ผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2550

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น ก.ค. 50

44,394

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม ก.ค. 50

420

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ ก.ค. 50

1,620

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร ก.ค. 50

2,356

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

จ้างถ่ายเอกสาร

31,715

ตกลงราคา

ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

 

 

6

ซื้อกระดาษเอกสาร

10,000

ตกลงราคา

ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

 

 

7

จ้างทำอาหารว่าง เครื่องดื่ม

และอาหารกลางวัน

12,500

ตกลงราคา

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

 

 

8

จ้างทำอาหารกลางวัน

5,920

ตกลงราคา

ร้านข้าวซอยซูเปอร์

ร้านข้าวซอยซูเปอร์

 

 

9

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์

โตโยต้า ม-4115 ลำปาง

1,626.40

ตกลงราคา

ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

66,167

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

11

ซื้อรถยนต์ยางรถยนต์

17,600

ตกลงราคา

ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

 

 

12

จ้างทำอาหารเย็น

9,250

ตกลงราคา

หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

 

 

13

จ้างเปลี่ยนยางหุ้มแร็ก

660

ตกลงราคา

ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ

ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ

 

 

14

ซื้อยางรถยนต์

12,000

ตกลงราคา

ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ

ร้านมิตรไทร์โช๊คอัพ

 

 

15

ซื้อ พ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ 7 คัน และจักรยานยนต์ 2 คัน

7,308.10

ตกลงราคา

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย

 

 

16

จ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก.ค. 50

5,0000

ตกลงราคา

นางอุไร พรหมบุตร

นางอุไร พรหมบุตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค. 50

23,320

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

2

ซื้อหนังสือพิมพ์ พ.ค. – มิ.ย. 50

1,426

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

3

จ้างซ่อมรถตู้

1,200

ตกลงราคา

หสม.ลำปางเฉลิมศิลป์

หสม.ลำปางเฉลิมศิลป์

 

 

4

จ้างซ่อมรถยนต์

28,300

ตกลงราคา

นายบรรเจิด เครือตัน

นายบรรเจิด เครือตัน

 

 

5

จ้างซ่อมรถยนต์ ข-3869

1,900

ตกลงราคา

ร้านข้อ เซอร์วิส

ร้านข้อ เซอร์วิส

 

 

6

จ้างซ่อมรถยนต์ ชจ-425

1,013

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้า ลำปาง

หจก.โตโยต้า ลำปาง

 

 

7

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

1,400

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

1

จัดซื้อรถยนต์และแบตเตอร์รี่

33,000

ตกลงราคา

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

 

 

2

ซ่อมแซมแลกเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา

74,400

ตกลงราคา

นายพิเชษฐ์  แสงบุญ

นายพิเชษฐ์  แสงบุญ

 

 

3

จ้างขจัดท่อน้ำทิ้งอุดตัน

2,000

ตกลงราคา

ร้าน 3 พี กรุ๊ป

ร้าน 3 พี กรุ๊ป

 

 

4

จ้างสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม ชนิดมั่นคงถาวร

255,750

สอบราคา

หจก.พงศ์พร  วิศวกรรม

หจก.พงศ์พร  วิศวกรรม

เสนอราคาต่ำสุด

 

5

ซ่อมแซมรถยนต์

2,850

ตกลงราคา

ร้าน ท.ยางยนต์

ร้าน ท.ยางยนต์

 

 

6

จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์

30,000

ตกลงราคา

นายวิชัย  ปัญญาคำ

นายวิชัย  ปัญญาคำ

 

 

7

จ้างย้ายสายไฟฟ้าและสายคอมพิวเตอร์

3,260

ตกลงราคา

นายพินิจ แหลมคม

นายพินิจ แหลมคม

 

 

8

จ้างเหมาบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม

1,820

ตกลงราคา

นางสาววนิดา ราชบุรุษ

นางสาววนิดา ราชบุรุษ

 

 

9

จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 50 ที่นั่ง

12,000

ตกลงราคา

หจก.วารุณีขนส่งลำปาง

หจก.วารุณีขนส่งลำปาง

 

 

10

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่ม

4,900

ตกลงราคา

นางอารีรัตน์  จตุพร

นางอารีรัตน์  จตุพร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สรุปสถานการณ์แรงงานจ.ลำปาง ขนาดเล่มเล็ก จำนวน  150 เล่ม เล่มละ 20.- บาท)

3,000

ตกลงราคา

ร้านสปายเน็ต

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ถ

ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านสปายเน็ต

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ถ

ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

2

ขออนุมัติเหมาเช่าเต็นท์โครงเหล็กผ้าใบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง โต๊ะ และ้เก้าอี้(โครงการจัดบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ วันที่ 11 ก.ค. 50 ณ องค์การบิหารส่วนตำบลทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง)

2,000

ตกลงราคา

นายธีรพงษ์ ล่ำแน่น

เลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ต.วังทรายคำ

อ.วังเนือ จ. ลำปาง

นายธีรพงษ์ ล่ำแน่น

เลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ต.วังทรายคำ

อ.วังเนือ จ. ลำปาง

 

 

3

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น(โครงการจัดบริการด้านแรงงานโครงการจัดบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ วันที่ 11 ก.ค. 50 ณ องค์การบิหารส่วนตำบลทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง)

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม

หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม

ตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม

หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม

ตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

4

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(โครงการจัดบริการด้านแรงงานโครงการจัดบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ วันที่ 11 ก.ค. 50 ณ องค์การบิหารส่วนตำบลทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง)

2,406.43

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

เลขที่ 405/1 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ. ลำปาง

ร้านบุญวานิช

เลขที่ 405/1 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ. ลำปาง

 

 

5

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น(โครงการจัดบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ วันที่ 18 ก.ค. 50 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง)

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม

หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม

ตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม

หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม

ตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

6

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(โครงการจัดบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้้นที่ฯ วันที่ 18 ก.ค. 50 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง)

2,486.68

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

เลขที่ 405/1 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ. ลำปาง

ร้านบุญวานิช

เลขที่ 405/1 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ. ลำปาง

 

 

7

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง-ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน,ไปรษณีย์)

500

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อก

เลขที่ 4/4 ถ.บุญโยง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านลำปางบล็อก

เลขที่ 4/4 ถ.บุญโยง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

8

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

7,968

ตกลวงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

เลขที่ 314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก

อ.เมือง จ.ลำปาง

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

เลขที่ 314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก

อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

9

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

8,340

ตกลงราคา

ร้านบรรพต เซอร์วิส

เลขที่ 36/6 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านบรรพต เซอร์วิส

เลขที่ 36/6 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

10

ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลทางด้านแรงานของจังหวัด(ประจำเดือน กรกฏาคม 2550)

8,00

ตกลงราคา

นางสาวนฤมล มะโนเครื่อง

131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงไหม่

 

นางสาวนฤมล มะโนเครื่อง

131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงไหม่

 

 

 

11

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดืม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550

120

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

โดย นายสมบูรณ์ แหลมคม

382 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท

อ.เมือง จ.ลำปาง

น้ำดื่มแชมป์

โดย นายสมบูรณ์ แหลมคม

382 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท

อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

12

ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2550

530

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

73 ถนนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

73 ถนนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

13

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเซ็อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นประจำเดือนกรกฎาคม 2550

4,866

ตกลงราคา

บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 109 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 109 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาบริการจัดทำ

ป้ายผ้า

640

ตกลงราคา

ร้านรักกันโฆษณา

ร้านรักกันโฆษณา

 

 

2

จ้างเหมาบริการจัดทำกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม

4,800

ตกลงราคา

ร้านมายเฟรนด์

ร้านมายเฟรนด์

 

 

3

จ้างเหมาบริการจัดทำ

ป้ายผ้า

320

ตกลงราคา

ร้านช่อผกา

ร้านช่อผกา

 

 

4

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่าย

น้ำมันเครื่องและไส้กรอง นข 413 ลำปาง

720

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

5

ซื้อประกันภัยรถราชการ กง 7455 ลำปาง

752.21

ตกลงราคา

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,350

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

400

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

8,830

ตกลงราคา

1. หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

2. หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

8,830

ตกลงราคา

1. หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

2. หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,200

ตกลงราคา

1. หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

2. หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

11

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

(ราคาต่ำกว่า 5,000 บาิท)

23,200

ตกลงราคา

1. หจก.เพิ่มพูนกิจ

2. หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

 

 

12

จ้างเหมาบริการจัดทำเสื้อยืดประชาสัมพันธ์

20,700

ตกลงราคา

1. ร้านมายเฟรนด์

2. ร้านทินอาร์ท ชุดกีฬา

ร้านมายเฟรนด์

 

 

13

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

15,083

ตกลงราคา

1. หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

2. หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

2,435

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

2

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

1,826

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซ สเตชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซ สเตชันเนอรี่

 

 

3

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน

5,538

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

4

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน

3,846

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซ สเตชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซ สเตชันเนอรี่

 

 

5

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

10,776

ตกลงราคา

ร้านบรรพตเซอร์วิส

ร้านบรรพตเซอร์วิส

 

 

6

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

5,458

ตกลงราคา

ร้านบรรพตเซอร์วิส

ร้านบรรพตเซอร์วิส

 

 

7

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

21,960

ตกลงราคา

ร้านบรรพตเซอร์วิส

ร้านบรรพตเซอร์วิส

 

 

8

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,528

ตกลงราคา

บริษัทสมาร์โซลูชั่นคอมพิวเตอร์

บริษัทสมาร์โซลูชั่นคอมพิวเตอร์

 

 

9

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

7,254

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซ สเตชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซ สเตชันเนอรี่

 

 

10

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

6,125

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

11

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

2,020

ตกลงราคา

ร้านบรรพตเซอร์วิส

ร้านบรรพตเซอร์วิส

 

 

12

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

480

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

13

ขออนุมัติซื้อของรางวัล

3,000

ตกลงราคา

ห้างสรรพสินค้า  บิ๊กซี  ลำปาง

ห้างสรรพสินค้า  บิกซี  ลำปาง

 

 

14

ขออนุมัติซื้อของรางวัล

3,000

ตกลงราคา

ห้างสรรพสินค้า  บิ๊กซี  ลำปาง

ห้างสรรพสินค้า  บิกซี  ลำปาง

 

 

15

ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

14,310

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

 

 

16

ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม

315

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มแชมป์

ร้านน้ำดื่มแชมป์

 

 

17

ขออนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์

770

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

18

ขออนุมัติจ้างเช่าเต้นท์

3,600

ตกลงราคา

นายสมปราชญ์  โพธิยารังรัศมี

นายสมปราชญ์  โพธิยารังรัศมี

 

 

19

ขออนุมััติจ้างตกแต่งสถานที่

1,500

ตกลงราคา

นายรักษ์  โชคสุวัฒนกุล

นายรักษ์  โชคสุวัฒนกุล

 

 

20

ขออนุมัติจ้างตกแต่งสถานที่และทำความสะอาด

1,000

ตกลงราคา

นายทัศนะ  พยัคฆินทร์

นายทัศนะ  พยัคฆินทร์

 

 

21

ขออนุมัติจ้างเช่าเต้นท์

7,200

ตกลงราคา

นายเฮง  ช่วงโชติชนาลัย

นายเฮง  ช่วงโชติชนาลัย

 

 

22

ขออนุมัติจ้างขนย้ายสัมภาระไป-กลับ

2,500

ตกลงราคา

นายมนตรี  ผลจันทร์

นายมนตรี  ผลจันทร์

 

 

23

ขออนุมัติจ้างบริการซ่อมรถยนต์

2,300

ตกลงราคา

ร้าน ส.เทคนิคแอร์

ร้าน ส.เทคนิคแอร์

 

 

24

ขออนุมัติจ้างบริการซ่อมรถยนต์

1,679

ตกลงราคา

บริษัท  เจริญมอเตอร์  สาขาลำปาง

บริษัท  เจริญมอเตอร์  สาขาลำปาง

 

 

25

ขออนุมัติจ้างบริการซ่อมรถยนต์

150

ตกลงราคา

ร้านมิตรไทร์โซ๊คอัพ

ร้านมิตรไทร์โซ๊คอัพ

 

 

26

ขออนุมัติจ้างบริการซ่อมรถยนต์

200

ตกลงราคา

ร้านอำนวยชัยการช่าง

ร้านอำนวยชัยการช่าง

 

 

27

ขออนุมัติซ่อมปริ้นเตอร์

2,100

ตกลงราคา

ร้านบรรพตเซอร์วิส

ร้านบรรพตเซอร์วิส

 

 

28

ขออนุมัติซ่อมปริ้นเตอร์

1,050

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

29

ขออนุมัติเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

1,572.90

ตกลงราคา

หสม.รวมอุปกรณ์

หสม.รวมอุปกรณ์

 

 

30

ขออนุมัติเช่าสถานที่เก็บพัสดุครุำัภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

 

 

31

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นายเผด็จ  ชมภูศรี

นายเผด็จ  ชมภูศรี

 

 

32

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

 

 

33

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

 

 

34

ขออนุมัติจ้างพนักงานบริการ

6,000

ตกลงราคา

น.ส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี

น.ส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี

 

 

35

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชุมสมาน

นายอรุณ  ชุมสมาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

ซื้อหนังสือพิมพ์

290

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

2

ซื้้อนำ้ำดื่ม

165

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มแชมป์

ร้านน้ำดื่มแชมป์

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,200

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,500

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

5

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

6

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

30,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

7

ซื้อวัสดุคอมฯ

20,390

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงานฯ

20,000

ตกลงราคา

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงานฯ

12,100

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

10

ซื้อวัสดุคอมฯ

7,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

11

ซื้อวัสดุสำนักงานฯ

3,600

ตกลงราคา

หจก.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

หจก.ออฟฟิต  เซ็นเตอร์

 

 

12

ซื้อวัสดุสำนักงานฯ

9,750

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

13

ซื้อวัสดุคอมฯ

30,250

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

14

ซื้อวัสดุสำนักงานฯ

1,500

ตกลงราคา

หสมซออฟฟิตเซ็นเตอร์

หสมซออฟฟิตเซ็นเตอร์

 

 

15

จ้างเก็บผลการรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

1,200

ตกลงราคา

นายณพนาถ  มาลัยกุล

นายณพนาถ  มาลัยกุล

 

 

16

จ้างซ่อมแอร์รถยนต์

900

ตกลงราคา

นายสมศักดิ์  อ้ายจักร

นายสมศักดิ์  อ้ายจักร

 

 

17

จ้่างทำตรายาง

1,360

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อก

ร้านลำปางบล็อก

 

 

18

จ้่างทำตรายาง

210

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อก

ร้านลำปางบล็อก

 

 

19

จ้างบันทึกข้อมูล

65,000

ตกลงราคา

นายธนบดี  โชติจริยากุล

นายธนบดี  โชติจริยากุล

 

 

20

จ้างสำรวจข้อมูล

50,000

ตกลงราคา

จำนวน  100  ตำบล 

ตำบลละ  1 คน ๆ ละ  500

จำนวน  100  ตำบล 

ตำบลละ  1 คน ๆ ละ  500

 

 

21

จ้างคัดกรอง/จัดลำดับข้อมูล100 ตำบล

50,000

ตกลงราคา

จำนวน  100  ตำบล

ตำบลละ  1 คน ๆ ละ  500

จำนวน  100  ตำบล

ตำบลละ  1 คน ๆ ละ  500

 

 

22

จ้างถ่ายเอกสาร

2,324

ตกลงราคา

ร้าน  pp  copy  service

ร้าน  pp  copy  service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

1

วัสดุการเกษตร

15,000

ตกลงราคา

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์

 

 

2

วัสดุคอมพิวเตอร์

4,208

ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,715

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

27,364.66

ตกลงราคา

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์

236

ตกลงราคา

น.ส.สมพร  มูลที

น.ส.สมพร  มูลที

 

 

4

ซื้อวัสดุยานพาหนะ

8,600

ตกลงราคา

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

 

 

5

จ้างเหมาจัดนิทรรศการ

10,000

ตกลงราคา

นายธีรวัฒน์  ศรีไชยวงศ์

นายธีรวัฒน์  ศรีไชยวงศ์

 

 

6

ซื้อน้ำดื่ม

360

ตกลงราคา

หจก.ประหยัดธุรกิจ

หจก.ประหยัดธุรกิจ

 

 

7

จ้างเหมาอัดขยายภาพ

1,650

ตกลงราคา

ร้านเลเซอร์

ร้านเลเซอร์

 

 

8

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

15,408

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

9

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

2,193.50

ตกลงราคา

ศูนย์เครื่องเย็นแอร์

ศูนย์เครื่องเย็นแอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.คลังจังหวัดลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

2,546.00

ตกลงราคา

ร้านคิวซี วีล็อก แอนด์เซอร์วิส รุ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์

คุณชัญชนก ร้านดี้-กราฟฟิค

ร้านคิวซีล็อก แอนด์เซอร์วิส รุ่งเรื่องเฟอร์นิเจอรื

คุณชัญชนก ร้านดี้ำี-กราฟฟิค

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

3,550.00

ตกลงราคา

หจก. ถาวรกิจพานิชย์

หจก. ถาวรกิจพานิชย์

 

 

3

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ

3,650.00

ตกลงราคา

บ.ปิโตรเลี่่ยมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บ.ปิโตรเลี่ยมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 

4

น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 1 รายการ

1,550.00

ตกลงราคา

บ.ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น  จำกัด

บ.ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 

5

วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

1,662.00

ตกลงราคา

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

หจก.เอส เืทคนิค เซ็นเตอร์

 

 

6

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

1,193.00

ตกลงราคา

คุณพิสิษฐ์ กิจกล้า, หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์, ร้านคิวซี ซีล็อก แอนเด์เซอร์วิส

คุณพิสิษฐ์ กิจกล้า, หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์, ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์เซอร์วิส

 

 

7

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

1,789.00

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชป์, ร้านมั่วกี่, นายเชิดชัย มีคำ, ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์เซอร์วิส

น้ำดื่มแชป์, ร้านมั่่วกี่ ,นายเชิดชัย มีคำ, ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์เซอร์วิส

 

 

8

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ

6,080.00

ตกลงราคา

ร้่าน ส.เืทคนิคแอร์

ร้าน ส.เทคนิคแอร์

 

 

9

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

1,895.56

ตกลงราคา

หจก. โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง

1

ซ่อมครุภัณฑ์

26,493

ตกลงราคา

อู่ช่างแดง

อู่ช่างแดง

 

 

2

วัสดุสำนักงาน

24,503

ตกลงราคา

หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย

หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย

 

 

3

วัสดุเชื้อเพลิง

7,540

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

4

วัสดุสำนักงาน

508

ตกลงราคา

นายพิศิษฐ์  กิจเจริญ

นายพิศิษฐ์  กิจเจริญ

 

 

5

วัสดุสำนักงาน

160

ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดีจังหวัดลำปาง

1

ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการสัสดีจังหวัดลำปาง

3,000

ตกลงราคา

นายบุญถิ่น  สีทอง

 

นายบุญถิ่น  สีทอง

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มิ.ย. 50

1,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่ม เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถิน เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาว มิ.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

 

5

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง

577.80

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง