ผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2550

หน่วยงาน

ลำดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สำนักงานจังหวัดลำปาง

1

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น ม.ค. 50

31,011

ตกลงราคา

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

บ.พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

2

ซื้อน้ำดื่ม ม.ค. 50

555

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

ร้านน้ำดื่มศรีอิ่นแก้ว

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ ม.ค. 50

1,381

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

นายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

 

4

จ้างถ่ายเอกสาร ม.ค. 50

1,297

ตกลงราคา

นางสาวสาคร เปรมเกิด

นางสาวสาคร เปรมเกิด

 

 

5

จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า

ทะเบียน กก-8118 ลำปาง

1,503.35

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

6

จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า

ทะเบียน ม-4115 ลำปาง

1,870

ตกลงราคา

ร้านทองดีไดนาโม

ร้านทองดีไดนาโม

 

 

7

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กก-8118ลำปาง

2,300

ตกลงราคา

หจก.ศิริยนต์ลำปาง

หจก.ศิริยนต์ลำปาง

 

 

8

จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กง-1991 ลำปาง

3,482.85

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าลำปาง

หจก.โตโยต้าลำปาง

 

 

9

จ้างถ่ายเอกสารรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตาม

คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2549

5,950

ตกลงราคา

ร้านแอ้วเซนเตอร์

ร้านแอ้วเซนเตอร์

 

 

10

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ประชุมรับการตรวจของ ก.พ.ร.

6,750

ตกลงราคา

นางบุญเทียม คิดอ่าน

นางบุญเทียม คิดอ่าน

 

 

11

จ้างทำอาหารกลางวัน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ม.ค. 50

5,000

ตกลงราคา

นางแพรว วงษ์ชาลี

นางแพรว วงษ์ชาลี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดิน

จังหวัดลำปาง

1

จ้างซ่อมรถยนต์ 3ฝ-7388

4,066

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

780

ตกลงราคา

ร้านลำปางล็อค

ร้านลำปางล็อค

 

 

2

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

500

ตกลงราคา

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,235

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,716

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

10,600

ตกลงราคา

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพี ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

1,605

ตกลงราคา

บริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด

บริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด

 

 

7

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5,564

ตกลงราคา

บริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด

บริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด

 

 

8

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5,146.70

ตกลงราคา

บริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด

บริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด

 

 

9

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,500

ตกลงราคา

หจก.เอเคมีเดีย แอนด์ พริ้นติ้ง

หจก.เอเคมีเดีย แอนด์ พริ้นติ้ง

 

 

10

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,720

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

11

ซื้อน้ำดื่ม ม.ค. 50

360

ตกลงราคา

น้ำดื่มแชมป์

น้ำดื่มแชมป์

 

 

12

ซื้อหนังสือพิมพ์ ม.ค.50

500

ตกลงราคา

นายพิศิษฐ์  กิจกล้า

นายพิศิษฐ์  กิจกล้า

 

 

13

ซือน้ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น

2,503

ตกลงราคา

บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

บ.วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ นข 413 ลำปาง

7,469.67

ตกลงราคา

บ. โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ลำปาง) จำกัด

บ. โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ลำปาง) จำกัด

 

 

2

ซื้อวัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง

166

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ ม.ค. 50

418

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

4

ซื้อน้ำดื่ม ม.ค. 50

725

ตกลงราคา

หจก.น้ำดื่มสมใจ

หจก.น้ำดื่มสมใจ

 

 

5

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

26,000

ตกลงราคา

1. หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

2. ร้านก็อปปี้เซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

 

6

จัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน ม.ค. 50

7,766.14

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

7

จ้างเหมาบริการพนักงาน

ขับรถยนต์ ม.ค. 50

12,000

 

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

นายณรงค์ชัย แสนโกศิก

นายประจิน แสงสว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประกันสังคมจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น

16,600

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุสำนักงาน

378

ตกลงราคา

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

นายสถิต  ช่วยเกื้อกูล

 

 

3

ซื้อวัสดุสำนักงาน

705

ตกลงราคา

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

เชาว์ลักษณ์น้ำดื่ม

 

