ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง

1

ค่าน้ำดื่มเดือน ก.พ.49

210

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญสามมิตรอุตสาหกรรม

ห้างหุ้นส่วนสามัญสามมิตรอุตสาหกรรม

บริการส่งถึง สนง.

 

2

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน ก.พ.49

6,090

กรณีพิเศษ

หจก.วนาการ

หจก.วนาการ

เป็นของ ปตท.

 

3

ค่าถ่ายเอกสาร

5,000

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

บริการดี

 

4

ค่าปรับปรุงและขยายทางเข้า-ออก บ้านพักข้าราชการฯ

99,301

ตกลงราคา

นายประสิทธิ์ ยาวิลาศ

นายประสิทธิ์ ยาวิลาศ

บริการดี

 

5

ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ก.พ.49

184

ตกลงราคา

นายพิสิทธิ์ กิจกล้า

นายพิสิทธิ์ กิจกล้า

บริการส่งถึง สนง.

 

6

ค่าตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-1435

1,251.53

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

บริการดี

สนง.คลังจังหวัด

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3รายการ

1,439

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5รายการ

2,781

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

1,261.53

ตกลงราคา

หก.โตโยต้าลำปาง

หก.โตโยต้าลำปาง

 

 

4

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1รายการ

7,236

ตกลงราคา

หจก.วนาการ

หจก.วนาการ

 

 

5

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

3,934

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ, ทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ, ร้านอุดมภัณฑ์, ร้านตี๋-กราฟิก, ร้านหมึก ink jet

ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ, ทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ, ร้านอุดมภัณฑ์, ร้านตี๋-กราฟิก, ร้านหมึก ink jet

 

 

6

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ

2,448

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

2,053

ตกลงราคา

นายพิสิทธิ์ กิจกล้า, ร้านจอห์นเบเกอรี่, หจก.จงทรัพย์ไพศาล, ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ

นายพิสิทธิ์ กิจกล้า, ร้านจอห์นเบเกอรี่, หจก.จงทรัพย์ไพศาล, ร้านคิวซี ซีล๊อกฯ

 

 

8

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

2,618

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์, บ.ไซเบอร์ สเปซ, ทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์, บ.ไซเบอร์ สเปซ, ทัศนาภรณ์ กาญจนาชีวะ

 

 

9

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ

1,289.35

ตกลงราคา

บ.อาคเนย์ประกันภัย (2000) จก.

บ.อาคเนย์ประกันภัย (2000) จก.