ผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2549

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น พ.ย. 49

51,212

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม พ.ย. 49

435

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ พ.ย. 49

1,300

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร พ.ย. 49

3,462

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

ซื้อหมึกแฟกซ์

6,580

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

6

จ้างถ่ายเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ

746

ตกลงราคา

ร้านแอ้วเซ็นเตอร์

ร้านแอ้วเซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์อีซูซุ

ทะเบียน ข-5538 ลำปาง

1,942

ตกลงราคา

หจก.ศิริยนต์ลำปาง

หจก.ศิริยนต์ลำปาง

 

 

8

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1,000

ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอ่าน

นางบุญเทียม คิดอ่าน

 

 

9

จ้างตกแต่งฉากบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5,700

ตกลงราคา

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

 

 

10

จ้างซ่อมเครื่องฉายแผ่นทึบ

580

ตกลงราคา

ร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์

ร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์

 

 

11

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

4,112

ตกลงราคา

หจก.เต็กหมง

หจก.เต็กหมง

 

 

12

จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน

-4115 ลำปาง

850.65

 

ร้านภิภพอะไหล่

ร้านภิภพอะไหล่

 

 

13

จ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พ.ย. 49

7,500

ตกลงราคา

นางวาสนา ใจใหม่

นางวาสนา ใจใหม่

 

 

14

จ้างทำโปสเตอร์ “อุตสาหกรรมแฟร์ 49” และจ้างเปิดสปอร์ทงานอุตสาหกรรมแฟร์ 49

30,000

ตกลงราคา

น.ส.เสาวลักษณ์ จำปาทอง

น.ส.เสาวลักษณ์ จำปาทอง

 

 

15

จ้างตกแต่งเทียนชัย พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ

870

ตกลงราคา

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

 

 

16

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,000

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

17

ซื้อวัสดุสำนักงาน

12,581

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย.-

ต.ค. 49

21,606

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 49

1000

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อมูราเทค

500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

จ้างซ่อมรถตู้ ออ-5532

กรุงเทพมหานคร

100

ตกลงราคา

ร้านบุญส่งยางยนต์

ร้านบุญส่งยางยนต์

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,040

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

ซื้อน้ำดื่ม พ.ย. 49

120

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

น้ำดื่มแชมป์

 

 

5

ซื้อหนังสือพิมพ์ พ.ย. 49

508

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

6

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ย. 49

3,130

ตกลงราคา

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาบริการ

ซ่อมรถยนต์

2,620

ตกลงราคา

1. ร้านธนวัฒน์แอร์

2. ร้านธวัชชัยแอร์เซอร์วิส

ร้านธวัชชัยแอร์เซอร์วิส

 

 

2

ซื้อหนังสือพิมพ์ พ.ย. 49

436

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

3

ซื้อหนังสือการเบิกจ่าย

ในการเดินทางไปราชการ

300

ตกลงราคา

นางกิตติมา  อังกินันทน์

นางกิตติมา  อังกินันทน์

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

19,850

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น พ.ย. 49

11,405.04

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

6

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พ.ย. 49

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

7

ซื้อน้ำดื่ม พ.ย. 49

545

ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประกันสังคมจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น

19,460

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

396

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

 

945

ตกลงราคา

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

4

จ้างจัดรายการทางสถานี

วิทยุ

3,000

ตกลงราคา

นางสาวใหม่  มติมนต์

นางสาวใหม่  มติมนต์

 

 

5

จ้างทำความสะอาด

6,000

ตกลงราคา

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

13,600

ตกลงราคา

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

48,482.50

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

8

จ้างล้างความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

1,284

ตกลงราคา

หจก.จามเทวี

หจก.จามเทวี

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

900

ตกลงราคา

ร้านเจียวพานิช

ร้านเจียวพานิช

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

900

ตกลงราคา

ร้านเตียเฮ่งฮง

ร้านเตียเฮ่งฮง

 

 

11

จ้างปรับปรุงโปรแกรมตู้สาขา

1,800

ตกลงราคา

ร้านลำปางซีคิว

ร้านลำปางซีคิว

 

 

12

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,500

ตกลงราคา

หจก.ลำปางเสรีสรรพสินค้า

หจก.ลำปางเสรีสรรพสินค้า

 

 

13

จ้างทำบอร์ดเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

2,500

ตกลงราคา

ร้านอาร์ตเวอร์ค

ร้านอาร์ตเวอร์ค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติซื้อวัสดุุสำนักงาน

300

ตกลงราคา

ร้านกิตติมา  อังกินันทน์

ร้านกิตติมา  อังกินันทน์

 

 

2

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

1,195

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

3

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

4,104

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

4

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

1,420

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อค

ร้านลำปางบล็อค

 

 

5

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

780

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์   กิจกล้า

นายพิสิษฐ์   กิจกล้า

 

 

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

330

ตกลงราคา

นำ้ดื่มทัศนาภรณ์   กาญจนาชีวะ

นำ้ดื่มทัศนาภรณ์   กาญจนาชีวะ

 

 

7

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

12,395

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

 

 

8

ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

13,000

ตกลงราคา

หสน.   ซางหลี

หสน.   ซางหลี

 

 

9

ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์รถยนต์

739,000

ตกลงราคา

บริษัทเจริญมอเตอร์

บริษัทเจริญมอเตอร์

 

 

10

ขออนุมัติซื้อโฆษณาและเผยแพร่

320

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

11

ขออนุมัติซื้อโฆษณาและเผยแพร่

2,480

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

12

ขออนุมัติซื้อโฆษณาและเผยแพร่

320

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

13

ขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์

2,740

ตกลงราคา

บริษัทลำปางทรัคไทร์  จำกัด

บริษัทลำปางทรัคไทร์  จำกัด

 

 

14

ขออนุมัติจ้างขนย้ายสัมภาระ

2,500

ตกลงราคา

นายมนตรี   ผลจันทร์

นายมนตรี   ผลจันทร์

 

 

15

ขออนุมัติเข่าสุถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

 

 

16

ขออนุมัติติดตั้งอินเตอร์เน็ตแบบ ADSL  และเช่าบริการ

3,584.50

ตกลงราคา

บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม

บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม

 

 

17

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

 

 

18

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

 

 

19

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชุมสนาม

นายอรุณ  ชุมสนาม

 

 

20

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นายเผด็จ   ชมภูศรี

นายเผด็จ   ชมภูศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

1

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์

1,229.05

ตกลงราคา

บ.ลักกี้มอเตอร์

บ.ลักกี้มอเตอร์

 

 

2

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5,000

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

จ้างเปลี่ยนที่กรองน้ำมัน

1,210

ตกลงราคา

ร้าน  ธ.ยางยนต์

ร้าน  ธ.ยางยนต์

 

 

4

ซื้อหนังสือพิมพ์

165

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

5

ซื้อน้ำดื่ม

405

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มแชมป์

ร้านน้ำดื่มแชมป์

 

 

6

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

2,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,000

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,000

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

9

ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6,110

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,950

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

39,113.72

ตกลงราคา

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์

980

ตกลงราคา

นางสาวสมพร  มูลที

นางสาวสมพร  มูลที

 

 

4

ซื้อวัสดุไฟฟ้า

1,895

ตกลงราคา

หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า

หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า

 

 

5

ซื้อซองบรรจุภัณฑ์

90,000

ตกลงราคา

เชียงรายบรรจุภัณฑ์

เชียงรายบรรจุภัณฑ์

 

 

6

ซื้อน้ำดื่ม

765

ตกลงราคา

หจก.ประหยัดธุรกิจ

หจก.ประหยัดธุรกิจ

 

 

7

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

5,112

ตกลงราคา

ร้านตั้งจิ้นกี่

ร้านตั้งจิ้นกี่

 

 

8

จ้างเหมาซักผ้าม่าน

1,600

ตกลงราคา

หจก.ลำปางเคหะภัณฑ์

หจก.ลำปางเคหะภัณฑ์

 

 

9

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

4,200

ตกลงราคา

ร้านมิตรไทรโชคอัพ

ร้านมิตรไทรโชคอัพ

 

 

10

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

400

ตกลงราคา

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

 

 

11

ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า

1,725

ตกลงราคา

ร้านศรีชุมอะไหล่

ร้านศรีชุมอะไหล่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.คลัง

จ.ลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4รายการ

1,217

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ, หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์, ทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ, หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์, ทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

278

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ไปรษณีย์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ไปรษณีย์

 

 

3

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ

1,289.35

ตกลงราคา

บ.ลิเบอร์ตี้ประกัน จก.

บ.ลิเบอร์ตี้ประกัน จก.

 

 

4

น้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 2 รายการ

2,480

ตกลงราคา

หจก.ลำปางกิตติชัย, บ.ไทยซี-เซ็นเตอร์ จก.

หจก.ลำปางกิตติชัย, บ.ไทยซี-เซ็นเตอร์ จก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง

1

วัสดุเชื้อเพลิง

5,430

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซ่อมครุภัณฑ์

1,140

ตกลงราคา

ร้านกิจจรัส

ร้านกิจจรัส

 

 

3

วัสดุสำนักงาน

1,580

ตกลงราคา

หจก.ลำปางเคหะภัณฑ์

หจก.ลำปางเคหะภัณฑ์

 

 

4

วัสดุสำนักงาน

7,400

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดีจังหวัดลำปาง

 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาพนักงาน

ขับรถยนต์

7,600

ตกลงราคา

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

 

 

2

ซื้อน้ำมันรถยนต์ประจำสำนักงานฯ

9,548

 

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานฯ

746

ตกลงราคา

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต.ค. 49

4,900

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่มต.ค. 49

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถินต.ค. 49

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาวต.ค. 49

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

สนง.สถิติจังหวัดลำปาง

1

จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์

5,530

ตกลงราคา

นายบาล  ไชยทิกุล

นายบาล  ไชยทิกุล

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

5,106

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  จำกัด

บริษัทวุฒิมงคล  จำกัด

 

 

3

นำรถเข้าเช็คสภาพรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

1,508.7

ตกลงราคา

บ.มิตซูน่าน(999)  จำกัด

บ.มิตซูน่าน(999)  จำกัด