สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน สิงหาคม 2551
จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)
  กระทรวงมหาดไทย              
1 สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  81,011.80 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  
    2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ส.ค. 2551 555.00 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว  
    3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค. 2551 1,398.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์   กิจกล้า นายพิสิษฐ์   กิจกล้า  
    4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน ส.ค. 2551 15,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
    5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  456.00 ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นฯ บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นฯ  
    6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  18,950.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
    7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  600.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น  
    8 พวงมาลา (วันระพี) 700.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
    9 จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่ทำความสะอาด  6,900.00 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์  
    10 จัดซื้อป้ายตราสัญลักษณ์ สก และเทียน 470.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์  
    11 จัดซื้อธงชาติ ขนาด 80?120 2,530.00 ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิคเซ็นเตอร์  
    12 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม (ผ้าสบง) 900.00 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์  
    13 จัดจ้างทำภัตตาหารเช้าถวายพระสงฆ์ 3,500.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน  
    14 จัดจ้างทำภัตตาหาร (ปิ่นโต) 1,200.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
    15 จัดจ้างทำพลุดาวกระจาย พลุน้ำตก 15,600.00 ตกลงราคา นายสมคิด  ผิวพรรณ์ นายสมคิด  ผิวพรรณ์  
    16 จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด  11,530.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
    17 จัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์นก-2992 ลป 6,070.11 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง  
    18 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์  
    19 จัดจ้างตรวจเช็ครถกฉ-2111 ลำปาง 2,753.11 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง  
    20 จัดจ้างตรวจเช็ค รถยนต์ ม-4115 ลป. 823.90 ตกลงราคา ร้านพิภพอะไหล่ ร้านพิภพอะไหล่  
    21 จัดจ้างทำอาหารกลางวัน  30,000.00 ตกลงราคา นางโสภนา  ปัญญาไชย นางโสภนา  ปัญญาไชย  
    22 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้รวมสัญญาณ 8,025.00 ตกลงราคา บ.ทีที แอนด์ ที ซับสไดรเบอร์ บ.ทีที แอนด์ ที ซับสไดรเบอร์  
    23 จ้างทำอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 1,500.00 ตกลงราคา นางสุปราณี  แสงโชติ นางสุปราณี  แสงโชติ  
    24 จ้างทำอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 1,500.00 ตกลงราคา นางสุปราณี  แสงโชติ นางสุปราณี  แสงโชติ  
    25 จ้างตกแต่งดอกไม้สด 500.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง  
    26 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 600.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ ที มีเดีย ร้านอาร์ ที มีเดีย  
    27 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 2,323.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  
    28 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 1,277.00 ตกลงราคา บ.ดี.เค.แคมปัสสโตร์ ลำปาง บ.ดี.เค.แคมปัสสโตร์ ลำปาง  
    29 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  5,000.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า  
    30 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติม 5,100.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น  
    31 จัดจ้างเปลี่ยนชุดฟีดกระดาษเครื่องปริ้น 500.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น  
    32 จัดจ้างเขียนโปรแกรมสารบรรณ 100,000.00 ตกลงราคา บ.สหภาพล้านนา   บ.สหภาพล้านนา   
    33 จ้างเหมารถบัส  50,000.00 ตกลงราคา บ.ยานยนต์นครสวรรค์ จำกัด บ.ยานยนต์นครสวรรค์ จำกัด  
    34 จ้างผลิตรายการ สคบ พบผู้บริโภค 10,000.00 ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  ฟูปิง นางสาวกาญจนา  ฟูปิง  
2 ที่ทำการปกครองจังหวัด 1 ซื้อวัสดุและเครื่องเขียน 13,375.00 ตกลงราคา ร้านไลก้า ร้านไลก้า  
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 13,039.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
    2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,850.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
    3 วัสดุสำนักงาน 21,450.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
    4 จ้างถ่ายทำกิจกรรม 6,000.00 ตกลงราคา ชลธิชา ฮาวคำฟู ชลธิชา ฮาวคำฟู  
    5 จัดซื้อวัสดุ 2,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 1 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องวิชาการ 1,250.00 ตกลงราคา ร้านฮวดแอร์ ร้านฮวดแอร์ จากการสืบราคา
    2 จัดอาหารว่าง 875.00 ตกลงราคา นายวาธิต นายวาธิต จากการสืบราคา
    3 วัสดุสำนักงาน 35,503.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ จากการสืบราคา
    4 ซ่อมรถยนต์ราชการ 1,540.00 ตกลงราคา อู่มงคลเซอร์วิส อู่มงคลเซอร์วิส จากการสืบราคา
    5 จัดจ้างอาหารว่างเครื่องดื่ม 525.00 ตกลงราคา นางโชติกา นางโชติกา จากการสืบราคา
5 สำนักงานที่ดินจังหวัด 1 จ้างติดตั้งไฟฟ้า 5,826.00 ตกลงราคา พินิจ  แหลมคม พินิจ  แหลมคม  
  2 จัดซื้อแบตเตอร์รี่ 6,210.00 ตกลงราคา นครการช่าง นครการช่าง  
  3 จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เนต 144,450.00 ตกลงราคา ทีโอทีมหาชน ทีโอทีมหาชน  
  4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,860.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์  
  5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13,555.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์  
  6 จัดซื้อระบบวงจรปิด 50,000.00 ตกลงราคา หจก.ทรงภพเทรดดิ้ง หจก.ทรงภพเทรดดิ้ง  
  7 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์  
  8 จัดจ้างทำรั้วคอนกรีต 456,000.00 สอบราคา หจก.วิเชตนครก่อสร้าง หจก.วิเชตนครก่อสร้าง  
  9 จัดจ้างต่อเติมอาคาร 678,000.00 สอบราคา หจก.ทีแอนด์เจเอนจิเนียริ่ง หจก.ทีแอนด์เจเอนจิเนียริ่ง  
  กระทรวงการคลัง              
6 สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 1,165.00 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ เสนอราคาต่ำกว่า
  2 วัสดุสำนักงาน 934.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำกว่า
  3 น้ำมันเชื้อเพลิง 2,500.00 ตกลงราคา หจก.สุเทพทวีคูณ หจก.สุเทพทวีคูณ เสนอราคาต่ำกว่า
  4 วัสดุสำนักงาน 1,591.00 ตกลงราคา ร้านคิวซี /บ.ดีเค แคมปัสสโตร์ ร้านคิวซี /บ.ดีเค แคมปัสสโตร์ เสนอราคาต่ำกว่า
  5 วัสดุสำนักงาน 1,328.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำกว่า
  6 วัสดุสำนักงาน 1,680.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำกว่า
  7 วัสดุสำนักงาน 10,471.00 ตกลงราคา ร้านคิวซี/นายประจวบ/รักษ์ทำป้าย/ ร้านคิวซี/นายประจวบ/รักษ์ทำป้าย/ เสนอราคาต่ำกว่า
          ผึ้งน้อย/แชมเปญ/ร้านดอกไม้ ผึ้งน้อย/แชมเปญ/ร้านดอกไม้ เสนอราคาต่ำกว่า
  8 วัสดุสำนักงาน 960.00 ตกลงราคา ร้านคิวซี ร้านคิวซี เสนอราคาต่ำกว่า
  9 วัสดุสำนักงาน 1,155.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์/ร้านพิสิษฐ์/ร้านคิวซี น้ำดื่มแชมป์/ร้านพิสิษฐ์/ร้านคิวซี เสนอราคาต่ำกว่า
  10 วัสดุสำนักงาน 368.00 ตกลงราคา ร้านคิวซี ร้านคิวซี เสนอราคาต่ำกว่า
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ              
7 สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์ 430.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  2 น้ำดื่ม 255.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิพย์แชมป์ น้ำดื่มทิพย์แชมป์  
  3 น้ำมัน 4,585.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  4 น้ำมัน 17,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  5 น้ำมัน 3,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  6 วัสดุสำนักงาน 5,415.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  7 วัสดุสำนักงาน 2,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  8 วัสดุสำนักงาน 10,080.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  9 วัสดุสำนักงาน 8,032.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
8 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 ค่าจ้างหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด 7,600.00 ตกลงราคา นางพรรณี  เต๋มา นางพรรณี  เต๋มา N/A
    2 ค่าจ้างหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด 9,220.00 ตกลงราคา สุชิรา  วงศ์รัตน์ สุชิรา  วงศ์รัตน์ N/A
    3 ค่าจ้างหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด 8,440.00 ตกลงราคา พัชรพล  ทองพัด พัชรพล  ทองพัด N/A
    4 วัสุดน้ำมันเชื้อเพลิง 11,819.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A
    5 วัสดุสำนักงาน 635.00 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ หจก.น้ำดื่มสมใจ N/A
    6 วัสดุสำนักงาน 7,000.00 ตกลงราคา ไทยไอเดียดอทเนต ไทยไอเดียดอทเนต N/A
    7 วัสดุสำนักงาน 210.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า N/A
9 สำนักงานเกษตรจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
10 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 720.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
    2 วัสดุสำนักงาน 2,510.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
    3 วัสดุสำนักงาน 789.00 ตกลงราคา ทีพีเซอร์วิส ทีพีเซอร์วิส N/A
    4 วัสดุสำนักงาน 365.00 ตกลงราคา บ.บีทูเอสเชียงใหม่ บ.บีทูเอสเชียงใหม่ N/A
    5 วัสดุสำนักงาน 2,680.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย N/A
    6 วัสดุสำนักงาน 327.00 ตกลงราคา ทีพีเซอร์วิส ทีพีเซอร์วิส N/A
    7 วัสดุสำนักงาน 350.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
    8 วัสดุสำนักงาน 4,940.00 ตกลงราคา บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A
    9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00 ตกลงราคา พีซีลำปาง พีซีลำปาง N/A
    10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00 ตกลงราคา พีซีลำปาง พีซีลำปาง N/A
    11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 130.00 ตกลงราคา จรัสพงษ์ยางยนต์ จรัสพงษ์ยางยนต์ N/A
    12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 400.00 ตกลงราคา รัษฎาการฟ้า รัษฎาการฟ้า N/A
    13 วัสดุงานบ้านงานครัว 735.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
    14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,281.31 ตกลงราคา สกก.ห้างฉัตร สกก.ห้างฉัตร N/A
    15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 34,809.72 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A
11 สำนักงานประมงจังหวัด 1 จ้างเหมาบริการ 1,750.00 ตกลงราคา อำนวยชัยการช่าง อำนวยชัยการช่าง  
    2 จ้างเหมาบริการ 300.00 ตกลงราคา วีเอสดอทอม วีเอสดอทอม  
    3 วัสดุก่อสร้าง 1,000.00 ตกลงราคา ลำปางอลูมิเนียม ลำปางอลูมิเนียม  
    4 วัสดุก่อสร้าง 866.70 ตกลงราคา ทวีการช่าง ทวีการช่าง  
    5 วัสดุก่อสร้าง 59.00 ตกลงราคา ลิ้มเกียรติไพรัตน์ ลิ้มเกียรติไพรัตน์  
    6 วัสดุสำนักงาน 370.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์  
    7 จ้างเหมาบริการ 3,600.00 ตกลงราคา คิงแอนด์ควีน คิงแอนด์ควีน  
12 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 วัสดุงานบ้านงานครัว 506.00 ตกลงราคา ละมัย  มีสำราญ ละมัย  มีสำราญ เสนอราคาต่ำกว่า
    2 ซ่อมคอม 19,380.00 ตกลงราคา เจอาร์แอพพลิเคชั่น เจอาร์แอพพลิเคชั่น เสนอราคาต่ำกว่า
    3 ซ่อมเครื่องโทรสาร 7,150.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำกว่า
    4 ซ่อมแอร์ 12,380.00 ตกลงราคา วิมล  สุตะมณี วิมล  สุตะมณี เสนอราคาต่ำกว่า
    5 วัสดุการเกษตร 18,425.00 ตกลงราคา หมอวิชยาสัตว์ หมอวิชยาสัตว์ เสนอราคาต่ำกว่า
    6 น้ำมันเชื้อเพลิง 88,780.00 ตกลงราคา ธนพณออย ธนพณออย อยู่ใกล้สนง.
    7 ซ่อมเบาะรถยนต์ 6,300.00 ตกลงราคา ศรีนวล  ทาดี ศรีนวล  ทาดี เสนอราคาต่ำกว่า
    8 พิมพ์ใบประกาศ 3,000.00 ตกลงราคา พี  อาร์ต เวิค พี  อาร์ต เวิค เสนอราคาต่ำกว่า
    9 ทำโล่รางวัล 3,000.00 ตกลงราคา ส.จิตรกรศิลป์ ส.จิตรกรศิลป์ เสนอราคาต่ำกว่า
13 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด              
  กระทรวงคมนาคม              
14 สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพิงและหล่อลื่น 10,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  2 วัสดุเชื้อเพิงและหล่อลื่น(สาขาเถิน) 2,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง  
  3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สาขาแจ้ห่ม) 2,000.00 ตกลงราคา สกก.แจ้ห่ม สกก.แจ้ห่ม  
  4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สาขางาว) 2,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล  
  5 จัดทำป้ายไวนิล 3,500.00 ตกลงราคา NP.media NP.media  
  6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,440.00 ตกลงราคา หจก.ศิริยนต์ลำปาง หจก.ศิริยนต์ลำปาง  
  7 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1,800.00 ตกลงราคา ร้านแอร์บ้านสวนดอกคำ ร้านแอร์บ้านสวนดอกคำ  
  8 ซ่อมแซมห้องน้ำ 7,000.00 ตกลงราคา นายสวาท  วงค์กาไชย นายสวาท  วงค์กาไชย  
  9 ซ่อมแซมระบบไฟ 11,470.00 ตกลงราคา น้ำล้อมการไฟฟ้า น้ำล้อมการไฟฟ้า  
  10 ซ่อมประตูโรงรถ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านแป้นรวมช่าง ร้านแป้นรวมช่าง  
  11 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 527,400.00 สอบราคา หจก.แอลพีเซฟตี้การ์ด หจก.แอลพีเซฟตี้การ์ด  
          บ.เมโทรโปลิแตนฯ    
          บ.เชียงใหม่ธรี เซอร์วิส    
  12 จ้างเหมาทำความสะอาด 232,800.00 สอบราคา หจก.แอลพีเซฟตี้การ์ด หจก.แอลพีเซฟตี้การ์ด  
          นายบุญเรือง  ปัญญาเจริญ    
          บ.เชียงใหม่ธรี เซอร์วิส    
  กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ              
15 สำนักงานสถิติจังหวัด 1 จ้างเหมารถตู้และคนขับ 49,500.00 ตกลงราคา รวมกมลคาร์เซนเตอร์ รวมกมลคาร์เซนเตอร์ ราคาต่ำสุด
  กระทรวงพาณิชย์              
16 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 ซ่อมรถยนต์ราชการ 2,009.00 ตกลงราคา   บ.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่(ลำปาง) ซื้อจาก บ.นี้
  2 หนังสือพิมพ์ 540.00 ตกลงราคา   นายพิสิษฐ์  กิจกล้า ตามเงื่อนไข
  3 น้ำมันเชื้อเพลิง 6,210.00 ตกลงราคา   หจก.จงทรัพย์ไพศาล ตามเงื่อนไข
  กระทรวงแรงงาน              
17 สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 21,900.00 ตกลงราคา อาร์ตเวิค/NP.media อาร์ตเวิค/NP.media  
    2 หนังสือพิมพ์ 560.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า  
    3 ยานพาหนะขนส่ง 12,283.60 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช  
    4 น้ำมันเชื้อเพลิง 7,211.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส  
    5 น้ำดื่ม 270.00 ตกลงราคา น้ำดิ่มโพธิทอง น้ำดิ่มโพธิทอง  
    6 วัสดุโฆษณา 38,900.00 ตกลงราคา หสม.นาก่วม/NP.media หสม.นาก่วม/NP.media  
    7 จ้างเหมาพนักงาน 8,000.00 ตกลงราคา นฤมล  มะโนเครื่อง นฤมล  มะโนเครื่อง  
    8 จ้างเหมาพนักงาน 8,000.00 ตกลงราคา ประภาพร  ณ ลำพูน ประภาพร  ณ ลำพูน  
    9 จ้างเหมาออกอากาศ 3,000.00 ตกลงราคา เขลางค์เคเบิลทีวี เขลางค์เคเบิลทีวี  
    10 จ้างเหมาทำป้าย 13,000.00 ตกลงราคา NP.media NP.media  
    11 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 75,000.00 ตกลงราคา เฮง ช่วงโชติชนาลัย เฮง ช่วงโชติชนาลัย  
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070    
19 สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 ดวงตราไปรษณีย์ 138.00 ตกลงราคา ปณ.สบตุ๋ย ปณ.สบตุ๋ย  
    2 วัสดุสำนักงาน 3,440.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทค/หสม.ทิพย์ช้าง หจก.แอลพีไฮเทค/หสม.ทิพย์ช้าง  
    3 ดวงตราไปรษณีย์ 147.00 ตกลงราคา ปณ.สบตุ๋ย ปณ.สบตุ๋ย  
