ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2549

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น ต.ค. 49

28,897

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม ต.ค. 49

570

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ ต.ค. 49

1,391

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร ต.ค. 49

2,308

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

จ้างซ่อมรถยนต์มิตซูบิชิ

ทะเบียน วฮ-5880 กทม.

8,263.85

ตกลงราคา

บ.มิตซูน่าน (999) จำกัด

บ.มิตซูน่าน (999) จำกัด

 

 

6

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

อุปกรณ์ห้องน้ำ

435

ตกลงราคา

หจก.เต็กหมง

หจก.เต็กหมง

 

 

7

จ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ

ทะเบียน ข-5538 ลำปาง

5,408.85

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

8

จ้างทำวารสาร CEO

ต.ค. 49

14,000

ตกลงราคา

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

 

 

9

จ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ต.ค. 49

7,500

ตกลงราคา

นายจันทร์แดง สุขสมสังข์

นายจันทร์แดง สุขสมสังข์

 

 

10

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

1,200

ตกลงราคา

ร้าน The Ceramic

ร้าน The Ceramic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง. แรงงานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พวงมาลา)ใช้ในวัีนปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2549

1,000

ตกลงราคา

ร้านรัษฎาดอกไม้

เลขที่ 5 ถนนรัษฏา ตำบลหัวเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

ร้านรัษฎาดอกไม้

เลขที่ 5 ถนนรัษฏา ตำบลหัวเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

 

2

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2549

180

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

โดยนางทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ 26/80 ม. 15 ถ. ลำปาง-งาว ต.พิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

น้ำดื่มแชมป์

โดยนางทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ 26/80 ม. 15 ถ. ลำปาง-งาว ต.พิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

 

3

ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และรายสัปดาห์ ตุลาคม 2549

518

 

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

73ถนนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

73ถนนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

4

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน ตุลาคม  2549

4,297

ตกลงราคา

บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 109 ถนนลำปาง-แม่ทะ

ต.พระบาท อ.เมือง

จังหวััดลำปาง

บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 109 ถนนลำปาง-แม่ทะ

ต.พระบาท อ.เมือง

 จังหวััดลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

ซื้อหนังสือพิมพ์ ต.ค. 49

418

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,250

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

ซื้อน้ำดื่ม ต.ค. 49

790

ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

4

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ

ไส้กรอง

830

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

5

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น

10,913.60

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

6

จ้างเหมาบริการอัดรูปถ่าย

180

ตกลงราคา

ร้านโฟโต้ควิก

ร้านโฟโต้ควิก

 

 

7

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ต.ค. 49

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

8

จ้างเหมาบริการทำป้ายผ้าประชาสัมพันธ์

320

ตกลงราคา

ร้านรักกันโฆษณา

ร้านรักกันโฆษณา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประกันสังคม

จังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น

14,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

378

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

705

ตกลงราคา

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

4

จ้างจัดรายการทางสถานี

วิทยุ

3,000

ตกลงราคา

นางสาวใหม่  มติมนต์

นางสาวใหม่  มติมนต์

 

 

5

จ้างทำความสะอาด

6,000

ตกลงราคา

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

 

 

6

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

3,589

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

25,235

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,420

ตกลงราคา

ร้านแหม่มสติกเกอร์

ร้านแหม่มสติกเกอร์

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,030

ตกลงราคา

ร้านเจียวพานิช

ร้านเจียวพานิช

 

 

10

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

700

ตกลงราคา

เจ เค อาร์ แอพพลิเคชั่น

เจ เค อาร์ แอพพลิเคชั่น

 

 

11

ซื้อวัสดุสำนักงาน

184

ตกลงราคา

บ.อินทราเซรามิค

บ.อินทราเซรามิค

 

 

12

จ้างซ่อมวัสดุสำนักงาน

28,500

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

13

จ้างอัดรูป

324

ตกลงราคา

ร้านโฟโตควิก

ร้านโฟโตควิก

 

 

14

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,284

ตกลงราคา

หจก.ธนมนมงคล

หจก.ธนมนมงคล

 

 

15

ซื้อวัสดุสำนักงาน

910

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อค

ร้านลำปางบล็อค

 

 

16

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

2,331.53

ตกลงราคา

บริษัท สยามนิสสัน

นครลำปาง

บริษัท สยามนิสสัน

นครลำปาง

 

 

17

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

2,390.38

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

18

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

1,024,000

อิเล็กทรอนิกส์

(E-Auction)

บริษัท อีซูซุลำปาง

บริษัท อีซูซุลำปาง

 

 

19

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

1,039,500

อิเล็กทรอนิกส์

(E-Auction)

บริษัท สยามนิสสัน

นครลำปาง

บริษัท สยามนิสสัน

นครลำปาง

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

858

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์์     กิจกล้า

 

 

2

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

810

ตกลงราคา

น้ำดื่มทัศนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

น้ำดื่มทัศนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

 

 

3

ขออนุมัติซื้้อวัสดุสำนักงาน

9,470

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส

บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส

 

 

4

ขออนุมัติเช่าสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

 

 

5

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นายเผ็ดจ  ชมภูศรี

นายเผ็ดจ  ชมภูศรี

 

 

6

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

3,938

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์์  บังกลิ่น

นางสุดารัตน์์  บังกลิ่น

 

 

7

ขออนุมัติจ้างพนังงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.  นันทิกา  เนตรเจริญ

น.ส.  นันทิกา  เนตรเจริญ

 

 

8

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ   ชุมสนาม

นายอรุณ   ชุมสนาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

34,750

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

6,900

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

31,594.60

ตกลงราคา

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,896

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

2,307

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

5

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

8,025

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

6

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

984

ตกลงราคา

ร้านออโต้คิม

ร้านออโต้คิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.คลัง

จ.ลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4รายการ

2,120

ตกลงราคา

ร้านทัศนาภรณ์, ร้านวิไล,

ร้านดี้-กราฟิค,ร้านคิวซี ซีล็อค

แอนด์เซอร์วิส

ร้านทัศนาภรณ์, ร้านวิไล,

ร้านดี้-กราฟิค,ร้านคิวซี

ซีล็อค แอนด์เซอร์วิส

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

1,578

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อค

แอนด์เซอร์วิส

ร้านคิวซี ซีล็อค

แอนด์เซอร์วิส

 

 

3

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

2,789

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อค แอนด์เซอร์วิส, ร้านเจียวพานิช

ร้านคิวซี ซีล็อค แอนด์เซอร์วิส, ร้านเจียวพานิช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน

3,531

ตกลงราคา

หจก.ลำปางเคหะภัณฑ์

หจก.ลำปางเคหะภัณฑ์

 

 

2

ซ่อมครุภัณฑ์

2,269

ตกลงราคา

ร้าน ที.พี.ซี

ร้าน ที.พี.ซี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดีจังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาพนักงาน

ขับรถยนต์

7,600

ตกลงราคา

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

 

 

2

ซื้อน้ำมันรถยนต์ประจำสำนักงานฯ

7,300

 

ตกลงราคา

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานฯ

746

ตกลงราคา

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

สนง.สถิติจังหวัดลำปาง

1

จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำเดือน

5,530

ตกลงราคา

นายบาล  ไชยทิกุล

นายบาล  ไชยทิกุล

 

 

2

ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

3,065

ตกลงราคา

บริษัท  ริโซ่(ปะเทศไทย)จำกัด

บริษัท  ริโซ่(ปะเทศไทย)จำกัด

 

 

3

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

4,789

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส  จำกัด

บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส  จำกัด