ผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2550

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น เม.ย. 50

33,638

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม เม.ย. 50

375

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ เม.ย.50

1,483

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร เม.ย. 50

229.50

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

ซื้อพระบรมสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

2,400

ตกลงราคา

ร้านแสงงาม

ร้านแสงงาม

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

6,760

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

จ้างทำป้ายผ้า

1,000

ตกลงราคา

ร้านป้ายทอง

ร้านป้ายทอง

 

 

8

จ้างตกแต่งดอกไม้และำัทำภัตตาหารปิ่นโต

2,380

ตกลงราคา

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

นางสุพัตรา ณ ลำปาง

 

 

9

ซื้อเครื่องไทยธรรม

810

ตกลงราคา

ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

 

 

10

จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่

งานคุ้มครองผู้บริโภค

50,000

ตกลงราคา

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

 

 

11

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม

3,000

ตกลงราคา

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

นางบุญเทียม  คิดอ่าน

 

 

12

จ้างตรวจเช็คระยะ 30,000 กม. รถยนต์

โตโยต้า นก-2992ลำปาง

1,557.71

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

13

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

684

ตกลงราคา

หจก.เต็กหมง

หจก.เต็กหมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

1

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค. 50

8,560

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

2

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เม.ย. 50

15,807

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

3

จ้างทำป้าย สนง.ศพป.

780

ตกลงราคา

ร้าน เอ เอ สติกเกอร์

ร้าน เอ เอ สติกเกอร์

 

 

4

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

450

ตกลงราคา

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

 

 

5

จ้างซ่อมเีครื่องถ่ายเอกสาร

1,800

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

630

ตกลงราคา

ร้านไลก้า แอพพลิเคชั่น

ร้านไลก้า แอพพลิเคชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

1

ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์ดีด

308,800

สอบราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

2

จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร สาขาเสริมงาม

53,700

ตกลงราคา

นายนิวัติ ลาดปาละ

นายนิวัติ ลาดปาละ

 

 

3

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

8,000

ตกลงราคา

ร้านเขลางค์แอร์

ร้านเขลางค์แอร์

 

 

4

จ้างซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ

8,346

ตกลงราคา

บ. เคพีเอ็น แอดวานซ์ จำกัด

บ. เคพีเอ็น แอดวานซ์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3,656.19

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

300

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

3

จ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงเหล็กผ้าใบ

1,000

ตกลงราคา

นางสายชล  สมศักดิ์

นางสายชล  สมศักดิ์

 

 

4

จ้างซ่อมรถยนต์

5,932.08

ตกลงราคา

บริษัท คิมยูโรคาร์ จำกัด

บริษัท คิมยูโรคาร์ จำกัด

 

 

5

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,050.12

ตกลงราคา

หจก.มิตรดีเซลเช็คปัม

หจก.มิตรดีเซลเช็คปัม

 

 

6

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

400

ตกลงราคา

ร้านรัษฎาไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาไฟฟ้า-แอร์

 

 

7

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,211.69

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

8

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

 

 

9

จ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงเหล็กผ้าใบ เครื่องเสียง

พร้อมลำโพง โต๊ะ และเก้าอี้

2,800

ตกลงราคา

นายธรรมนูญ  มียันต์

นายธรรมนูญ  มียันต์

 

 

10

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด

8,000

ตกลงราคา

น.ส.นฤมล มะโนเครื่อง

น.ส.นฤมล มะโนเครื่อง

 

 

11

ซื้อน้ำดื่ม เม.ย. 50

90

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

น้ำดื่มแชมป์

 

 

12

ซื้อหนังสือพิมพ์ เม.ย. 50

428

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

13

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เม.ย. 50

3,845

ตกลงราคา

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

11,745

ตกลงราคา

1. หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

2. ก็อปปี้ ปริ้นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,620

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เม.ย. 50

14,182.36

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

4

ซื้อน้ำดื่ม เม.ย. 50

510

ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

5

ซื้อหนังสือพิมพ์ เม.ย.50

346

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

6

จ้างเหมาบริการพนักงาน

ขับรถยนต์ เม.ย. 50

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

7

จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง

2,410

ตกลงราคา

ร้านรักกันโฆษณา

ร้านรักกันโฆษณา

 

 

8

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผ้า

1,200

ตกลงราคา

ร้านช่อผกา

ร้านช่อผกา

 

 

9

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ

ไส้กรอง นข 413 ลำปาง

720

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

10

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 231 ลำปาง

350

ตกลงราคา

ร้านอลงกรณ์อะไหล่ยนต์

ร้านอลงกรณ์อะไหล่ยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น

13,800

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

306

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

615

ตกลงราคา

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

4

จ้างจัดรายการทางสถานี

วิทยุ

3,000

ตกลงราคา

นางสาวใหม่  มติมนต์

นางสาวใหม่  มติมนต์

 

 

5

จ้างทำความสะอาด

6,000

ตกลงราคา

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

321

ตกลงราคา

หจก.ธนมนมงคล

หจก.ธนมนมงคล

 

 

7

จ้างอัดรูป

492

ตกลงราคา

ร้านโฟโตควิก

ร้านโฟโตควิก

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

11,250

ตกลงราคา

หจก.ลำปางเสรีสรรพสินค้า

หจก.ลำปางเสรีสรรพสินค้า

 

 

9

ซื้อเสื้อยืดโครงการยาเสพติด

7,500

ตกลงราคา

ร้านมายเฟรน

ร้านมายเฟรน

 

 

10

จ้างทำบอร์ดยาเสพติด

2,800

ตกลงราคา

ร้านอาร์ตเวอร์ค

ร้านอาร์ตเวอร์ค

 

 

11

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,000

ตกลงราคา

ร้านเม้งบริการ

ร้านเม้งบริการ

 

 

12

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล

3,400

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

13

จ้างทำบอร์ดกระบวนการลดขั้นตอน

1,000

ตกลงราคา

ร้านอาร์ตเวอร์ค

ร้านอาร์ตเวอร์ค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

3,879

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

2

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม

4,461

ตกลงราคา

ร้านกระดุม

ร้านกระดุม

 

 

3

ขออนุมัติของรางวัล

2,000

ตกลงราคา

ห้างสรรพสินค้า  บิ๊กซี  สาขาลำปาง

ห้างสรรพสินค้า  บิ๊กซี  สาขาลำปาง

 

 

4

ขออนุมัติซื้อวัสดุฝึกอบรม

10,000

ตกลงราคา

นางคำสุข  จริงมาก

นางคำสุข  จริงมาก

 

 

5

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

300

ตกลงราคา

ร้านไอเดีย

ร้านไอเดีย

 

 

6

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

320

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

7

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

240

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

8

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

แผนงบประมาณ  ขจัดความยากจนระดับบุคคล

480

 

800

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

 

ร้านไอเดีย

ร้านศิลปโฆษณา

 

ร้านไอเดีย

 

 

9

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

 

1,280

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

10

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

 

320

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

11

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

 

640

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

12

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

596

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

13

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

225

ตกลงราคา

น้ำดื่มทัศนนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

น้ำดื่มทัศนนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

 

 

14

ขออนุมัติซื้อสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)

13,210

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  เซอวิส

บริษัทวุฒิมงคล  เซอวิส

 

 

15

ขออนุมัติจ้างขนย้ายสัมภาระไป-กลับ

2,500

ตกลงราคา

นายมนตรี  ผลจันทร์

ตกลงราคา

 

 

16

ขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์

15,400

ตกลงราคา

หจก.  โค้วหน่ำเฮงเซอร์วิส

หจก.  โค้วหน่ำเฮงเซอร์วิส

 

 

17

ขออนุมัติเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

1,572.90

ตกลงราคา

หสม.รวมอุปกรณ์

หจก.  โค้วหน่ำเฮงเซอร์วิส

 

 

18

ขออนุมัติเช่าสุถานที่เก็บพัสดุครุำภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

 

 

19

ขออนุมัติติดตั้งอนเตอร์เน็ตแบบADSLและค่าใช้บริการ

1,075.35

ตกลงราคา

บริษัท  กสท.โทรคมนาคม

บริษัท  กสท.โทรคมนาคม

 

 

20

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

6,867

ตกลงราคา

นายเผด็จ  ชมภูศรี

นายเผด็จ  ชมภูศรี

 

 

21

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,376

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

 

 

22

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

1,758

ตกลงราคา

น.ส.ธรพรพรรณ  ทิชัย

น.ส.ธรพรพรรณ  ทิชัย

 

 

23

ขออนุมัติจ้างพนังานช่วยปฏิับัติงาน

977

ตกลงราคา

นายปริญญา   พลูผล

นายปริญญา   พลูผล

 

 

24

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

5,600

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชุมสนาม

นายอรุณ  ชุมสนาม

 

 

25

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

11,273

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

26,133

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

30,194

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

ซื้อน้ำดื่ม

225

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มแชมป์

ร้านน้ำดื่มแชมป์

 

 

5

ซื้อหนังสือพิมพ์

258

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

6

ซื้อรถโยก  รถเข็นคนพิการ

22,500

ตกลงราคา

บ,ซี.เค.กรุ๊ป ครุภัณฑ์การแพทย์

บ,ซี.เค.กรุ๊ป ครุภัณฑ์การแพทย์

 

 

7

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

4,500

ตกลงราคา

ne-ed computer

ne-ed computer

 

 

8

จ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

1,000

ตกลงราคา

ne-ed computer

ne-ed computer

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,600

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

10

จ้างทำโล่ประการศสดุดี

6,900

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อก

ร้านลำปางบล็อก

 

 

11

ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

50,000

ตกลงราคา

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

หสม.โอ.เอ.คอมซัพพลาย

 

 

12

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

37,240

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

13

ซื้อนำ้ดื่ม

270

ตกลงราคา

ร้านนำ้ดื่มแชมป์

ร้านนำ้ดื่มแชมป์

 

 

14

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,650

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

15

ซื้อวัสดุสำนักงาน

5,728

สอบราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

16

ค่าจ้างปรับปรุงบ้านพักและสำนักงาน

689,000

ตกลงราคา

หจก.ล้านนาโมเดริ้นโฮม

หจก.ล้านนาโมเดริ้นโฮม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน

288

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

2

วัสดุสำนักงาน

280

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

3

วัสดุสำนักงาน

308

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

4

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

374.50

ตกลงราคา

ยนต์ศิลป์

ยนต์ศิลป์

 

 

5

วัสดุสำนักงาน

150

ตกลงราคา

ห้องภาพฉายากร

ห้องภาพฉายากร

 

 

6

วัสดุสำนักงาน

300

ตกลงราคา

กิตติมา อังกินันทร์

กิตติมา อังกินันทร์

 

 

7

วัสดุสำนักงาน

120

ตกลงราคา

ลำปางบล็อค

ลำปางบล็อค

 

 

8

วัสดุสำนักงาน

2,700

ตกลงราคา

นายวัลลภ  สิงหราช

นายวัลลภ  สิงหราช

 

 

9

วัสดุสำนักงาน

75

ตกลงราคา

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

10

วัสดุสำนักงาน

150

ตกลงราคา

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

11

วัสดุสำนักงาน

105

ตกลงราคา

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

12

วัสดุสำนักงาน

120

ตกลงราคา

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

13

วัสดุสำนักงาน

120

ตกลงราคา

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

เชาวลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

14

วัสดุสำนักงาน

3,736

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

15

วัสดุคอมพิวเตอร์

4,633

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

16

วัสดุคอมพิวเตอร์

4,505

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

17

วัสดุสำนักงาน

4,241

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

10,474

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

31,468.95

ตกลงราคา

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์

484

ตกลงราคา

น.ส.สมพร  มูลที

น.ส.สมพร  มูลที

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,650

ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

10,600

ตกลงราคา

ร้านกมลภัณฑ์

ร้านกมลภัณฑ์

 

 

6

ซื้อน้ำ้้ดื่่ม

495

ตกลงราคา

หจก.ประหยัดธุรกิจ

หจก.ประหยัดธุรกิจ

 

 

7

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

4,500

ตกลงราคา

นายธีรวัฒน์  ศรีไชยวงศ์

นายธีรวัฒน์  ศรีไชยวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.คลัง

จ.ลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4ายการ

1,529

ตกลงราคา

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

2,692

ตกลงราคา

คุณพิสิษฐ์ กิจการค้า

ร้านคิวซี ซีล็อคฯ คุณทัศนาภรณ์
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

คุณทัศนาภรณ์,ร้านมั่วกี่

ร้านคิวซี ซีล็อคฯ
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2รายการ

2,200

ตกลงราคา

หจก.ลำปางกิตติชย, บ.ปิโตรเลี่ยมไทยฯ

หจก.ลำปางกิตติชย, บ.ปิโตรเลี่ยมไทยฯ

 

 

4

ค่าจ้างเหมาบริการ 1 รายการ

525

ตกลงราคา

นายเสาร์คำ คำกุณะ

นายเสาร์คำ คำกุณะ

 

 

5

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,450

ตกลงราคา

บ.ไทซี-เซ็นเตอร์ จก.

บ.ไทซี-เซ็นเตอร์ จก.

 

 

6

ค่าจ้างเหมาบริการ 1 รายการ

1,900

ตกลงราคา

ร้านดี้กราฟิก

ร้านดี้กราฟิก

 

 

7

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

1,293

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

คุณทัศนาภรณ์

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

คุณทัศนาภรณ์

 

 

8

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

2,700

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

9

ค่าจ้างเหมาบริการ 1 รายการ

425

ตกลงราคา

นายเสาร์คำ คำกุณะ

นายเสาร์คำ คำกุณะ

 

 

10

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

64.20

ตกลงราคา

ร้านยนต์ศิลป์

ร้านยนต์ศิลป์

 

 

11

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

2,256.15

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง

1

วัสดุเชื้อเพลิง

10,090

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

วัสดุสำนักงาน

800

ตกลงราคา

ร้าน เอ ซี ซี สเตชั่นเนอรี่

ร้าน เอ ซี ซี สเตชั่นเนอรี่

 

 

3

วัสดุสำนักงาน

526

ตกลงราคา

นายพิศิษฐ์  กิจเจริญ

นายพิศิษฐ์  กิจเจริญ

 

 

4

วัสดุสำนักงาน

240

ตกลงราคา

หจก.นำ้ดื่มสมใจ

หจก.นำ้ดื่มสมใจ

 

 

5

ว้สดุงานบ้านงานครัว

435

ตกลงราคา

ร้านเบตงมินิมาร์ท

ร้านเบตงมินิมาร์ท

 

 

6

ซ่อมครุภัณฑ์

5,981.30

ตกลงราคา

อู่อ๊อดเบครยนต์

อู่อ๊อดเบครยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดีจังหวัุดลำปาง

 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาพนักงาน

ขับรถยนต์

7,600

ตกลงราคา

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

 

 

 

2

ซื้อน้ำมันรถยนต์ประจำสำนักงานฯ

6,120

 

ตกลงราคา

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานฯ

746

ตกลงราคา

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค. 50

3,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่ม เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถิน เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาว มี.ค. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

5

จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

14,300

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

6

จ้างก่อสร้างสนามทดสอบขับรถ

วงเงินงบประมาณ

3,000,000

ราคากลาง

3,028,724

e-Auction

1. หจก.วันวิสาข์ก่อสร้าง

2. หจก.วังเหนือสินสมบูรณ์

3. หจก.สินทวีเคหะกิจ

4. หจก.วัชราภรณ์คอนสตรัคชั่น

5. หจก.ลำปางนานาธุรกิจ

6. หจก.ศรีชาวัสดุก่อสร้าง

7. หจก.ลำปาง-เกาะคาขนส่ง

8. หจก.เพิ่มพูนกิจ

9. บริษัท เอส เค โอ จำกัด

10. หจก.สัญชัยพานิชลำปาง

11. บ.นอร์ทเทิร์นโปรดักส์ซัพพลาย จำกัด

12. หจก.ลำปาง เอส.เค

13. หจก. ศิลป์โยธา

14. บ.อังคณา (1994) จำกัด

15. หจก.รัตนพงษ์ลำปาง

16. หจก.ศิลาแม่ทะ

17. หจก.เอ็ม.เอ็น.พี.พี.คอร์ปอเรชั่น

หจก.วันวิสาข์ก่อสร้าง

ราคา 2,985,000

เป็นผู้เสนอราคาตำ่สุด

สนง.สถิติจังหวัดลำปาง

1

จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์

5,530

ตกลงราคา

นายบาล   ไชยทิกุล

นายบาล   ไชยทิกุล

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

4,237

ตกลงราคา

บริษัท  วุฒิมงคลเซอร์วิส

บริษัท  วุฒิมงคลเซอร์วิส