 

4

จ้างทำความสะอาด

5,612.90

ตกลงราคา

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

หจก.วิไลคลีนนิ่ง จำกัด

 

 

5

ซื้อวัสดุสำนักงาน

1,800

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

6

จ้างปะยาง

80

ตกลงราคา

ร้านจามจุรียางยนต์

ร้านจามจุรียางยนต์

 

 

7

จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์

2,008.39

ตกลงราคา

หจก.โต้โยต้าลำปาง

หจก.โต้โยต้าลำปาง

 

 

8

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

124.12

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง

1

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

4,929

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

2

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

1,040

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็๋นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

3

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

20,856

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

4

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

1,040

ตกลงราคา

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์

 

 

5

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

2,616

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน

14,870

ตกลงราคา

ร้านรัตนาพันธ์

ร้านรัตนาพันธ์

 

 

7

ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

960

ตกลงราคา

ร้านศิลปโฆษณา

ร้านศิลปโฆษณา

 

 

8

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)

14,200

ตกลงราคา

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

บริษัทวุฒิมงคล  เซอร์วิส

 

 

9

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

700

ตกลงราคา

นายพิสิษฐ์   กิจกล้า

นายพิสิษฐ์   กิจกล้า

 

 

10

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

225

ตกลงราคา

นำ้ดื่มทัศนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

นำ้ดื่มทัศนาภรณ์  กาญจนาชีวะ

 

 

11

ขออนุมัติจ้างทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์

1,000

ตกลงราคา

ร้านคิงแอนด์ควิน

ร้านคิงแอนด์ควิน

 

 

12

ขออนุมัติจ้างเช่าเต้น

7,200

ตกลงราคา

นายเฮง  ช่วงโชติชนาลัย

นายเฮง  ช่วงโชติชนาลัย

 

 

13

ขออนุมัติจ้างขนย้ายสัมภาระไป-กลับ

2,500

ตกลงราคา

นายมนตรี   ผลจันทร์

นายมนตรี   ผลจันทร์

 

 

14

ขออนุมัติจ้างทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์

1,000

ตกลงราคา

ร้านคิงแอนด์ควิน

ร้านคิงแอนด์ควิน

 

 

15

ขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรักษา

2,800

ตกลงราคา

หจก.ลำปางศิริชัย

หจก.ลำปางศิริชัย

 

 

16

ขออนุมัติจ้างซ่อมบำรงรักษารถยนต์

5,098.02

ตกลงราคา

บริษัทสยามนิสันนครลำปาง

บริษัทสยามนิสันนครลำปาง

 

 

17

ขออนุมัติจ้างซ่อมบำรงรักษารถยนต์

1,278.65

ตกลงราคา

ร้านลำปางกลอนประตู

ร้านลำปางกลอนประตู

 

 

18

ขออนุมัติเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

1,572.90

ตกลงราคา

หสม.  รมอุปกรณ์

หสม.  รมอุปกรณ์

 

 

19

ขออนุมัติเช่าสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

นายเมธี  ตั้งชูชาติ

 

 

20

ขออนุมัติติดตั้งอินเตอร์เน็ตแบบ  ADSL  และค่าใช้บริการ

3,584.50

ตกลงราคา

บริษัท  กสท.โทรคมราคม

บริษัท  กสท.โทรคมราคม

 

 

21

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นายเผด็จ  ชมภูศรี

นายเผด็จ  ชมภูศรี

 

 

22

ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยปฏิบัติงาน

7,630

ตกลงราคา

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

นางสุดารัตน์  บัวกลิ่น

 

 

23

ขออนุมัติจ้างพนังงานช่วยงาน

7,630

ตกลงราคา

น.ส.นันทิการ  เนตรเจริญ

น.ส.นันทิการ  เนตรเจริญ

 

 

24

ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

6,000

ตกลงราคา

นายอรุณ  ชุมสนาม

นายอรุณ  ชุมสนาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง

10,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อน้ำ

24,855

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

3

ซ่อมรถยนต

1,143

ตกลงราคา

บ.ลักกีั้มอเตอร์

บ.ลักกีั้มอเตอร์

 

 

4

ซื้อหนังสือพิมพ์

252

ตกลงราคา

นายพิสิทธ์   กิจกล้า

นายพิสิทธ์   กิจกล้า

 

 

5

ซื้้อวัสดุสำนักงาน

1,863.18

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

6

ซื้้อวัสดุสำนักงาน

3,500

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

7

ซื้้อวัสดุสำนักงาน

2,500

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

8

ซื้้อวัสดุสำนักงาน

2,256.57

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

9

ซื้้อวัสดุสำนักงาน

376.66

ตกลงราคา

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอล  พี  ไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

10

ซื้อรถโยกรเข็นคนพิการ

13,500

ตกลงราคา

บ.ซี.เค.กรุ๊ป  ครุภุณฑ์การแพทย์

บ.ซี.เค.กรุ๊ป  ครุภุณฑ์การแพทย์

 

 

11

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์

1,143.05

ตกลงราคา

ร้าน ธ.ยางยนต์

ร้าน ธ.ยางยนต์

 

 

12

ซื้อหนังสือพิมพ์

252

ตกลงราคา

นายสิทธ์  กิจกล้า

นายสิทธ์  กิจกล้า

 

 

13

ซื้อนำ้ดีืม

150

ตกลงราคา

ร้านน้ำดื่มแชมป์

ร้านน้ำดื่มแชมป์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประมงจังหวัดลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน

3,977

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

2

วัสดุสำนักงาน

1,622

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

วัสดุคอมพิวเตอร์

4,063

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

4

วัสดุสำนักงาน

3,165

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

วัสดุสำนักงาน

4,935

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

6

จ้างเหมาบริการ

8,180

ตกลงราคา

อู่สุนทร

อู่สุนทร

 

 

7

จ้างเหมาบริการ

12,690

ตกลงราคา

อู่สุนทร

อู่สุนทร

 

 

8

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

15,312.49

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุสำนักงาน

4,565

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

2

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

27,678.60

ตกลงราคา

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

บริษัท ปิโตรเลียม

คอร์ปอเรชั่น จำักัด

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์

484

ตกลงราคา

น.ส.สมพร  มูลที

น.ส.สมพร  มูลที

 

 

4

ซื้อวัสดุสำนักงาน

3,930

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

5

ซื้อวัสดุไฟฟ้า

4,370

ตกลงราคา

หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า

หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า

 

 

6

ซื้อน้ำดื่ม

300

ตกลงราคา

หจก.ประหยัดธุรกิจ

หจก.ประหยัดธุรกิจ

 

 

7

ซื้อวัสดุสำนักงาน

455

ตกลงราคา

บริษัท ดวงกมล

บริษัท ดวงกมล

 

 

8

จ้างเหมาอัดขยายภาพ

1,248

ตกลงราคา

ร้านเลเซอร์

ร้านเลเซอร์

 

 

9

จ้างเหมาจัดทำตรายาง

2,230

ตกลงราคา

ร้านโล่ลำปาง

ร้านโล่ลำปาง

 

 

10

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

4,930

ตกลงราคา

ร้านมิคมาสเตอร์

ร้านมิคมาสเตอร์

 

 

11

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

2,880.40

ตกลงราคา

ลำปางกลอนประตู

ลำปางกลอนประตู

 

 

12

จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์

2,500

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

13

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

4,708

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.คลัง

จ.ลำปาง

1

วัสดุสำนักงาน จำนวน 7รายการ

1,541

ตกลงราคา

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านไอเดียโฆษณา

ร้านรัตนาภรณ์

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านไอเดียโฆษณา

ร้านรัตนาภรณ์

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

 

 

2

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

1,626

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

3

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,000

ตกลงราคา

หจก.กิจเสรปิโตรเลี่ยม

 

หจก.กิจเสรปิโตรเลี่ยม

 

 

 

4

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

2,220

ตกลงราคา

บ.ไทซี-เซ็นเตอร์ จก.

หจก.ลำปางกิตติชัย

บ.ไทซี-เซ็นเตอร์ จก.

หจก.ลำปางกิตติชัย

 

 

5

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,000

ตกลงราคา

หจก.ลำปางมงคลกรุ๊ป

หจก.ลำปางมงคลกรุ๊ป

 

 

6

น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

1,830

ตกลงราคา

หจก.ลำปางมงคลกรุ๊ป

บ.ลิเบอร์ตี้ประกัน จก.

 

 

7

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

1,640

ตกลงราคา

ร้านหมึก Ink Jet

ร้านหมึก Ink Jet

 

 

8

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

363

 

มิตรดีเซลลำปาง

มิตรดีเซลลำปาง

 

 

9

วัสดุสำนักงาน จำนวน

3 รายการ

3,167

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

ร้านมั่วกี่

หจก.นิธิโปรดักส์ไฟล์แอนด์เซพตี้, ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิก

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

ร้านมั่วกี่

หจก.นิธิโปรดักส์ไฟล์แอนด์เซพตี้, ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิก

 

 

10

วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

3,573

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์

ร้านเบตงมินิมารท์

ผึ้งน้อยเบเกอรี่

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์

ร้านเบตงมินิมารท์

ผึ้งน้อยเบเกอรี่

 

 

11

วัสดุสำนักงาน จำนวน

6 รายการ

2,175

ตกลงราคา

ร้านมั่วกี่

คุณทัศนาภรณ์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

ร้านมั่วกี่

คุณทัศนาภรณ์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

 

 

 

12

จ้างเหมาบริการ 1 รายการ

1,250

ตกลงราคา

นางศรีไว สีสุขสาม

นางศรีไว สีสุขสาม

 

 

13

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ

2,062

ตกลงราคา

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

ร้านคิวซี ซีล็อคแอนด์เซอร์วิส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง

1

จ้างติดตั้ง รื้อถอนเต้นท์งานกาชาด

2,400

ตกลงราคา

ณัฐกานต์การช่าง

ณัฐกานต์การช่าง

 

 

2

ทำโครงสร้างและตกแต่ง งานกาชาด

4,000

ตกลงราคา

นายหมื่น  ปัญญาวงศ์

นายหมื่น  ปัญญาวงศ์

 

 

3

วัสดุสำนักงาน

930

ตกลงราคา

นายพิศิษฐ์  กิจกล้า

นายพิศิษฐ์  กิจกล้า

 

 

4

วัสดุไฟฟ้า

1,638

ตกลงราคา

หสม.หลอดไฟฟ้า

หสม.หลอดไฟฟ้า

 

 

5

วัสดุเชื้อเพลิง

7,336

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ทำการสัสดีจังหวัดลำปาง

 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

1

จ้างเหมาพนักงาน

ขับรถยนต์

7,600

ตกลงราคา

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

นายธงชัย สายอินต๊ะ

 

 

 

2

ซื้อน้ำมันรถยนต์ประจำสำนักงานฯ

7,600

 

ตกลงราคา

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัทพัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

3

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานฯ

650

ตกลงราคา

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

ร้านนายพิสิษฐ์ กิจกล้า

 

สนง.ขนส่งจังหวัดลำปาง

1

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ธ.ค. 49

4,000

ตกลงราคา

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

หจก.จงทรัพย์ไพศาล

 

 

2

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาแจ้ห่ม เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

 

 

3

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขาเถิน เม.ย. 50

1,500

ตกลงราคา

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม จำกัด

 

 

4

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาขางาว ธ.ค. 49

1,500

ตกลงราคา

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด

 

 

 

5

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ม-4994)

963

ตกลงราคา

ร้านนครการช่าง

ร้านนครการช่าง

 

สนง.สถิติจังหวัดลำปาง

1

จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์

5,530

ตกลงราคา

นายบาล   ไชยทิกุล

นายบาล   ไชยทิกุล

 

 

2

นำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

1,235.85

ตกลงราคา

บ.มิตซูน่าน(999)จำกัด

บ.มิตซูน่าน(999)จำกัด

 

 

3

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

4,879

ตกลงราคา

บริษัท  วุฒิมงคลเซอร์วิส  จำกัด

บริษัท  วุฒิมงคลเซอร์วิส  จำกัด