ข่าวประกวดราคา / สอบราคา ปี 2554
ประกวดราคา
สอบราคา
มกราคม 2554     มกราคม 2554    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา ปี 2551 - 2553
ประกวดราคา
สอบราคา
มีนาคม 2551 มกราคม 2552 มกราคม 2553 มีนาคม 2551 มกราคม 2552 มกราคม 2553
เมษายน 2551 กุมภาพันธ์ 2552 กุมภาพันธ์ 2553 เมษายน 2551 กุมภาพันธ์ 2552 กุมภาพันธ์ 2553
พฤษภาคม 2551 มีนาคม 2552 มีนาคม 2553 พฤษภาคม 2551 มีนาคม 2552 มีนาคม 2553
มิถุนายน 2551 เมษายน 2552 เมษายน 2553 มิถุนายน 2551 เมษายน 2552 เมษายน 2553
กรกฎาคม 2551 พฤษภาคม 2552 พฤษภาคม 2553 กรกฎาคม 2551 พฤษภาคม 2552 พฤษภาคม 2553
สิงหาคม 2551 มิถุนายน 2552 มิถุนายน 2553 สิงหาคม 2551 มิถุนายน 2552 มิถุนายน 2553
กันยายน 2551 กรกฎาคม 2552 กรกฎาคม 2553 กันยายน 2551 กรกฎาคม 2552 กรกฎาคม 2553
ตุลาคม 2551 สิงหาคม 2552 สิงหาคม 2553 ตุลาคม 2551 สิงหาคม 2552 สิงหาคม 2553
พฤศจิกายน 2551 กันยายน 2552 กันยายน 2553 พฤศจิกายน 2551 กันยายน 2552 กันยายน 2553
ธันวาคม 2551 ตุลาคม 2552 ตุลาคม 2553 ธันวาคม 2551 ตุลาคม 2552 ตุลาคม 2553
  พฤศจิกายน 2552 พฤศจิกายน 2553   พฤศจิกายน 2552 พฤศจิกายน 2553
  ธันวาคม 2552 ธันวาคม 2553   ธันวาคม 2552 ธันวาคม 2553

 

อื่น ๆ
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การใช้สถานที่กลางในการยื่นซอง / เปิดซอง
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนการประกวดราคา / สอบราคา