บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

> หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ

> ตัวอย่างแบบบัตรทั้งหมด

> คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

> แบบบัตรประจำตัวฯ ข้าราชการ

> แบบบัตรประจำตัวฯ ข้าราชการ(ปลัดอำเภอ)

> แบบบัตรประจำตัวฯ ลูกจ้างประจำ

> แบบบัตรประจำตัวฯ พนักงานราชการ

> แบบบัตรประจำตัวฯ ผู้รับบำเหน็จบำนาญ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑. หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
๒. คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรแข็ง) พร้อมลงลายมือชื่อ
......- ระบุเลขประจำตัวประชาชน(เลขไทย) ชื่อตัว-ชื่อสกุล ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง
........ และหน่วยงาน (ให้ใช้คำเต็ม เช่น จพง. ให้พิมพ์เป็น เจ้าพนักงาน เป็นต้น
๔. รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ x ๓ ซม.   จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. บัตรเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ)
๖. ใบแจ้งความ (กรณีบัตรหาย)
๗. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๘. สำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งฯ (กรณีบัตรครั้งแรก)
๙. สำเนาคำสั่ง / ประกาศเกษียณอายุราชการ (ผู้รับบำเหน็จบำนาญ)
๑๐. สำเนาสัญญาจ้าง (กรณีพนักงานราชการ)


บัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน