สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551
จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)
กระทรวงมหาดไทย                                                                                
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 73,156.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.พ. 2551 450.00 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว  
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ก.พ. 2551 1,280.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. 2551 9,938.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  5 จัดจ้างทำป้ายไวนิลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 98,000.00 ตกลงราคา ร้านไอสไตล์สตูดิโอ ร้านไอสไตล์สตูดิโอ  
  6 จัดจ้างทำป้ายไวนิลภาพผวจ.ลำปาง  100,000.00 ตกลงราคา ร้านไอสไตล์สตูดิโอ ร้านไอสไตล์สตูดิโอ  
  7 จัดจ้างทำป้ายไวนิลภาพเทศกาลงานดอกเสี้ยวบาน ขนาด 5.8 ตรม. พร้อมติดตั้งโครงเหล็กบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1,11 จำนวน 7 แบบ รวม 42 ป้าย 92,400.00 ตกลงราคา ร้านไอสไตล์สตูดิโอ ร้านไอสไตล์สตูดิโอ  
  8 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ภาพแหล่งท่องเที่ยว พร้อมติดตั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1,11 รวม 90 ป้าย 99,000.00 ตกลงราคา ร้านไอสไตล์สตูดิโอ ร้านไอสไตล์สตูดิโอ  
  9 จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารศาลากลางจังหวัด  17,000.00 ตกลงราคา บริษัทเชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์จำกัด บริษัทเชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์จำกัด  
  10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Adapter HP Notebook)  1,750.00 ตกลงราคา หจก.ไอแอนคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส หจก.ไอแอนคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส  
  11 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร  10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  12 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 47,876.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  13 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ 7,960.80 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่ ร้านพิภพอะไหล่  
  14 จัดจ้างตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาสารความเย็น R-22 จำนวน 9  13,200.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์  
  15 จัดซื้อพรมใยยางรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า กฉ-2111 ลำปาง 2,675.00 ตกลงราคา หจก.เอ็ม แอลพี หจก.เอ็ม แอลพี  
  16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  730.00 ตกลงราคา ร้านปิยะภัณฑ์ ร้านปิยะภัณฑ์  
  17 จัดจ้างตกแต่งพานพุ่มดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องทองน้อย ช่อดอกไม้ 3,660.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
  18 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ 80,000 กม. และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์โตโยต้า กง-1991ลำปาง จำนวน 10 รายการ 5,121.02 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง  
  19 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจความคิดเห็นเรื่องการจัดหาสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ นครลำปาง 4,500.00 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้เบสท์ ร้านก๊อปปี้เบสท์  
  20 จัดซื้อพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับต้นพวงคราม 50 ต้น ต้นพวงแสด 50 ต้น ต้นกระเทียมเถา 50 ต้น 9,750.00 ตกลงราคา ร้านสวนลุงพจน์ ร้านสวนลุงพจน์  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 12,570.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานที่ดินจังหวัด 1 จ้างติดตั้งเหล็กดัด 47,600.00 ตกลงราคา นายพูนทรัพย์  แยบคาย นายพูนทรัพย์  แยบคาย ราคาต่ำสุด
  2 จัดซื้อแบตเตอร์รี่ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านนครการช่าง ร้านนครการช่าง ราคาต่ำสุด
  3 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ 6,290.00 ตกลงราคา หจก.สอาดลำปาง หจก.สอาดลำปาง ราคาต่ำสุด
  4 จ้างกำจัดสิ่งปฎิกูล 2,000.00 ตกลงราคา หางกัลยา  สร้อยคำ หางกัลยา  สร้อยคำ ราคาต่ำสุด
  5 จ้างกำจัดปลวก 23,500.00 ตกลงราคา บ.เคมอิน เวอร์วิส บ.เคมอิน เวอร์วิส ราคาต่ำสุด
  6 จ้างซ่อมระบบประปา 2,000.00 ตกลงราคา นายสุวิทย์  กันธิยะ นายสุวิทย์  กันธิยะ ราคาต่ำสุด
  7 จ้างผลิตหลักเขตแสดงแนวแม่น้ำวัง 55,000.00 ตกลงราคา หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่ำสุด
กระทรวงการคลัง                                                                                
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ 3,290.00 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ N/A
  2 วัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเอสเทคนิคเซนตเอร์ ร้านเอสเทคนิคเซนตเอร์ N/A
  3 น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 2 รายกา 1,950.00 ตกลงราคา บ.บางจากกรีนเมทจำกัด บ.บางจากกรีนเมทจำกัด N/A
          หจก.กิจเสรีปิโตรเลี่ยม หจก.กิจเสรีปิโตรเลี่ยม  
  4 น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 2 รายกา 2,000.00 ตกลงราคา บ.ไทยซี-เซนเตอร์จำกัด บ.ไทยซี-เซนเตอร์จำกัด N/A
  5 วัสดุสำนักงาน 15 รายการ 4.04 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  6 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 1,166.00 ตกลงราคา ร้านเอสเทคนิคเซนตเอร์ ร้านเอสเทคนิคเซนตเอร์ N/A
  7 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 1.20 ตกลงราคา ร้านคิวซี ซีลอก แอนด์เซอ์วิส ร้านคิวซี ซีลอก แอนด์เซอ์วิส N/A
  8 วัสดุสำนักงาน 4 รายการ 1.29 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ ร้านพิสิษฐกิจกล้า น้ำดื่มแชมป์ ร้านพิสิษฐกิจกล้า N/A
          ชุมพลอิเลคทริค ไพสาลอิเลคทริค ชุมพลอิเลคทริค ไพสาลอิเลคทริค  
  9 วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 3,290.00 ตกลงราคา หจก.กิจถาวรพาณิชย์ หจก.กิจถาวรพาณิชย์ N/A
  10 วัสดุสำนักงาน 8 รายการ 4,610.00 ตกลงราคา หจก.กิจถาวรพาณิชย์ หจก.กิจถาวรพาณิชย์ N/A
  11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ 1,799.74 ตกลงราคา โตโยต้าลำปาง โตโยต้าลำปาง N/A
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ                                                                                
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์ 500.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า    
  2 น้ำดิ่ม 323.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิพย์เขลางค์    
  3 น้ำมัน 15,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล    
  4 น้ำมัน 50,700.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล    
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด 6,000.00 ตกลงราคา นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ  นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ   
    ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551     อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  
  2 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด 8,720.00 ตกลงราคา นางสาวสุชีรา วงค์รัตน์  88/1 หมู่ 5  นางสาวสุชีรา วงค์รัตน์  88/1 หมู่ 5   
    ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551      ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  
  3 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,600.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย   
    (ตลับหมึกคอมพิวเตอร์)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
  4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8,786.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย   
          ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
  5 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,300.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย   
    (ตลับหมึกคอมพิวเตอร์)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
  6 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 220.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง  
    (หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ม.ค.51)      อ.เมือง  จ.ลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง  
  7 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 535.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์ หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์  
    (น้ำดื่มประจำเดือน ม.ค.51)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
สำนักงานเกษตรจังหวัด              
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 950.00 ตกลงราคา หจก.นรงค์ชัย หจก.นรงค์ชัย N/A
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 220.00 ตกลงราคา ร้านนัฐ ร้านนัฐ  
  3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 300.00 ตกลงราคา น้ำดื่มสุวรรณศร น้ำดื่มสุวรรณศร  
  4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,640.00 ตกลงราคา บ.แอสลาสไทยเปอร์เซีย บ.แอสลาสไทยเปอร์เซีย N/A
  5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,500.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,936.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,440.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 538.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,600.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 285.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,400.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,360.00 ตกลงราคา บิ๊กซี  บิ๊กซี  N/A
  13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 220.00 ตกลงราคา ทีพีเซอร์วิส ทีพีเซอร์วิส N/A
  14 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,720.00 ตกลงราคา เอซีซี สเตชั่นเนอรี่ เอซีซี สเตชั่นเนอรี่ N/A
  15 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10.50 ตกลงราคา ชุมพลอิเลคทริค ชุมพลอิเลคทริค N/A
  16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 660.00 ตกลงราคา น้ำดื่มเชาวลักษณ์ น้ำดื่มเชาวลักษณ์ N/A
  17 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 520.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
  18 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 868.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000.00 ตกลงราคา หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ N/A
  20 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,008.00 ตกลงราคา สกก.ห้างฉัตร สกก.ห้างฉัตร N/A
  21 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 43,651.40 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A
  22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,940.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  24 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,600.00 ตกลงราคา หจก.วิชัยรวมยาง หจก.วิชัยรวมยาง N/A
  25 จ้างเหมาบริการ 2,450.00 ตกลงราคา รัษฎาการไฟฟ้า รัษฎาการไฟฟ้า N/A
  26 จัดจ้างทำของซ่อมรถไถล้อยาง 1,000.00 ตกลงราคา อู่อนันต์ยนต์ห้างฉัตร อู่อนันต์ยนต์ห้างฉัตร N/A
สำนักงานประมงจังหวัด              
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น  72,940.00 ตกลงราคา หจก.ธนพณออยล์ หจก.ธนพณออยล์ ใกล้ สนง.
  2 วัสดุการเกษตร 15,000.00 ตกลงราคา ร้านหมอวิช  สัตว์ ร้านหมอวิช  สัตว์ เสนอราคาต่ำสุด
  3 จ้างทำคู่มือฝึกอบรม 3,000.00 ตกลงราคา ร้าน พี อาร์ เวิค ร้าน พี อาร์ เวิค เสนอราคาต่ำสุด
  4 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 10,950.00 ตกลงราคา ร้านเจอาร์แอพพลิเคชั่น ร้านเจอาร์แอพพลิเคชั่น เสนอราคาต่ำสุด
  5 ซ่อมเครื่องโรเนียว 4,500.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 ซ่อมรถยนต์ 57,210.00 ตกลงราคา อู่สุนทรการช่าง อู่สุนทรการช่าง เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงคมนาคม                                                                                
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น 4,500.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล    
  2 วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง    
  3 วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บ.ธ.1994ปิโตรเลียม    
  4 วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น 2,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล    
  5 ตู้รางเลื่อน 160,000.00 สอบราคา หจก.สยามคันธารัตน์เทรดดิ้ง หจก.สยามคันธารัตน์เทรดดิ้ง คุณสมบัติถูกต้อง
          ร้านครอบจักรวาล   เสนอราคาต่ำสุด
          หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์    
          บ.คอมแพคสโตเร็จโซลูชั่น    
               
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด 1 วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,407.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างเหมาทำตรายาง 900.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เสนอราคาต่ำสุด
  3 จ้างเหมาทำตรายาง 975.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เสนอราคาต่ำสุด
  4 ซ่อมเปลี่ยนการ์ดจอ 1,750.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ ราคาท้องถิ่น
  5 เติมหมึกเครื่องพิมพ์ 1,700.00 ตกลงราคา ร้านวีไอพีโทนเนอร์ ร้านวีไอพีโทนเนอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 7,000.00 ตกลงราคา นางสาวรินดา ปอสี นางสาวรินดา ปอสี อยู่เงื่อนไข งปม.
  7 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7,600.00 ตกลงราคา นายบุญทัน  ฟูคำ นายบุญทัน  ฟูคำ อยู่เงื่อนไข งปม.
  8 จ้างเหมาทำตรายาง 250.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 170.00 ตกลงราคา ร้านเอสเทคนิค ร้านเอสเทคนิค ราคาท้องถิ่น
  10 ซองขาวพับสี่มีครุฑ 600.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  11 วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,496.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  12 บำรุงและรักษารถยนต์ 642.00 ตกลงราคา อู่นครการช่าง อู่นครการช่าง ราคาท้องถิ่น
  13 วัสดุสำนักงาน 2,172.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  14 วัสดุสำนักงาน 1,271.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  15 วัสดุสำนักงาน 2,330.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า เสนอราคาต่ำสุด
  16 โทรศัพท์พ่วง 230.00 ตกลงราคา ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช เสนอราคาต่ำสุด
  17 ที่แขวนตรายาง 65.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  18 จ้างเหมาทำตรายาง 135.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เสนอราคาต่ำสุด
  19 จ้างเหมาทำตารางนัดหมาย 200.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย ราคาท้องถิ่น
  20 หนังสือพิมพ์รายวัน 250.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์ กิจกล้า นายพิสิษฐ์ กิจกล้า ราคาท้องถิ่น
  21 น้ำมันดีเซล 6,200.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ราคาท้องถิ่น
  22 น้ำมันเบนซิน 2,960.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ราคาท้องถิ่น
  23 น้ำมันดีเซล 3,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด ราคาท้องถิ่น
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ                                                                                
สำนักงานสถิติจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,830.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
กระทรวงพาณิชย์                                                                                
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,709.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์  
  2 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 600.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์  
กระทรวงแรงงาน                                                                                
สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 วัสดุยานพาหนะขนส่ง 3,210.00 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช    
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,745.00 ตกลงราคา อดุลย์  คำฟู    
  3 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 2,000.00 ตกลงราคา อาร์ ที มีเดีย    
  4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,020.00 ตกลงราคา พงษ์กร  สิงห์ไชย    
  5 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง 4,568.90 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช    
  6 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านโซนี่บาร์    
  7 จ้างซ่อมแอร์ 2,556.00 ตกลงราคา วิไล  แสนไชยวัง    
  8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,209.00 ตกลงราคา 90    
  9 จ้างซ่อมรถยนต์ 10,797.00 ตกลงราคา      
  10 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 8,000.00 ตกลงราคา      
  11 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 8,000.00 ตกลงราคา      
  12 จัดซื้อน้ำดื่ม 240.00 ตกลงราคา      
  13 หนังสือพิมพ์รายวัน 540.00 ตกลงราคา      
  14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,452.00 ตกลงราคา      
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 790.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า N/A                                                                                                                            
  2 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม 690.00 ตกลงราคา น้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว น้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว N/A                                                                                                                            
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   19,820.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,564.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A                                                                                                                            
  5 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21,604.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  6 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,980.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A                                                                                                                            
  7 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7,366.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A                                                                                                                            
  8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,244.00 ตกลงราคา บ.เอสเทคนิค บ.เอสเทคนิค N/A                                                                                                                            
  9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,196.00 ตกลงราคา บ.สมาร์ทโซลูชั่น บ.สมาร์ทโซลูชั่น N/A                                                                                                                            
  10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 598.00 ตกลงราคา บ.สมาร์ทโซลูชั่น บ.สมาร์ทโซลูชั่น N/A                                                                                                                            
  11 วัสดุสำนักงาน 4,950.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A                                                                                                                            
  12 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,040.00 ตกลงราคา บ.เอสเทคนิค บ.เอสเทคนิค N/A                                                                                                                            
  13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 504.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A                                                                                                                            
  14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,364.00 ตกลงราคา บ.เอสเทคนิค บ.เอสเทคนิค N/A                                                                                                                            
  15 วัสดุสำนักงาน 2,972.50 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A                                                                                                                            
  16 เช่าที่เก็บครุภัณฑ์ 2,500.00 ตกลงราคา เมธี  ตั้งชูชาติ เมธี  ตั้งชูชาติ N/A                                                                                                                            
  17 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา นันทิกา  เนตรเจริญ นันทิกา  เนตรเจริญ N/A                                                                                                                            
  18 จ้างเหมาพนักงาน 6,500.00 ตกลงราคา ธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี ธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี N/A                                                                                                                            
  19 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา เผด็จ  ชมพูศรี เผด็จ  ชมพูศรี N/A                                                                                                                            
  20 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา พลวัฒน์  หน่อใหม่ พลวัฒน์  หน่อใหม่ N/A                                                                                                                            
  21 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา ธัญพิชชา  อุ่นม่อน ธัญพิชชา  อุ่นม่อน N/A                                                                                                                            
  22 จ้างเหมาพนักงาน 7,940.00 ตกลงราคา สมคิด  ปันทะสืบ สมคิด  ปันทะสืบ N/A                                                                                                                            
  23 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 6,240.00 ตกลงราคา อรุณ ชุมสนาม อรุณ ชุมสนาม N/A                                                                                                                            
  24 จ้างทำตรายาง 880.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A                                                                                                                            
  25 จ้างทำตรายาง 640.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A                                                                                                                            
  26 จ้างเหมาทำความสะอาด 2,000.00 ตกลงราคา สว่างกิจ  คำบุรี สว่างกิจ  คำบุรี N/A                                                                                                                            
  27 จ้างขนสัมภาระ 8,000.00 ตกลงราคา เกรียงศักดิ์  มาลูน เกรียงศักดิ์  มาลูน N/A                                                                                                                            
  28 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 10,000.00 ตกลงราคา เฮง  ช่วงโชติชนาลัย เฮง  ช่วงโชติชนาลัย N/A                                                                                                                            
  29 จ้างเหมาทำความสะอาด 3,000.00 ตกลงราคา มาลี  นฤชัย มาลี  นฤชัย N/A                                                                                                                            
  30 จ้างเหมาแต่งเวที 15,000.00 ตกลงราคา ร้านลีลาวดี ร้านลีลาวดี N/A                                                                                                                            
  31 จ้างเหมาอาหารว่างเครื่องดื่ม 4,900.00 ตกลงราคา ผ่องใส  ช้างเนียม ผ่องใส  ช้างเนียม N/A                                                                                                                            
  32 จ้างเหมาสาธิตประกอบอาชีพอิสระ 12,000.00 ตกลงราคา สิบอาชีพ สิบอาชีพ N/A                                                                                                                            
  33 จ้างเหมาสาธิตประกอบอาชีพอิสระ 8,000.00 ตกลงราคา แปดอาชีพ แปดอาชีพ N/A                                                                                                                            
  34 จ้างเหมาติดป้าย ปชส. 5,000.00 ตกลงราคา เกรียงศักดิ์  มาลูน เกรียงศักดิ์  มาลูน N/A                                                                                                                            
  35 จ้างเหมาก่อสร้างบูธ 75,000.00 ตกลงราคา ธวัชชัย  จอกคง ธวัชชัย  จอกคง N/A                                                                                                                            
  36 จ้างเหมาทำสปอร์ต 12,500.00 ตกลงราคา เอ็นพีมีเดีย เอ็นพีมีเดีย N/A                                                                                                                            
  37 จ้างเหมาป้ายคัตเอาท์ 12,000.00 ตกลงราคา ลำปางอิงค์เจ็ท ลำปางอิงค์เจ็ท N/A                                                                                                                            
  38 จ้างเหมาทำปากกาพร้อมสกรีนข้อความ 12,519.00 ตกลงราคา ดีทีซีอินดัสตรีส์ ดีทีซีอินดัสตรีส์ N/A                                                                                                                            
  39 จ้างเหมาเช็คตู้สาขา 350.00 ตกลงราคา บุญชนะ  อ้างอิง บุญชนะ  อ้างอิง N/A                                                                                                                            
  40 จ้างเหมาเช็คคอมพิวเตอร์ 5,630.00 ตกลงราคา บ.บรรพตเซอร์วิส บ.บรรพตเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  41 เช่าพัดลมไอน้ำ 10,000.00 ตกลงราคา พิชัย  อุปกรณื พิชัย  อุปกรณื N/A                                                                                                                            
  42 จ้างเหมายาม 2,000.00 ตกลงราคา สุนทร  มังคลาด สุนทร  มังคลาด N/A                                                                                                                            
  43 เช่าสถานที่จัดงาน 8,000.00 ตกลงราคา สถาบันวิทยาลัยพลศึกษา สถาบันวิทยาลัยพลศึกษา N/A                                                                                                                            
  44 เช่าเครื่องขยายเสียง 4,800.00 ตกลงราคา อินจันทร์  จันกันทะ อินจันทร์  จันกันทะ N/A                                                                                                                            
สำนักงานจัดหางานจังหวัด              
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 จัดจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 660.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด N/A
  2 จัดจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 720.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด N/A
  3 จัดจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 720.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด N/A
  4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,527.00 ตกลงราคา หสม.ทิพย์ช้างพาณิชย์/1,631    
          หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/1,527 หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/1,527 N/A
  5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,472.00 ตกลงราคา หสม.ทิพย์ช้างพาณิชย์/1,576    
          หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/1,427 หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/1,427 N/A
  6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,000.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิต เซนเตอร์/5,464.50    
          หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/5,000 หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/5,000 N/A
  7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,999.00 ตกลงราคา หสม.ทิพย์ช้างพาณิชย์/3,255    
          หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/2,999 หจก.แอลพีไอเทคเซนเตอร์/2,999 N/A
  8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 16,156.20 ตกลงราคา หจก.วินเนอร์อิงค์โปรดักส์ หจก.วินเนอร์อิงค์โปรดักส์ N/A
  9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,500.00 ตกลงราคา หสม.ออฟฟิต เซนเตอร์/3,238    
          หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/2,500 หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/2,500 N/A
  10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,040.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,620.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
  12 จัดทำป้ายผ้า 320.00 ตกลงราคา ร้านช่อผกา ร้านช่อผกา N/A
  13 จ้างเหมาทำกระเป๋า 4,800.00 ตกลงราคา ร้านทองปาน ร้านทองปาน N/A
  14 จ้างเหมาบริการทำกระดาษหัวข่าว 8,000.00 ตกลงราคา ร้านศิลปการพิมพ์/8,000 ร้านศิลปการพิมพ์/8,001 N/A
          ร้านนาก่วมการพิมพ์/10,000    
  15 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 2,650.00 ตกลงราคา ร้านลำปางคอนโซลเซนเตอร์ ร้านลำปางคอนโซลเซนเตอร์ N/A
  16 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 22,400.00 ตกลงราคา ร้านช่อผกา ร้านช่อผกา N/A
  17 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ 15,000.00 ตกลงราคา นายวีรภัทร  วงศ์ใจ นายวีรภัทร  วงศ์ใจ N/A
  18 จ้างทำสปอตวิทยุ 1,500.00 ตกลงราคา นายพิเชษฐ์  เรือนสุข นายพิเชษฐ์  เรือนสุข N/A
  19 จ้างเหมาบริการถ่ายรูปดิจิตอล 205.00 ตกลงราคา ร้านโฟโต้ควิก ร้านโฟโต้ควิก N/A
  20 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,875.68 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด บ.พัฒนาสหกลจำกัด N/A
  21 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 440.00 ตกลงราคา นายสถิตย์  ช่วยเกื้อกูล นายสถิตย์  ช่วยเกื้อกูล N/A
  22 จัดซื้อน้ำดื่ม 615.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ หจก.น้ำดื่มสมใจ  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,903.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 400.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 795.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  4 จ้างทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง N/A
  5 วัสดุสำนักงาน 10,500.00 ตกลงราคา ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช N/A
  6 จ้างทำสติกเกอร์ 600.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ตเวิค ร้านอาร์ตเวิค N/A
  7 จัดซื้อครุภัณฑ์ 74,700.00 ตกลงราคา บ.วิเทคฟิตเนส บ.วิเทคฟิตเนส N/A
  8 จัดจ้างเปลี่ยนจุ๊บลม 200.00 ตกลงราคา ร้านเวลายาง ร้านเวลายาง N/A
  9 จัดจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 1,496.93 ตกลงราคา บ.สยามนิสสันนครลำปาง บ.สยามนิสสันนครลำปาง N/A
  10 จัดจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 2,383.96 ตกลงราคา บ.สยามนิสสันนครลำปาง บ.สยามนิสสันนครลำปาง N/A
  11 จ้างทำตรายาง 1,975.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A
  12 วัสดุสำนักงาน 250.00 ตกลงราคา หจก.ธนมนมงคล หจก.ธนมนมงคล N/A
  13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,260.00 ตกลงราคา ร้านวีไอพี ร้านวีไอพี N/A
  14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,635.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  15 วัสดุสำนักงาน 2,850.00 ตกลงราคา ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช N/A
  16 วัสดุสำนักงาน 16,588.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ N/A
กระทรวงวัฒนธรรม                                                                                
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 1,450.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงสาธารณสุข                                                                                
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 25,617.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,358.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 1,032.00 ตกลงราคา  น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 หนังสือพิมพ์รายวัน 440.00 ตกลงราคา  พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  5 ค่าซ่อมรถ 14,752.00 ตกลงราคา  ร้านฉัตรโยธิน ร้านฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  6 ค่าซ่อมแซม 8,710.00 ตกลงราคา  สีมาอินตา สีมาอินตา เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างเหมา 191,160.00 ตกลงราคา  สีมาอินตา สีมาอินตา เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างพิมพ์ 65,000.00 ตกลงราคา  บรรณกิจพริ้นติ้ง บรรณกิจพริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  9 ค่าขยะมูลฝอย 700.00 ตกลงราคา  จีทีบีกรุ๊ป จีทีบีกรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด
  10 วัสดุการเกษตร 1,400.00 ตกลงราคา  บลอคทุ่งฝาย บลอคทุ่งฝาย เสนอราคาต่ำสุด
  11 เช่าห้องประชุม 2,500.00 ตกลงราคา  วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เสนอราคาต่ำสุด
  12 น้ำมัน 90,474.22 กรณีพิเศษ บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร 15,200.00 ตกลงราคา ร้านยากัตซิงค์ ร้านยากัตซิงค์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างทำระบบไฟฟ้า 4,000.00 ตกลงราคา ธวัชชัย  เครืออินคา ธวัชชัย  เครืออินคา เสนอราคาต่ำสุด
  3 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 800.00 ตกลงราคา เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างถ่ายเอกสาร 727.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 จ้างเดินสายโทรศัพท์ 12,880.00 ตกลงราคา บ.นิยมพานิชลำปาง บ.นิยมพานิชลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างทาสี 6,500.00 ตกลงราคา นายบุรินทร์  ไชยลังกา นายบุรินทร์  ไชยลังกา  
  2 หนังสือพิมพ์รายวัน 980.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  3 วัสดุก่อสร้าง 2,019.00 ตกลงราคา หจก.แสงทองกิจ หจก.แสงทองกิจ  
  4 วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น 6,600.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล  
  5 วัสดุงานบ้านงานครัว 161.00 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี  
  6 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7,600.00 ตกลงราคา นายธงชัย  สายอินต๊ะ นายธงชัย  สายอินต๊ะ  
สำนักงานพระพุทธศาสนา 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 260.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 4,850.00 ตกลงราคา บ.ไพศาลศรี บ.ไพศาลศรี เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุสำนักงาน 1,218.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 น้ำดื่ม 392.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด
  5 น้ำดื่ม 490.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 300.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทค บ.แอลพีไฮเทค เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างถ่ายเอกสาร 1,304.00 ตกลงราคา ร้านกานต์วิดา ร้านกานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด