ผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2550

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น มี.ค. 50

41,259

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม มี.ค. 50

615

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ มี.ค. 50

1,552

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร มี.ค. 50

1,300.50

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

ซื้อ DDR-RAM 512 MB

3,350

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

6

จ้างทำธงชาติตราสัญลักษณ์และธงตราสัญลักษณ์ ทำด้วยไวนิล

ชนิดหนาพิเศษ

10,200

ตกลงราคา

หจก.เอเคมีเดีย แอนด์พริ้นติ้ง

สาขาลำปาง

หจก.เอเคมีเดีย แอนด์พริ้นติ้ง

สาขาลำปาง

 

 

7

จ้างทำอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน

20,450

ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอ่าน

นางบุญเทียม คิดอ่าน

 

 

8

จ้างเปลี่ยนอะไหล่ โฟโต้ไลท์เรย์ลิฟท์โดยสาร ศาลากลางจังหวัดลำปาง

7,000

ตกลงราคา

บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จำกัด

บ.เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์ จำกัด

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

28,801

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

10

ซื้อพระบรมสาิทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

1,200

ตกลงราคา

ร้านแสงงาม

ร้านแสงงาม

 

 

11

ซื้อตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา

597

 

ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์

 

 

12

จ้างทำอาหารกลางวัน

รับ รมช.มท.

15,000

ตกลงราคา

หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

 

 

13

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

2,094

ตกลงราคา

บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลำปาง

บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลำปาง

 

 

14

ซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า

38,900

ตกลงราคา

บ.นิยมพานิชลำปาง จำกัด

บ.นิยมพานิชลำปาง จำกัด

 

 

15

จ้างทำอาหารเย็น

2,700

ตกลงราคา

ร้านเสบียง

ร้านเสบียง

 

 

16

จ้างทำอาหารกลางวัน

2,255

ตกลงราคา

ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านดง

ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านดง

 

 

17

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยน

น้ำมันเครื่องรถยนต์อีซูซุ

ทะเบียน ข-5538 ลำปาง

701.92

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

18

จ้างตรวจเช็คระยะ 170,000 กม. รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กค-6666 ลำปาง

3,335.24

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

19

จ้างซ่อมรถจักรยายยนต์

ทะเบียน พ-3244 ลำปาง

2,510

ตกลงราคา

ร้านวัฒนายนต์

ร้านวัฒนายนต์

 

 

20

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

17,565

ตกลงราคา

หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า

หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า

 

 

21

จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ

5,250

ตกลงราคา

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

 

 

22

จ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มี.ค. 50

5,000

ตกลงราคา

นางสาววิจิตรา  ใจธรรม

นางสาววิจิตรา  ใจธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

1

ซื้อหนังสือพิมพ์ ม.ค.-ก.พ. 50

1,534

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ. 50

13,810

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

3

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค.49 - ก.พ. 50

30,914.48

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

4

จ้างซ่อมรถตู้

400

ตกลงราคา

อู่สุนทรการช่าง

อู่สุนทรการช่าง

 

 

5

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

950

ตกลงราคา

ร้านไลก้า แอพพลิเคชั่น

ร้านไลก้า แอพพลิเคชั่น

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

630

ตกลงราคา

ร้านไลก้า แอพพลิเคชั่น

ร้านไลก้า แอพพลิเคชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

1

ซื้อจอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ

LG ขนาด 17 นิ้ว 1 จอ

3,700

ตกลงราคา

หจก.สอาดลำปาง

หจก.สอาดลำปาง

 

 

2

ซื้อธงตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา 60 ผืน

3,600

ตกลงราคา

ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์

ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์

 

 

3

จ้างกำจัดปลวก

22,000

ตกลงราคา

บริษัท เคมอิน จำกัด

บริษัท เคมอิน จำกัด

 

 

4

จ้างซ่อมรถยนต์

13,910

ตกลงราคา

ร้านรุ่งเรือง

ร้านรุ่งเรือง

 

 

5

จ้างซ่อมรถยนต์

22,115

ตกลงราคา

อู่ ส.ศิริยนต์

อู่ ส.ศิริยนต์

 

 

6

จ้างติดตั้งเหล็กดัด

28,730

ตกลงราคา

นายสุรพล  ตั้งเพียร

นายสุรพล  ตั้งเพียร

 

 

7

จ้างซ่อมรถยนต์

5,270

ตกลงราคา

นายอนุทิน อินทะจักร์

นายอนุทิน อินทะจักร์

 

 

8

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์

1,800

ตกลงราคา

ร้านบริพัฒน์อะไหล่ยนต์

ร้านบริพัฒน์อะไหล่ยนต์

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ

2,026

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ

12,116

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

11

จ้างซ่อมแซมอาคาร

สาขาวังเหนือ

246,000

สอบราคา

หจก.ไอ.โอ.เอส.คอนสตรัคชั่น

หจก.ไอ.โอ.เอส.คอนสตรัคชั่น

 

 

12

จ้างซ่อมแซมอาคาร

สาขาสบปราบ

198,000

สอบราคา

หจก.ไอ.โอ.เอส.คอนสตรัคชั่น

หจก.ไอ.โอ.เอส.คอนสตรัคชั่น

 

 

13

จ้างซ่อมแซมอาคาร

สาขาห้างฉัตร

110,000

สอบราคา

หจก.ลำปาง เอสพีที รุ่งเรืองกิจ

หจก.ลำปาง เอสพีที รุ่งเรืองกิจ

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์

10,000

ตกลงราคา

ร้านทินอาร์ท

ร้านทินอาร์ท

 

 

2

จ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงเหล็กผ้าใบ เครื่องเสียง

พร้อมลำโพง โต๊ะ และเก้าอี้

2,400

ตกลงราคา

นายฤทธิ์  ปุกคำ

นายฤทธิ์  ปุกคำ

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

17,700

ตกลงราคา

ร้าน โอ.เอ.คอม ซัพพลาย

ร้าน โอ.เอ.คอม ซัพพลาย

 

 

4

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,960.69

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

5

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

กิ่วลม จำกัด

 

 

6

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

200

ตกลงราคา

บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส

บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส

 

 

7

จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมลำโพง โต๊ะ และเก้าอี้

1,000

ตกลงราคา

นายพงษ์พันธุ์ ศักดิ์ดี

นายพงษ์พันธุ์ ศักดิ์ดี

 

 

8

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,916.82

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

9

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

กิ่วลม จำกัด

 

 

10

จ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงเหล็กผ้าใบ เครื่องเสียง

พร้อมลำโพง โต๊ะ และเก้าอี้

1,700

ตกลงราคา

น.ส.ดวงเดือน อุ่นอก

น.ส.ดวงเดือน อุ่นอก

 

 

11

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,938.22

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

12

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

กิ่วลม จำกัด

 

 

13

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,707

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

14

จ้างเหมาพนักงาน จำนวน 3 คน 2 เดือน

เดือนละ 6,000

36,000

ตกลงราคา

นายปัณวัฒน์  อุบน

น.ส.ศิวะพร  ใจยะราช

น.ส.นิตยา  สมวรรณ์

นายปัณวัฒน์  อุบน

น.ส.ศิวะพร  ใจยะราช

น.ส.นิตยา  สมวรรณ์

 

 

15

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด

8,000

ตกลงราคา

น.ส.นฤมล มะโนเครื่อง

น.ส.นฤมล มะโนเครื่อง

 

 

16

ซื้อน้ำดื่ม มี.ค. 50

210

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

น้ำดื่มแชมป์

 

 

17

ซื้อหนังสือพิมพ์ มี.ค. 50

526

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

18

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค. 50

 

3,176

ตกลงราคา

บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาบริการอัดรูปถ่าย

240

ตกลงราคา

ร้านโฟโต้ควิก

ร้านโฟโต้ควิก

 

 

2

จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์

8,250

ตกลงราคา

ร้านศิลปการพิมพ์

ร้านศิลปการพิมพ์

 

 

3

จ้างเหมาบริการจัดทำกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม

8,500

ตกลงราคา

ร้านมายเฟรนด์

ร้านมายเฟรนด์

 

 

4

จ้างเหมาบริการซ่ิอมเครื่องถ่ายเอกสาร

1,500

ตกลงราคา

1. หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

2. ร้านรัตนาพันธ์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

5

จ้างเหมาบริการอัดรูปถ่าย

180

ตกลงราคา

ร้านโฟโต้ควิก

ร้านโฟโต้ควิก

 

 

6

จ้างเหมาบริการอัดรูปถ่าย

180

ตกลงราคา

ร้านโฟโต้ควิก

ร้านโฟโต้ควิก

 

 

7

จ้างเหมาบริการพนักงาน

ขับรถยนต์ มี.ค. 50

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

8

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง นข 413 ลำปาง

1,776

ตกลงราคา

หจก.มิตรดีเซลลำปาง

 

 

 

9

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ

ไส้กรอง

720

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

10

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค. 50

8,730.40

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

11

ซื้อน้ำดื่ม มี.ค. 50

645

ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

12

ซื้อหนังสือพิมพ์ มี.ค. 50

446

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประกันสังคม

จังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น

17,390

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

396

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,005

ตกลงราคา

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

4

จ้างทำความสะอาด

6,000

ตกลงราคา

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,170

ตกลงราคา

ร้านเจียวพานิช

ร้านเจียวพานิช

 

 

6

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

600

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

24,517.10

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

300

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อค

ร้านลำปางบล็อค

 

 

9

จ้างลบตราสัญลักษณ์ที่ติดข้างรถยนต์

1,000

ตกลงราคา

อู่ไอพีคาร์บอดี้เซอร์วิส

อู่ไอพีคาร์บอดี้เซอร์วิส

 

 

10

จ้างทำบอร์ด

2,200

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อค

ร้านลำปางบล็อค

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

12,564

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

2

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

7,197

ตกลงราคา

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

 

 

3

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

5,664.50

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

4

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

1,330

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อค

ร้านลำปางบล็อค

 

 

5

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน

17,710

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน

1,040

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

7

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

5,774

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

8

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2,650

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

9

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

6,150

ตกลงราคา

ร้าน  เอ  ซี  ซี  สเตชันเนอรี

ร้าน  เอ  ซี  ซี  สเตชันเนอรี

 

 

10

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2,745

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

11

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,276

ตกลงราคา

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

 

 

12

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

240

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

13

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

320

ตกลงราคา

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

14

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

742

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

15

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

840

ตกลงราคา

น้ำดื่มทัศนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

น้ำดื่มทัศนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

 

 

16

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)

20,130

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

 

 

17

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

4,669

ตกลงราคา

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

 

 

18

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,276

ตกลงราคา

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

 

 

19

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

240

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

20

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

320

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

21

ขออนุมัติเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

1,572.90

ตกลงราคา

หสม.รวมอุปกรณ์

หสม.รวมอุปกรณ์

 

 

22

ขออนุมัดเช่าสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี   ตั้งชูชาติ

นายเมธี   ตั้งชูชาติ

 

 

23

ขออนุมัติติดตั้งอินเตอร์เน็ตแบบADSLและค่าใช้บริการ

3,584.50

ตกลงราคา

บริษัท  กสท.โทรคมนาคม 

 

บริษัท  กสท.โทรคมนาคม 

 

 

 

24

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นายเผด็จ  ชมภูศรี

นายเผด็จ  ชมภูศรี

 

 

25

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์   บัวกลิ่น

นางสุดารัตน์   บัวกลิ่น

 

 

26

ขออนุมัิติจ้างช่วยปฏิบัติงาน

5,860

ตกลงราคา

น.ส.  ธรพรพรรณ  ทิชัย

นายปริญญา   พลูพล

 

 

27

ขออนุมัิติจ้างช่วยปฏิบัติงาน

5,860

ตกลงราคา

นายปริญญา   พลูพล

นายปริญญา   พลูพล

 

 

28

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชุมสนาม

นายอรุณ  ชุมสนาม

 

 

29

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.นันทิกา  เนตรเจริญ

ร้านลำปางเบรกคลัช

 

 

30

ขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์

100

ตกลงราคา

ร้านลำปางเบรกคลัช

ร้านลำปางเบรกคลัช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนจ.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

เปลี่ยนยางรถยนต์

10,400

ตกลงราคา

หจก.วิชัยรวมยาง

หจก.วิชัยรวมยาง

 

 

2

ซ่อมรถยนต์

10,150

ตกลงราคา

ร้านอุ่สุนทร

ร้านอุ่สุนทร

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

19,590

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

20,322

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

5,050

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,000

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

6,500

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

8,950

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

9

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

11,490

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

10

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

18,188

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

11

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

59,900

ตกลงราคา

บ.เอ็มอี.อี.ดี คอมพิวเตอร์

บ.เอ็มอี.อี.ดี คอมพิวเตอร์

 

 

12

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

19,010

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

13

ซื้อวัสดุสำนักงาน

6,534

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

14

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

25,895

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

15

จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์

5,500

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

16

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

16,286

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

17

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

14,050

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

18

ซื้อวัสดุสำนักงาน

7,105

ตกลงราคา

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านแอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

19

ซื้อครุำภัณฑ์เครื่องโทรสาร

30,000

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

20

ซื้อน้ำดื่ม

165

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มแชมปื

ร้านน้ำดื่มแชมปื

 

 

21

ซื้อหนังสือพิมพ์

240

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

22

ซื้อน้ำมัน

21,920

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

23

จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์

2,400

ตกลงราคา

ร้าน ธ.ยางยนต์

ร้าน ธ.ยางยนต์

 

 

24

จ้างซ่อมรถยนต์

4,550

ตกลงราคา

ร้าน ธ.ยางยนต์

ร้าน ธ.ยางยนต์

 

 

25

จ้างซ่อมรถยนต์

4,140

ตกลงราคา

ร้าน ธ.ยางยนต์

ร้าน ธ.ยางยนต์

 

 

26

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

13,840

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

27

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

21,980

ตกลงราคา

ร้านเอส.เทคนิคเซ็นเตอร์

ร้านเอส.เทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

28

จ้างถ่ายเอกสาร

1,625

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อก  แอนด์เซอร์วิส

ร้านคิวซี ซีล็อก  แอนด์เซอร์วิส

 

 

29

จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์

1,340

ตกลงราคา

ร้าน ธ. ยางยนต์

ร้าน ธ. ยางยนต์

 

 

30

จ้างซ่อมรถยนต์

2,173.67

ตกลงราคา

บ.ลักกกี้มอเตอร์

บ.ลักกกี้มอเตอร์

 

 

31

จ้างทำตรายาง

600

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อก

ร้านลำปางบล็อก

 

 

32

จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น

750

ตกลงราคา

ร้านหนองกระทิงแอร์

ร้านหนองกระทิงแอร์

 

 

33

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,120

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

34

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,800

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

35

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,000

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

36

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,000

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

37

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,000

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

38

ซื้อวัสดุสำนักงาน

14,000

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

39

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

42,500

ตกลงราคา

บ.สมาร์ท โซลูชั่น  คอมพิวเตอร์

บ.สมาร์ท โซลูชั่น  คอมพิวเตอร์

 

 

40

ซื้อสื่อการเรียนการสอน

156,600

สอบราคา

ร้านครอบจักรวาล

 

 

 

41

ซื้ออาหารเสริม

95,400

ตกลงราคา

ร้านแบตงมินิมารืท

 

 

 

42

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

99,800

ตกลงราคา

บ.สมาร์ท โซลูชั่น  คอมพิวเตอรื

 

 

 

43

จ้างเปลี่ยนน้ำยาแอร์รถยนต์

3,000

ตกลงราคา

ร้านอู่สุนทร

 

 

 

44

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,000

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

45

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,000

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

46

จ้างทำเอกสาร

17,080

ตกลงราคา

บ.แอลพีซีเน็ต  จำกัด

 

 

 

47

จ้างทำเอกสาร

10,150

ตกลงราคา

บ.แอลพีซีเน็ต  จำกัด

 

 

 

48

จ้างทำเอกสาร

10,300

ตกลงราคา

บ.แอลพีซีเน็ต  จำกัด

 

 

 

49

จ้างพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล

75,000

ตกลงราคา

บ.แอลพีซีเน็ต  จำกัด

 

 

 

50

ซื้อาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

21,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

1

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

24,202.89

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

12,802.15

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

3

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

18,644.12

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,990

ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

46,940.46

ตกลงราคา

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์

474

ตกลงราคา

น.ส.สมพร  มูลที

น.ส.สมพร  มูลที

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

8,879

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

6,920

ตกลงราคา

หสม. ถุงทอง

หสม. ถุงทอง

 

 

6

ซื้อน้ำดื่ม

252

ตกลงราคา

หจก.ประหยัดธุรกิจ

หจก.ประหยัดธุรกิจ

 

 

7

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

3,621.50

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.คลังจังหวัดลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน6รายการ

2,080.00

ตกลงราคา

หจก. แอพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก. แอพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน5รายการ

1,385.00

ตกลงราคา

คุณพิศิษฐ์ กิจกล้า,ร้านคิวซีฯ,คุณทัศนาภรณ์ หจก.แอพีไฮเทคเซ็นเตอร์,ร้านถาวรกิจพาณิชย์

คุณทัศนาภรณ์, ร้านมั่วกี่,ร้านคิวซี ซีล็อกฯ หจก. แอพีไฮเทคเซ็นเตอร์,ร้านถาวรกิจพาณิชย์

 

 

3

น้ำมันเชื้้อเพลิงและหล่อลื่น2รายการ

1,82.00

ตกลงราคา

บ. ไทย ซี เซ็นเตอร์ จำกัด

บ.ไทย ซี เซ็นเตอร์  จำกัด

 

 

4

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายกาย

1,000.00

ตกลงราคา

นายเสาร์คำ คำกุุณะ

นายเสาร์คำ คำกุณะ

 

 

5

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,000.00

ตกลงราคา

บ. ไทย ซี เซ็นเตอร์ จำกัด

บ. ไทย ซี เซ็นเตอร์ จำกัด

 

 

6

น้ามันเชื้้อเพลิงและหล่อลื่น1 รายการ

1,000.00

ตกลงราคา

บ. ไทย ซี เซ็นเตอร์ จำกัด

บ. ไืืทย ซี เซ็นเตอร์ จำกัด

 

 

7

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

1,381.00

ตกลงราคา

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก. แอลไฮเืิทคเซ็นเตอร์

 

 

8

วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

8,198.00

ตกลงราคา

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์,หจก.แอลพี ไฮเทคฯร้านคิวซี       ซีล็อกแอนเซอร์วิส ,บ. นิยมพานิช

หจก. ถาวรกิจพาณิชย์ ,หจก.แอลพี ไฮเทคฯ

ร้านคิวซี ซีล็อกแอนเซอร์วิส, บ. นิยมพานิช

 

 

9

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

1,764.00

ตกลงราคา

ร้านอุดมภัณฑ์, ร้านคิวซี ซีล็อกเซอร์วิส ร้านรักกันโฆษณา, สวัสดิการ กพ.

ร้านอุดมภัณฑ์, ร้านคิวซี ซีล็อกเซอร์วิส ร้านรักกันโฆษณา, สวัสดิการ กพ.

 

 

10

ค่าจ้างเหมาบริการ 1 รายการ

1,100.00

ตกลงราคา

สารพัดช่างเครื่องทำความเย็น

สารพัดช่างเครื่องทำความเย็น

 

 

11

ค่าจ้างเหมาบริการ 1 รายการ

1,500.00

ตกลงราคา

นางกัญญา ธรรมกิติ

นางกัญญา ธรรมกิติ

 

 

12

วัสดุสำนักงาน 1 รายการ

1,780.00

ตกลงราคา

หจก. แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง

1

วัสดุเชื้อเพลิง

6,650

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

วัสดุสำนักงาน

14,056

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

วัสดุงานบ้านงานครัว

570

ตกลงราคา

ร้านเบตงมินิมาร์ท

ร้านเบตงมินิมาร์ท

 

 

4

วัสดุสำนักงาน

440

ตกลงราคา

หจก.นำ้ดื่มสมใจ

หจก.นำ้ดื่มสมใจ

 

 

5

วัสดุสำนักงาน

1,412

ตกลงราคา

นายพิศิษญ์  กิจกล้า

นายพิศิษญ์  กิจกล้า

 

 

6

วัสดุสำนักงาน

250

ตกลงราคา

ร้านรัตนพันธ์

ร้านรัตนพันธ์

 

 

7

จ้างเหมาบริการ

1,192

ตกลงราคา

ร้าน ที.พี.ซี

ร้าน ที.พี.ซี

 

 

8

ซ่อมครุภัณฑ์

758.63

ตกลงราคา

ร้านอ๊อดเบรคยนต์

ร้านอ๊อดเบรคยนต์

 

 

9

ซ่อมครุภัณฑ์

600

ตกลงราคา

ร้าน ที.พี.ซี

ร้าน ที.พี.ซี

 

 

10

จ้างพิมพ์เอกสาร

4,280

ตกลงราคา

ศิลปะการพิมพ์

ศิลปะการพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดีจังหวัดลำปาง

 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาพนักงาน

ขับรถยนต์

7,600

ตกลงราคา

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

 

 

2

ซื้อน้ำมันรถยนต์ประจำสำนักงานฯ

6,120.90

 

ตกลงราคา

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานฯ

702

ตกลงราคา

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.พ. 50

4,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่ม เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถิน เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาว ก.พ. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

5

ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

จำนวน 1 เครื่อง

99,000

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

สนง.สถิติจังหวัดลำปาง

1

จ้างพนักงานขับรถยนต์

5,530

ตกลงราคา

นายบาล  ไชยทิกุล

นายบาล  ไชยทิกุล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,400

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

นำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

1,411.33

ตกลงราคา

บ.มิตซูน่าน(999)จำกัด

บ.มิตซูน่าน(999)จำกัด

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,350

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

8,815

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

9,426

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

2,757

ตกลงราคา

บริษัท  วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

บริษัท  วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด