ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง

1

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน เม.ย.49

9,670

กรณีพิเศษ

บ.ลำปางไพศาลบริการ จก.

บ.ลำปางไพศาลบริการ จก.

เป็นของ ปตท.

 

2

ค่าหนังสือพิมพ์เดือน เม.ย.49

176

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

บริการส่งถึง สนง.

 

3

ค่าน้ำดื่มเดือน เม.ย.49

90

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญสามมิตรอุตสาหกรรม

ห้างหุ้นส่วนสามัญสามมิตรอุตสาหกรรม

บริการส่งถึง สนง.

 

4

ค่าวัสดุสำนักงาน

6,108

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพาณิชย์

ร้านรัตนาพาณิชย์

บริการดี

 

5

ค่าล้างอัดฟิล์ม

627

ตกลงราคา

ร้านโฟโต้ควิก

ร้านโฟโต้ควิก

บริการดี