ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สนง.บริหารงานศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง

1

งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 5 รายการ ระหว่าง กม.51+425 – กม.55+100 ในทางสายอ.แจ้ห่ม-อ.วังเหนือ  ตอน 1

18,454,800

ประกวดราคา e-Auction

1. หจก.รัตนพงษ์ลำปาง เสนอราคา 18,334,800 บาท

2. หจก.ลำปางไพศาลก่อสร้างเ เสนอราคา 18,374,800 บาท

3. บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก. เสนอราคา 18,414,800 บาท

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพงษ์ลำปาง เป็นเงิน 18,334,800 บาท เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ ห้างฯ ยินดีลดราคาเหลือ 18,321,049 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามประกาศประกวดราคาทุกประการ

 

2

งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 5 รายการ ระหว่าง กม.101+100 – กม.105+100 ในทางสายอ.แจ้ห่ม-อ.วังเหนือ  ตอน 2

19,501,740

ประกวดราคา e-Auction

1. บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก. เสนอราคา 19,381,740 บาท

2. หจก.ลำปางไพศาลก่อสร้างเ เสนอราคา 19,421,740 บาท

3. หจก.รัตนพงษ์ลำปาง เสนอราคา 19,461,740 บาท

 

 

บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.เป็นเงิน 19,381,740 บาท เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ ห้างฯ ยินดีลดราคาเหลือ 19,377,264 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามประกาศประกวดราคาทุกประการ

 

3

งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 4 รายการ ระหว่าง

กม.2+000 – กม.5+900

กม.5+000 – กม.9+700 เป็นช่วง ๆ   กม.10+000 – กม.14+800   กม.15+200 – กม.26+500 เป็นช่วง ๆ และ กม.35+000 – กม.43+819ในทางสายอ.ปาย-บ.วัดจันทร์

33,934,800

ประกวดราคา e-Auction

1. บ.ทุนทรัพย์พัฒนา จก. เสนอราคา 33,924,000 บาท

2. หจก.ประยูรก่อสร้าง (1984)  เสนอราคา 33,930,000 บาท

 

 

บ.ทุนทรัพย์พัฒนา จก. เป็นเงิน 33,924,000 บาท เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ ห้างฯ ยินดีลดราคาเหลือ 33,920,100 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามประกาศประกวดราคาทุกประการ