สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                        
ประจำเดือน เมษายน 2551                        
จังหวัดลำปาง                        
หน่วยงาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก                        
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)                        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                          
สำนักงานจังหวัดลำปาง 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 98,400.00 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด                          
  2 จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน เม.ย. 2551 375 ตกลงราคา ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว                          
  3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย. 2551 1,015.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า                          
  4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. 2551 10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์                          
  5 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ Flat Socos  3,500.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์                          
  6 จัดซื้อเครื่องไทยธรรม ผ้าสบง  810 ตกลงราคา ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์                          
  7 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ 90,000 กม.และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผวจ.ลป 12,875.58 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง                          
  8 จัดซื้อ DVD ZULEX  Car DiGiTAL 3,852.00 ตกลงราคา หจก.เอ็ม แอล พี หจก.เอ็ม แอล พี                          
  9 จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ตกแต่งดอกไม้ เครื่องทองน้อย และค่าภัตตาหาร (ปิ่นโต) งานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ 5,970.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง                          
  10 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมตรวจราชการของ ผต.สร. (นายดุษฎี  1,500.00 ตกลงราคา นางสาววีรดา  วังใย นางสาววีรดา  วังใย                          
  11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกชนิดเติม จำนวน 4 รายการ 4,720.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น                          
  12 จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด/ตกแต่ง 1,700.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง                          
  13 จ้างเติมน้ำยาสารความเย็น R13 4A รถยนต์ประจำตำแหน่ง ยี่ห้อโตโยต้า กค-6666 ลำปาง 400 ตกลงราคา ร้านรัษฎาแอร์ ร้านรัษฎาแอร์                          
  14 จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งาน 48,800.00 ตกลงราคา ร้านไอสไตล์สตูดิโอ ร้านไอสไตล์สตูดิโอ                          
  15 จัดจ้างทำเครื่องสักการะ ตกแต่งสถานที่ ตกแต่งดอกไม้สด ตุง พิธีรดน้ำอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง พิธีดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2551 25,000.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง                          
  16 จัดซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อ บริสโตน 215/60  R 16 จำนวน 4 เส้น (สำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่ง รอง ผวจ) 14,800.00 ตกลงราคา ร้านมิตรไทร์โชคอัพ ร้านมิตรไทร์โชคอัพ                          
  17 จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่สลิงลิฟท์โดยสารอาคารศาลากลางจังหวัด (ด้านหน้า) 45,000.00 ตกลงราคา บริษัทเชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์จำกัด บริษัทเชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์จำกัด                          
  18 จัดจ้างสำรวจภาคสนาม/จัดเวทีพิจารณ์ประเด็นการจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 100,000.00 ตกลงราคา นางขวัญนภา  สุขคร นางขวัญนภา  สุขคร                          
  19 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 100 รีม 10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์                          
  20 จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด พานพุ่มดอกไม้สด เครื่องทองน้อย งานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5,350.00 ตกลงราคา นางสุพัตรา  ณ ลำปาง นางสุพัตรา  ณ ลำปาง                          
  21 จัดจ้างทำป้ายโฟม งานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 500 ตกลงราคา ร้านศิลป์โฆษณา ร้านศิลป์โฆษณา                          
  22 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์) 5,250.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน                          
  23 จัดจ้างทำอาหารเย็น (ข้าวกล่อง) ประชุม 6,300.00 ตกลงราคา นางแพรว  วงษ์ชาลี นางแพรว  วงษ์ชาลี                          
  24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกชนิดเติม จำนวน 4 รายการ 5,650.00 ตกลงราคา ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น ร้านเจเค.อาร์ แอพพลิเคชั่น                          
  25 จัดจ้างถ่ายเอกสารประชุม กบจ.ลำปาง ครั้งที่ 5/2551 จำนวน 18,960 แผ่น 7,584.00 ตกลงราคา ร้านแอ้วเซนเตอร์ ร้านแอ้วเซนเตอร์                          
  26 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม กบจ.ลป. ครั้งที่ 5/2551 จำนวน 90 ชุด 2,250.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน                          
  27 จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,750.00 ตกลงราคา นางบุญเทียม  คิดอ่าน นางบุญเทียม  คิดอ่าน                          
  28 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ 3,999.00 ตกลงราคา ร้านแสงงาม ร้านแสงงาม                          
  29 จัดจ้างทำ X-Frame  พร้อมป้ายไวนิล 10,000.00 ตกลงราคา ร้านมีเดีย เซ็นเตอร์ ร้านมีเดีย เซ็นเตอร์                          
  30 จัดจ้างดำเนินรายการ "สคบ.  10,000.00 ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  ฟูปิง นางสาวกาญจนา  ฟูปิง                          
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง 1 วัสดุสำนักงาน 10,000.00 ตกลงราคา ร้านไลกา แอพพลิเคชั่น ร้านไลกา แอพพลิเคชั่น ราคาเหมาะสม                        
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 13,010.00 ตกลงราคา บ.ฟิฟท์รีเทล บ.ฟิฟท์รีเทล  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร.054-265070                            
สำนักงานที่ดินจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,662 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  เสนอราคาต่ำสุด                        
  2 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 27,049 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าลำปาง หจก.โตโยต้าลำปาง เสนอราคาต่ำสุด                        
  3 จัดจ้างตั้งเหล็กดัด 49,940 ตกลงราคา นายมงคล  นาละออง นายมงคล  นาละออง เสนอราคาต่ำสุด                        
  4 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 8,400 ตกลงราคา ร้าน ส. เทคนิคแอร์ ร้าน ส. เทคนิคแอร์ เสนอราคาต่ำสุด                        
  5 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 4,000 ตกลงราคา ร้าน ท.ยางยนต์ ร้าน ท.ยางยนต์ เสนอราคาต่ำสุด                        
  6 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,780 ตกลงราคา ร้านลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย ร้านลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด                        
กระทรวงการคลัง                                                                                                                                          
สำนักงานคลังจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน  5 รายการ 3,040 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ หจก.ถาวรกิจพาณิชย์                          
  2 วัสดุสำนักงาน  4 รายการ 3,275 ตกลงราคา หจก.ถาวรกิจพาณิชย์ หจก.ถาวรกิจพาณิชย์                          
  3 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ 4,840 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล                          
          หจก.วนาหาร หจก.วนาหาร                          
          บ.ไทยซีเซ็นเตอร์จำกัด บ.ไทยซีเซ็นเตอร์จำกัด                          
  4 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ 1,600 ตกลงราคา บ.ไทยซีเซ็นเตอร์จำกัด บ.ไทยซีเซ็นเตอร์จำกัด                          
  5 วัสดุสำนักงาน  3 รายการ 1,057 ตกลงราคา น้ำดื่มแชป์ ร้านพิศิษฐ์กิจกล้า น้ำดื่มแชป์ ร้านพิศิษฐ์กิจกล้า                          
          ร้านบีเจก๊อปปี้ ร้านบีเจก๊อปปี้                          
  6 จ้างเหมาบริการ 1 รายการ 2,700 ตกลงราคา ร้านสารพัดช่างเครื่องทำความเย็น ร้านสารพัดช่างเครื่องทำความเย็น                          
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ                                                                                                                                          
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ 1 หนังสือพิมพ์ 440 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า                            
  2 น้ำดื่ม 165 ตกลงราคา น้ำดื่มทิพย์เขลางค์                            
  3 น้ำมัน 9,850 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล                            
  4 จ้างเหมาดำเนินงานโครงการ 7,260 ตกลงราคา ณัชชา  อินกองงาม                            
  5 จ้างซ่อมรถยนต์ 5,630 ตกลงราคา อู่สุนทรการช่าง                            
  6 จ้างเหมาทำเอกสาร 2,000 ตกลงราคา เมธาพร                            
  7 จ้างทำเอกสาร 10,660 ตกลงราคา เมธาพร                            
  8 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,100 ตกลงราคา อู่สุนทรการช่าง                            
  9 จ้างเหมาบุคลากร 5,000 ตกลงราคา ณพนาถ  มาลัยกุล                            
  10 จ้างเหมาบุคลากร 5,000 ตกลงราคา ณพนาถ  มาลัยกุล                            
  11 เบิกค่าจ้างชั่วคราว 7,260 ตกลงราคา ณัชชา  อินกองงาม                            
  12 จ้างซ่อมแอร์ 2,550 ตกลงราคา เขลางค์แอร์                            
  13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,700 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์                            
  14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,450 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์                            
  15 วัสดุสำนักงาน 5,000 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์                            
  16 วัสดุสำนักงาน 4,950 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์                            
  17 วัสดุสำนักงาน 2,000 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์                            
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                                                          
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด                       6,000 ตกลงราคา นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ  นางพรรณี  เต๋มา  88 หมู่ 1  ต. แม่เมาะ                           
    ประจำเดือน เมษายน 2551     อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง                          
  2 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด                       8,720 ตกลงราคา นางสาวสุชีรา วงค์รัตน์  88/1 หมู่ 5  นางสาวสุชีรา วงค์รัตน์  88/1 หมู่ 5                           
    ประจำเดือน เมษายน 2551      ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน                          
  3 ค่าจ้างเหมาพนักงานเบ็ดเตล็ด                       7,940 ตกลงราคา นายพัชรพล  ทองพัด  215  หมู่  3 นายพัชรพล  ทองพัด  215  หมู่  3                          
    ประจำเดือน เมษายน 2551     ต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง ต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง                          
  4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                       9,675 กรณีพิเศษ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์                          
    และหล่อลื่นประจำเดือน ม.ค. 51     ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง                          
  5 ขออนุมัติจัดซื้อประกันภัยรถยนต์                       1,828 ตกลงราคา บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด(มหาชน)                          
    (จำนวน 2 คัน)     175-177 ถ.สุรวงศื แขวงสุริวงศ์ เขตบางรักฯ 175-177 ถ.สุรวงศื แขวงสุริวงศ์ เขตบางรักฯ                          
  6 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาทำป้ายแผนภูมิ                       2,800 ตกลงราคา ร้านอาร์ตเวอร์ค 136/52-56 ถ.พหลโยธิน ร้านอาร์ตเวอร์ค 136/52-56 ถ.พหลโยธิน                          
    โครงสร้างสำนักงานฯ     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง                          
  7 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                       6,340 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย                           
    จำนวน 6 รายการ     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง                          
  8 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                       2,600 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย                           
    (ตลับหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน1ตลับ)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง                          
  9 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                         210 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง นายพิสิษฐ์  กิจกล้า  353/1 ถ.รอบเวียง                          
    (หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มี.ค.51)      อ.เมือง  จ.ลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง                          
  10 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                         380 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์ หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์                          
    (น้ำดื่มประจำเดือน มี.ค.51)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง                          
  11 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                       2,300 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย  ร้านรัตนาพันธ์ 11/28 ถ.ท่าคราวน้อย                           
    (ตลับหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน1ตลับ)     ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จลำปาง                          
