 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 370.00 ตกลงราคา บ.โค้วยู่ฮะ บ.โค้วยู่ฮะ เสนอราคาต่ำที่สุด
  14 จัดซื้อสายชำระ 120.00 ตกลงราคา หจก.กำพลโลหะ หจก.กำพลโลหะ เสนอราคาต่ำที่สุด
  15 จ้างเช่ารถยนต์ 3,000.00 ตกลงราคา นายขจร  ฟูเต็มวงศ์ นายขจร  ฟูเต็มวงศ์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  16 จ้างทำป้าย 500.00 ตกลงราคา ร้าน ส.จิตรกรศิสป์ ร้าน ส.จิตรกรศิสป์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  17 จ้างติดตั้งเครื่องปรับออากาส 6,600.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แสงศิริ นายประสิทธิ์  แสงศิริ เสนอราคาต่ำที่สุด
  18 ติดตั้งระบบสัญญาณโทรทัศน์ 6,200.00 ตกลงราคา บรัษัท นิยมพานิช บรัษัท นิยมพานิช เสนอราคาต่ำที่สุด
  19 จ้างทำตราประทับ 550.00 ตกลงราคา ร้าน ส.จิตรกรศิสป์ ร้าน ส.จิตรกรศิสป์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  20 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 299.00 ตกลงราคา บริษัท นิยมพานิช บริษัท นิยมพานิช เสนอราคาต่ำที่สุด
  21 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,588.00 ตกลงราคา ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  22 จัดซื้อเก้าอี้ 2,500.00 ตกลงราคา หจก. น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  23 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 774.00 ตกลงราคา ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำที่สุด
  24 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิววเตอร์ 500.00 ตกลงราคา หจก. เดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ หจก. เดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำที่สุด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ              
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 1 น้ำมันเบนซิน 4,100.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  2 น้ำมันดีเซล 7,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  3 น้ำมันเบนซิน 1,199.70 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  4 น้ำมันดีเซล 13,450.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  5 จ้างเหมาบำรุงรถยนต์ 9,961.70 ตกลงราคา ออดเบรคยนต์ ออดเบรคยนต์ ราคาท้องถิ่น
  6 หนังสือพิมพ์ 420.00 ตกลงราคา หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ ราคาตลาด
  7 วัสดุสำนักงาน 2,500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,630.00 ตกลงราคา ร้านวีไอพีโทนเนอร์ ร้านวีไอพีโทนเนอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างเหมาบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านวีไอพีโทนเนอร์ ร้านวีไอพีโทนเนอร์ ราคท้องถิ่น
  10 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 7,600.00 ตกลงราคา รินดา  ปอสี รินดา  ปอสี ในเงื่อนไข งปม.
  11 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 7,600.00 ตกลงราคา บุญทัน ฟูคำ บุญทัน ฟูคำ ในเงื่อนไข งปม.
  12 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ 4,914.51 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง ราคาท้องถิ่น
  13 แบตเตอรรี่ 3,000.00 ตกลงราคา โกตุ๋นแบตเตอรรี่ โกตุ๋นแบตเตอรรี่ เสนอราคาต่ำสุด
  14 วัสดุสำนักงาน 4,400.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  15 จ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์ 12,600.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย ราคาท้องถิ่น
  16 วัสดุสำนักงาน 3,650.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
สำนักนายกรัฐมนตรี              
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 7,600.00 ตกลงราคา ธงชัย  สายอินต๊ะ ธงชัย  สายอินต๊ะ มีความสามารถ
  2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,600.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล  
  3 ค่าหนังสือพิมพ์ 970.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  4 ค่าวัสดุสำนักงาน 5,102.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  5 ค่าถ่ายเอกสาร 432.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มซีกอปปี้ ร้านเอ็มซีกอปปี้  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัด 1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 6,850.00 ตกลงราคา บริษัทไพศาลศรี จำกัด บริษัทไพศาลศรี จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
  2 ค่าน้ำดื่ม 378.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด
  3 ค่าหนังสือพิมพ์ 250.00 ตกลงราคา นายสถิตย์  ช่วยเกื้อกูล นายสถิตย์  ช่วยเกื้อกูล เสนอราคาต่ำสุด
  4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 926.00 ตกลงราคา ร้านกานต์วิดา ร้านกานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด
  5 ค่าวัสดุสำนักงาน 4,388.00 ตกลงราคา ร้านรัตนพันธ์ ร้านรัตนพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 ค่าวัสดุสำนักงาน 5,000.00 ตกลงราคา ร้านแสงเทียน ร้านแสงเทียน เสนอราคาต่ำสุด
  7 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,400.00 ตกลงราคา ร้านไฮเวย์โฆษณา ร้านไฮเวย์โฆษณา เสนอราคาต่ำสุด