สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน ธันวาคม 2550
จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)
กระทรวงมหาดไทย              
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,804.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ธ.ค. 2550 375 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว  
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค. 2550 1,380.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค. 2550 7,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1,082.50 ตกลงราคา บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น  
  6 จัดซื้อ HRC ฟิวส์แรงสูง ขนาด 40 แอมป์ ระบบ 24,000 โวลท์  จำนวน  10,000.00 ตกลงราคา บริษัทเพาเวอร์เรด บริษัทเพาเวอร์เรด  
  7 จัดซื้อพรมทอ (ลาดพระบาท) สีแดง 64,200.00 ตกลงราคา หจก.ลำปางเคหะภัณฑ์ หจก.ลำปางเคหะภัณฑ์  
  8 จัดซื้อ Ram Notebook DDR 2 1GB 3,600.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น  
  9 จัดจ้างทำตรายาง 56 อัน 4,560.00 ตกลงราคา ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์  
  10 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 6,500.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
  11 จัดจ้างทำตุงไวนิลพื้นสีชมพู ขนาด 0.50 ตารางเมตร โลโก้ผลิตภัณฑ์ลำปาง LAMPANG BRAND  9,900.00 ตกลงราคา ร้านไอสไตล์สตูดิโอ ร้านไอสไตล์สตูดิโอ  
  12 จัดจ้างอัดขยายพระบรมฉายาลักษณ์ 6,250.00 ตกลงราคา ร้านไอสไตล์สตูดิโอ ร้านไอสไตล์สตูดิโอ  
  13 จัดจ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธ.ค. 50 4,000.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
  14 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับเอนกประสงค์ 93,000.00 ตกลงราคา หจก. น้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ำล้อมเคหะภัณฑ์  
  15 จัดซื้อพรมทอสีน้ำตาล พร้อมปูในห้องประชุม 1ศาลากลางจังหวัดลำปาง 99,290.65 ตกลงราคา หจก. ลำปางเคหะภัณฑ์ หจก. ลำปางเคหะภัณฑ์  
  16 จัดซื้อผ้าปูโต๊ะสีเหลืองข้าวโพดขอบสี 30,300.00 ตกลงราคา ร้านกาบจันทร์ผ้าทอ    
  17 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุม 1  689,615.00 วิธีพิเศษ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์  
  18 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 79,715.00 ตกลงราคา หจก. ตากคอมพิวเตอร์ หจก. ตากคอมพิวเตอร์  
  19 จัดซื้อพรมทอ (ลาดพระบาทสีแดง) 19,046.00 ตกลงราคา หจก. ลำปางเคหะภัณฑ์ หจก. ลำปางเคหะภัณฑ์  
  20 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 25,394.00 ตกลงราคา หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
  21 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัดคำ 21,466.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
  22 จัดจ้างเหมาผลิต VCD/DVD สรุปการบันทึกกิจกรรมการจัดงาน "ไก่ขันวันฟ้าลำปางเปิด" 97,000.00 ตกลงราคา นางวิยุดา  เอราวัติ นางวิยุดา  เอราวัติ  
  23 จัดจ้างเหมาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งาน "ไก่ขันวันฟ้าลำปางเปิด" 100,000.00 ตกลงราคา บริษัทไอเด็ม มีเดีย จำกัด บริษัทไอเด็ม มีเดีย จำกัด  
  24 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม  6,500.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 15,698.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
  2 วัสดุสำนักงาน 21,450.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,850.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานที่ดินจังหวัด 1 จ้างซ่อมครื่องถ่ายเอกสาร 7,500 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต่ำสุด
  2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,750 ตกลงราคา ร้านลัคกี้คลีนนิ่งซัพพลาย ร้านลัคกี้คลีนนิ่งซัพพลาย ราคาต่ำสุด
  3 จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 2,291.94 ตกลงราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้ห่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้ห่ม ราคาต่ำสุด
  4 จ้างเดินระบบสายไฟฟ้า 4,000 ตกลงราคา นายอดิเรก  นนท์จันทร์ นายอดิเรก  นนท์จันทร์ ราคาต่ำสุด
กระทรวงการคลัง              
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 1,258 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 7 รายการ 2,043 ตกลงราคา ร้านคิวซีลอค ร้านน้ำดื่มฯ ร้านคิวซีลอค ร้านน้ำดื่มฯ N/A
          คุณพิสิษฐ์ ร้านทั่งซาฮะ คุณพิสิษฐ์ ร้านทั่งซาฮะ  
          ร้านอาร์ทเวอร์ด ร้านอาร์ทเวอร์ด  
  3 น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 3 รายการ 3,770 ตกลงราคา บ.ลำปางไพศาลบริการ บ.ลำปางไพศาลบริการ N/A
          บ.ไทยซี เซนเตอร์ หจก.ลปกิตติชัย บ.ไทยซี เซนเตอร์ หจก.ลปกิตติชัย  
  4 น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 2 รายการ 2,720 ตกลงราคา บ.ไทยซี เซนเตอร์ หจก.วนาการ บ.ไทยซี เซนเตอร์ หจก.วนาการ N/A
  5 วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 1,767 ตกลงราคา ร้านคิวซีลอค บ.ธันยบูรณ์พานิช ร้านคิวซีลอค บ.ธันยบูรณ์พานิช N/A
  6 วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 3,450 ตกลงราคา หจก.ถาวรพาณิชย์ หจก.ถาวรพาณิชย์ N/A
  7 จ้างเหมาบริการ 1 รายการ 475 ตกลงราคา นายเสาร์คำ  คำกุณะ นายเสาร์คำ  คำกุณะ N/A
  8 จ้างเหมาบริการ 1 รายการ 1,000 ตกลงราคา นางสาวเนตรดาว  วาทะคุ นางสาวเนตรดาว  วาทะคุ N/A
  9 จ้างเหมาบริการ 1 รายการ 4,000 ตกลงราคา นายสักระวี  ทันตาหะ นายสักระวี  ทันตาหะ N/A
  10 จ้างเหมาบริการ 1 รายการ 925 ตกลงราคา นายเสาร์คำ  คำกุณะ นายเสาร์คำ  คำกุณะ N/A
  11 จ้างเหมาบริการ 1 รายการ 2,400 ตกลงราคา ร้านอาร์ทเวอร์ด ร้านอาร์ทเวอร์ด N/A
  12 น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 3 รายการ 3,590 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
          บ.ไทยซี เซ็นเตอร์ จก. บ.ไทยซี เซ็นเตอร์ จก.  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ              
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์ 430.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  2 น้ำดิ่ม 255.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์  
  3 น้ำมัน 4,585.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 น้ำมัน 17,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  5 น้ำมัน 3,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  6 วัสดุสำนักงาน 515.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  7 วัสดุสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  8 วัสดุสำนักงาน 10,080.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  9 วัสดุสำนักงาน 8,032.00 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์  
  10 ซ่อมรถยนต์ราชการ 3,900.00 ตกลงราคา ไพริน  จริงจิตร ไพริน  จริงจิตร  
  11 จ้างถ่ายเอกสาร 170.00 ตกลงราคา คิวซีลอคแอนด์เซอร์วิส คิวซีลอคแอนด์เซอร์วิส  
  12 ซ่อมรถยนต์ราชการ 6,003.20 ตกลงราคา บ.ลัคกี้มอเตอร์ บ.ลัคกี้มอเตอร์  
  13 ซ่อมรถยนต์ราชการ 1,650.44 ตกลงราคา บ.ลัคกี้มอเตอร์ บ.ลัคกี้มอเตอร์  
  14 ซ่อมรถยนต์ราชการ 1,750.00 ตกลงราคา ไพริน  จริงจิตร ไพริน  จริงจิตร  
  15 ทำป้ายไวนิล 2,400.00 ตกลงราคา ป้ายทอง ป้ายทอง  
  16 อุปกรณ์คนพิการ 90,000.00 ตกลงราคา บ.ซีเคกรุ๊ป บ.ซีเคกรุ๊ป  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด                       6,000 ตกลงราคา นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ  นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ   
    ประจำเดือน ธันวาคม 2550     อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  
  2 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด                       8,720 ตกลงราคา นางสาวสุชีรา วงค์รัตน์  88/1 หมู่ 5  นางสาวสุชีรา วงค์รัตน์  88/1 หมู่ 5   
    ประจำเดือน ธันวคม  2550      ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  
  3 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                     10,390 กรณีพิเศษ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์  
    และหล่อลื่นประจำเดือน ตุลาคม 50     ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง  
  4 อนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                       5,300 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย   
    (ตลับหมึกฯ จำนวน 2 ตลับ)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
  5 อนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯจำนวน                       8,984 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย   
    13 รายการ     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
  6 ค่าจ้างเหมาตกแต่งหน้าสำนักงานฯ                       3,000 ตกลงราคา ร้านสวนไม้ยิ้ม เลขที่ 65 ถ.ลำปาง-งาว ร้านสวนไม้ยิ้ม เลขที่ 65 ถ.ลำปาง-งาว  
    (แบบล้านนา)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง  
สำนักงานเกษตรจังหวัด              
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
สำนักงานประมงจังหวัด              
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 73,080 ตกลงราคา หจก.ธนพณออย์ หจก.ธนพณออย์ อยู่ใกล้ สนง.
