สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                            
ประจำเดือน มกราคม 2551                                                                                                                            
จังหวัดลำปาง                                                                                                                            
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก                                                                                                                            
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)                                                                                                                            
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                          
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 78,305.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด                                                                                                                              
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ม.ค. 2551 300.00 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว                                                                                                                              
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ค. 2551 1,320.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า                                                                                                                              
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค. 2551 7,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์                                                                                                                              
  5 จ้างเหมาออกแบบ/จัดทำธงญี่ปุ่น 1,000 ผืน/จ้างเหมาออกแบบจัดทำซุ้ม LANDMARK/ออกแบบจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 640,000.00 วิธีพิเศษ บริษัทไอเด็ม มีเดียจำกัด บริษัทไอเด็ม มีเดียจำกัด                                                                                                                              
  6 จัดซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้า 999.00 ตกลงราคา ร้านแสงงาม ร้านแสงงาม                                                                                                                              
  7 จัดซื้อระบายผ้าขาวดำพระฉายาลักษณ์ฯ/ทำพานพุ่มดอกไม้สด/ตกแต่งดอกไม้สด/บอร์ดพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้า 7,220.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง                                                                                                                              
  8 จัดจ้างทำไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พร้อมโครงเหล็ก 1,800.00 ตกลงราคา ร้านไอสไตล์สตูดิโอ ร้านไอสไตล์สตูดิโอ                                                                                                                              
  9 จัดซื้อแพแถบ จำนวน 1 ชุด 1,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์                                                                                                                              
  10 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม 2 รายการ 1,840.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์                                                                                                                              
  11 จัดจ้างทำมาลัยพระกร/สวยดอกไม้/ 1,300.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง                                                                                                                              
  12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  6,483.00 ตกลงราคา ร้านไพศาลอีเล็คโทรนิค ร้านไพศาลอีเล็คโทรนิค                                                                                                                              
  13 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 ชุด 1,500.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน                                                                                                                              
  14 จัดจ้างทำป้ายไวนิลงานวันเด็ก 2,600.00 ตกลงราคา ร้านไอสไตล์สตูดิโอ ร้านไอสไตล์สตูดิโอ                                                                                                                              
  15 จ้างจัดทำสวนหย่อมแบบเศรษฐกิจ 20,000.00 ตกลงราคา นายสงกรานต์  แก้วดวง นายสงกรานต์  แก้วดวง                                                                                                                              
  16 จ้างตกแต่งดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา ผ้าขาวรองรับผ้าไตรบังสุกุล จตุปัจจัยไทยธรรม 1,120.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง                                                                                                                              
  17 จัดจ้างทำหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ประชุมตรวจราชการของ 4,650.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน                                                                                                                              
  18 จ้างทำป้ายโฟม "วันยุทธหัตถี" 300.00 ตกลงราคา ร้านเขลางค์นครโฆษณา ร้านเขลางค์นครโฆษณา                                                                                                                              
  19 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่าย A4  10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์                                                                                                                              
  20 จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด/โพเดียม/เครื่องทองน้อย/โต๊ะรับแขก/ผ้ารอบเวทีวันยุทธหัตถี 6,150.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง                                                                                                                              
  21 จัดจ้างตกแต่งพานพุ่มดอกไม้สดโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 800.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง                                                                                                                              
  22 จัดจ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้า 7,800.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน                                                                                                                              
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 10,610.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070                                                                                                                                
สำนักงานที่ดินจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6,470.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  2 จัดซื้อถังดับเพลิง 19,080.00 ตกลงราคา หจก. ยู แอนดื เอ็น ซัพพลาย หจก. ยู แอนดื เอ็น ซัพพลาย ราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,383.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  4 จัดจ้างซ่อมหลังคาอาคาร 97,766.00 ตกลงราคา หจก. สายชล หจก. สายชล ราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  5 จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 134,450.00 สอบราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด                                                                                                                            
กระทรวงการคลัง                                                                                                                                          
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ 4,499.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  2 วัสดุสำนักงานจำนวน 8รายการ 4,514.00 ตกลงราคา ร้านถาวรกิจพาณิชย์ ร้านถาวรกิจพาณิชย์ N/A
          หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์  
  3 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  2 รายการ 2,650.00 ตกลงราคา หจก.ลำปางศรีทอง 1995 หจก.ลำปางศรีทอง 1996 N/A
          หจก.ลำปางกิตติชัย หจก.ลำปางกิตติชัย  
  4 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  1 รายการ 1,820.00 ตกลงราคา บ.ไทยซี-เซนเตอร์ บ.ไทยซี-เซนเตอร์ N/A
  5 วัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ 88.00 ตกลงราคา ร้านคิวซี ซีลอก แอนดืเซอร์วิส ร้านคิวซี ซีลอก แอนดืเซอร์วิส N/A
  6 วัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ 3,402.00 ตกลงราคา ร้านคิวซี ซีลอก แอนดืเซอร์วิส ร้านคิวซี ซีลอก แอนดืเซอร์วิส N/A
  7 วัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ 2,410.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  8 วัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ 1.196.40 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ ร้านพิสิษฐ์  กิจกล้า น้ำดื่มแชมป์ ร้านพิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
          สนง.วารสารกรมฯ สวัสดิการ กพ สนง.วารสารกรมฯ สวัสดิการ กพ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ                                                                                                                                          
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์ 520.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  2 น้ำดิ่ม 105.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์  
  3 น้ำมัน 12,220.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 น้ำมัน 42,655.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  5 น้ำมัน 4,800.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  6 วัสดุสำนักงาน 18,200.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  7 วัสดุสำนักงาน 22,528.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  8 วัสดุสำนักงาน 1,800.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  9 วัสดุสำนักงาน 3,000.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  10 วัสดุสำนักงาน 20,000.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  11 วัสดุสำนักงาน 25,000.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  12 วัสดุสำนักงาน 500.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  14 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,750.00 ตกลงราคา ร้านอู่สุนทร ร้านอู่สุนทร  
  15 ซ่อมกล้องถ่ายรูป 2,850.00 ตกลงราคา บ.นิยมพานิชลำปาง บ.นิยมพานิชลำปาง  
  16 ซ่อมเครื่องสำเนาดิจิตอล 3,000.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์  
  17 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 12,700.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์ หสม.ออฟฟิตเซนเตอร์                                                                                                                              
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                                                          
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด 6,000.00 ตกลงราคา นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ  นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ                                                                                                                               
    ประจำเดือน มกราคม 2551     อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง                                                                                                                              
  2 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด 8,720.00 ตกลงราคา นางสาวสุชีรา วงค์รัตน์  88/1 หมู่ 5  นางสาวสุชีรา วงค์รัตน์  88/1 หมู่ 5                                                                                                                               
    ประจำเดือน มกราคม 2551      ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน                                                                                                                              
  3 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 7,670.00 กรณีพิเศษ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์                                                                                                                              
    และหล่อลื่นประจำเดือน พ.ย. 50     ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง                                                                                                                              
  4 อนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล 27,500.00 ตกลงราคา บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์11/46 บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์11/46                                                                                                                              
    ระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง     ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง                                                                                                                              
  5 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 9,125.00 กรณีพิเศษ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์                                                                                                                              
    และหล่อลื่นประจำเดือน ธ.ค. 50     ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง                                                                                                                              
  6 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 380.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์ หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์                                                                                                                              
    (น้ำดื่มประจำเดือน ต.ค. 2550)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง                                                                                                                              
  7 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 440.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์ หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์                                                                                                                              
    (น้ำดื่มประจำเดือน พ.ย. 2550)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง                                                                                                                              
  8 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ 538.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์                                                                                                                              
    (ไส้กรองน้ำมันเครื่องดีเซลและน้ำกลั่น)     ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง                                                                                                                              
  9 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 220.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง                                                                                                                              
    (หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.50)      อ.เมือง  จ.ลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง                                                                                                                              
  10 อนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯจำนวน 530.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ตเวอร์ค 136/52-56 ถ.พหลโยธิน ร้านอาร์ตเวอร์ค 136/52-56 ถ.พหลโยธิน                                                                                                                              
    (จัดทำตรายาง จำนวน 4 ชิ้น)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง                                                                                                                              
สำนักงานเกษตรจังหวัด                                                                                                                                          
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 760.00 ตกลงราคา ร้านห้างฉัตรการค้า ร้านห้างฉัตรการค้า N/A                                                                                                                            
  2 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 350.00 ตกลงราคา อู่อนันต์ห้างฉัตร อู่อนันต์ห้างฉัตร N/A                                                                                                                            
  3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 200.00 ตกลงราคา ร้านนัฐ ร้านนัฐ N/A                                                                                                                            
  4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200.00 ตกลงราคา ธำรงศักดิ์กระจกรถ ธำรงศักดิ์กระจกรถ N/A                                                                                                                            
  5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 356.00 ตกลงราคา น้ำดื่มสุวรรณศร น้ำดื่มสุวรรณศร N/A                                                                                                                            
  6 จัดจ้างเหมาบริการ 14,525.25 ตกลงราคา อ๊อดเบรคยานยานต์ อ๊อดเบรคยานยานต์ N/A                                                                                                                            
  7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 951.23 ตกลงราคา โค้วยู๋ฮะลำปาง โค้วยู๋ฮะลำปาง N/A                                                                                                                            
  8 จัดจ้างเหมาบริการ 1,497.00 ตกลงราคา เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ N/A                                                                                                                            
  9 จัดจ้างเหมาบริการ 3,680.00 ตกลงราคา นายอุดม ใจแก้ว นายอุดม ใจแก้ว N/A                                                                                                                            
  10 จัดจ้างเหมาบริการ 1,500.00 ตกลงราคา นายเติม  สุมงคล นายเติม  สุมงคล N/A                                                                                                                            
  11 จัดจ้างเหมาบริการ 970.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย N/A                                                                                                                            
  12 จัดจ้างเหมาบริการ 160.00 ตกลงราคา หนวดศิลป์ เขียนป้าย หนวดศิลป์ เขียนป้าย N/A                                                                                                                            
  13 จัดจ้างเหมาบริการ 300.00 ตกลงราคา ไฮเวย์ยางยนต์ ไฮเวย์ยางยนต์ N/A                                                                                                                            
  14 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,570.00 ตกลงราคา สมาร์มโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ สมาร์มโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ N/A                                                                                                                            
  15 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,439.60 ตกลงราคา สมาร์มโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ สมาร์มโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ N/A                                                                                                                            
  16 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,038.00 ตกลงราคา ทีพี เวอร์วิส ทีพี เวอร์วิส N/A                                                                                                                            
  17 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 251.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ N/A                                                                                                                            
  18 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 500.00 ตกลงราคา แดงการเบาะ แดงการเบาะ N/A                                                                                                                            
  19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 100.00 ตกลงราคา ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ N/A                                                                                                                            
  20 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 160.50 ตกลงราคา ชุมพลอิเลคทรอนิกส์ ชุมพลอิเลคทรอนิกส์ N/A                                                                                                                            
  21 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 338.00 ตกลงราคา หจก.ซูเลียนลำปาง หจก.ซูเลียนลำปาง N/A                                                                                                                            
  22 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 405.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A                                                                                                                            
  23 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 115.00 ตกลงราคา หจก.ลำปางเตียวเชียงล้ง หจก.ลำปางเตียวเชียงล้ง N/A                                                                                                                            
  24 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 460.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า N/A                                                                                                                            
  25 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,675.00 ตกลงราคา พิภพ อะไหล่ พิภพ อะไหล่ N/A                                                                                                                            
  26 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 250.00 ตกลงราคา ร้านอ้วนกุญแจ ร้านอ้วนกุญแจ N/A                                                                                                                            
  27 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,889.00 ตกลงราคา พิภพ อะไหล่ พิภพ อะไหล่ N/A                                                                                                                            
  28 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 398.00 ตกลงราคา สมาร์มโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ สมาร์มโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ N/A                                                                                                                            
  29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 738.30 ตกลงราคา สมาร์มโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ สมาร์มโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ N/A                                                                                                                            
  30 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,472.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร N/A                                                                                                                            
  31 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 32,630.75 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A                                                                                                                            
สำนักงานประมงจังหวัด                                                                                                                                          
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 87,080.00 ตกลงราคา หจก.ธนพณออยล์ หจก.ธนพณออยล์ ใกล้ สนง.                                                                                                                            
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,489.00 ตกลงราคา ร้านเจ อาร์ แอพพลิเคชั่น ร้านเจ อาร์ แอพพลิเคชั่น เสนอราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  3 วัสดุไฟฟ้า 34,273.00 ตกลงราคา ร้านวิสูตรพาณิชย์ ร้านวิสูตรพาณิชย์ เสนอราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  4 ซ่อมรถยนต์ 13,050.00 ตกลงราคา นายวิมล  สุตะมณี นายวิมล  สุตะมณี เสนอราคาต่ำสุด                                                                                                                            
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด                                                                                                                                          
กระทรวงคมนาคม                                                                                                                                          
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,500.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A                                                                                                                            
  2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง N/A                                                                                                                            
  3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บ.ธ.1994 ปิโตรเลียมจำกัด บ.ธ.1994 ปิโตรเลียมจำกัด N/A                                                                                                                            
  4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A                                                                                                                            
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                          
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด 1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 950.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 220.00 ตกลงราคา ร้านมายสไตล์ ร้านมายสไตล์ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  3 วัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  4 ผงเติมหมึก 500.00 ตกลงราคา ร้านวีไอพีโทนเนอร์ ร้านวีไอพีโทนเนอร์ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  5 ถ่ายเอกสาร 80.00 ตกลงราคา ร้านนานาเทคนิค ร้านนานาเทคนิค ราคาท้องถิ่น                                                                                                                            
  6 พุ่มเงินทอง 800.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  7 วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,300.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  8 ตรายาง 780.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  9 ซ่อมเครื่องพิมพ์ 2,900.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  10 วัสดุสำนักงาน 1,350.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  11 ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 1,150.00 ตกลงราคา ร้านนิวกอปปี้เซนเตอร์ ร้านนิวกอปปี้เซนเตอร์ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  12 พัดลมใบพัด 1,358.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  13 วัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ 2,295.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,155.00 ตกลงราคา ร้านQUIT~ ร้านQUIT~ สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  15 ถ่ายชาร์จ 400.00 ตกลงราคา ร้านโฟโต้ควิก ร้านโฟโต้ควิก สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  16 วัสดุเชื้อเพลิง 2,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  17 วัสดุเชื้อเพลิง 4,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  18 วัสดุเชื้อเพลิง 4,271.41 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล สืบราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  19 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 7,000.00 ตกลงราคา นส.รินดา  ปอสี นส.รินดา  ปอสี อยู่ในเงื่อนไข งปม.                                                                                                                            
  20 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 7,600.00 ตกลงราคา นายบุญทัน  คำฟู นายบุญทัน  คำฟู อยู่ในเงื่อนไข งปม.                                                                                                                            
  21 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 7,600.00 ตกลงราคา นายบุญทัน  คำฟู นายบุญทัน  คำฟู อยู่ในเงื่อนไข งปม.                                                                                                                            
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ                                                                                                                                          
สำนักงานสถิติจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,025.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด                                                                                                                            
กระทรวงพาณิชย์                                                                                                                                          
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 3,082.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์                                                                                                                              
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,070.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์                                                                                                                              
  3 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 200.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์                                                                                                                              
  4 วัสดุสำนักงาน 1,832.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์                                                                                                                              
กระทรวงแรงงาน                                                                                                                                          
สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 จัดจ้าง จนท 72,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภาพร  ณ ลำพูน นางสาวประภาพร  ณ ลำพูน N/A                                                                                                                            
  2 จัดจ้างพัฒนาWEB Site หน่วยงาน 20,000.00 ตกลงราคา นายกิตติพงศ์  ธรรมปัญญา นายกิตติพงศ์  ธรรมปัญญา N/A                                                                                                                            
  3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 36,500.00 ตกลงราคา หจก.สอาดลำปาง หจก.สอาดลำปาง N/A                                                                                                                            
  4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20,000.00 ตกลงราคา หจก.สอาดลำปาง หจก.สอาดลำปาง N/A                                                                                                                            
  5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,084.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A                                                                                                                            
  6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,461.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A                                                                                                                            
  7 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ เครื่องเสียง 2,500.00 ตกลงราคา นายบุญทำ  แสนต๊ะ นายบุญทำ  แสนต๊ะ N/A                                                                                                                            
  8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,210.00 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช N/A                                                                                                                            
  9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 700.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ N/A                                                                                                                            
  10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A                                                                                                                            
  11 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 2,000.00 ตกลงราคา นายเสาร์  พรเจริญเกียรติ นายเสาร์  พรเจริญเกียรติ N/A                                                                                                                            
  12 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,210.00 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช N/A                                                                                                                            
  13 เช่าพื้นที่ Web Hosting 4,000.00 ตกลงราคา บ.อินทิเกรท ดิเวลอปเม้นท์ บ.อินทิเกรท ดิเวลอปเม้นท์ N/A                                                                                                                            
  14 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 8,000.00 ตกลงราคา นส.นฤมล มะโนเครื่อง นส.นฤมล มะโนเครื่อง N/A                                                                                                                            
  15 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 8,000.00 ตกลงราคา นางสาวประภาพร  ณ ลำพูน นางสาวประภาพร  ณ ลำพูน N/A                                                                                                                            
  16 จัดซื้อน้ำดื่ม 90.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ N/A                                                                                                                            
  17 จัดซื้อนสพ.รายวัน 560.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า   นายพิสิษฐ์  กิจกล้า   N/A                                                                                                                            
  18 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 5,256.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 800.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า N/A                                                                                                                            
  2 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม 820.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ N/A                                                                                                                            
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   20,560.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,015.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A                                                                                                                            
  5 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,398.00 ตกลงราคา บ.สมาร์มโซลูชั่น บ.สมาร์มโซลูชั่น N/A                                                                                                                            
  6 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,525.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A                                                                                                                            
  7 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,255.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A                                                                                                                            
  8 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,660.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  9 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11,400.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 463.00 ตกลงราคา เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A                                                                                                                            
  11 ซื้อพวงหรีด 1,000.00 ตกลงราคา ดอกไม้คุณเพ็ญ ดอกไม้คุณเพ็ญ N/A                                                                                                                            
  12 ซื้อของรางวัล 3,000.00 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี N/A                                                                                                                            
  13 วัสดุสำนักงาน 2,656.00 ตกลงราคา เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ เอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A                                                                                                                            
  14 วัสดุสำนักงาน 6,240.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  15 วัสดุสำนักงาน 5,270.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  16 วัสดุสำนักงาน 5,270.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  17 วัสดุสำนักงาน 8,788.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทค บ.แอลพีไฮเทค N/A                                                                                                                            
  18 วัสดุสำนักงาน 1,583.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  19 วัสดุสำนักงาน 7,350.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A                                                                                                                            
  20 วัสดุสำนักงาน 2,500.00 ตกลงราคา เมธี  ตั้งชูชาติ เมธี  ตั้งชูชาติ N/A                                                                                                                            
  21 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา นันทิกา  เนตรเจริญ นันทิกา  เนตรเจริญ N/A                                                                                                                            
  22 จ้างเหมาพนักงาน 6,500.00 ตกลงราคา ธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี ธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี N/A                                                                                                                            
  23 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา เผด็จ  ชมพูศรี เผด็จ  ชมพูศรี N/A                                                                                                                            
  24 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา พลวัฒน์  หน่อใหม่ พลวัฒน์  หน่อใหม่ N/A                                                                                                                            
  25 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา ธัญพิชชา  อุ่นม่อน ธัญพิชชา  อุ่นม่อน N/A                                                                                                                            
  26 จ้างเหมาพนักงาน 7,940.00 ตกลงราคา นายสมคิด  ปันทะสืบ นายสมคิด  ปันทะสืบ N/A                                                                                                                            
  27 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 6,240.00 ตกลงราคา อรุณ ชุมสนาม อรุณ ชุมสนาม N/A                                                                                                                            
  28 จ้างเหมาทำตรายาง 2,250.00 ตกลงราคา ร้านลำปางบลอค ร้านลำปางบลอค N/A                                                                                                                            
  29 จ้างเหมาทำตรายาง 410.00 ตกลงราคา ร้านลำปางบลอค ร้านลำปางบลอค N/A                                                                                                                            
  30 จ้างเหมาสาธิตประกอบอาชีพอิสระ 1,500.00 ตกลงราคา จิรวรรณ  นิลกรรณ์ จิรวรรณ  นิลกรรณ์ N/A                                                                                                                            
  31 จ้างเหมาสาธิตประกอบอาชีพอิสระ 1,500.00 ตกลงราคา แสงจันทร์  ชุ่มใจ แสงจันทร์  ชุ่มใจ N/A                                                                                                                            
  32 จ้างเหมาสาธิตประกอบอาชีพอิสระ 1,500.00 ตกลงราคา อำพร  คำสม อำพร  คำสม N/A                                                                                                                            
  33 จ้างเหมาสาธิตประกอบอาชีพอิสระ 1,500.00 ตกลงราคา บุญศรี  ประพันธ์กุล บุญศรี  ประพันธ์กุล N/A                                                                                                                            
  34 จ้างเหมาสาธิตประกอบอาชีพอิสระ 1,500.00 ตกลงราคา พรรณี  ใจวัน พรรณี  ใจวัน N/A                                                                                                                            
  35 จ้างเหมาสาธิตประกอบอาชีพอิสระ 1,500.00 ตกลงราคา ศรีวรรณ  สี่สวัสดิ ศรีวรรณ  สี่สวัสดิ N/A                                                                                                                            
  36 จ้างเหมาสาธิตประกอบอาชีพอิสระ 1,500.00 ตกลงราคา ศศิธร  พจนไพบูลย์ ศศิธร  พจนไพบูลย์ N/A                                                                                                                            
  37 จ้างตกแต่งเวที 1,000.00 ตกลงราคา อรทัย  ณ ลำปาง อรทัย  ณ ลำปาง                                                                                                                              
  38 จ้างเหมาขนย้ายสัมภาระ 2,500.00 ตกลงราคา มนตรี  ผลจันทร์ มนตรี  ผลจันทร์ N/A                                                                                                                            
  39 จ้างเช่าเต้นท์ 7,200.00 ตกลงราคา เฮง  ช่วงโชติชนาลัย เฮง  ช่วงโชติชนาลัย N/A                                                                                                                            
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/3,500 หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/3,500 N/A                                                                                                                            
          หจก.ทิพย์ช้างพาณิชย์/3,977   N/A                                                                                                                            
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,880.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/1,880 หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/1,880 N/A                                                                                                                            
          หจก.ทิพย์ช้างพาณิชย์/2,186 หจก.ทิพย์ช้างพาณิชย์/2,187 N/A                                                                                                                            
  3 จ้างเหมาทำกระเป๋า 9,000.00 ตกลงราคา ร้านทองปาน ร้านทองปาน N/A                                                                                                                            
  4 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 320.00 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา N/A                                                                                                                            
  5 จ้างเหมาบริการ 23,750.00 ตกลงราคา ร้านทองปาน ร้านทองปาน N/A                                                                                                                            
  6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,712.60 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A                                                                                                                            
  7 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 480.00 ตกลงราคา นายสถิตย์  ช่วยเกื้อกูล นายสถิตย์  ช่วยเกื้อกูล N/A                                                                                                                            
  8 จัดซื้อน้ำดื่ม 750.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ หจก.น้ำดื่มสมใจ N/A                                                                                                                            
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 440.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 960.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  4 จ้างทำความสะอาด 5,806.45 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง N/A
  5 จ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 520.00 ตกลงราคา ไฮเวย์ยางยนต์ ไฮเวย์ยางยนต์ N/A
กระทรวงวัฒนธรรม                                                                                                                                          
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด   (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)                                                                                                                                      
กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                          
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 25,617.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,358.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 1,032.00 ตกลงราคา  น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 หนังสือพิมพ์รายวัน 440.00 ตกลงราคา  พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  5 ค่าซ่อมรถ 14,752.00 ตกลงราคา  ร้านฉัตรโยธิน ร้านฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  6 ค่าซ่อมแซม 8,710.00 ตกลงราคา  สีมาอินตา สีมาอินตา เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างเหมา 191,160.00 ตกลงราคา  สีมาอินตา สีมาอินตา เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างพิมพ์ 35,000.00 ตกลงราคา  บรรณกิจพริ้นติ้ง บรรณกิจพริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  9 ค่าขยะมูลฝอย 700.00 ตกลงราคา  จีทีบีกรุ๊ป จีทีบีกรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด
  10 วัสดุการเกษตร 1,400.00 ตกลงราคา  บลอคทุ่งฝาย บลอคทุ่งฝาย เสนอราคาต่ำสุด
  11 เช่าห้องประชุม 2,500.00 ตกลงราคา  วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เสนอราคาต่ำสุด
  12 น้ำมัน 73,482.32 กรณีพิเศษ บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                                                                          
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 9,345.38 ตกลงราคา บ.โควยู่ฮะ บ.โควยู่ฮะ เสนอราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  2 จัดจ้างติดมูลี่ 37,596.00 ตกลงราคา ร้านยากัตซิงค์ ร้านยากัตซิงค์ เสนอราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  3 จัดจ้างถอดซักผ้าม่าน 5,000.00 ตกลงราคา เกษมศรี  ชัยชมภู เกษมศรี  ชัยชมภู เสนอราคาต่ำสุด                                                                                                                            
สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                                                          
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 7,600.00 ตกลงราคา นายธงชัย  สายอินต๊ะ นายธงชัย  สายอินต๊ะ เสนอราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 6,500.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล เสนอราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  3 หนังสือพิมพ์ 890.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด                                                                                                                            
  4 จ้างถ่ายเอกสาร 656.00 ตกลงราคา ร้านกอปปี้เบสท์ ร้านกอปปี้เบสท์ เสนอราคาต่ำสุด                                                                                                                            
สำนักงานพระพุทธศาสนา 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 260.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 5,300.00 ตกลงราคา บ.ไพศาลศรี บ.ไพศาลศรี เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน 616.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างถ่ายเอกสาร 1,320.00 ตกลงราคา ร้านกานต์วิดา ร้านกานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด
  5 จ้างทำของ 121.00 ตกลงราคา ไฮเวย์โฆษณา ไฮเวย์โฆษณา เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 730.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทค บ.แอลพีไฮเทค เสนอราคาต่ำสุด