  12 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่                       4,938 ตกลงราคา อ๊อดเบรคยนต์ 184 ถ.ป่าขาม  อ๊อดเบรคยนต์ 184 ถ.ป่าขาม                           
    รถยนต์ นข-1206 ลำปาง      ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง  ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง                          
  13 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาตรวจเช็คเครื่อง                         200 ตกลงราคา อินทนนท์ เทคโนโลยี 7-9 ถ.พระเจ้าทันใจ อินทนนท์ เทคโนโลยี 7-9 ถ.พระเจ้าทันใจ                          
    คอมพิวเตอร์     ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง                          
  14 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถ                         360 ตกลงราคา บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์ บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด 490 ถ.ไฮเวย์                          
    ยนต์ (ไส้กรองน้ำมันเครื่อง)     ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง                          
สำนักงานเกษตรจังหวัด                                      
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 600 ตกลงราคา สหกรณืการเกษตรห้างฉัตร สหกรณืการเกษตรห้างฉัตร N/A                        
  2 จ้างเหมาบริการ  943.74 ตกลงราคา โค้วยู่ฮะลำปาง โค้วยู่ฮะลำปาง N/A                        
  3 จ้างเหมาบริการ 1,150 ตกลงราคา รัษฏาการไฟฟ้า-แอร์ รัษฏาการไฟฟ้า-แอร์ N/A                        
  4 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 3,500 ตกลงราคา นางศิริพร  เนตรคำ นางศิริพร  เนตรคำ N/A                        
  5 จ้างเหมาบริการ 800 ตกลงราคา เทพกรการเบาะ เทพกรการเบาะ N/A                        
  6 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,600 ตกลงราคา เอซีซี เอซีซี N/A                        
  7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 820 ตกลงราคา เอซีซี เอซีซี N/A                        
  8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,796 ตกลงราคา บ.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ N/A                        
  9 ซื้อวัสดุสำนักงาน 190 ตกลงราคา บ.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ บ.แอลพี ไฮเทคเซนเตอร์ N/A                        
  10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,040 ตกลงราคา บ.แอสลาสไทยเปอร์เซีย บ.แอสลาสไทยเปอร์เซีย N/A                        
  11 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,320 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย N/A                        
  12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,400 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ บ.เชียงใหม่รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ N/A                        
  13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,000 ตกลงราคา บ.เชียงใหม่รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ บ.เชียงใหม่รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ N/A                        
  14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,600 ตกลงราคา หจก.ลัคกี้ หจก.ลัคกี้ N/A                        
  15 ซื้อวัสดุสำนักงาน 280 ตกลงราคา บ.ดีเค แคมปัสสโตร์ บ.ดีเค แคมปัสสโตร์ N/A                        
  16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 220 ตกลงราคา ร้านนัฐ ร้านนัฐ N/A                        
  17 วัสดุงานบ้านงานครัว 570 ตกลงราคา น้ำดื่มโพธิ์ทอง น้ำดื่มโพธิ์ทอง N/A                        
  18 วัสดุงานบ้านงานครัว 415 ตกลงราคา น้ำดื่มโพธิ์ทอง น้ำดื่มโพธิ์ทอง N/A                        
  19 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 500 ตกลงราคา พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า N/A                        
  20 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 171,20 ตกลงราคา หจก.ยนต์ศิลป์ หจก.ยนต์ศิลป์ N/A                        
  21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 85.6 ตกลงราคา ร้านชุมพลอิเลคทรอนิคส์ ร้านชุมพลอิเลคทรอนิคส์ N/A                        
  22 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,892 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร N/A                        
  23 จ้างเหมาบริการ 7,081.26 ตกลงราคา โค้วยู่ฮะลำปาง โค้วยู่ฮะลำปาง N/A                        
  24 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 800 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร N/A                        
  25 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,118.42 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล N/A                        
สำนักงานประมงจังหวัด                                      
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,840 ตกลงราคา หจก.ธนพณออยล์ หจก.ธนพณออยล์ ใกล้ สนง.                        
  2 ซ่อมรถยนต์ราชการ 22,000 ตกลงราคา อู่สุนทรการช่าง อู่สุนทรการช่าง เสนอราคาต่ำสุด                        
กระทรวงคมนาคม                                                                                                                                          
สำนักงานขนส่งจังหวัด 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,500 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A                        
  2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 ตกลงราคา หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง N/A                        
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A                        
  4 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 ตกลงราคา บริษัทพัฒนาสหกลจำกัด บริษัทพัฒนาสหกลจำกัด N/A                        
  5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 800 ตกลงราคา ร้านรัษฎาการไฟฟ้าแอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟ้าแอร์ N/A                        
  6 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 577.8 ตกลงราคา ร้านนครการช่าง ร้านนครการช่าง N/A                        
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                          
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด 1 จ้างเหมาจัดทำตรายาง 2,590 ตกลงราคา ร้านไอเดีย/2,590 ร้านไอเดีย/2,590 ราคาต่ำสุด                        
  2 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,000 ตกลงราคา นางเกษศิริ มณีผาย/2,000 นางเกษศิริ มณีผาย/2,000 ราคาท้องถิ่น                        
  3 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ตู้ 1,800.28 ตกลงราคา โตโยต้าลำปาง/1,800.28 โตโยต้าลำปาง/1,800.28 ราคาท้องถิ่น                        
  4 จ้างเหมาบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร 8,800 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/8,800 หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/8,800 ราคาท้องถิ่น                        
  5 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7,600 ตกลงราคา นายบุญทัน ฟูคำ/7,600 นายบุญทัน ฟูคำ/7,600 ในเงื่อนไข                        
  6 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 7,000 ตกลงราคา นางสาวรินดา  ปอสี/7,000 นางสาวรินดา  ปอสี/7,000 ในเงื่อนไข                        
  7 จ้างเหมาทำตรายาง 320 ตกลงราคา ร้านไอเดีย/320 ร้านไอเดีย/320 ราคาต่ำสุด                        
  8 จ้างเหมาทำตรายาง 520 ตกลงราคา ร้านไอเดีย/520 ร้านไอเดีย/520 ราคาต่ำสุด                        
  9 น้ำมันเบนซิน 1,500 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด/1,500 บ.พัฒนาสหกลจำกัด/1,500 ราคาท้องถิ่น                        
  10 น้ำมันดีเซล 1,000 ตกลงราคา บ.ไทยซีเซนเตอร์ จก./1,000 บ.ไทยซีเซนเตอร์ จก./1,000 ราคาท้องถิ่น                        
  11 หนังสือพิมพ์ 440 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์   กิจกล้า/440 นายพิสิษฐ์   กิจกล้า/440 ราคาตลาด                        
  12 น้ำมันดีเซล 4,700 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด/4,700 บ.พัฒนาสหกลจำกัด/4,700 ราคาท้องถิ่น                        
  13 น้ำมันดีเซล 9,610 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกลจำกัด/9,610 บ.พัฒนาสหกลจำกัด/9,610 ราคาท้องถิ่น                        
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ                                                                                                                                          
สำนักงานสถิติจังหวัด   รายงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                  
กระทรวงพาณิชย์                                                                                                                                          
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด   รายงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                  
กระทรวงแรงงาน                                                                                                                                          
สำนักงานแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อยานพาหนะขนส่ง 2,091.85 ตกลงราคา ร้ายบุญวานิช ร้ายบุญวานิช N/A                        
  2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 68,159 ตกลงราคา นายณภัทร  รวมสุข นายณภัทร  รวมสุข N/A                        
  3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,145 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A                        
  4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,946 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A                        
  5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6,000 ตกลงราคา ร้านอาร์ตเวอร์ค 136/52-56 ถ.พหลโยธิน ร้านอาร์ตเวอร์ค 136/52-56 ถ.พหลโยธิน N/A                        
  6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,460 ตกลงราคา ร้านลำปางบล๊อค ร้านลำปางบล๊อค N/A                        
  7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,880 ตกลงราคา ร้านบรรพตเซอร์วิส ร้านบรรพตเซอร์วิส N/A                        
  8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10,970 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A                        
  9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 50,600 ตกลงราคา ร้านทินอาร์ต ร้านทินอาร์ต N/A                        
  10 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,434.70 ตกลงราคา ร้านบุญวานิช ร้านบุญวานิช N/A                        
  11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,488 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ N/A                        
  12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,030 ตกลงราคา ร้านบรรพตเซอร์วิส ร้านบรรพตเซอร์วิส N/A                        
  13 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 8,000 ตกลงราคา นางสาวนฤมล  มะโนเครื่อง นางสาวนฤมล  มะโนเครื่อง N/A                        
  14 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 8,000 ตกลงราคา นางสาวประภาพร  ณ ลำพูน นางสาวประภาพร  ณ ลำพูน N/A                        
  15 จัดซื้อน้ำดื่ม 270 ตกลงราคา น้ำดื่มโพธิ์ทอง น้ำดื่มโพธิ์ทอง N/A                        
  16 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 480 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า   นายพิสิษฐ์  กิจกล้า   N/A                        
  17 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,819 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเวอร์วิส บ.วุฒิมงคลเวอร์วิส N/A                        
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 730.00 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า N/A                                                                                                                            
  2 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม 435.00 ตกลงราคา น้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว น้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว N/A                                                                                                                            
  3 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   19,040.00 ตกลงราคา บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส N/A                                                                                                                            
  4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,950.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย N/A                                                                                                                            
  5 วัสดุยานพาหนะขนส่ง 3,728.95 ตกลงราคา บ.โควยู่ฮะ บ.โควยู่ฮะ N/A                                                                                                                            
  6 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 447.00 ตกลงราคา บิ๊กซี บิ๊กซี N/A                                                                                                                            
  7 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 250.00 ตกลงราคา ร้านเมืองทอง ร้านเมืองทอง N/A                                                                                                                            
  8 วัสดุสำนักงาน 822.00 ตกลงราคา ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ N/A                                                                                                                            
  9 วัสดุสำนักงาน 169.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A                                                                                                                            
  10 วัสดุสำนักงาน 3,500.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A                                                                                                                            
  11 วัสดุสำนักงาน 2,775.00 ตกลงราคา ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอซีซีสเตชั่นเนอรี่ N/A                                                                                                                            
  12 วัสดุสำนักงาน 510.00 ตกลงราคา ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย N/A                                                                                                                            
  13 วัสดุสำนักงาน 2,080.00 ตกลงราคา บ.เอสเทคนิค บ.เอสเทคนิค N/A                                                                                                                            
  14 เช่าสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ 2,500.00 ตกลงราคา เมธี  ตั้งชูชาติ เมธี  ตั้งชูชาติ N/A                                                                                                                            
  15 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา นันทิกา  เนตรเจริญ นันทิกา  เนตรเจริญ N/A                                                                                                                            
  16 จ้างเหมาพนักงาน 6,500.00 ตกลงราคา ธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี ธัญญลักษณ์  พันธ์ทวี N/A                                                                                                                            
  17 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา เผด็จ  ชมพูศรี เผด็จ  ชมพูศรี N/A                                                                                                                            
  18 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 6,240.00 ตกลงราคา อรุณ ชุมสนาม อรุณ ชุมสนาม N/A                                                                                                                            
  19 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา ธัญพิชชา  อุ่นม่อน ธัญพิชชา  อุ่นม่อน N/A                                                                                                                            
  20 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา พลวัฒน์  หน่อใหม่ พลวัฒน์  หน่อใหม่ N/A                                                                                                                            
  21 จ้างเหมาพนักงาน 7,630.00 ตกลงราคา สมคิด  ปันทะสืบ สมคิด  ปันทะสืบ N/A                                                                                                                            
  22 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 240.00 ตกลงราคา ศิลปะโฆษณา ศิลปะโฆษณา N/A                                                                                                                            
  23 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 960.00 ตกลงราคา ศิลปะโฆษณา ศิลปะโฆษณา N/A                                                                                                                            
  24 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 240.00 ตกลงราคา ศิลปะโฆษณา ศิลปะโฆษณา N/A                                                                                                                            
  25 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 320.00 ตกลงราคา ศิลปะโฆษณา ศิลปะโฆษณา N/A                                                                                                                            
  26 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 7,200.00 ตกลงราคา เฮง  ช่วงโชติชนาลัย เฮง  ช่วงโชติชนาลัย N/A                                                                                                                            
  27 จ้างขนสัมภาระ 2,500.00 ตกลงราคา มนตรี  ผลจันทร์ มนตรี  ผลจันทร์ N/A                                                                                                                            
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 730 ตกลงราคา นายพิสิษฐ์  กิจกล้า นายพิสิษฐ์  กิจกล้า                          
  2 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม 435 ตกลงราคา น้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว น้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว                          
  3 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   19,040 ตกลงราคา บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด   บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด                            
  4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,950 ตกลงราคา ร้านไอเดีย   ร้านไอเดีย                            
                                       
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7,230 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/7,230 หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/7,231 เสนอราคาต่ำสุด                        
          หสม.ออฟฟิต เซ็นเตอร์/8,062                            
  2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 400 ตกลงราคา นายสถิต ช่วยเกื้อกูล นายสถิต ช่วยเกื้อกูล N/A                        
  3 จัดซื้อน้ำดื่ม 345 ตกลงราคา หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์ หจก.น้ำดื่มสมใจ 24/5-6 ถ.สุเรนทร์ N/A                        
  4 จ้างเหมาทำกระเป๋า 6,000 ตกลงราคา ร้านทองปาน ร้านทองปาน N/A                        
  5 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 320 ตกลงราคา ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา N/A                        
  6 จ้างเหมาทำป้ายผ้า 1,900 ตกลงราคา ร้านช่อผกา ร้านช่อผกา N/A                        
  7 จัดซื้อถ้วยรางวัล 2,400 ตกลงราคา ร้านส.จิตรกรศิลป์ ร้านส.จิตรกรศิลป์ N/A                        
  8 จัดซื้อวัสุดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,919.96 ตกลงราคา บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล ศูนย์ฯ                        
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,000.00 ตกลงราคา หจก.จงทรัพย์ไพศาล หจก.จงทรัพย์ไพศาล N/A
  2 วัสดุสำนักงาน 450.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล N/A
  3 วัสดุสำนักงาน 600.00 ตกลงราคา เชาวลักษณ์น้ำดื่ม เชาวลักษณ์น้ำดื่ม N/A
  4 จ้างทำความสะอาด 6,000.00 ตกลงราคา หจก.วิไลคลีนนิ่ง หจก.วิไลคลีนนิ่ง N/A
  5 จ้างจัดรายการวิทยุ 3,000.00 ตกลงราคา มติมนต์  คำมณี มติมนต์  คำมณี N/A
  6 จัดซื้อครุภัณฑ์ 16,920.00 ตกลงราคา หจก.น้ำล้อมเคหภัณฑ์ หจก.น้ำล้อมเคหภัณฑ์ N/A
  7 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 3,386.55 ตกลงราคา บ.สยามนิสสัน นครลำปาง บ.สยามนิสสัน นครลำปาง N/A
  8 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง 846.37 ตกลงราคา หจก.ลำปางศิริชัย หจก.ลำปางศิริชัย N/A
  9 จัดซื้อของเยี่ยม 7,000.00 ตกลงราคา ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช N/A
  10 จ้างทำตรายาง 1,110.00 ตกลงราคา ลำปางบลอค ลำปางบลอค N/A
  11 เช่ารถยนต์โดยสาร 50,000.00 ตกลงราคา บ.นิววิริยะยานยนต์ บ.นิววิริยะยานยนต์ N/A
กระทรวงวัฒนธรรม                                                                                                                                          
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 1,768.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด                        
กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                          
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 วัสดุสำนักงาน 17,531.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,884.00 ตกลงราคา  ร้านถาวรกิจ ร้านถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 1,120.00 ตกลงราคา  น้ำดื่มแชมป์ น้ำดื่มแชมป์ เสนอราคาต่ำสุด
  4 หนังสือพิมพ์รายวัน 360.00 ตกลงราคา  พิสิษฐ์  กิจกล้า พิสิษฐ์  กิจกล้า เสนอราคาต่ำสุด
  5 ค่าซ่อมรถ 32,004.00 ตกลงราคา  ร้านฉัตรโยธิน ร้านฉัตรโยธิน เสนอราคาต่ำสุด
  6 จ้างเหมา 122,199.00 ตกลงราคา  สีมาอินตา สีมาอินตา เสนอราคาต่ำสุด
  7 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,280.00 ตกลงราคา  หจก.ภัณฑ์เพ็ญ หจก.ภัณฑ์เพ็ญ เสนอราคาต่ำสุด
  8 ค่าขยะมูลฝอย 700.00 ตกลงราคา  จีทีบีกรุ๊ป จีทีบีกรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุด
  9 ค่าครุภัณฑ์ 25,000.00 ตกลงราคา  ถาวรกิจ ถาวรกิจ เสนอราคาต่ำสุด
  10 เช่าห้องประชุม 13,400.00 ตกลงราคา  วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เสนอราคาต่ำสุด
  11 น้ำมัน 72,127.40 กรณีพิเศษ บ.พัฒนาสหกล บ.พัฒนาสหกล เสนอราคาต่ำสุด
กระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                                                                          
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 จ้างซ่อมบ้านพัก 6,650.00 ตกลงราคา ธวัชชัย  มะโนสาร ธวัชชัย  มะโนสาร เสนอราคาต่ำสุด                        
  2 จ้างเช่ารถตู้ 29,350.00 ตกลงราคา ร้านรวมกมลคาร์เซนเตอร์ ร้านรวมกมลคาร์เซนเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด                        
สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                                                          
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7,600     นายธงชัย  สายอินต๊ะ                          
  2 ค่าน้ำมันรถยนต์ 6,600     บ.พัฒนาสหกล                          
  3 ค่าหนังสือพิมพ์ 890     นายพิสิษฐ์  กิจกล้า                          
  4 ค่าวัสดุสำนักงาน 3,050     หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์                          
  5 ค่าตรายาง 900     ร้านดี้กราฟฟิค                          
  6 ค่าแผ่นซีดี 1,380     ร้านโฟกัส วีซีดี                          
  7 จ้างทำความสะอาดแอร์ 1,200     ร้านฮวดแอร์                          
  8 ค่าวัสดุไฟฟ้า 2,850     ร้านเจียวพานิช                          
  9 ค่าถ่ายเอกสาร 200     ร้านซีเอ็มกอบปี้                          
สำนักงานพระพุทธศาสนา 1 หนังสือพิมพ์รายวัน 250.00 ตกลงราคา สถิต  ช่วยเกื้อกูล สถิต  ช่วยเกื้อกูล เสนอราคาต่ำสุด
  2 น้ำมันเชื้อเพลิง 6,410.00 ตกลงราคา บ.ไพศาลศรี บ.ไพศาลศรี เสนอราคาต่ำสุด
  3 น้ำดื่ม 546.00 ตกลงราคา น้ำดื่มทิวดอย น้ำดื่มทิวดอย เสนอราคาต่ำสุด
  4 จ้างถ่ายเอกสาร 1,050.00 ตกลงราคา ร้านกานต์วิดา ร้านกานต์วิดา เสนอราคาต่ำสุด
  5 จ้างถ่ายเอกสาร 630.00 ตกลงราคา ร้านแมคแอนด์เมย์ ร้านแมคแอนด์เมย์ เสนอราคาต่ำสุด