ผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2550

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น ก.พ. 50

32,249

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม ก.พ. 50

315

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ ก.พ. 50

1,276

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร ก.พ. 50

832.50

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน

ม-4115 ลำปาง

1,080.70

ตกลงราคา

ร้านภิภพอะไหล่

ร้านภิภพอะไหล่

 

 

6

จ้างซ่อมหม้อน้ำรถยนต์

โตโยต้า ทะเบียน

ม-4115 ลำปาง

940

ตกลงราคา

ร้านพรสวรรค์หม้อน้ำ

ร้านพรสวรรค์หม้อน้ำ

 

 

7

จ้างทำอาหารกลางวัน รับคณะที่ปรึกษา รมต.มท.ภาคเหนือ

3,600

ตกลงราคา

หจก.สระลอยเรือนแพ

หจก.สระลอยเรือนแพ

 

 

8

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม รับคณะที่ปรึกษา รมต.มท.ภาคเหนือ

1,250

ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอ่าน

นางบุญเทียม คิดอ่าน

 

 

9

จ้างทำตรายาง

2,241.65

ตกลงราคา

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์

 

 

10

จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน

ข-5538 ลำปาง

500.76

ตกลงราคา

จหก.ลำปางศิริชัย

จหก.ลำปางศิริชัย

 

 

11

จ้างซ่อมรถยนต์มิตซูบิชิ

ทะเบียน วฮ-5880 กทม

12,710

ตกลงราคา

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

 

 

12

จ้างทำอาหารกลางวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก.พ. 50

5,000

ตกลงราคา

นางมณี  ทันธิกุล

นางมณี  ทันธิกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

1

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค. 50

15,063.52

ตกลงราคา

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

บ.ลำปางไพศาลบริการ จำกัด

 

 

2

จ้างซ่อมรถตู้และรถยนต์

1,720

ตกลงราคา

นายบรรเจิด เครือตัน

นายบรรเจิด เครือตัน

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ พ.ย.-ธ.ค. 49

1,586

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

4

จ้างทำตรายาง

1,350

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อก

ร้านลำปางบล็อก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดิน จังหวัดลำปาง

1

ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบการจ่ายคิวอัตโนมัติ จำนวน 3 สาขา

81,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด

จำนวน 2 เครื่อง

2,560

ตกลงราคา

ร้านเทคนิคพิมพ์ดีด

ร้านเทคนิคพิมพ์ดีด

 

 

3

จ้างเดินสายโทรศัพท์ จำนวน 4 จุด

1,600

ตกลงราคา

บริษัท นอร์ทเทิร์นโปรดักส์

ซัพพลาย จำกัด

บริษัท นอร์ทเทิร์นโปรดักส์

ซัพพลาย จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน เวลา 8 เดือน อัตราเดือนละ 8,000 บาท

64,000

ตกลงราคา

น.ส.นฤมล  มะโนเครื่อง

น.ส.นฤมล  มะโนเครื่อง

 

 

2

จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมลำโพง โต๊ะ เก้าอี้

และจ้างเหมาทำความสะอาด

1,500

ตกลงราคา

นางอริสสรา เครือบุญมา

นางอริสสรา เครือบุญมา

 

 

3

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3,461.45

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

 

 

5

จ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงเหล็กผ้าใบ เครื่องเสียง

พร้อมลำโพง โต๊ะ และเก้าอี้

2,800

ตกลงราคา

นายกอนแก้ว  สุทา

นายกอนแก้ว  สุทา

 

 

6

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3,923.69

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

7

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

500

ตกลงราคา

ร้านอาร์ทีมีเดีย

ร้านอาร์ทีมีเดีย

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,604

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

10

จ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงเหล็กผ้าใบ เครื่องเสียง

พร้อมลำโพง โต๊ะ และเก้าอี้

2,000

ตกลงราคา

นางอภิรมย์  เงินเชอร์

นางอภิรมย์  เงินเชอร์

 

 

11

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,735.99

ตกลงราคา

ร้านบุญวานิช

ร้านบุญวานิช

 

 

12

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

กิ่วลม จำกัด

 

 

13

ซื้อวัสดุสำนักงาน

800

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

14

ซื้อวัสดุสำนักงาน

6,400

ตกลงราคา

ร้านอาร์ทีมีเดีย

ร้านอาร์ทีมีเดีย

 

 

15

ซื้อวัสดุสำนักงาน

400

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

16

ซื้อน้ำดื่ม ก.พ. 50

240

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

น้ำดื่มแชมป์

 

 

17

ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ก.พ. 50

472

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

18

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.พ. 50

4,950

ตกลงราคา

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

 

 

19

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด

8,000

ตกลงราคา

น.ส.นฤมล  มะโนเครื่อง

น.ส.นฤมล  มะโนเครื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายแผนผังผู้บริหารระดับกรมฯ

450

ตกลงราคา

ร้านรักกันโฆษณา

ร้านรักกันโฆษณา

 

 

2

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผ้า

320

ตกลงราคา

ร้านรักกันโฆษณา

ร้านรักกันโฆษณา

 

 

3

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

125

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

4

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.พ. 50

8,538.40

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

5

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง กค 230 ลำปาง

3,785.91

ตกลงราคา

บริษัท สยามนิสสัน นครลำปาง จำกัด

บริษัท สยามนิสสัน นครลำปาง จำกัด

 

 

6

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผ้า

3,200

ตกลงราคา

ร้านช่อผกา

ร้านช่อผกา

 

 

7

จ้างเหมาบริการพนักงาน

ขับรถยนต์ ก.พ. 50

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

8

จ้างเหมาบริการอัดรูปถ่าย

240

ตกลงราคา

ร้านโฟโต้ควิก

ร้านโฟโต้ควิก

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,280

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

5,460

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

11

ซื้อน้ำดื่ม ก.พ. 50

485

ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

12

ซื้อหนังสือพิมพ์ ก.พ. 50

400

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประกันสังคมจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น

14,488

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

360

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

795

ตกลงราคา

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

4

จ้างทำความสะอาด

6,000

ตกลงราคา

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

8,205

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

6

ซื้อวัสดุสำนักงาน

7,844.10

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

25,358

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุสำนักงาน

295

ตกลงราคา

ร้านเตียเฮ่งฮง

ร้านเตียเฮ่งฮง

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,000

ตกลงราคา

ร้านลำปางบล็อค

ร้านลำปางบล็อค

 

 

11

จ้างเปลี่ยนก๊อกน้ำ

120

ตกลงราคา

หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

หจก.น้ำล้อมเคหะภัณฑ์

 

 

12

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ

อะไหล่ยนต์

2,656.81

ตกลงราคา

บริษัท สยามนิสสัน

นครลำปาง

บริษัท สยามนิสสัน

นครลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

852

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

2

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่/วัสดุสำนักงาน

1,599

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

3

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

500

ตกลงราคา

ร้านเสรีการผ้าใบ

ร้านเสรีการผ้าใบ

 

 

4

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6,070

ตกลงราคา

หจก,เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก,เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

5

ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้า/วัสดุสำนักงาน

2,400

ตกลงราคา

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัทสมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด

 

 

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน

3,155

ตกลงราคา

หจก.  เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.  เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

7

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

9,321

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

8

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

664

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

9

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

435

ตกลงราคา

นำ้ดีืมทัศนาภรณ์  การญจนาชีวะ

นำ้ดีืมทัศนาภรณ์  การญจนาชีวะ

 

 

10

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)

12,180

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

 

 

11

ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

750

ตกลงราคา

ร้านไอเดีย

ร้านไอเดีย

 

 

12

ขออนุมััติจ้างซ้อมบำรงรักษารถยนต์

804

ตกลงราคา

บริษัทเจริญมอเตอร์  สาขาลำปาง

บริษัทเจริญมอเตอร์  สาขาลำปาง

 

 

13

ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องบัตรคิวไฟฟ้า

5,350

ตกลงราคา

บริษัทเอ็นพีซีวิชั่นเทค

บริษัทเอ็นพีซีวิชั่นเทค

 

 

14

ขออนุมัติเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

1,572.90

ตกลงราคา

หสม.รวมอุปกรณ์

หสม.รวมอุปกรณ์

 

 

15

ขออนุมัติเช่าสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี   ตั้งชูชาติ

นายเมธี   ตั้งชูชาติ

 

 

16

ขออนุมัติติดตั้งอินเดอร์เน็ตแบบ  ADSL  และค่าใช้บริการ

3,584.50

ตกลงราคา

บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม

บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม

 

 

17

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นายเผ็ดจ  ชมภูศรี

นายเผ็ดจ  ชมภูศรี

 

 

18

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์   บัวกลิ่น

นางสุดารัตน์   บัวกลิ่น

 

 

19

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส. นันทิกา  เนตรเจริญ

น.ส. นันทิกา  เนตรเจริญ

 

 

20

ขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชุมสนาม

นายอรุณ  ชุมสนาม

 

 

21

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

5,860

ตกลงราคา

น.ส.ธรพรพรรณ  ทิชัย

นายอรุณ  ชุมสนาม

 

 

22

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

5,860

ตกลงราคา

นายปริญญา  พูลพล

นายปริญญา  พูลพล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

ซื้อหนังสือพิมพ์

258

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

นายพิสิษฐ์  กิจกล้า

 

 

2

ซื้อน้ำ

255

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มแชมป์

ร้านน้ำดื่มแชมป์

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

8,000

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

5,521

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

13,080

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

6

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

10,500

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2,550

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

10,000

ตกลงราคา

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

9

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

10

ซื้อรถโยกรถเข็น

13,500

ตกลงราคา

บ.ซี.เค กรุ๊ป  ครุภัณฑ์การแพทย์

บ.ซี.เค กรุ๊ป  ครุภัณฑ์การแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

12,969

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

37,150.61

ตกลงราคา

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์

438

ตกลงราคา

น.ส.สมพร  มูลที

น.ส.สมพร  มูลที

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

9,005

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุไฟฟ้า

1,671

ตกลงราคา

เล่าจิ้นกวงการไฟฟ้า

เล่าจิ้นกวงการไฟฟ้า

 

 

6

ซื้อน้ำดื่ม

300

ตกลงราคา

หจก.ประหยัดธุรกิจ

หจก.ประหยัดธุรกิจ

 

 

7

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

2,639.50

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

8

จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์

950

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

9

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

535

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

10

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

7,241.30

ตกลงราคา

ร้านพิภพอะไหล่

ร้านพิภพอะไหล่

 

 

1

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

17,120

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

12

จ้างเหมาอัดขยายภาพ

1,430

ตกลงราคา

ร้านเลเซอร์

ร้านเลเซอร์

 

 

13

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

877.40

ตกลงราคา

อู่ช่างแดง

อู่ช่างแดง

 

 

14

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

3,345.80

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

15

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

9,605.30

ตกลงราคา

ศูนย์เครื่องเย็นแอร์

ศูนย์เครื่องเย็นแอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.คลัง

จ.ลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2รายการ

2,656

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

หจก.ถาวรกิจพาณิชย์

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

1,783

ตกลงราคา

คุณทัศนาภรณ์, ร้านมั่วกี่

ร้านคิวซี ซีล็อคฯ
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

คุณทัศนาภรณ์, ร้านมั่วกี่

ร้านคิวซี ซีล็อคฯ
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

3

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,340

ตกลงราคา

บ.ไทซี-เซ็นเตอร์ จก.

 

บ.ไทซี-เซ็นเตอร์ จก.

 

 

 

4

ค่าจ้างเหมาบริการ 1 รายการ

875

ตกลงราคา

นายเสาร์คำ คำกุณะ

นายเสาร์คำ คำกุณะ

 

 

5

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ

1,500

ตกลงราคา

หจก.วนาการ

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.วนาการ

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

6

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,000

ตกลงราคา

หจก.สุเทพทวีคูณ

หจก.สุเทพทวีคูณ

 

 

7

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

1,162

ตกลงราคา

ร้านหมึก Ink Jet

ร้านหมึก Ink Jet

 

 

8

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

593.85

 

มิตรดีเซลลำปาง

มิตรดีเซลลำปาง

 

 

9

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

2,150

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

ร้านมั่วกี่

หจก.นิธิโปรดักส์ไฟล์แอนด์เซพตี้, ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิก

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

ร้านมั่วกี่

หจก.นิธิโปรดักส์ไฟล์แอนด์เซพตี้, ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิก

 

 

10

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1

1,400

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์

ร้านเบตงมินิมารท์

ผึ้งน้อยเบเกอรี่

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์

ร้านเบตงมินิมารท์

ผึ้งน้อยเบเกอรี่

 

 

11

วัสดุสำนักงาน จำนวน

4 รายการ

4,018

ตกลงราคา

ร้านมั่วกี่

คุณทัศนาภรณ์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

ร้านมั่วกี่

คุณทัศนาภรณ์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

12

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4รายการ

3,286

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

 

 

13

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3รายการ

2,120

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

 

 

14

จ้างเหมาบริการ 1 รายการ

1,950

ตกลงราคา

นางศรีไว สีสุขสาม

นางศรีไว สีสุขสาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พาณิชย์

จังหวัดลำปาง

1

วัสดุเชื้อเพลิง

5,918

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

วัสดุสำนักงาน

17,939

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

ซ่อมครุภัณฑ์

1,500

ตกลงราคา

ร้าน ที.พี.ซี.

ร้าน ที.พี.ซี.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดี

จังหวัดลำปาง

1

ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการสัสดีจังหวัดลำปาง

3,000

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

2

ซ่อมคอมพิวเตอร์

4,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาพนักงาน

ขับรถยนต์

7,600

ตกลงราคา

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

 

 

2

ซื้อน้ำมันรถยนต์ประจำสำนักงานฯ

8,004.90

 

ตกลงราคา

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานฯ

624

ตกลงราคา

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ม.ค. 50

2,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่ม เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถิน เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาว ม.ค. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

สนง.สถิติจังหวัดลำปาง

1

จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์

5,530

ตกลงราคา

นายบาล   ไชยทิกุล

นายบาล   ไชยทิกุล

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

4,470

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส  จำกัด

บริษัทวุฒิมงคลเซอร์วิส  จำกัด