ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2550

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.ย. 50

40,250

ตกลงราคา

บ. พัฒนาสหกล จำกัด

บ. พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม ก.ย. 50

420

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ ก.ย. 50

1,520

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร ก.ย. 50

500

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

จ้างทำอาหารกลางวัน

940

ตกลงราคา

ร้านข้าวซอยซูเปอร์

ร้านข้าวซอยซูเปอร์

 

 

6

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1,250

ตกลงราคา

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

 

 

7

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ม-4115ลำปาง

4,285.35

ตกลงราคา

ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

 

 

8

จ้างทำอาหารเย็น

3,025

ตกลงราคา

ร้านเสบียง

ร้านเสบียง

 

 

9

จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม

1,000

ตกลงราคา

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

 

 

10

จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

9,750

ตกลงราคา

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

 

 

11

ซื้อวัสดุสำนักงาน

22,587

ตกลงราคา

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

 

 

12

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พ-2194 ลำปาง

1,963.45

ตกลงราคา

ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

 

 

13

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

712

ตกลงราคา

หจก.เสรีสรรพสินค้า

หจก.เสรีสรรพสินค้า

 

 

14

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

11,000

ตกลงราคา

ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

 

 

15

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

2,534

ตกลงราคา

หจก.เต็กหมง

หจก.เต็กหมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย. 50

28,725

ตกลงราคา

บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

2

จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

15,000

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

3

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

10,000

ตกลงราคา

ร้านป๊อดแอร์แอนด์เซอร์วิส

ร้านป๊อดแอร์แอนด์เซอร์วิส

 

 

4

ซื้อหนังสือพิมพ์

800

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

1

จ้างเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและติดตั้งเซฟทีคัทอาคารสำนักงาน

25,698

ตกลงราคา

นายเจริญ ณ มา

นายเจริญ ณ มา

 

 

2

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

26,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

จ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างอาคาร

37,660

ตกลงราคา

นายคำ  มาเรือน

นายคำ  มาเรือน

 

 

4

จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ

49,546

ตกลงราคา

นายสุนัย  ใจคำ

นายสุนัย  ใจคำ

 

 

5

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

9,650

ตกลงราคา

ร้านเขลางค์แอร์

ร้านเขลางค์แอร์

 

 

6

จ้างติดตั้งประตูม้วนเหล็ก

15,250

ตกลงราคา

ร้าน ส.โลหะช่าง

ร้าน ส.โลหะช่าง

 

 

7

จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ

35,000

ตกลงราคา

นายพินิจ  แหลมคม

นายพินิจ  แหลมคม

 

 

8

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด

6,000

ตกลงราคา

ร้านศรีรัตน์บริการ

ร้านศรีรัตน์บริการ

 

 

9

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

12,933

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

10

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

13,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

11

จ้างติดตั้้งแผงเหล็กกั้นห้องเก็บตู้นิรภัย

48,000

ตกลงราคา

นายนุสิตร์  แสนโคตร

นายนุสิตร์  แสนโคตร

 

 

12

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

94,955

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์์

ร้านรัตนาพันธ์์

 

 

13

ซื้อวัสดุสำนักงาน

56,940

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

14

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

22,818

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

15

ซื้อวัสดุสำนักงาน

16,162

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

16

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,131

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

17

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,870

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

18

ซื้อวัสดุสำนักงาน

6,006

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด

8,000

ตกลงราคา

น.ส.นฤมล มะโนเครื่อง

น.ส.นฤมล มะโนเครื่อง

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.ย. 50

5,191

ตกลงราคา

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

 

 

3

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3,200.37

ตกลงราคา

หจก.มิตรดีเซลเช็คปั้ม

หจก.มิตรดีเซลเช็คปั้ม

 

 

4

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

4,120.57

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

5

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.ย. 50

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

5,000

ตกลงราคา

ร้านสปายเน็ต

ร้านสปายเน็ต

 

 

7

จ้างเหมาผู้สำรวจข้อมูลตลาดแรงงาน จำนวน 269 ชุด ๆ ละ 97 บาท

26,093

ตกลงราคา

นายเอกรัฐ แสนชมภู

นายเอกรัฐ แสนชมภู

 

 

8

จ้างเหมาผู้สำรวจข้อมูลตลาดแรงงาน จำนวน 269 ชุด ๆ ละ 97 บาท

26,093

ตกลงราคา

นายเสกสันต์ ทามะณีวรรณ์

นายเสกสันต์ ทามะณีวรรณ์

 

 

9

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

4,450

ตกลงราคา

ร้านรัษฎาไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาไฟฟ้า-แอร์

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,698

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

11

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง

1

ซื้อน้ำดื่ม ก.ย. 50

2,620

ตกลงราคา

หจก.น้ำืดื่มสมใจ

หจก.น้ำืดื่มสมใจ

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

436

ตกลงราคา

1. หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์

2. หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

300

ตกลงราคา

1. หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์

2. หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

4

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ก.ย. 50

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

8,308

ตกลงราคา

1. หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์

2. หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,999

ตกลงราคา

1. หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์

2. หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อดวงตราไปรษรียากร

576

ตกลงราคา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

9,600

ตกลงราคา

1. ร้าน โอ เอ ซัพพลาย

2. หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,700

ตกลงราคา

1. ร้าน โอ เอ ซัพพลาย

2. หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,919

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทค เซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

11

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กง 7455 ลำปาง

2,800

ตกลงราคา

ร้านคลินิกแบตเตอรี่

ร้านคลินิกแบตเตอรี่

 

 

12

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง นข 413 ลำปาง

1,950

ตกลงราคา

หสม.ลำปางเฉลิมศิลป์

หสม.ลำปางเฉลิมศิลป์

 

 

13

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ กค 230 ลำปาง

880

ตกลงราคา

ร้านง้วนกลอนประตู

ร้านง้วนกลอนประตู

 

 

14

จ้างเหมาบริการติดตั้ง Partition

69,200

ตกลงราคา

1.ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์

2. หจก.เพิ่่มพูลกิจ

3. หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

 

 

15

จ้างทำป้ายผ้า

320

ตกลงราคา

ร้านรักกันโฆษณา

ร้านรักกันโฆษณา

 

 

16

จ้างเหมาบริการจัดทำสมุดฉีก

14,993

ตกลงราคา

1. ร้านนาก่วมพาณิชย์

2. ร้านศิลปการพิมพ์

ร้านศิลปการพิมพ์

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมีติซื้อวัสดุสำนักงาน

698

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

 

 

2

ขออนุมีติซื้อวัสดุสำนักงาน

300

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

 

 

3

ขออนุมีติซื้อวัสดุสำนักงาน

143.50

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

 

 

4

ขออนุมีติซื้อวัสดุสำนักงาน

260

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

 

 

5

ขออนุมีติซื้อวัสดุสำนักงาน

497

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

 

 

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

240

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

7

ขออนุมีติซื้อวัสดุสำนักงาน

5,084.50

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซี สเตชันเนอรี่

 

 

8

ขออนมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,375.40

ตกลงราคา

ร้านกลการออโต้คาร์

ร้านกลการออโต้คาร์

 

 

9

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,680

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

10

ขออนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์

790

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

11

ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม

360

ตกลงราคา

ร้านนำ้ดื่มแชมป์

ร้านนำ้ดื่มแชมป์

 

 

12

ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

9,800

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคง  เซอร์วิส

บริษัทวุฒิมงคง  เซอร์วิส

 

 

13

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน

3,400

ตกลงราคา

ร้านบรรพตเซอร์วิส

ร้านบรรพตเซอร์วิส

 

 

14

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

900

ตกลงราคา

ร้านบรรพตเซอร์วิส

ร้านบรรพตเซอร์วิส

 

 

15

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน

3,665

ตกลงราคา

ร้านบรรพตเซอร์วิส

ร้านบรรพตเซอร์วิส

 

 

16

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นายเผด็จ  ชมภูศรี

นายเผด็จ  ชมภูศรี

 

 

17

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

 

 

18

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

 

 

19

ขออนุมัติจ้างพนักงานบริการ

6,000

ตกลงราคา

น.ส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี

น.ส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี

 

 

20

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชุมสนาม

นายอรุณ  ชุมสนาม

 

 

21

ขออนุมัติเช่าสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

 

 

22

ขออนุมัติเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

1,572.90

ตกลงราคา

หสม.รวมอุปกรณ์

หสม.รวมอุปกรณ์

 

 

23

ขออนุมัติจ้างขนย้ายสัมภาระไป-กลับ

2,500

ตกลงราคา

นายมนตรี  ผลจันทร์

นายมนตรี  ผลจันทร์

 

 

24

ขออนุมัติจ้างบริการซ่อมรถยนต์

1,135.27

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

25

ขออนุมัติจ้างบริการซ่อมรถยนต์

2,514.50

ตกลงราคา

บริษัทสยามนิสสัน  นรคลำปาง

บริษัทสยามนิสสัน  นรคลำปาง

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

ซื้อหนังสือพิมพ์

280

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม

375

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มแชมป์

ร้านน้ำดื่มแชมป์

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

25,240

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

20,000

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

16,600

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

635

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

10,000

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

15,964

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

15,180

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฺฮเทค  เซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฺฮเทค  เซ็นเตอร์

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,731

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทค  เซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทค  เซ็นเตอร์

 

 

11

จ้างดำเนินงานศูนย์สันติธรรม

15,000

ตกลงราคา

นายสาคร  กระจาย

นายสาคร  กระจาย

 

 

12

จ้างซ่อมรถยนต์

1,400

ตกลงราคา

นายไพริน  จริงจิตร

นายไพริน  จริงจิตร

 

 

13

จ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

24,400

ตกลงราคา

นายอาวุธ  คงชู

นายอาวุธ  คงชู

 

 

14

จ้างทำอาหารกลางวัน

10,00

ตกลงราคา

นางนุชนภา  โท๊ะนาบุตร

นางนุชนภา  โท๊ะนาบุตร

 

 

15

จ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

47,000

ตกลงราคา

นางนงเยาว์  แสงสี

นางนงเยาว์  แสงสี

 

 

16

จ้างดำเนินงานศูนย์สันติยุติธรรม

15,000

ตกลงราคา

นายสาคร  กระจาย

นายสาคร  กระจาย

 

 

17

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

13,000

ตกลงราคา

ร้านป้ายทอง

ร้านป้ายทอง

 

 

18

จ้างเหมาผลิตและจัดทำสื่อ  วีซีดี

35,000

ตกลงราคา

นายวิรัตน์  จันมี

นายวิรัตน์  จันมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมง

จังหวัดลำปาง

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

240

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

2

วัสดุการเกษตร

2,000

ตกลงราคา

คุณวชิระ  อินสุวรรณ์

คุณวชิระ  อินสุวรรณ์

 

 

3

วัสดุคอมพิวเตอร์

5,486

ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ทโซลูชั่่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท สมาร์ทโซลูชั่่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

 

 

4

จ้างเหมาบริการ

17,536

ตกลงราคา

อู่ อ.สุรินทร์

อู่ อ.สุรินทร์

 

 

5

จ้างเหมาบริการ

3,706

ตกลงราคา

อู่ อ.สุรินทร์

อู่ อ.สุรินทร์

 

 

6

จ้างเหมาบริการ

12,751.19

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

7

จ้างเหมาบริการ

12,800

ตกลงราคา

ไฮเวย์ยางยนต์

ไฮเวย์ยางยนต์

 

 

8

วัสดุคอมพิวเตอร์

14,994

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

9

วัสดุสำนักงาน

330

ตกลงราคา

พิสิษฐ์  กิจกล้า

พิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

10

จ้างเหมาบริการ

3,440

ตกลงราคา

ศิริยนต์ลำปาง

ศิริยนต์ลำปาง

 

 

11

จ้างเหมาบริการ

2,942.50

ตกลงราคา

ศูนย์เครื่องเย็น-แอร์ (ขนส่ง)

ศูนย์เครื่องเย็น-แอร์ (ขนส่ง)

 

 

12

จ้างเหมาบริการ

700

ตกลงราคา

อำนวยการช่าง

อำนวยการช่าง

 

 

13

จ้างเหมาบริการ

1,200

ตกลงราคา

ร้านกำไรวัสดุก่อสร้าง

ร้านกำไรวัสดุก่อสร้าง

 

 

14

วัสดุการเกษตร

4,000

ตกลงราคา

นายสนั่น  ประแกกัน

นายสนั่น  ประแกกัน

 

 

15

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

17,563.22

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

16

จ้างเหมาบริการ

14,706

ตกลงราคา

อู่ อ.สุรินทร์

อู่ อ.สุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.คลังจังหวัดลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

443.00

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

1,820.00

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์, หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ร้านคิวซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

น้ำดื่มแชมป์, หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ร้านคิวซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

 

 

3

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ

2,700.00

ตกลงราคา

บ.ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด

บ.ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด

 

 

4

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,500.00

ตกลงราคา

บ.ปิโตเลี่ยมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บ.ปิโตเลี่ยมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 

5

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

3,335.00

ตกลงราคา

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

 

 

6

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

1,980.00

ตกลงราคา

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

 

 

7

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ

1,100.00

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

8

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

2,600.00

ตกลงราคา

ร้านคลินิกแบตเตอรี่

ร้านคลินิกแบตเตอรี่

 

 

9

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

3,073.00

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

10

ค่าจ้างเหมาบริการ 1รายการ

525.00

ตกลงราคา

นายเสาร์ คำกุณะ

นายเสาร์ คำกุณะ

 

 

11

ค่าจ้างเหมาบริการ 1รายการ

1,000.00

ตกลงราคา

นางศุภธิดา เรือนศรี

นางศุภธิดา เรือนศรี

 

 

12

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ

150.00

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

น้ำดื่มแชมป์

 

 

13

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

891.00

ตกลงราคา

หจก.ลำปางกิตติชัย

หจก.ลำปางกิตติชัย

 

 

14

วัสดุสำนักงาน จำนวน 7

4,773.00

ตกลงราคา

คุณพิสิษฐ์  กิจกล้า ,ก.ร้านอะไหล่

,ร้านคิวซีซีล็อคฯ,,ร้านส.จิตกรศิลป์,หจก.แอลพีไฮเทคฯ, น้ำดื่มแชมป์

คุณพิสิษฐ์  กิจกล้า ,ก.ร้านอะไหล่

,ร้านคิวซีซีล็อคฯ,,ร้านส.จิตกรศิลป์,หจก.แอลพีไฮเทคฯ, น้ำดื่มแชมป์

 

 

15

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

997.00

ตกลงราคา

หจก.ลำปางเตียวเชียงล้ง

หจก.ลำปางเตียวเชียงล้ง

 

 

16

น้ำมันเชื้อพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,000.00

ตกลงราคา

หจก.ลำปางกิตติชัย

หจก.ลำปางกิติชัย

 

 

17

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,00.00

ตกลงราคา

หจก.ลำปางกิตติชัย

หจก.ลำปางกิติชัย

 

 

18

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,060.00

ตกลงราคา

หจก.ลำปางกิตติชัย

หจก.ลำปางกิติชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สัสดีจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซ่อมบ้านพักข้าราชการสัสดี

3,000

ตกลงราคา

นายบุญถิ่น  สีทอง

นายบุญถิ่น  สีทอง

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,291

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,900

ตกลงราคา

หจก.ภัณฑ์เพ็ญ

หจก.ภัณฑ์เพ็ญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส.ค. 50

4,900

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่มส.ค. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถินส.ค. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาวส.ค. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

5

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.ย. 50

4,900

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

6

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่มก.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

7

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถินก.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

8

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาว

ก.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

6,026

ตกลงราคา

ร้านเอ.ซี.ซี.เสตชันเนอรี

ร้านเอ.ซี.ซี.เสตชันเนอรี

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

5,032

ตกลงราคา

ร้านเอ.ซี.ซี.เสตชันเนอรี

ร้านเอ.ซี.ซี.เสตชันเนอรี

 

 

11

ซื้อวัสดุสำนักงาน

61,716

ตกลงราคา

ร้านเอ.ซี.ซี.เสตชันเนอรี

ร้านเอ.ซี.ซี.เสตชันเนอรี

 

 

12

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,328

ตกลงราคา

ร้านเอ.ซี.ซี.เสตชันเนอรี

ร้านเอ.ซี.ซี.เสตชันเนอรี

 

 

13

ซื้อวัสดุสำนักงาน

5,745

ตกลงราคา

ร้านเอ.ซี.ซี.เสตชันเนอรี

ร้านเอ.ซี.ซี.เสตชันเนอรี

 

 

14

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,350

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

15

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,000

ตกลงราคา

ร้านเจียวพานิช

ร้านเจียวพานิช

 

 

16

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

4,280

ตกลงราคา

ร้านลำปางโชคชัย

ร้านลำปางโชคชัย

 

 

17

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

2,820

ตกลงราคา

หจก.ณรงค์ชัย

หจก.ณรงค์ชัย

 

 

18

จัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

4,800

ตกลงราคา

หจก.เอ.เค.มีเดียแอนด์พริ้นติ้ง

หจก.เอ.เค.มีเดียแอนด์พริ้นติ้ง

 

สนง.สถิติจังหวัดลำปาง

1

จ้างถ่ายเอกสาร  พิมพ์ปก  และเข้าเล่มรายงาน

7,500

ตกลงราคา

ธนกิจการพิมพ์

ธนกิจการพิมพ์

 

 

2

จ้างถ่ายเอกสาร  พิมพ์ปก  และเข้าเล่มรายงานในรูปแบบรายงาน

10,500

ตกลงราคา

ธนกิจการพิมพ์

ธนกิจการพิมพ์

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อ  เผยแพร่รายงานใน  cd

5,810

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน  เพื่อเผยแพร่รายงานในรูปแบบcd

4,920

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเผยแพร่รายงานในรูปแบบcd

4,671

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

1

จ้างพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

475,200

สอบราคา

1.หจก.ลัคกี้

2.หจก.เทคโนโลยีดีเวอร์      ลอปเม้น

3.หจก.กำแพงเพชร  เอฟ.บี.

4.หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

1.หจก.เทคโนโลยีดีเวอร์       ลอปเม้น

 

เสนอราคาต่ำกว่าวงเงินที่กำหนดไว้  211,200.-บาท