ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง

1

ค่าน้ำดื่มเดือน มี.ค.49

300

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญสามมิตรอุตสาหกรรม

ห้างหุ้นส่วนสามัญสามมิตรอุตสาหกรรม

บริการส่งถึง สนง.

 

2

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน มี.ค.49

8,925

กรณีพิเศษ

หจก.วนาการ

หจก.วนาการ

เป็นของ ปตท.

 

3

ค่าหนังสือพิมพ์เดือน มี.ค.49

216

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

บริการส่งถึง สนง.

 

4

ค่าตรวจเช็คและเติมน้ำยาแอร์รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-1435

500

ตกลงราคา

ร้านทิพย์ช้างเซอร์วิส

ร้านทิพย์ช้างเซอร์วิส

บริการดี

สนง.คลังจังหวัด

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

1,477

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ

ทัศนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ

ทัศนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

2,629

กรณีพิเศษ

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ, นายพิศิษฐ์ กิจกล้า

บ.นิยมพานิชลำปาง, บ.เอกชัยดิสทริบิวชั่น

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ, นายพิศิษฐ์ กิจกล้า

บ.นิยมพานิชลำปาง, บ.เอกชัยดิสทริบิวชั่น

 

 

3

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

749

ตกลงราคา

ศูนย์เครื่องเย็น-แอร์ ลำปาง

ศูนย์เครื่องเย็น-แอร์ ลำปาง

 

 

4

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ

5,200

ตกลงราคา

หจก.วนาการ

หจก.วนาการ

 

 

5

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

2,685

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์