ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2550

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

 

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น มิ.ย. 50

59,428

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม มิ.ย. 50

420

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ มิ.ย. 50

1,344

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร มิ.ย. 50

2,087

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนกระบอกครัชบน รถยนต์

โตโยต้า ม-4115 ลำปาง

856

ตกลงราคา

ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

 

 

6

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์อีซูซุ

ข-5538 ลำปาง

481.50

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิิริชัย

หจก.ลำปางศิิริชัย

 

 

7

จ้างทำอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน

14,500

ตกลงราคา

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

601

ตกลงราคา

ร้านไพศาลอิเล็กโทรนิค

ร้านไพศาลอิเล็กโทรนิค

 

 

9

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

379

ตกลงราคา

หจก.เสรีสรรพสินค้า

หจก.เสรีสรรพสินค้า

 

 

10

ซื้ออ่างน้ำหินขัดเล็ก

1,500

ตกลงราคา

ร้านอัศวศิลป์

ร้านอัศวศิลป์

 

 

11

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

3,190

ตกลงราคา

หจก.เต็กหมง

หจก.เต็กหมง

 

 

12

จ้างตรวจเช็คระยะ 60,000 กม. รถยนต์

โตโยต้า กง-1991 ลำปาง

5,182.60

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

13

จ้างทำอาหารกลางวัน

1,835

ตกลงราคา

ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านดง

ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านดง

 

 

14

จ้างทำอาหารเย็น

3,500

ตกลงราคา

ร้านเสบียง

ร้านเสบียง

 

 

15

จ้างทำอาหารกลางวัน

2,400

ตกลงราคา

หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

 

 

16

ซื้อถ่านชาร์ท

250

ตกลงราคา

ร้านเจียวพานิช

ร้านเจียวพานิช

 

 

17

จ้างถ่ายเอกสาร

22,528

ตกลงราคา

ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

 

 

18

จ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พ.ค. 50

5,000

ตกลงราคา

นายนิรันดร์  มะหาจิตต์

นายนิรันดร์  มะหาจิตต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

16,251

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

52,110

ตกลงราคา

หสม.โอ เอ คอมซัพพลาย

หสม.โอ เอ คอมซัพพลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

1

จ้างซ่อมรถยนต์ สาขา

แม่ทะ

6,990

ตกลงราคา

ร้านผ่องศรีอะไหล่ยนต์

ร้านผ่องศรีอะไหล่ยนต์

 

 

2

จ้างซ่อมรถยนต์ สาขาแจ้ห่ม

9,960

ตกลงราคา

ร้านเกียรติ์ศิริ

ร้านเกียรติ์ศิริ

 

 

3

จ้างซ่อมรถยนต์ สาขาเถิน

8,292.50

ตกลงราคา

บริษัท อินเตอร์ฟาร์อิสท์

บริษัท อินเตอร์ฟาร์อิสท์

 

 

4

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

9,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

6,000

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์

185,000

สอบราคา

1. หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

2. หจก.ลัคกี้

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

เสนอราคาตำ่สุด

 

7

จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร

347,000

สอบราคา

บ.นอร์ทเทิร์นโปรดักส์ซัพพลาย

บ.นอร์ทเทิร์นโปรดักส์ซัพพลาย

เสนอราคาตำ่สุด

 

8

จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้า

57,465

ตกลงราคา

ร้านปูนวิเชต

ร้านปูนวิเชต

 

 

9

จ้างซ่อมรถยนต์

28,740

ตกลงราคา

ร้านอเนกดีเซล

ร้านอเนกดีเซล

 

 

10

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

9,427

ตกลงราคา

ร้านเบตงมินิมาร์ท

ร้านเบตงมินิมาร์ท

 

 

11

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,292.50

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

12

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

7,740

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

900

ตกลงราคา

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

เลขที่ 26 ถ.รัษฎา ต.เวีงเหนือ

อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

เลขที่ 26 ถ.รัษฎา ต.เวีงเหนือ

อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

2

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(โครงการบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ วันที่ 13 มิ.ย. 50 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

2,782

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

เลขที่ 405/1 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านบุญวานิช

เลขที่ 405/1 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

 

 

3

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นโครงการบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ วันที่ 13 มิ.ย. 50 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม

หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลพัฒนานิคม อ.เมือง จ.ลำปาง

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม

หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลพัฒนานิคม อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

4

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สรุปสถานการณ์แรงงาน จ.ลำปาง ขนาดเล่มเล็ก จำนวน 250 เล่ม เล่มละ 20.-บาท)

5,000

ตกลงราคา

ร้านสปายเน็ต

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านสปายเน็ต

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

5

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(โครงการจัดบริการด้านแรงงานไห้แก่ประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงานใยสังกัดกระทรวงแรงงาน ปี 2550)

3,831

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

เลขที่ 314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

เลขที่ 314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปา

 

 

6

ขออนุมัติจัดชื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายางรูปโลโกกระทรวงแรงงาน)

350

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อก

เลขที่ 4/4 ถ.บุญโยง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านลำปางบล็อก

เลขที่ 4/4 ถ.บุญโยง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

7

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กระเป๋าพร้อมสกีนโลโก้กระทรวงแรงงาน จำนวน 220 ใบๆ ละ100.- เพื่อใช้ในการจัดประชุมตามโครงการรฯรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการอมรมเครือข่ายแรงงานไห้มีความรู้ด้านแรงงาน และยาเสพติด ในวันที่ 04 ก.ค. 50 ณ โรงแรมลำปางเวีียงทอง)

22,000

ตกลงราคา

ร้านมายเฟรนด์

เลขที่ 33/4 หมู่ที่ 1 ถ.ลำปาง-งาว

ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านมายเฟรนด์

เลขที่ 33/4 หมู่ที่ 1 ถ.ลำปาง-งาว

ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

8

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(โครงการจัดบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ วันที่ 20 มิ.ย. 50 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง)

2,756.32

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช เลขที่ 405/1 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านบุญวานิช เลขที่ 405/1 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

9

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(โครงการจัดบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ วันที่ 20 มิ.ย. 50 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง)

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม

หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลพัฒนานิคม อ.เมือง จ.ลำปาง

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม

หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลพัฒนานิคม อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

10

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สรุปสถานการณ์แรงงาน จ.ลำปาง ขนาดเล่มเล็ก จำนวน 50 เล่ม /เล่มใหญ่ จำนวน 25 เล่มๆละ 35.-บาท)

1,875

ตกลงราคา

ร้านสปายเน็ต

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง  จ.ลำปาง

ร้านสปายเน็ต

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง  จ.ลำปาง

 

 

11

ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน(ประชุมคณะอนุกรรมการอัตรค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำปางในวันที่ 27 มิย. 50)

693

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

เลขที่ 314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

เลขที่ 314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

12

ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด

8,000

ตกลงราคา

นางสาวนฤมล มะโนเครื่อง

131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงไหม่

นางสาวนฤมล มะโนเครื่อง

131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงไหม่

 

 

13

ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550

270

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

โดย นายสมบูรณ์ แหลมคม

382 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท

อ.เมือง จ.ลำปาง

น้ำดื่มแชมป์

โดย นายสมบูรณ์ แหลมคม

382 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท

อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

14

ขออนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ ประจำเดือน มิถุนายน 2550

508

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

73 ถนนปงแสงทอง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จ.ลำปาง

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

73 ถนนปงแสงทอง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จ.ลำปาง

 

 

15

ขออนุมัติจัดซื้ิฮน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2550

5,104

ตกลงราคา

บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 109 ถนนลำปาง-แม่ทะ

ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 109 ถนนลำปาง-แม่ทะ

ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,130

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,230

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

 

 

3

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

10,80

ตกลงราคา

1. ร้านลำปางสปอร์ท

2. ร้านแอล พี สปอร์ต

ร้านลำปางสปอร์ท

 

 

 

4

ซื้อน้ำดื่ม เม.ย. 50

780

ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

5

ซื้อหนังสือพิมพ์ เม.ย.50

428

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

6

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ มิ.ย. 50

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

7

จ้างเหมาบริการจัดทำกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม

8,000

ตกลงราคา

ร้านมายเฟรนด์

ร้านมายเฟรนด์

 

 

8

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น มิ.ย. 50

15,408.36

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

361.25

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

2

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

636

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซีสเดชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซีสเดชันเนอรีั

 

 

3

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

320

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

4

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,280

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

5

ขออนุมัติซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

17,360

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

 

 

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุฝึกอบรม

25,000

ตกลงราคา

ร้านกระดุม

ร้านกระดุม

 

 

7

ขออนุมัติซื้อวัสดุฝึกอบรม

8,200

ตกลงราคา

นายอนจันทร์  รังสรรค์

นายอนจันทร์  รังสรรค์

 

 

8

ขออนุมัติซื้อวัสดุฝึกอบรม

11,000

ตกลงราคา

นางคำสุข  จริงมาก

นางคำสุข  จริงมาก

 

 

9

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

3,411

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

10

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6,400

ตกลงราคา

ร้านลำปางคอมโซนเซ็นเตอร์

ร้านลำปางคอมโซนเซ็นเตอร์

 

 

11

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5,700

ตกลงราคา

ร้านลำปางคอมโซนเซ็นเตอร์

ร้านลำปางคอมโซนเซ็นเตอร์

 

 

12

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

3,380

ตกลงราคา

ร้านเอ ซ ซีสเดชันเนอรี่

ร้านเอ ซ ซีสเดชันเนอรี่

 

 

13

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

24,808

ตกลงราคา

หจก.เอส เทนิค เซ้นเตอร์

หจก.เอส เทนิค เซ้นเตอร์

 

 

14

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

532

ตกลงราคา

ร้านลำปางคอมโซนเซ็นเตอร์

ร้านลำปางคอมโซนเซ็นเตอร์

 

 

15

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

10,540

ตกลงราคา

ร้านบรรพตเซอร์วิส

ร้านบรรพตเซอร์วิส

 

 

16

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

5,000

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

17

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

599

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อก

ร้านลำปางบล็อก

 

 

18

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

1,146

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

19

ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม

555

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มแชมป์

ร้านน้ำดื่มแชมป์

 

 

20

ขออนุมัติซื้อหนงสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์

716

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

21

ขออนุมัติจ้างเช่าเต็นท์

7,200

ตกลงราคา

นายเฮง   ช่วงดชติชนาลัย

นายเฮง   ช่วงดชติชนาลัย

 

 

22

ขออนุมัติจ้างขนย้ายสัมภาระไป-กลับ

2,500

ตกลงราคา

นายมนตรี  ผลจันทร์

นายมนตรี  ผลจันทร์

 

 

23

ขออนุมัติจ้างทำความสะอาดสถานที่

1,000

ตกลงราคา

นางพุทธิมา  มานันชัย

นางพุทธิมา  มานันชัย

 

 

24

ขออนุมัติจ้างทำเอกสารเผยแพร่

36,000

ตกลงราคา

ร้านไอเดีย

ร้านไอเดีย

 

 

25

ขออนุมัติจ้างทำปากการพร้อมสกรีน

40,000

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

26

ขออนุมัติจ้างทำแผ่นพับภารกิจของสำนักงาน

49,200

ตกลงราคา

ร้านไอเดีย

ร้านไอเดีย

 

 

27

ขออนุมัติจ้างทำสื่อโฆษณางานสกอริ้่งบอร์ด

6,400

ตกลงราคา

หจก.  ณินทร์ธรโชติ

หจก.  ณินทร์ธรโชติ

 

 

28

ขออนุมัติเช่าโทรศัพท์เคลื้่อนที่

1,572.90

ตกลงราคา

หสม.รวมอุปกรณ์

หสม.รวมอุปกรณ์

 

 

29

ขออนุมัติเช่าสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

 

 

30

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นายเผด็จ  ชมภูศรี

นายเผด็จ  ชมภูศรี

 

 

31

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นางสุดารตน์  บัวกลิ่น

นางสุดารตน์  บัวกลิ่น

 

 

32

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

 

 

33

ขออนุมัติจ้างพนักงานบริการ

6,000

ตกลงราคา

น.ส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี

น.ส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี

 

 

34

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชุมสมาน

นายอรุณ  ชุมสมาน

 

 

35

ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ประจำสำำนักงาน

980

ตกลงราคา

อู่ช่างเรือง

อู่ช่างเรือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมง

จ.ลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน

480

ตกลงราคา

คิงแอนด์ควีน

คิงแอนด์ควีน

 

 

 

2

วัสดุสำนักงาน

1,216

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

3

วัสดุคอมพิวเตอร์

23,230

ตกลงราคา

บจก.สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์

บจก.สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์

 

 

 

4

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง

540

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จก.

บ.พัฒนาสหกล จก.

 

 

 

5

วัสดุสำนักงาน

288

ตกลงราคา

พิสิษฐ์ กิจกล้า

พิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

 

6

วัสดุสำนักงาน

210

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิวเลเซอร์ 2

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิวเลเซอร์ 2

 

 

 

7

วัสดุคอมพิวเตอร์

4,208

ตกลงราคา

บจก.สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์

บจก.สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

7,250

ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

38,131.30

ตกลงราคา

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์

254

ตกลงราคา

น.ส.สมพร  มูลที

น.ส.สมพร  มูลที

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,770

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

5

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

240

ตกลงราคา

ร้านพีอาร์ทเวิร์ค

ร้านพีอาร์ทเวิร์ค

 

 

6

ซื้อน้ำดื่ม

465

ตกลงราคา

หจก.ประหยัดธุรกิจ

หจก.ประหยัดธุรกิจ

 

 

7

จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์

1,200

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์

 

 

 

8

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

4,066

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง. คลังจังหวัดลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

4,935.00

ตกลงราคา

หจก.เอส เทนิค เซ้นเตอร์

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

2,276.00

ตกลงราคา

คุณพิศิษฐ์ กิจกล้า ,ร้านคิวซี ซีล็อกฯ, ร้านน้ำดืม ,ร้านจอห์นเบเกอรี่่่่่่่

คุณพิศิษฐ์ กิจกล้า ,ร้านคิวซี ซีล็อกฯ, ร้านน้ำดื่ม ,

ร้านจอห์นเบเกอรี่

 

 

3

น้ำมันเชื่้้อเพลิงและหล่อลื่น2 รายการ

2,100.00

ตกลงราคา

บ.ไทย ซี เซ็นเตอร์ จำกัด ,หจก. จงทรัพย์ไพศาล

บ.ไทย ซี เซ้นเตอร์ จำกัด ,หจก. จงทรัพย์ไพศาล

 

 

4

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ

2,040.00

ตกลงราคา

ร้านอู่ช่างโต๊ะ

ร้านอู่ช่างโต๊ะ

 

 

5

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,500.00

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

6

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,350.00

ตกลงราคา

หจก.กิติชัย

หจก.กิติชัย

 

 

7

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ

1,289.00

ตกลงราคา

บ.บิเบอร์ตี้้ประกันภัย

บ.ลิเบอร์ตี้ประกันภัย

 

 

8

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

2,678.00

ตกลงราคา

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

 

 

9

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

4,025.00

ตกลงราคา

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเ็ซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง

1

ซ่อมครุภัณฑ์

1,700

ตกลงราคา

นายวิชัย  ปัญญายืน

นายวิชัย  ปัญญายืน

 

 

2

ซ่อมครุภัณฑ์

1,311

ตกลงราคา

บ.สยามนิสสัน นครลำปาง

บ.สยามนิสสัน นครลำปาง

 

 

3

วัสดุสำนักงาน

1,780

ตกลงราคา

ร้านนายติ่ม

ร้านนายติ่ม

 

 

4

วัสดุเชื้อเพลิง

7,740

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

5

วัสดุสำนักงาน

5,844

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

6

วัสดุสำนักงาน

260

ตกลงราคา

หจก.น้ำื่ดื่มสมใจ

หจก.น้ำื่ดื่มสมใจ

 

 

7

วัสดุสำนักงาน

508

ตกลงราคา

นายพิศิษฐ์  กิจเจริญ

นายพิศิษฐ์  กิจเจริญ

 

 

9

วัสดุงานบ้านงานครัว

892

ตกลงราคา

ร้านเบตง มินิมาร์ท

ร้านเบตง มินิมาร์ท

 

 

 

10

ซ่อมครุภัณฑ์

2,867

ตกลงราคา

อู่ช่างแดง

อู่ช่างแดง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดีจังหวัดลำปาง

1

ซ่อมคอมพิวเตอร์

4,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

49,123

ตกลงราคา

หจก.เพ็ญภัณฑ์

หจก.เพ็ญภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พ.ค. 50

4,800

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่ม เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถิน เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาว พ.ค. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

 

5

จ้างซ่อมประตูม้วนเสารั้ว สาขาเถิน

2,450

ตกลงราคา

ร้าน ศ.โลหะกิจ

ร้าน ศ.โลหะกิจ

 

 

สนง.สถิติจังหวัดลำปาง

1

จ้างพนักงานขับรถยนต์

5,530

ตกลงราคา

นายบาล  ไชยทิกุล

นายบาลไชยทิกุล

 

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,112

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฺฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฺฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

3

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

2,290

ตกลงราคา

หจก.ลักกี้พลาซ่า 

หจก.ลักกี้พลาซ่า 

 

 

 

4

นำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

3,373.5

ตกลงราคา

บ.มิตซู่น่าน(999)จำกัด

บ.มิตซู่น่าน(999)จำกัด