ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ปี 2560 (1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2560) 
ปี 2558 (15 ก.ค.2558 - 30 ก.ย.2558)