  2 จ้างพิมพ์แบบสำรวจ 28,000 ตกลงราคา ร้าน พี อาร์ต เวิร์ค ร้าน พี อาร์ต เวิร์ค เสนอราคาต่ำสุด
  3 ซ่อมรถยนต์ราชการ 38,000 ตกลงราคา อู่สุนทรการช่าง อู่สุนทรการช่าง เสนอราคาต่ำสุด
  4 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,877 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี เสนอราคาต่ำสุด
  5 วัสดุเวชภัณฑ์ 2,400 ตกลงราคา ร้านหนองกระทิงปศุสัตว์ ร้านหนองกระทิงปศุสัตว์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างทำคู่มือ 1,800 ตกลงราคา ร้าน พี อาร์ต เวิร์ค ร้าน พี อาร์ต เวิร์ค เสนอราคาต่ำสุด
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด              
กระทรวงคมนาคม              
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,500 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง N/A
  3 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 ตกลงราคา บริษํท ธ. 1994 ปิโตรเลียม บริษํท ธ. 1994 ปิโตรเลียม N/A
  4 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด N/A
  5 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 557.8 ตกลงราคา ร้านนครการช่าง ร้านนครการช่าง N/A
  6 จัดซื้อแบตเตอร์รี่ 2,930 ตกลงราคา หจก.ศิริยนต์ลำปาง หจก.ศิริยนต์ลำปาง N/A
  7 จัดซื้อครุภัณฑ์ 100,000 สอบราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์/52,900 เสนอราคาต่ำสุด
    เครื่องถ่ายเอกสาร     หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์    
          บ.ซีซีโอเอ แอนด์เซอร์วิส    
          บมจ.อินเตอร์ฟาร์อิสท์วิศวการ    
          หจก.แอสลาสไทย-เปอร์เซีย    
  8 จัดซื้อครุภัณฑ์ 120,000 สอบราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์/70,000 เสนอราคาต่ำสุด
    เครื่องสำเนาดิจิตอล     หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์    
          บ.นิยมพานิช ลำปาง    
          หจก.แอสลาสไทย-เปอร์เซีย    
          บ.ริโซ่(ประเทศไทย)จำกัด    
  9 จัดซื้อครุภัณฑ์ 123,000 สอบราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์/54,990 เสนอราคาต่ำสุด
    เครื่องโปรเจคเตอร์     หจก.สะอาดลำปาง    
          หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์    
          หจก.แอสลาสไทย-เปอร์เซีย    
          บ.เด่นชัยเทรดดิ้ง    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 845 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันดีเซล 1,500 ตกลงราคา หจก.สุเทพทวีคูณ หจก.สุเทพทวีคูณ ราคาท้องถิ่น
  3 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ 1,208.03 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง ใกล้สนง.
  4 ทำตรายาง 605 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย ราคาตลาด
  5 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 200 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เสนอราคาต่ำสุด
  6 ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อดัทสัน 5,778 ตกลงราคา อู่นครการช่าง อู่นครการช่าง ราคาท้องถิ่น
  7 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 5,000 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 เติมหมึกเครื่องพิมพ์ 1,200 ตกลงราคา ร้านอักษรประภาการพิมพ์ ร้านอักษรประภาการพิมพ์ เสนอราคาต่ำสุด
  9 กระดาษถ่ายเอกสาร 684 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 หมึกคอมพิวเตอร์ 850 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  11 จ้างเหมา จนท.ธุรการ 10,000 ตกลงราคา นาวสาวสุนิสา มุขยประเสริฐ นาวสาวสุนิสา มุขยประเสริฐ อยู่ในเงื่อนไข งปม.
  12 จ้างเหมา จนท.ธุรการ 5,000 ตกลงราคา นาวสาวสุนิสา มุขยประเสริฐ นาวสาวสุนิสา มุขยประเสริฐ อยู่ในเงื่อนไข งปม.
  13 จ้างเหมา จนท.ธุรการ 7,000 ตกลงราคา นางสาวรินดา  ปอสี นางสาวรินดา  ปอสี อยู่ในเงื่อนไข งปม.
  14 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,990 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น
  15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,980 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  16 เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ 3,210 ตกลงราคา อู่นครการช่าง อู่นครการช่าง ราคาท้องถิ่น
  17 จ้างเหมา จนท.ธุรการ 10,000 ตกลงราคา นายอภิรักษ์  พิลาชัย นายอภิรักษ์  พิลาชัย อยู่ในเงื่อนไข งปม.
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ              
สำนักงานสถิติจังหวัด              
กระทรวงพาณิชย์              
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด   (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)          
กระทรวงแรงงาน              
สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,885 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ N/A
  2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,410 ตกลงราคา หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์ N/A
  3 จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้า 27,000 ตกลงราคา นายโสดส  ตะโกสีย์ นายโสดส  ตะโกสีย์ N/A
  4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,000 ตกลงราคา ร้านลำปางบล๊อค ร้านลำปางบล๊อค N/A
  5 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง 3,210 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช N/A
  6 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 2,300 ตกลงราคา นางอรุณี  ฮาวปินใจ นางอรุณี  ฮาวปินใจ N/A
  7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง 3,210 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช N/A
  8 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง 1,700 ตกลงราคา นายสังวรณ์  กาวิละ นายสังวรณ์  กาวิละ N/A
  9 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง 3,210 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช N/A
  10 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 3,400 ตกลงราคา นางทองคำ  การเก่ง นางทองคำ  การเก่ง N/A
  11 จ้างเหมาส่งเสริมการทำอาชีพ 1,500 ตกลงราคา นางสาวผ่องพรรณ  มะโนปิง นางสาวผ่องพรรณ  มะโนปิง N/A
  12 จ้างเหมาส่งเสริมการทำอาชีพ 1,500 ตกลงราคา นางขวัญเดือน  หวังเผ่าพงษ์ นางขวัญเดือน  หวังเผ่าพงษ์ N/A
  13 จ้างจนท.ศูนย์ฯแรงงาน จว. 8,000 ตกลงราคา นางสาวนฤมล  มะโนเครื่อง นางสาวนฤมล  มะโนเครื่อง N/A
  14 จัดซื้อน้ำดื่ม 150 ตกลงราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จัดซื้อน้ำดื่ม N/A
  15 จัดซื้อ นสพ. 510 ตกลงราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ N/A
  16 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,943 ตกลงราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น N/A
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 720 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์ กิจกล้า นายพิสิษฐ์ กิจกล้า N/A
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม 390 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ N/A
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,740 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส N/A
  4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,345 ตกลงราคา ร้านอู่ทองเครื่องเรือน ร้านอู่ทองเครื่องเรือน N/A
  5 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 24,990 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่สยามทีวี บ.เชียงใหม่สยามทีวี N/A
  6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,140 ตกลงราคา บ.ลำปางคอลโซลเซนเตอร์ บ.ลำปางคอลโซลเซนเตอร์ N/A
  7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,760 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A
  8 จัดซื้อประกันภัยรถ 4,943.40 ตกลงราคา บ.วิริยะประกันภัย บ.วิริยะประกันภัย N/A
  9 จัดซื้อของรางวัล 6,000 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี N/A
  10 เช่าสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ 2,500 ตกลงราคา นายเมธี  ตั้งชูชาติ นายเมธี  ตั้งชูชาติ N/A
  11 จ้างเหมาพนักงาน 7,630 ตกลงราคา นางสาวนันทิกา  เนตรเจริญ นางสาวนันทิกา  เนตรเจริญ N/A
  12 จ้างเหมาพนักงาน 6,000 ตกลงราคา นางสาวธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี นางสาวธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี N/A
  13 จ้างเหมาพนักงาน 7,630 ตกลงราคา นายเผด็จ  ชมพูศรี นายเผด็จ  ชมพูศรี N/A
  14 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 6,240 ตกลงราคา นายอรุณ  ชุมสนม นายอรุณ  ชุมสนม N/A
  15 จ้างเหมาพนักงาน 7,630 ตกลงราคา นางสาวธัญพิชชา  อุ่นม่อน นางสาวธัญพิชชา  อุ่นม่อน N/A
  16 จ้างเหมาพนักงาน 7,630 ตกลงราคา นายพลวัฒน์  หน่อใหม่ นายพลวัฒน์  หน่อใหม่ N/A
  17 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1,280 ตกลงราคา ร้านศิลปโฆษณา ร้านศิลปโฆษณา N/A
  18 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1,280 ตกลงราคา ร้านศิลปโฆษณา ร้านศิลปโฆษณา N/A
  19 จ้างทำตรายาง 820 ตกลงราคา ร้านลำปางบล๊อค ร้านลำปางบล๊อค N/A
  20 จ้างทำตรายาง 300 ตกลงราคา ร้านลำปางบล๊อค ร้านลำปางบล๊อค N/A
  21 จ้างทำตรายาง 820 ตกลงราคา ร้านลำปางบล๊อค ร้านลำปางบล๊อค N/A
  22 จ้างทำตรายาง 300 ตกลงราคา ร้านลำปางบล๊อค ร้านลำปางบล๊อค N/A
  23 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 240 ตกลงราคา ร้านศิลปโฆษณา ร้านศิลปโฆษณา N/A
  24 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 320 ตกลงราคา ร้านศิลปโฆษณา ร้านศิลปโฆษณา N/A
  25 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 7,500 ตกลงราคา ร้านกระเทียม ร้านกระเทียม N/A
  26 จ้างเหมาทำอาหารเครื่องดื่ม 6,000 ตกลงราคา ร้านกระเทียม ร้านกระเทียม N/A
  27 จ้างเหมาตกแต่งเวที 2,000 ตกลงราคา นางสายใจ  แก้วรัตนากร นางสายใจ  แก้วรัตนากร N/A
  28 จ้างเหมาประกอบอาชีพอิสระ 21,000 ตกลงราคา นางสายใจ  แก้วรัตนากร นางสายใจ  แก้วรัตนากร N/A
  29 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 7,200 ตกลงราคา นายเฮง โชติช่วงวนาลัย นายเฮง โชติช่วงวนาลัย N/A
  30 จ้างเหมาขนย้ายสัมภาระ 2,500 ตกลงราคา นายมนตรี  ผลจันทร์ นายมนตรี  ผลจันทร์ N/A
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อยานพาหนะขนส่ง 3,000 ตกลงราคา ร้านคลีนิกแบตเตอร์รี่ ร้านคลีนิกแบตเตอร์รี่ N/A
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8,033 ตกลงราคา หจก.ทิพย์ช้างพาณิชย์/8,953   N/A
          หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์/8,033 หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์/8,033 N/A
  3 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 6,400 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา N/A
  4 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 22,400 ตกลงราคา ร้านช่อผกา ร้านช่อผกา N/A
  5 จ้างเหมาทำกระเป๋า 18,200 ตกลงราคา ร้านทองปาน ร้านทองปาน N/A
  6 จ้างเหมาทำสปอตรายการ 3,000 ตกลงราคา นายพิเชษฐ์  เรือนสุข นายพิเชษฐ์  เรือนสุข N/A
  7 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ 15,000 ตกลงราคา นายเล็ก แปลงฝั้น นายเล็ก แปลงฝั้น N/A
  8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,447 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A
  9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,251.16 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด            
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,705.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 380.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 735.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  4 จ้างทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง N/A
  5 จ้างจัดรายการวิทยุ 3,000.00 ตกลงราคา มติมนต์  คำมณี มติมนต์  คำมณี N/A
  6 วัสดุสำนักงาน 1,650.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A
  7 จ้างทำสถิติรายงานผล 2,800.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ N/A
  8 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 4,380.00 ตกลงราคา ร้านฮวดแอร์ ร้านฮวดแอร์ N/A
  9 ซ่มอเครื่องปรับอากาศ 9,000.00 ตกลงราคา สวนภัทรียา สวนภัทรียา N/A
  10 วัสดุสำนักงาน 1,400.00 ตกลงราคา ไพบูลย์ดอกไม้ผ้า ไพบูลย์ดอกไม้ผ้า N/A
  11 วัสดุสำนักงาน 600.00 ตกลงราคา หจก.ธนมนมงคล หจก.ธนมนมงคล N/A
  12 วัสดุสำนักงาน 720.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ N/A
  13 วัสดุสำนักงาน 13,000.00 ตกลงราคา ร้านโฟโต้ควิก ร้านโฟโต้ควิก N/A
  14 จ้างอัดรูป 264.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ N/A
  15 วัสดุสำนักงาน 9,867.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ N/A
  16 วัสดุสำนักงาน 7,897.60 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ N/A
  17 วัสดุสำนักงาน 9,200.00 ตกลงราคา ไฮเวย์ยางยนต์ ไฮเวย์ยางยนต์ N/A
กระทรวงวัฒนธรรม              
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 900 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงสาธารณสุข              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 6,727.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,120.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 1,032.00 ตกลงราคา  น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 หนังสือพิมพ์รายวัน 340.00 ตกลงราคา  พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  5 วัสดุการแพทย์ 9,900.00 ตกลงราคา  บ.สมเกียรติ บ.สมเกียรติ เสนอราคาต่ำสุด
  6 ค่าซ่อมรถ 36,476.00 ตกลงราคา  ร้านฉัตรโยธิน ร้านฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  7 เช่าห้องประชุม 2,500.00 ตกลงราคา  วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เสนอราคาต่ำสุด
  8 จ้างเหมา 11,118.00 ตกลงราคา  สีมาอินตา สีมาอินตา เสนอราคาต่ำสุด
  9 จ้างพิมพ์ 18,000.00 ตกลงราคา  บรรณกิจพริ้นติ้ง บรรณกิจพริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด
  10 ค่าครุภัณฑ์ 96,650.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  11 ค่าขยะมูลฝอย 700.00 ตกลงราคา  จีทีบีกรุ๊ป จีทีบีกรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด
  12 วัสดุการเกษตร 8,545.00 ตกลงราคา  บลอคทุ่งฝาย บลอคทุ่งฝาย เสนอราคาต่ำสุด
  13 น้ำมัน 51,330.28 ตกลงราคา  บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงอุตสาหกรรม              
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 26,100.00 ตกลงราคา บ.อินเตอร์ฟาร์อีสวิศวกร บ.อินเตอร์ฟาร์อีสวิศวกร  
  2 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 10,625.10 ตกลงราคา บ.อินเตอร์ฟาร์อีสวิศวกร บ.อินเตอร์ฟาร์อีสวิศวกร  
  3 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 14519.9 ตกลงราคา บ.ฮิวเลต-แพคการ์ด บ.ฮิวเลต-แพคการ์ด  
สำนักนายกรัฐมนตรี              
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างทำสปอร์ต 1,500 ตกลงราคา   ร้านเอ็นพีมีเดีย  
  2 จ้างทำสปอร์ต 1,500 ตกลงราคา   ร้านเอ็นพีมีเดีย  
  3 ค่าวัสดุสำนักงาน 980 ตกลงราคา   นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  
  4 ค่าวัสดุโฆษณา 4,250 ตกลงราคา   ร้านเจียวพานิช  
  5 น้ำมันเชื้อเพลิง 8,100 ตกลงราคา   บ.พัฒนาสหกล  
  6 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7,600 ตกลงราคา   นายธงชัย  สายอินต๊ะ  
สำนักงานพระพุทธศาสนา 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 260.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 6,215.00 ตกลงราคา บ.ไพศาลศรี บ.ไพศาลศรี เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 364.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด