ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2550

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น พ.ค. 50

35,534

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม พ.ค. 50

465

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ พ.ค. 50

1,276

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร พ.ค. 50

1,880

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

จ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เม.ย. 50

5,000

ตกลงราคา

นางสุปราณี  แสงโชติ

นางสุปราณี  แสงโชติ

 

 

6

จ้างถ่ายเอกสาร

26,656

ตกลงราคา

ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

 

 

7

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม

23,250

ตกลงราคา

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

 

 

8

จ้างทำอาหารเย็น

4,226

ตกลงราคา

ร้านบีบีค๊อฟฟี่

ร้านบีบีค๊อฟฟี่

 

 

9

ค่าเช่าห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง

4,000

ตกลงราคา

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง

 

 

10

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์

โตโยต้า ม-4115 ลำปาง

818.55

ตกลงราคา

ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

 

 

11

จ้างทำกรวยดอกไม้

350

ตกลงราคา

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

 

 

12

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์โตโยต้า

กค-6666 ลำปาง

10,701.07

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

13

ซื้อวัสดุสำนักงาน

62,557

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

14

จ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พ.ค. 50

5,000

ตกลงราคา

นางพัชรา  กีรติวิทยา

นางพัชรา  กีรติวิทยา

 

 

15

จ้างทำตรายาง

2,025

ตกลงราคา

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

10,440

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เม.ย. 50

15,080

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ มี.ค. 50

766

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

4

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์

948

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

5

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์

200

ตกลงราคา

ร้านสมบัติท่อไอเสีย

ร้านสมบัติท่อไอเสีย

 

 

6

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

1,000

ตกลงราคา

ร้านไลกา แอพพลิเคชั่น

ร้านไลกา แอพพลิเคชั่น

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,500

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อก

ร้านคิวซี ซีล็อก

 

 

8

จ้างทำตรายาง

1,620

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อก

ร้านลำปางบล็อก

 

 

9

ซื้อหนังสือพิมพ์ เม.ย. 50

676

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

10

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

3,880

ตกลงราคา

หจก.นำ้ล้อมการไฟฟ้า

หจก.นำ้ล้อมการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

1

จ้างซ่อมแซมห้องน้ำประชาชน

2,700

ตกลงราคา

นายนพดล  ชัยวงค์

นายนพดล  ชัยวงค์

 

 

2

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด

1,480

ตกลงราคา

ร้านศรีรัตน์บริการ

ร้านศรีรัตน์บริการ

 

 

3

จ้างซ่อมระบบเบรครถยนต์

2,145

ตกลงราคา

ร้านมานิตย์การช่าง

ร้านมานิตย์การช่าง

 

 

4

ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์

3,288

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

จ้างกำจัดและป้องกันปลวก

18,500

ตกลงราคา

หจก.ติ๋งเรือนคอนโทรลเซอร์วิส

หจก.ติ๋งเรือนคอนโทรลเซอร์วิส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,712.45

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

 

 

3

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,350.79

   ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

424

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,573.35

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

7

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

 

 

8

จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง

พร้อมลำโพง โต๊ะ และเก้าอี้

1,000

ตกลงราคา

น.ส.อนัญญา มณีสาร

น.ส.อนัญญา มณีสาร

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

800

   ตกลงราคา

ร้านรัษฎาดอกไม้

ร้านรัษฎาดอกไม้

 

 

10

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด

8,000

ตกลงราคา

น.ส.นฤมล มะโนเครื่อง

น.ส.นฤมล มะโนเครื่อง

 

 

11

ซื้อน้ำดื่ม เม.ย. 50

270

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

น้ำดื่มแชมป์

 

 

12

ซื้อหนังสือพิมพ์ เม.ย. 50

508

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

13

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เม.ย. 50

4,493

ตกลงราคา

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

7,000

ตกลงราคา

1. หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

2. ร้าน โอ เอ คอมซัพพลาย

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

5,554

ตกลงราคา

1. หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

2. หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

ซื้อน้ำดื่ม เม.ย. 50

465

   ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

4

ซื้อหนังสือพิมพ์ เม.ย.50

400

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

5

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น เม.ย. 50

13,229.40

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

6

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 231 ลำปาง

321

ตกลงราคา

ร้านยนต์ศิลป์

ร้านยนต์ศิลป์

 

 

7

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ กง 7455 ลำปาง

900

ตกลงราคา

ร้านง้วนกลอนประตู

ร้านง้วนกลอนประตู

 

 

8

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง

กง 7455 ลำปาง

900

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

9

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง

กค 230 ลำปาง

590

   ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

10

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ กค 230 ลำปาง

900

ตกลงราคา

ร้านง้วนกลอนประตู

ร้านง้วนกลอนประตู

 

 

11

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พ.ค. 50

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

12

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

1,800

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

13

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่

1,600

ตกลงราคา

ร้านรักกันโฆษณา

ร้านรักกันโฆษณา

 

 

14

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผ้า

380

ตกลงราคา

ร้านรักกันโฆษณา

ร้านรักกันโฆษณา

 

 

15

จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์

3,600

ตกลงราคา

1. ร้านนาก่วมการพิมพ์

2. ร้านศิลปการพิมพ์

ร้านศิลปการพิมพ์

 

 

16

จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์

8,300

ตกลงราคา

1. ร้านนาก่วมการพิมพ์

2. ร้านศิลปการพิมพ์

ร้านศิลปการพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น

22,400

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

360

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

795

   ตกลงราคา

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

4

จ้างทำความสะอาด

6,000

ตกลงราคา

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

 

 

5

จ้างจัดรายการทางสถานี

วิทยุ

3,000

ตกลงราคา

นาสาวมติมนต์  คำมณี

นาสาวมติมนต์  คำมณี

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

9,564

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

17,037.50

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

500

ตกลงราคา

สถาบันพัฒนาทนายความ

สถาบันพัฒนาทนายความ

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

450

ตกลงราคา

ร้านวรรณนิภาเฟอร์นิเจอร์

ร้านวรรณนิภาเฟอร์นิเจอร์

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

7,500

ตกลงราคา

ร้านศรีเจริญพานิช

ร้านศรีเจริญพานิช

 

 

11

จัดจ้าง วัสดุสำนักงาน

3,030

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อค

ร้านลำปางบล็อค

 

 

12

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

6,745.28

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

13

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

1.305.40

ตกลงราคา

บ.สยามนิสสัน นครลำปาง จำกัด

บ.สยามนิสสัน นครลำปาง จำกัด

 

 

14

จ้างทำกระเป๋า

2,500

ตกลงราคา

นางสาวดรรชนี  เครือสุข

นางสาวดรรชนี  เครือสุข

 

 

15

จ้างอัดรูป

492

ตกลงราคา

ร้านโฟโตควิก

ร้านโฟโตควิก

 

 

16

จัดจ้าง วัสดุสำนักงาน

180

ตกลงราคา

ร้านอาร์ตเวิร์ค

ร้านอาร์ตเวิร์ค

 

 

17

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

1,800

ตกลงราคา

ร้านฮวดแอร์

ร้านฮวดแอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

3,040

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

2

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

5,500

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

3

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

7,009.50

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

4

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุำสำนักงาน

5,227

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

5

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

6,630

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน

3,407

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

7

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

4,290

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

8

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

6,165

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

9

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

716

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

10

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

405

ตกลงราคา

น้ำดื่มทัศนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

11

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)

17,070

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

 

 

12

ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์รถยนต์

18,000

ตกลงราคา

ร้านแหม่มสติ๊กเกอร์

ร้านแหม่มสติ๊กเกอร์

 

 

13

ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์รถยนต์

6,000

ตกลงราคา

ร้านแหม่มสติ๊กเกอร์

ร้านแหม่มสติ๊กเกอร์

 

 

14

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

17,000

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

15

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,280

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

16

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ผลผลิตที่1  กิจกรรมที่1

320

 

400

ตกลงราคา

 

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

 

ร้านไอเดีย

ร้านศิลปโฆษณา

 

ร้านไอเดีย

 

 

17

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ผลผลิตที่1  กิจกรรมที่1

320

 

400

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

 

ร้านไอเดีย

ร้านศิลปโฆษณา

 

ร้านไอเดีย

 

 

18

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

 

320

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

 

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

 

19

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,280

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

 

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

 

20

ขออนุมัติจ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง

36,000

ตกลงราคา

นายสิทธิโชต  ตานหราพันธ์

นายสิทธิโชต  ตานหราพันธ์

 

 

21

ขออนุมัติจ้างเช่าเต้นท์

7,200

ตกลงราคา

นายเฮง  ช่วงโชติชนาลัย

นายเฮง  ช่วงโชติชนาลัย

 

 

22

ขออนุมัติจ้างขนย้ายสัมภาระไป-กลับ

2,500

ตกลงราคา

นายมนตรี   ผลจันทร์

นายมนตรี   ผลจันทร์

 

 

23

ขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์

2,607

ตกลงราคา

บริษัทเจริญมอเตอร์  สาขาลำปาง

บริษัทเจริญมอเตอร์  สาขาลำปาง

 

 

24

ขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์

2,708.17

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

25

ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

3,568

ตกลงราคา

ร้านลำปางคอมโซน

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

26

ขออนุมัติเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

1,572.90

ตกลงราคา

หสม.รวมอุปกรณ์

หสม.รวมอุปกรณ์

 

 

27

ขออนุมัติเช่าสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี   ตั้งชูชาติ

นายเมธี   ตั้งชูชาติ

 

 

28

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,5630

ตกลงราคา

นายเผด็จ  ชมภศรี

นายเผด็จ  ชมภศรี

 

 

29

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

 

 

30

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชุมสนาม

นายอรุณ  ชุมสนาม

 

 

31

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

ซื้อหนังสือพิมพ์

226

ตกลงราคา

นายพิสืษฐ์  กิจกล้า

นายพิสืษฐ์  กิจกล้า

 

 

2

ซื้อที่ปัดน้ำฝน

300

ตกลงราคา

ร้าน ธ.ยางยนต์

ร้าน ธ.ยางยนต์

 

 

3

จ้างตรวจสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่

2,848.75

ตกลงราคา

บ.ลักกี้มอเตอร์  จำกัด

บ.ลักกี้มอเตอร์  จำกัด

 

 

4

ซื้อที่ปัดน้ำฝน

300

ตกลงราคา

ร้าน ธ.ยางยนต์

ร้าน ธ.ยางยนต์

 

 

5

วัสดุคอมพิวเตอร์

26,100

ตกลงราคา

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

 

 

6

จ้างทำเอกสาร

15,675

ตกลงราคา

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

 

 

7

ซื้อการะเป๋าเอกสาร

19,800

ตกลงราคา

หสม.ออฟฟิตเซ็นเตอร์

หสม.ออฟฟิตเซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

17,925

ตกลงราคา

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

 

 

9

จ้างซ่อมและเติมน้ำยาแอร์สำนักงาน

3,500

ตกลงราคา

ร้านเขลางค์แอร์

ร้านเขลางค์แอร์

 

 

10

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,920

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

11

จ้างซ่อมและเติมน้ำยาแอร์สำนักงาน

4,500

ตกลงราคา

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

 

 

12

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

7,920

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

13

ซื้อวัสดุสำนักงาน

28,600

ตกลงราคา

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

 

 

14

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

15

ซื้อวัสดุสำนักงาน

55,555

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาบริการ

450

ตกลงราคา

ณัฐพลมอเตอร์ท่อไอเสีย

ณัฐพลมอเตอร์ท่อไอเสีย

 

 

2

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง

374.50

ตกลงราคา

หสม.ลำปางเฉลิมศิลป์

หสม.ลำปางเฉลิมศิลป์

 

 

3

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง

1,860

ตกลงราคา

ประเสริฐการยาง

ประเสริฐการยาง

 

 

4

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง

455

ตกลงราคา

ผัด ศรีจันทร์

ผัด ศรีจันทร์

 

 

5

จ้างเหมาบริการ

200

ตกลงราคา

ง้วนกลอนประตู

ง้วนกลอนประตู

 

 

6

จ้างเหมาบริการ

754.35

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

7

จ้างเหมาบริการ

800

ตกลงราคา

อู่สุนทร

อู่สุนทร

 

 

8

จ้างเหมาบริการ

750

ตกลงราคา

อู่สุนทร

อู่สุนทร

 

 

9

วัสดุคอมพิวเตอร์

3,831

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

10

วัสดุสำนักงาน

3,311

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

11

วัสดุสำนักงาน

4,325

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

12

วัสดุคอมพิวเตอร์

2,765

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

13

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

180

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

14

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

110

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

15

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

540

ตกลงราคา

คนเขียนป้าย

คนเขียนป้าย

 

 

16

วัสดุสำนักงาน

165

ตกลงราคา

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

17

วัสดุสำนักงาน

135

ตกลงราคา

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

18

วัสดุสำนักงาน

195

ตกลงราคา

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

19

วัสดุสำนักงาน

296

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

20

วัสดุสำนักงาน

272

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

21

วัสดุสำนักงาน

300

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

22

วัสดุสำนักงาน

3,180

ตกลงราคา

ร้านประตูม้าสังฆภัณฑ์

ร้านประตูม้าสังฆภัณฑ์

 

 

23

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,700

ตกลงราคา

นายวัลลภ  สิงหราช

นายวัลลภ  สิงหราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

46,497.77

ตกลงราคา

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์

254

ตกลงราคา

น.ส.สมพร  มูลที

น.ส.สมพร  มูลที

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

9,200

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

5

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

5,000

ตกลงราคา

นายธีรวัฒน์  ศรีไชยวงศ์

นายธีรวัฒน์  ศรีไชยวงศ์

 

 

6

ซื้อน้ำดื่ม

1,092

ตกลงราคา

หจก.ประหยัดธุรกิจ

หจก.ประหยัดธุรกิจ

 

 

7

จ้างเหมาเช่าเต็นท์

10,000

ตกลงราคา

นางสมัย  วงศ์วาลเรือน

นางสมัย  วงศ์วาลเรือน

 

 

8

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่

5,000

ตกลงราคา

แม่วังพันธุ์ไม้

แม่วังพันธุ์ไม้

 

 

9

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล

2,520

ตกลงราคา

หจก. เอเคมีเดียแอนด์ปริ้นติ้ง

หจก. เอเคมีเดียแอนด์ปริ้นติ้ง

 

 

10

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

350

ตกลงราคา

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

ร้านไฮเวย์ยางยนต์

 

 

11

ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า

1,220

ตกลงราคา

ร้านศรีชุมอะไหล่

ร้านศรีชุมอะไหล่

 

 

12

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่

4,600

ตกลงราคา

นายผ่าน วงศ์ธิมา

นายผ่าน วงศ์ธิมา

 

 

13

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

2,400

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

14

จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์

950

ตกลงราคา

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง. คลังจังหวัดลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

1,513.00

ตกลงราคา

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

ร้านชุมพลอิเล็คโทรนิค

 

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ ร้านชุมพลอิเล็คโทรนิค

 

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

2,263.00

ตกลงราคา

คุณพิศิษฐ กิจกล้า ,ร้านคิวซี       ซีล็อกฯ  ,   คุณทัศนาภรณ์

 คุณทัศนาภรณ์, ร้านมั่วกี่่่่่่่ , ร้านคิวซีซีล็อก

 

 

3

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 ราการ

1,520.00

   ตกลงราคา

บ.ปีโตรเลี่ยม ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บ.ปีโตรเลี่อมไทย คอร์ปอเรชั่่่่่่่่่่่น จำกัด

 

 

4

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ

1,500.00

ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอ่าน

นางบุญเทียม คิดอ่าน

 

 

5

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ

2030.00

ตกลงราคา

บ.ไำทย ซี เซ็นเตอร์ จำกัด

บ. ไทย ซี เซ็นเตอร์ จำกัด

 

 

6

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน  1 รายการ

1,500.00

ตกลงราคา

นางบุญเทียม   คิดอ่าน

นางบุญเทียม คิดอ่าน

 

 

7

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ

900.00

ตกลงราคา

นางเสาร์คำ คำกุระ

นางเสาร์ คำกุณะ

 

 

8

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

1,671.00

ตกลงราคา

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

 

 

9

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

8,800.00

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อกแอนด์เซอร์วิส

ร้านคิวซี  ซีล็อกแอนด์เซอร์วิส

 

 

10

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

800.00

ตกลงราคา

ร้านไอเดียโฆษณา

ร้านไอเดียโฆษณา

 

 

11

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,550.00

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

12

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

658.00

ตกลงราคา

ร้านมิตรดีเซลลำปาง

ร้านมิตรดีเซลลำปาง

 

 

13

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

3,100.00

ตกลงราคา

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

 

 

14

วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ

26,838.00

ตกลงราคา

ถาวรกิจพาณิชย์

ถาวรกิจพาณิชย์

 

 

15

จ้างเหมาบริการ 1 รายการ

450.00

ตกลงราคา

สารพัดช่างเครื่องทำความเย็น

สารพัดช่างเครื่องทำความเย็น

 

 

16

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

2,777.00

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อกแอนด์เซอร์วิส, ร้านไพศาลอิเล็คโทรนิค,, ร้านศิริรัตน์การไฟฟ้า, หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

ร้านคิวซี ซีล็อกแอนด์เวอร์วิส, ร้านไพศาลอิเล็คโทรนิค ,ร้านศิริรัตน์การไฟฟ้า, หจก .เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

 

 

17

จ้างเหมาบริการ

300

ตกลงราคา

นายประจัญ  ดวงประภา

นายประจัญ  ดวงประภา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน

6,344

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

วัสดุสำนักงาน

1,566

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

3

วัสดุอื่น

160

ตกลงราคา

หจก.น้ำื่ดื่มสมใจ

หจก.น้ำื่ดื่มสมใจ

 

 

4

วัสดุสำนักงาน

428

ตกลงราคา

นายพิศิษฐ์  กิจเจริญ

นายพิศิษฐ์  กิจเจริญ

 

 

5

วัสดุโฆษณา

80

ตกลงราคา

รักกันโฆษณา

รักกันโฆษณา

 

 

6

วัสดุเชื้อเพลิง

3,190

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

7

ซ่อมคุรุภัณฑ์

1,357

ตกลงราคา

ร้านอ๊อดเบรคยนต์

ร้านอ๊อดเบรคยนต์

 

 

8

วัสดุสำนักงาน

165

ตกลงราคา

ร้านนานาเทคนิค

ร้านนานาเทคนิค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดีจังหวัดลำปาง

 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาพนักงาน

ขับรถยนต์

7,600

ตกลงราคา

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

 

 

2

ซื้อน้ำมันรถยนต์ประจำสำนักงานฯ

7,200

 

ตกลงราคา

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานฯ

836

ตกลงราคา

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์

กรมประชาสัมพันธ์

600

ตกลงราคา

ร้านมิเดียเซ็นเตอร์

ร้านมิเดียเซ็นเตอร์

 

 

5

จ้างตรวจเช็คและเติม

น้ำยาแอร์

760

ตกลงราคา

ร้านฮวดแอร์

ร้านฮวดแอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เม.ย. 50

1,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่ม เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถิน เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาว เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

5

จ้างซ่อมรถยนต์ ม-3259

2,354

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

6

จ้างเติมนำ้ยาแอร์รถยนต์ ม-4994

700

ตกลงราคา

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

 

สนง.สถิติจังหวัดลำปาง

1

จ้างพนักงานขับรถยนต์

5,530

ตกลงราคา

นายบาล   ไชยทิกุล

นายบาล   ไชยทิกุล

 

 

2

ซื้อของสมนาคุณ

4,900

ตกลงราคา

ร้านทองปาน

ร้านทองปาน

 

 

3

ซื้อของสมนาคุณ

9,200

ตกลงราคา

ร้านทองปาน

ร้านทองปาน

 

 

4

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

4,307

ตกลงราคา

บริษัท  วุฒิมงคลเซอร์วิส  จำกัด

บริษัท  วุฒิมงคลเซอร์วิส