ผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2549

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น ธ.ค. 49

45,968

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม ธ.ค. 49

345

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ ธ.ค. 49

1,316

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ข-5538 ลำปาง

1,501.21

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

5

จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กค-6666 ลำปาง

1,285.12

 

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

6

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม รับ ผต.สร.

เขต 1

500

ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอ่าน

นางบุญเทียม คิดอ่าน

 

 

7

จ้างทำอาหารกลางวัน

รับ ผต.สร.เขต 1

1,600

 

หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

 

 

8

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

120.30

ตกลงราคา

หจก.เต็กหมง

หจก.เต็กหมง

 

 

9

จ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ธ.ค. 49

5,000

ตกลงราคา

นางนิตย์รดี สิงห์หล้า

นางนิตย์รดี สิงห์หล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

1

ซื้อหนังสือพิมพ์ ต.ค. 49

806

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

2

ซื้อพวงมาลา

1000

ตกลงราคา

ร้านลานนาฟลาวเวอร์

ร้านลานนาฟลาวเวอร์

 

 

3

จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์

1400

ตกลงราคา

ร้านวัฒนายนต์

ร้านวัฒนายนต์

 

 

4

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์

7,230

ตกลงราคา

นายบรรเจิด เครือตัน

นายบรรเจิด เครือตัน

 

 

5

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค. 49

11,940

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

5,000

ตกลงราคา

หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

1

ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

2,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล

Sony รุ่น w30

8,990

ตกลงราคา

1. บริษัทเชียงใหม่สยามทีวี สาขาลำปาง

2. บริษัท นิยมพานิช จำกัด

บริษัทเชียงใหม่สยามทีวี

สาขาลำปาง

เสนอราคาต่ำสุด

 

3

ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Cannon IP 1700

2,390

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ

11,384

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ

18,961

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ

2,220

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ป้ายพีพีบอร์ดติดสติกเกอร์ “กระทรวงแรงงาน”)ใช้ในงานฤดูหนาวและกาชาด จ.ลำปาง ปี 2550

500

ตกลงราคา

ร้านไอเดีย

เลขที่ 139 ถนนวังโค้ง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ร้านไอเดีย

เลขที่ 139 ถนนวังโค้ง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

2

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(จัดบอร์ดนิทรรศการงานฤดูหนาวและกาชาด จ.ลำปาง ปี 2550)

160

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

เลขที่ 314 ถนนทิพย์ช้าง

ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

เลขที่ 314 ถนนทิพย์ช้าง

ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง

 

 

3

ขออนุมัติเช่าพื้นที่ฝาก Web Hosting 100 MB 1ปีื (ช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. 2550 ถึง 31 ธ.ค.2550)

2,900

ตกลงราคา

บริษัท ซูมเทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 370/2 อาคารเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

พลาซ่า ถนนมหิดล ตำบลหายยา

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ซูมเทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 370/2 อาคารเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

พลาซ่า ถนนมหิดล ตำบลหายยา

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

4

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

240

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

โดย นางทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ

226/80 ม. 15 ถ. ลำปาง­-งาว ต.พิชัย

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

น้ำดื่มแชมป์

โดย นางทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ

226/80 ม. 15 ถ. ลำปาง­-งาว ต.พิชัย

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

5     

ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ ประจำเดือน ธันวาคม 2549

490

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

73 ถนนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

73 ถนนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

6

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2549

6,814

ตกลงราคา

บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 109 ถนนลำปาง-แม่ทะ

ต.พระบาท อ.เมือง

จังหวัดลำปาง

บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 109 ถนนลำปาง-แม่ทะ

ต.พระบาท อ.เมือง

จังหวัดลำปาง

 

 

7

ขออนุมีติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พวงมาลา)เพื่อใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.7 วันที่ 30 พ.ค. 2550)

800

ตงลงราคา

ร้านรัษฎาดอกไม้

เลขที่ 5 ถ.รัษฎา ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านรัษฎาดอกไม้

เลขที่ 5 ถ.รัษฎา ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

8

ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด (เดือน พ.ค. 2550)

8,000

ตกลงราคา

นางสาวนฤมล มะโนเครื่อง

131 ถ. แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงำไหม่

นางสาวนฤมล มะโนเครื่อง

131 ถ. แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

9

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550

270

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

โดย นายสมบูรณ์ แหลมคม

382 ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง

น้ำดื่มแชมป์

โดย นายสมบูรณ์ แหลมคม

382 ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง

 

 

10

ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และรายสัปดาห์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2550

508

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

73 ถนนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

73 ถนนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

11

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเซ็อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน พฤษาภาคม 2550

4,493

ตกลงราคา

บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 109 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 109 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและใส้กรอง

720

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

จัดซื้อน้ำดื่ม ธ.ค. 49

340

ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

3

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ธ.ค. 49

392

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

4

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผ้า

320

ตกลงราคา

ร้านรักกันโฆษณา

ร้านรักกันโฆษณา

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,980

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,100

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,900

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

จ้างเหมาบริการจัดทำกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

17,000

ตกลงราคา

ร้านมายเฟรนด์

ร้านมายเฟรนด์

 

 

9

จ้างเหมาบริการจัดทำกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

4,000

ตกลงราคา

ร้านมายเฟรนด์

ร้านมายเฟรนด์

 

 

10

จ้างเหมาบริการจัดทำสมุดฉีก

14,993

ตกลงราคา

ร้านศิลปการพิมพ์

ร้านศิลปการพิมพ์

 

 

11

จัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน ธ.ค. 49

9,109.44

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

12

จ้างเหมาบริการพนักงาน

ขับรถยนต์ ธ.ค. 49

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประกันสังคมจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น

18,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

342

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

 

630

ตกลงราคา

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

4

จ้างจัดรายการทางสถานี

วิทยุ

3,000

ตกลงราคา

นางสาวใหม่  มติมนต์

นางสาวใหม่  มติมนต์

 

 

5

จ้างทำความสะอาด

6,000

ตกลงราคา

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,500

ตกลงราคา

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

 

 

7

จ้างทำเสื้อยืดของโครงการ

16,000

ตกลงราคา

ร้านไทยประสิทธิ์

ร้านไทยประสิทธิ์

 

 

8

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่

8,576.05

ตกลงราคา

บริษัท สยามนิสสัน

นครลำปาง

บริษัท สยามนิสสัน

นครลำปาง

 

 

9

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

1,180.80

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

10

จ้างอัดรูป

750

ตกลงราคา

ร้านโฟโตควิก

ร้านโฟโตควิก

 

 

11

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,950

ตกลงราคา

ร้านแหม่มสติ๊กเกอร์

ร้านแหม่มสติ๊กเกอร์

 

 

12

ซื้อวัสดุสำนักงาน

25,816

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

13

จ้างทำบอร์ดสถิติรายงาน

3,800

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อค

ร้านลำปางบล็อค

 

 

14

จ้างทำบอร์ดผังสำนักงาน

321

ตกลงราคา

ร้านอาร์ตเวอร์ค

ร้านอาร์ตเวอร์ค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

250

ตกลงราคา

ร้านแม่นั้อยสังฆภัณฑ์

ร้านแม่นั้อยสังฆภัณฑ์

 

 

2

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

1,500

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

3

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

700

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อค

ร้านลำปางบล็อค

 

 

4

ขออนุมัติซึ้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

 

ตกลงราคา

ร้านลำปางคอมโซน

ร้านลำปางคอมโซน

 

 

5

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

640

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,280

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

7

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

400

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

8

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

320

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

9

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

640

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

10

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

280

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

11

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

690

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

12

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

270

ตกลงราคา

นำ้ดื่มทัสนาภรณ์  การญจนาชีวะ

นำ้ดื่มทัสนาภรณ์  การญจนาชีวะ

 

 

13

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน(นำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

12,270

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  เซอวิส

บริษัทวุฒิมงคล  เซอวิส

 

 

14

ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

290,000

ตกลงราคา

หจก.  เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.  เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

15

ขออนุมัิติจ้างเช้าเต็นท์

7,200

ตกลงราคา

นายเฮง  ช่วงโชติชนาลัย

นายเฮง  ช่วงโชติชนาลัย

 

 

16

ขออนุมัิติจ้างเช้าเต็นท์

1,600

ตกลงราคา

นายสุคำ

นายสุคำ

 

 

17

ขออนุมัติจ้างขนย้ายสัมภาระไป-กลับ

2,500

ตกลงราคา

นายมนตรี    ผลจันทร์

นายมนตรี    ผลจันทร์

 

 

18

ขออออนุมัติจ้างซ้อมบำรุงรถยนต์

40,114.30

ตกลงราคา

ร้านกลการออร์โต้คาร์

ร้านกลการออร์โต้คาร์

 

 

19

ขอนุมัติจ้างซ่อมปริ้นเตอร์

800

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

20

ขออนุมัติเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

1,572.90

ตกลงราคา

หสม.รวมอุปกรณ์

หสม.รวมอุปกรณ์

 

 

21

ขออนุมัติเช่าสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

 

 

22

ขออนุมัติติดตั้งอินเดอร์เน็ตแบบ ADSL และค่าใช้บริการ

3,584.50

ตกลงราคา

บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม

บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม

 

 

23

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นายเผด็จ  ชมภูศรี

นายเผด็จ  ชมภูศรี

 

 

24

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

 

 

25

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

 

 

26

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชมสนาม

นายอรุณ  ชมสนาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

ซื้อหนังสือพิมพ์

256

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม

255

ตกลงราคา

ร้านนำ้ดื่มแชมป์

 

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,350

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฺฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

4

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

1,650

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฺฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

5

จ้างเก็บข้อมูล

6,000

ตกลงราคา

น.ส.ทิวาพร  แปงจิตต์

 

 

 

6

จ้างเก็บข้อมูล

4,950

ตกลงราคา

น.ส.สุภาภรณ์  ภูสีมิน

 

 

 

7

จ้างเก็บข้อมูล

4,950

ตกลงราคา

น.ส.ประภาศรี  คำอินต๊ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

11,777

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

32,098.97

ตกลงราคา

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์

848

ตกลงราคา

น.ส.สมพร  มูลที

น.ส.สมพร  มูลที

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,580

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

9,915

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อน้ำดื่ม

1,125

ตกลงราคา

หจก.ประหยัดธุรกิจ

หจก.ประหยัดธุรกิจ

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

325

ตกลงราคา

บริษัท ชัยบูรณ์พานิช จำกัด

บริษัท ชัยบูรณ์พานิช จำกัด

 

 

8

จ้างเหมาอัดขยายภาพ

3,668

ตกลงราคา

ร้านเลเซอร์

ร้านเลเซอร์

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,600

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

10

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่

10,000

ตกลงราคา

นายธีรวัฒน์  ศรีไชยวงศ์

นายธีรวัฒน์  ศรีไชยวงศ์

 

 

11

จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3,500

ตกลงราคา

สะกิดข่าว

สะกิดข่าว

 

 

12

จ้างเหมาจัดทำตรายาง

4,410

ตกลงราคา

ร้านโล่ลำปาง

ร้านโล่ลำปาง

 

 

13

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

4,800

ตกลงราคา

ร้านมิคมาสเตอร์

ร้านมิคมาสเตอร์

 

 

14

จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์

8,400

ตกลงราคา

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

 

 

15

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

749

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.คลัง

จ.ลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2รายการ

968

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส
สำนักงบประมาณ

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ, หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์, ทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

2,125

ตกลงราคา

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,800

ตกลงราคา

หจก.กิจเสรปิโตรเลี่ยม

บ.พัฒนาสหกล จก.

บ.ลิเบอร์ตี้ประกัน จก.

 

 

4

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ

425

ตกลงราคา

นางกัญญา ธรรมกิติ

หจก.ลำปางกิตติชัย, บ.ไทยซี-เซ็นเตอร์ จก.

 

 

5

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,400

ตกลงราคา

หจก.กิจเสรปิโตรเลี่ยม

 

บ.ลิเบอร์ตี้ประกัน จก.

 

 

6

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,350

ตกลงราคา

บ.ไทยซี-เซ็นเตอร์ จก.

บ.ลิเบอร์ตี้ประกัน จก.

 

 

 

7

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4รายการ

571

ตกลงราคา

บ.ดีเคแคมปัสสโตร์ ลำปาง จก.

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส
ร้าน
New Accessories

ร้านยิ้มหวน

บ.ดีเคแคมปัสสโตร์ ลำปาง จก.

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส
ร้าน
New Accessories

ร้านยิ้มหวน

 

 

8

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

4,113.08

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง จก.

หจก.โตโยต้าลำปาง จก.

 

 

9

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3รายการ

1,070

ตกลงราคา

สารพัดช่างเครื่องทำความเย็น

สารพัดช่างเครื่องทำความเย็น

 

 

10

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,350

ตกลงราคา

หจก.กิจเสรปิโตรเลี่ยม

 

หจก.กิจเสรปิโตรเลี่ยม

 

 

 

11

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ

2,720

ตกลงราคา

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

 

 

12

วัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ

785

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

บ.ดีเคแคมปัสสโตร์ ลำปาง จก. ร้านถาวรกิจพาณิชย์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

บ.ดีเคแคมปัสสโตร์ ลำปาง จก. ร้านถาวรกิจพาณิชย์

 

 

13

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3รายการ

1,076

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง

1

ซ่อมครุภัณฑ์

1,256

ตกลงราคา

บ.สยามนิสสัน นครลำปาง

บ.สยามนิสสัน นครลำปาง

 

 

2

วัสดุเชื้อเพลิง

9,642

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

3

วัสดุสำนักงาน

109

ตกลงราคา

ร้านแสงงาม

ร้านแสงงาม

 

 

4

วัสดุสำนักงาน

1,188

ตกลงราคา

นายพิศิษฐ์  กิจกล้า

นายพิศิษฐ์  กิจกล้า

 

 

5

วัสดุงานบ้านงานครัว

502

ตกลงราคา

ร้านเบตงมินิมาร์ท

ร้านเบตงมินิมาร์ท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดีจังหวัดลำปาง

 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาพนักงาน

ขับรถยนต์

7,600

ตกลงราคา

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

 

 

2

ซื้อน้ำมันรถยนต์ประจำสำนักงานฯ

7,000

 

ตกลงราคา

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานฯ

 

650

ตกลงราคา

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พ.ย. 49

4,900

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่ม เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถิน เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาว พ.ย. 49

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

5

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

990

ตกลงราคา

ร้านเจียวพานิช

ร้านเจียวพานิช

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,170

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

440

ตกลงราคา

ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี

ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี

 

 

8

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ม-4123)

650

ตกลงราคา

ร้านณัฏชนกเซอร์วิส

ร้านณัฏชนกเซอร์วิส

 

สนง.สถิตจังหวัดลำปาง

1

จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์

5,530

ตกลงราคา

นายบาล  ไชยทิกุล

นายบาล  ไชยทิกุล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,908

ตกลงราคา

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,900

ตกลงราคา

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

ซื้อของสมนาคุณ

3,750

ตกลงราคา

ร้านป้าพร

ร้านป้าพร

 

 

5

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

3,800

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส  จำกัด

บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส  จำกัด