    4 วัสดุสำนักงาน 2,500.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทค/หสม.แม่วัง หจก.แอลพีไฮเทค/หสม.แม่วัง  
    5 วัสดุสำนักงาน 789.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทตเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทตเซนเตอร์  
    6 ดวงตราไปรษณีย์ 609.00 ตกลงราคา ปณ.สบตุ๋ย ปณ.สบตุ๋ย  
    7 จ้างทำแผ่นพับ 6,321.00 ตกลงราคา โสภาการพิมพ์/ศิลปการพิมพ์ โสภาการพิมพ์/ศิลปการพิมพ์  
    8 ซ่อมเครื่องพิพม์ 8,500.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์  
    9 ตรวจเช็คเครื่องโทรสาร 5,500.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซนเตอร์  
    10 จ้างเหมาอัดรูปถ่าย 180.00 ตกลงราคา โฟโต้ควิก โฟโต้ควิก  
    11 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 374.50 ตกลงราคา หสม.ยนต์ศิลป์ หสม.ยนต์ศิลป์  
    12 น้ำมันเชื้อเพลิง 18,394.64 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล  
    13 หนังสือพิมพ์ 440.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล  
    14 น้ำดื่ม 520.00 ตกลงราคา น้ำดื่มสมใจ น้ำดื่มสมใจ  
20 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 17,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล  
  2 น้ำดื่ม 825.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม  
  3 จ้างทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง  
  4 จ้างจัดรายการวิทยุ 3,000.00 ตกลงราคา นส.มติกาน์  คำมณี นส.มติกาน์  คำมณี  
  5 หนังสือพิมพ์ 820.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล  
  6 วัสดุสำนักงาน 4,150.00 ตกลงราคา เจียวพานิช เจียวพานิช  
  7 วัสดุสำนักงาน 3,440.00 ตกลงราคา ศิริยนต์ ศิริยนต์  
  8 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 360.00 ตกลงราคา อาร์ตเวิค อาร์ตเวิค  
  9 วัสดุสำนักงาน 1,972.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์  
  กระทรวงวัฒนธรรม              
21 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 2,060.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง เสนอราคาต่ำสุด
  3 วัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล 2,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 วัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล 2,820.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  5 วัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล 1,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  6 วัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล 1,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  7 วัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล 1,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  8 วัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล 1,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  9 วัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล 1,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 วัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล 1,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  11 วัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล 1,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  12 วัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล 1,000.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  13 วัสดุสำนักงาน 950.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  14 วัสดุสำนักงาน 3,112.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  15 ซ่อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,600.00 ตกลงราคา ร้านเดสก์ทอป ร้านเดสก์ทอป เสนอราคาต่ำสุด
  16 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3,385.00 ตกลงราคา ร้านลำปางเคหะแอร์ ร้านลำปางเคหะแอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  17 วัสดุสำนักงาน 638.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,665.00 ตกลงราคา หจก.ทอป พีวีคอมพิวเตอร์ หจก.ทอป พีวีคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  กระทรวงสาธารณสุข              
