ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2550

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส.ค. 50

48,225

ตกลงราคา

บ. พัฒนาสหกล จำกัด

บ. พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม ส.ค. 50

420

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ ส.ค. 50

1,570

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร ส.ค. 50

1,933

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

9,790

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

6

จ้างทำป้ายภาพไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

15,000

ตกลงราคา

ร้านอดิศรการพิมพ์

ร้านอดิศรการพิมพ์

 

 

7

จ้างทำป้ายไวนิล

85,000

ตกลงราคา

ร้านอดิศรการพิมพ์

ร้านอดิศรการพิมพ์

 

 

8

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ข-5538 ลำปาง

701.92

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

9

จ้างตกแต่งฉากพร้อมตกแต่งดอกไม้

6,000

ตกลงราคา

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

 

 

10

จ้างพิมพ์ซองจดหมายครุฑพับสี่พร้อมข้อความจำนวน 20,000 ซอง

12,000

ตกลงราคา

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

 

 

11

จ้างทำพลุดาวกระจาย พลุน้ำตก พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2550

9,800

ตกลงราคา

นายสมคิด  ผิวพรรณ์

นายสมคิด  ผิวพรรณ์

 

 

12

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด กรวยดอกไม้ ตกแต่งดอกไม้สด ตกแต่ง

เทียนชัย พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2550

7,320

ตกลงราคา

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

 

 

13

จ้างตรวจเช็คระยะ 70,000 กม. กก-8118

ลำปาง

2,229.88

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

14

ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารศาลากลาง

10,000

ตกลงราคา

บริษัท เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จำกัด

 

 

15

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

639

ตกลงราคา

บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด

 

 

16

จ้างทำกระเป๋าเอกสาร

19,000

ตกลงราคา

นายยอดปรีชา หาวุฒิ

นายยอดปรีชา หาวุฒิ

 

 

17

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้ารูปเล่มเอกสารประชุม

13,000

ตกลงราคา

ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

 

 

18

จ้างทำแผ่นพับและโปสเตอร์

20,500

ตกลงราคา

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

 

 

19

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ ข-5538 ลำปาง

5,987.72

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

20

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัด

5,000

ตกลงราคา

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

 

 

21

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการนำองค์กร

1,000

ตกลงราคา

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

 

 

22

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ วฮ-5880 กทม.

1,374.95

ตกลงราคา

ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

 

 

23

จ้างตรวจเช็คระยะ

นก-2992 ลำปาง

4,141.97

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

24

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

20,000

ตกลงราคา

ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

 

 

25

ซื้อวัสดุสำนักงาน

16,000

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ส.ค.50

53,502

ตกลงราคา

บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

40,000

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

3

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

2,500

ตกลงราคา

ร้านไลก้า แอพพลิเคชั่น

ร้านไลก้า แอพพลิเคชั่น

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

12,020

ตกลงราคา

ร้านไลก้า แอพพลิเคชั่น

ร้านไลก้า แอพพลิเคชั่น

 

 

5

ซื้อหนังสือพิมพ์

1,650

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

50,498

ตกลงราคา

หสม.โอ เอ คอมซัพพลาย

หสม.โอ เอ คอมซัพพลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

1

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

8,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซ่อมเครื่องอัดสำเนา

9,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

7,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด

2,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

11,000

ตกลงราคา

ร้าน J.N.COMPUTER

ร้าน J.N.COMPUTER

 

 

6

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

11,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

ซ่อมเครื่องอัดสำเนา

4,570

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

9,500

ตกลงราคา

ร้านหวุดหวิดคอมพิวเตอร์

ร้านหวุดหวิดคอมพิวเตอร์

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,180

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

10

ซ่อมเครื่องอัดสำเนา

4,040

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

11

ซ่อมเก้าอี้

5,460

ตกลงราคา

ร้านนิตย์ดา เฟอร์นิเจอร์

ร้านนิตย์ดา เฟอร์นิเจอร์

 

 

12

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

4,000

ตกลงราคา

หสม.วีเอสคอมพิวเตอร์

หสม.วีเอสคอมพิวเตอร์

 

 

13

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

4,930

ตกลงราคา

ร้านมหามิตรคอมพิวเตอร์

ร้านมหามิตรคอมพิวเตอร์

 

 

14

ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด

2,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

15

ซ่อมรถยนต์

10,000

ตกลงราคา

ร้านอู่มานิตย์

ร้านอู่มานิตย์

 

 

16

ซื้อวัสดุสำนักงาน

39,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

17

ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องสำรองไฟ

17,990

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

18

ซื้อวัสดุสำนักงาน

20,021

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

19

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

32,084

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

20

ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด

2,000

ตกลงราคา

ร้านศรีรัตน์บริการ

ร้านศรีรัตน์บริการ

 

 

21

ซื้อคอมพิวเตอร์

25,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

22

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

12,500

ตกลงราคา

หจก.แอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.แอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด

8,000

ตกลงราคา

น.ส.นฤมล มะโนเครื่อง

น.ส.นฤมล มะโนเครื่อง

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส.ค. 50

2,269

ตกลงราคา

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

 

 

3

ซื้อน้ำดื่ม ส.ค. 50

270

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

น้ำดื่มแชมป์

 

 

4

ซื้อหนังสือพิมพ์ ส.ค. 50

540

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

5

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,654.67

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

 

 

6

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

7

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

8,600

ตกลงราคา

ร้านบุญส่งยานยนต์

ร้านบุญส่งยานยนต์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,086

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

9

จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร

แบบใช้กระดาษ Sumsung รุ่น SCX-4720 F

3,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

20,033

ตกลงราคา

1. หสม.ออฟฟิตเซ็นเตอร์

2. หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,880

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ ส.ค. 50

460

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

4

ซื้อน้ำดื่ม ส.ค. 50

345

ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

5

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 230 ลำปาง

128.40

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

6

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง กค 230 ลำปาง

1,039

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

7

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กง 7455 ลำปาง

321

ตกลงราคา

หสม. ยนต์ศิลป์

หสม. ยนต์ศิลป์

 

 

8

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน กค 231 ลำปาง

8,600

ตกลงราคา

1. ร้านพัฒนายางยนต์

2. หสม.เฉียวกี่จันไทร์

3. ร้านภัทรยางยนต์

ร้านพัฒนายางยนต์

 

 

9

จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาแอร์ ทำความสะอาดฟิลเตอร์และแผงคอนเดนเซอร์ นข 413 ลำปาง

600

ตกลงราคา

ร้านธวัชชัยแอร์เซอร์วิส

ร้านธวัชชัยแอร์เซอร์วิส

 

 

10

จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และใบปลิว

14,465

ตกลงราคา

1. ร้านนาก่วมการพิมพ์

2. ร้านศิลปการพิมพ์

ร้านศิลปการพิมพ์

 

 

11

จ้างเหมาบริการจัดทำการ์ดเชิญ

2,996

ตกลงราคา

1. ร้านนาก่วมการพิมพ์

2. ร้านศิลปการพิมพ์

ร้านศิลปการพิมพ์

 

 

12

จ้างเหมาบริการจัดทำปากกาลูกลื่นสื่อประชาสัมพันธ์

6,200

ตกลงราคา

1. หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์

2. หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

13

จ้างเหมาบริการจัดทำถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล

2,500

ตกลงราคา

ร้าน ส.จิตรกรศิลป์ 2003

ร้าน ส.จิตรกรศิลป์ 2003

 

 

14

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผ้า

320

ตกลงราคา

ร้านช่อผกา

ร้านช่อผกา

 

 

15

จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์

14,200

ตกลงราคา

1. ร้านนาก่วมการพิมพ์

2. ร้านศิลปการพิมพ์

ร้านศิลปการพิมพ์

 

 

16

จ้างเหมาบริการจัดทำสำเนา CD

600

ตกลงราคา

นายเผด็จ  ชมพูศรี

นายเผด็จ  ชมพูศรี

 

 

17

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คล้างเครื่องโทรสาร

500

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์

 

 

18

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ส.ค. 50

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

19

จ้างเหมาบริการจัดทำของที่ระลึกงานสัปดาห์ความปลอดภัย

9,000

ตกลงราคา

บริษัท ไทยเซรามิคลำปาง จำกัด

บริษัท ไทยเซรามิคลำปาง จำกัด

 

 

20

จ้างเหมาบริการจัดทำกระเป๋าเอกสารสำหรับ

ผู้เข้าสัมมนา

15,000

ตกลงราคา

ร้านทองปาน

ร้านทองปาน

 

 

21

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผ้า ป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์

26,000

ตกลงราคา

1. ร้านธนกิจการพิมพ์

2. ร้านช่อผกา

ร้านช่อผกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

15,665

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

 

 

2

ขออนุมัติซื้อน้ำมัน

615

ตกลงราคา

ร้านนำ้ดื่มแชมป์

ร้านนำ้ดื่มแชมป์

 

 

3

ขออนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์

790

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

1,521

ตกลงราคา

ร้่านเอ ซี ซี สเตชันเนอรี

ร้่านเอ ซี ซี สเตชันเนอรี

 

 

5

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์

880

ตกลงราคา

บริษัทเพาเวอร์บาย  จำกัด

บริษัทเพาเวอร์บาย  จำกัด

 

 

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุฝึกอบรม

8,400

ตกลงราคา

ร้านซื่อซุุ่นหลี 

ร้านซื่อซุุ่นหลี 

 

 

7

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นายเผด็จ  ชมภูศรี

นายเผด็จ  ชมภูศรี

 

 

8

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์  บีัวกลิ่น

นางสุดารัตน์  บีัวกลิ่น

 

 

9

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

 

 

10

ขออนุมัติจ้างพนักงานบริการ

6,000

ตกลงราคา

น.ส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี

น.ส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี

 

 

11

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชุมสมาน

นายอรุณ  ชุมสมาน

 

 

12

ขออนุมัติเช่าสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธ๊  ตั้งชูชาติ

นายเมธ๊  ตั้งชูชาติ

 

 

13

ขออนุมัติเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

1,572.90

ตกลงราคา

หสม.รวมอุปกรณ์

หสม.รวมอุปกรณ์

 

 

14

ขออนุมัติจ้างขนย้ายสัมภาระไป  -  กลับ

2,500

ตกลงราคา

นายมนตรี  ผลจันทร์

นายมนตรี  ผลจันทร์

 

 

15

ขออนุมัติจ้างทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

1,920

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

1

ซื้อหนังสือพิมพ์

300

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์   กิจกล้า

นายพิสิษฐ์   กิจกล้า

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม

375

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มแชมป์

ร้านน้ำดื่มแชมป์

 

 

3

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

15,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

4

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,785

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

5

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

18,624

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

6

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,600

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

7

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

4,460

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,932

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,000

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

10

ซื้อวัสดุคอมฯ

3,480

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

11

ซื้อวัสดุสำนักงานฯ

15,540

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

12

ซื้อวัสดุสำนักงานฯ

4,000

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

13

ซื้อวัสดุสำนักงานฯ

348

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

14

ซื้อวัสดุสำนักงานฯ

6,580

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

15

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

18,500

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

16

ซื้อวัสดุสำนักงาน

10,000

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

17

ซื้อวัสดุสำนักงาน

7,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

18

ซื้อวัสดุสำนักงาน

5,731

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

19

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,492

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

20

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,604

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

21

ซื้อวัสดุสำนักงาน

292

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

22

ซื้อรถยนต์

672,500

ตกลงราคา

บ.ลักกี้มอเตอร์  จำกัด

บ.ลักกี้มอเตอร์  จำกัด

 

 

23

จ้างทำโล่ห์

6,000

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อก

ร้านลำปางบล็อก

 

 

24

จ้างจัดเก็บข้อมูล

28,000

ตกลงราคา

นางภั้ทรนัทน์  ว่องไว

นางภั้ทรนัทน์  ว่องไว

 

 

25

จ้างสำรวจ/จัดเก็บข้อมูล

12,000

ตกลงราคา

นายวิรัตน์  จันมี

นายวิรัตน์  จันมี

 

 

26

จ้างซ่อมรถยนต์

1,889.05

ตกลงราคา

บ.ลักกี้มอเตอร์  จำกัด

บ.ลักกี้มอเตอร์  จำกัด

 

 

27

จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร

20,000

ตกลงราคา

นางสุมาลี   คำแดง

นางสุมาลี   คำแดง

 

 

28

จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

10,000

ตกลงราคา

นายวิเชียร  บุญทา

นายวิเชียร  บุญทา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

1

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

180

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

240

ตกลงราคา

ไฮเวย์โฆษณา

ไฮเวย์โฆษณา

 

 

3

วัสดุสำนักงาน

330

ตกลงราคา

พิสิษฐ์  กิจกล้า

พิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

4

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

180

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

5

วัสดุคอมพิวเตอร์

5,340

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิค

หจก.เอสเทคนิค

 

 

6

วัสดุสำนักงาน

2,626

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

วัสดุสำนักงาน

2,600

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิค

หจก.เอสเทคนิค

 

 

8

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

26,100.67

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

9

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,800

ตกลงราคา

ลาวัณย์  ฟองอินตา

ลาวัณย์  ฟองอินตา

 

 

10

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,800

ตกลงราคา

ลาวัณย์  ฟองอินตา

ลาวัณย์  ฟองอินตา

 

 

11

วัสดุสำนักงาน

135

ตกลงราคา

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

12

วัสดุการเกษตร

4,070

ตกลงราคา

วิรุฬห์ศักดิ์  พันธุ์กบ

วิรุฬห์ศักดิ์  พันธุ์กบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง .คลังจังหวัดลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

1,650.00

ตกลงราคา

หจก.ถาวรพานิชย์

หจก.ถาวรพานิชย์

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

3,395.00

ตกลงราคา

หจก.ถาวรพานิชย์

หจก.ถาวรพานิชย์

 

 

3

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,500.00

ตกลงราคา

หจก.กิตติชัย

หจก.กิตติชัย

 

 

4

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,600.00

ตกลงราคา

บ.ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด

บ.ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด

 

 

5

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

1,505.00

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส, น้ำดื่มแชป์ คุณพิสิซฐ์ กิจกล้า

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส, น้ำดื่มแซป์ คุณพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

6

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

2,844.00

ตกลงราคา

ร้านคิวซี วีล็อค แอนด์เซอร์วิส, หจก.แอลพีไฮเทคฯ บ.ทีโอที จำกัด

ร้านคิวซี ซีล็ิอค แอนด์เซอร์วิส,

หจก.แอลพีไฮเทคฯ บ. ทีโอที จำกัด      

 

 

7

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

2,635.00

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

936.00

ตกลงราคา

หจก. เอส เทคนิค เซนเตอร์

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

 

 

9

จ้างเหมาบริการ 1 รายการ

720.00

ตกลงราคา

สารพัดช่างเครื่องทำความเย็น

สารพัดช่างเครืีองทำความเย็น

 

 

10

จ้างเหมาบริการ 1 รายการ

1,000.00

ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอ่าน

นางบุญเทียม คิดอ่าน

 

 

11

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,000.00

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์   ไพศาล

 

 

12

จ้างเหมาบริการ 1 รายการ

1,000.00

ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอ่าน

นางบุญเทียม      คิดอ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดีจังหวัดลำปาง

 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่ม ก.ค. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถิน ก.ค. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาว ก.ค. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

4

จ้างซ่อมรถยนต์ ม-3773

สาขาเถิน

4,526.10

ตกลงราคา

อู่ดอนไชยเวิร์คชอพ

 

อู่ดอนไชยเวิร์คชอพ

 

 

 

5

จ้างซ่อมรถยนต์ ม-4994

สาขาลำปาง

642

ตกลงราคา

หสม.ลำปางเฉลิมศิลป์

หสม.ลำปางเฉลิมศิลป์

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

19,082

ตกลงราคา

ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี

ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี

 

สนง.สถิตจังหวัดลำปาง

1

ซื้อครุภัณฑ์

17,490

ตกลงราึคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อของสมนาคุณ

22,000

ตกลงราคา

ร้านจิ้ฮวดเฮง

ร้านจิ้ฮวดเฮง