22 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 จ้างถ่ายเอกสาร 1,288.00 ตกลงราคา ร้านลำปางซีวีเทค ร้านลำปางซีวีเทค เสนอราคาต่ำสุด
  2 จ้างทำสติ๊กเกอร์ 20,000.00 ตกลงราคา ลำปางอิงค์เจท ลำปางอิงค์เจท เสนอราคาต่ำสุด
  3 จ้างอัดน้ำยาดับเพลิง 321.00 ตกลงราคา หจก.นิธิโปรดักส์ หจก.นิธิโปรดักส์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างซ่อมรถยนต์ 1,476.60 ตกลงราคา หจก.ฉัตรโยธิน หจก.ฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  5 ซื้อบัตรตอกเวลา 2,295.00 ตกลงราคา หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างซ่อมรถยนต์ 1,380.30 ตกลงราคา หจก.ฉัตรโยธิน หจก.ฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  7 จ้างประชาสัมพันธ์ 2,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์เมืองรถม้า หนังสือพิมพ์เมืองรถม้า เสนอราคาต่ำสุด
  8 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค. 2551 400.00 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  9 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ส.ค. 2551 1,120.00 ตกลงราคา น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  10 จ้างเหมาเก็บขยะ 700.00 ตกลงราคา บ.จีบีซีกรุ๊ป บ.จีบีซีกรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด
  11 เช่าห้องประชุม 6,000.00 ตกลงราคา กฟผ. กฟผ. เสนอราคาต่ำสุด
  12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,488.00 ตกลงราคา หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  13 จ้างซ่อมโทรศัพท์ 450.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอิเลคทริค ร้านชุมพลอิเลคทริค เสนอราคาต่ำสุด
  14 ซื้อแผ่นดีวีดี 420.00 ตกลงราคา ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  15 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,580.00 ตกลงราคา หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  16 ซื้อผ้าขนหนู 4,000.00 ตกลงราคา ยากัตซิงค์ ยากัตซิงค์ เสนอราคาต่ำสุด
  17 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  18 ซื้อกระดาษปก 170.00 ตกลงราคา หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  19 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 1,490.00 ตกลงราคา ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  20 จ้างผลิตสปอร์ต 2,000.00 ตกลงราคา นางนงเยาว์ นางนงเยาว์ เสนอราคาต่ำสุด
  21 จ้างทำป้ายผ้า 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเจ เจ ร้านเจ เจ เสนอราคาต่ำสุด
  22 จ้างทำตรายาง 400.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค เสนอราคาต่ำสุด
  23 ซื้อพลาสติกใส 3,000.00 ตกลงราคา เตียฮ่งเฮง เตียฮ่งเฮง เสนอราคาต่ำสุด
  24 จ้างทำป้ายไวนิล 54,000.00 ตกลงราคา ลำปางอิงค์เจท ลำปางอิงค์เจท เสนอราคาต่ำสุด
  25 ซื้อหมึกโทรสาร 9,750.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทค หจก.แอลพีไฮเทค เสนอราคาต่ำสุด
  26 ซื้อกระดาษทำปก 340.00 ตกลงราคา หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  27 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,200.00 ตกลงราคา หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  28 จ้างพิมพ์บัตร 29,500.00 ตกลงราคา ร้านบรรณกิจ ร้านบรรณกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  29 ซ่อมกล้องดิจิตอล 2,650.00 ตกลงราคา ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  30 จ้างเหมารถบัส  68,000.00 ตกลงราคา บ.นิววิริยะ บ.นิววิริยะ เสนอราคาต่ำสุด
  31 ซ่อมคอม 2,900.00 ตกลงราคา ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  32 ซื้อกระดาษ 35,400.00 ตกลงราคา หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  33 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 98,125.00 ตกลงราคา ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,250.00 ตกลงราคา ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  35 ซื้อทรตายทีมีฟอส 29,950.00 ตกลงราคา หจก.ซางหลี หจก.ซางหลี เสนอราคาต่ำสุด
  36 จ้างถ่ายเอกสาร 330.00 ตกลงราคา ร้านลำปางซีวีเทค ร้านลำปางซีวีเทค เสนอราคาต่ำสุด
  37 จ้างซ่อมเครื่องพ่น 5,992.00 ตกลงราคา ร้านอ๊อดเบรคยนต์ ร้านอ๊อดเบรคยนต์ เสนอราคาต่ำสุด
  38 จ้างทำโล่ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านโล่ลำปาง ร้านโล่ลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
  39 จ้างพิมพ์ประกาศ 1,950.00 ตกลงราคา ร้านเอเอ ร้านเอเอ เสนอราคาต่ำสุด
  40 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร 3,900.00 ตกลงราคา ร้านโล่ลำปาง ร้านโล่ลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
  41 ซื้อกรอบใส่เกียรติบัตร 2,340.00 ตกลงราคา ร้านโล่ลำปาง ร้านโล่ลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
  42 จ้างถ่ายเอกสาร 5,000.00 ตกลงราคา ร้านลำปางซีวีเทค ร้านลำปางซีวีเทค เสนอราคาต่ำสุด
  43 จ้างซ่อมตู้เย็นวัคซีน 2,900.00 ตกลงราคา หจก.รัษฎาแอร์ หจก.รัษฎาแอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  44 ซื้อทิชชู่ 6,600.00 ตกลงราคา ร้านลักษณ์คลีนนิ่ง ร้านลักษณ์คลีนนิ่ง เสนอราคาต่ำสุด
  45 ซื้อถ่านชาร์จ 3,350.00 ตกลงราคา ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  46 ซื้อปากกา 50.00 ตกลงราคา หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  47 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,317.00 ตกลงราคา หจก.ฉัตรโยธิน หจก.ฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  48 จ้างซ่อมตู้โทรศัพท์ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอิเลคทริค ร้านชุมพลอิเลคทริค เสนอราคาต่ำสุด
  49 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1,350.00 ตกลงราคา หจก.รัษฎาแอร์ หจก.รัษฎาแอร์ เสนอราคาต่ำสุด
  50 จ้างซ่อมประตูห้องจัดอาหารว่าง 1,500.00 ตกลงราคา นายบุญรอด นายบุญรอด เสนอราคาต่ำสุด
  51 จ้างโปรแกรมตู้สาขา 1,500.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอิเลคทริค ร้านชุมพลอิเลคทริค เสนอราคาต่ำสุด
  52 จ้างเหมารถยนต์ 7,200.00 ตกลงราคา นางดวงพร นางดวงพร เสนอราคาต่ำสุด
  53 จ้งทำบอร์ด 20,000.00 ตกลงราคา ลำปางอิงค์เจท ลำปางอิงค์เจท เสนอราคาต่ำสุด
  54 จ้างซ่อมรถยนต์ 1,530.10 ตกลงราคา หจก.ฉัตรโยธิน หจก.ฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  55 จ้างซ่อมรถยนต์ 1,289.35 ตกลงราคา หจก.ฉัตรโยธิน หจก.ฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  56 จ้างซ่อมรถยนต์ 1,476.60 ตกลงราคา หจก.ฉัตรโยธิน หจก.ฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  57 จ้างผลิตสปอร์ต 1,600.00 ตกลงราคา ร้านพิมพ์ดิจิตอล ร้านพิมพ์ดิจิตอล เสนอราคาต่ำสุด
  58 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร 1,500.00 ตกลงราคา ร้านโล่ลำปาง ร้านโล่ลำปาง เสนอราคาต่ำสุด
  59 จ้างถ่ายเอกสาร 3,000.10 ตกลงราคา ร้านลำปางซีวีเทค ร้านลำปางซีวีเทค เสนอราคาต่ำสุด
  60 จ้างป้อนข้อมูล 2,400.00 ตกลงราคา นส.ธัญภรณ์ นส.ธัญภรณ์ เสนอราคาต่ำสุด
  61 จ้างเหมารถยนต์ 48,000.00 ตกลงราคา รุ่งทัวร์ทรัพย์ รุ่งทัวร์ทรัพย์ เสนอราคาต่ำสุด
  62 จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำ 2,365.00 ตกลงราคา นายบุญรอด นายบุญรอด เสนอราคาต่ำสุด
  63 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 40,500.00 ตกลงราคา หจก.ทีทีเอ็ม  เมดิคอล หจก.ทีทีเอ็ม  เมดิคอล เสนอราคาต่ำสุด
  64 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9,512.00 ตกลงราคา หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  65 ซื้อโทรศัพท์ 2,589.00 ตกลงราคา ร้านนิยมพานิช ร้านนิยมพานิช เสนอราคาต่ำสุด
  66 ซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ด 4,470.00 ตกลงราคา ลานนาเซนเตอร์มาร์ท ลานนาเซนเตอร์มาร์ท เสนอราคาต่ำสุด
  67 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,360.00 ตกลงราคา หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  68 จ้างซ่อมรถยนต์ 5,885.00 ตกลงราคา หจก.ฉัตรโยธิน หจก.ฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  กระทรวงอุตสาหกรรม              
23 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 ซื้อกระดาษไข 2,300.00 ตกลงราคา บ.อินเตอร์ฟาร์อีสฯ บ.อินเตอร์ฟาร์อีสฯ  
  2 ซื้อเมาส์ออฟตอคอล 500.00 ตกลงราคา หจก.เดสทอปคอมพิวเตอร์ฯ หจก.เดสทอปคอมพิวเตอร์ฯ  
  3 วัสดุสำนักงาน 2,856.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์  
  4 วัสดุสำนักงาน 2,560.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์  
  5 วัสดุสำนักงาน 2,178.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์  
  6 จัดจ้างซ่อมโทรศัพท์ 350.00 ตกลงราคา บ.นิยมพานิชลำปาง บ.นิยมพานิชลำปาง  
  7 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 3,062.20 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง  
  8 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 540.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์  
  9 จ้างบริการเครื่องดื่ม 1,000.00 ตกลงจ้าง เกษมศรี ไชยชมพู เกษมศรี ไชยชมพู  
  10 จัดซื้อเทียนวันแม่ 130.00 ตกลงซื้อ อุดมภัณฑ์ อุดมภัณฑ์  
  11 จัดจ้างปะยางรถยนต์ 64.20 ตกลงจ้าง หจก.โควหน่ำเฮง หจก.โควหน่ำเฮง  
  12 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 800.00 ตกลงจ้าง เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์  
  13 ล้างแอร์สำนักงาน 300.00 ตกลงจ้าง ประสิทธ์  แสงสิริ ประสิทธ์  แสงสิริ  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ              
24 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 1 น้ำมันบนซิน 5,000.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  2 น้ำมันดีเซล 5,780.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  3 น้ำมันดีเซล 7,245.00 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ราคาท้องถิ่น
  4 ปริ้นเตอร์ 3,400.00 ตกลงราคา IQIT IQIT ราคาต่ำสุด
  5 วัสดุสำนักงาน 36,089.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทค หจก.แอลพีไฮเทค ราคาต่ำสุด
  6 หนังสือพิมพ์ 420.00 ตกลงราคา หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ ราคาตลาด
  7 จ้างเหมาทำสรุป 5,000.00 ตกลงราคา OFFICE TECH OFFICE TECH ราคาท้องถิ่น
  8 จ้างซ่อมเบาะรถยนต์ 1,150.00 ตกลงราคา แดงการเบาะ แดงการเบาะ ราคาท้องถิ่น
  9 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 7,600.00 ตกลงราคา รินดา  ปอสี รินดา  ปอสี ใน งปม.
  10 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5,000.00 ตกลงราคา สุนิสา  มุขยประเสริฐ สุนิสา  มุขยประเสริฐ ใน งปม.
  11 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 7,600.00 ตกลงราคา บุญทัน   คำฟุ บุญทัน   คำฟุ ใน งปม.
  12 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5,000.00 ตกลงราคา ณัฐธิดา  ศรีแปงวงศ์ ณัฐธิดา  ศรีแปงวงศ์ ใน งปม.
  13 ค่าวัสดุสำนักงาน 2,047.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทค หจก.แอลพีไฮเทค ราคาต่ำสุด
  14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,160.00 ตกลงราคา วีไอพีโทนเนอร์ วีไอพีโทนเนอร์ ราคาต่ำสุด
  สำนักนายกรัฐมนตรี              
25 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 7600 ตกลงราคา   ธงชัย  สายอินต๊ะ มีความสามารถ
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 7000 ตกลงราคา   บ.พัฒนาสหกล  
  3 หนังสือพิมพ์ 970 ตกลงราคา   พิสิษฐ์  กิจกล้า  
  4 วัสดุสำนักงาน 9224 ตกลงราคา   หจก.แอลพีไฮเทค  
  5 ถ่ายเอกสาร 100 ตกลงราคา   ร้านเอ็ม.ซี กอปปี้  
  หน่วยงานอิสระ              
26 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัด 1 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 8,100.00 ตกลงราคา บ.ไพศาลศรี บ.ไพศาลศรี เสนอราคาต่ำสุด
    2 น้ำดื่ม 308.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด
    3 หนังสือพิมพ์ 260.00 ตกลงราคา นายสถิตย์ นายสถิตย์ เสนอราคาต่ำสุด
    4 ถ่ายเอกสาร 1,362.00 ตกลงราคา ร้านกานวิดา ร้านกานวิดา เสนอราคาต่ำสุด
    5 วัสดุสำนักงาน 1,000.00 ตกลงราคา รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด
    6 ซ่อมแอร์ 2,756.00 ตกลงราคา ตั้งไฮ้ฮ้วน ตั้งไฮ้ฮ้วน เสนอราคาต่ำสุด