ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
 โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
 
 
ข้อมูลจังหวัดลำปาง
 ข้อมูลสภาพทั่วไป
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 ข้อมูลอุตสาหกรรม
 ข้อมูลการศึกษา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
 
เคาน์เตอร์บริการประชาชน


 
  ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
กระทรวงมหาดไทย
ระบบค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์กระทรวงมหาดไทย
ระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ ชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
ค้นหาข้อมูลกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
รายการมหาดไทยชวนรู้ ผ่านทางวิทยุ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
กรมการปกครอง
ระบบสถิติทางการทะเบียน
บริการตรวจสอบข้อมูล
ปรึกษาปัญหาด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1548
ตู้ ป.ณ.44 ปณฝ.มหาดไทย 10200
ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามนโยบาย ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
ระบบรับข้อเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตกระบวนงาน ขออนุญาตซื้ออาวุธปืน เขต กทม.
แจ้งเบาะแสเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
กรมการพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์หมู่บ้านไทย
คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
บทความงานพัฒนาชุมชน
ตารางรายการทีวี พช.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลเงินบำนาญ
ระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท จปฐ./กชช.2ค
ร้องเรียน-แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนจริยธรรม
กรมที่ดิน
การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว
การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา
บทความต่าง ๆ
กฎหมายน่ารู้
ระเบียบ
ประกาศ
รวมกฎกระทรวง
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวล กฎหมายที่ดิน
งานจดทะเบียนกลาง
คำแนะนำเบื้องต้นในการไปสำนักงานที่ดิน
หลักฐานการขอจดทะเบียน
ประเภทการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร
การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน
การอายัดที่ดิน
การมอบอำนาจ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
การขอทราบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
โครงการการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมที่ดิน
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
download หนังสือมอบอำนาจ
สืบค้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน
ร้องเรียน - ร้องทุกข์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
e-Map (ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน e-report)
ระบบบริการแจ้งเหตุสาธารณภัย
ระบบฐานข้อมูลสาธารณภัย
สารสนเทศภูมิศาสตร์
Download ข้อมูลต่าง ๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ประสานความเสมอภาคหญิงชาย
ผังรายการเสียงตามสาย
สื่อการเรียนรู้ (e-Learning)
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท. (ตัวชี้วัด)
สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย
รายงานเพลิงไหม้พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน
ร้องเรียน - ร้องทุกข์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม
บริการดาวน์โหลดข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม และแผนที่ แผนผัง ท้ายกฎกระทรวง
กฏกระทรวงผังเมืองรวมที่ประกาศใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง รวมเมือง
ยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผังเมืองรวม ทางระบบ อินเทอร์เน็ต
การบริการข้อมูลดิจิตอล
ฐานข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้าย กฎกระทรวง
แนะนำงานบริการประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถ.ชวนเที่ยว
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-Application
PEA e-Pay
ค้นหาแผนที่สำนักงาน
Knowledge Base Management
ค่า ft
ประกาศดับไฟ
เปิดให้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์ มือถือ
ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า
แจ้งข้อร้องเรียน
1129 PEA Call Center
การประปาส่วนภูมิภาค
คู่มือการให้บริการประชาชน
ประเภทของผู้ใช้น้ำ
เงื่อนไขในการใช้น้ำ
ขอติดตั้งประปาใหม่
แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
มาตรฐานน้ำประปาของ กปน.
ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา
พื้นที่น้ำประปาดื่มได้
อัตราค่าน้ำ
ตรวจสอบค่าน้ำ
โปรแกรมคิดค่าน้ำ
ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ
โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ
ช่องทางชำระเงินค่าน้ำประปา
แจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการของการประปา ส่วนภูมิภาค
 
   
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


 
สรุปการดำเนินงานเกี่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง  14/8/57
       >>  เรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2556  (ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557)
       >>  เรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน (สรุปข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557)


      >>   เรื่องเด่น / กรณีตัวอย่าง

       >>  ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์

(*.*) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ... ดำรงไทย ใสสะอาด ...  (*.*)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำันักงานจังหวัดลำปาง)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 351211 เวลาราชการ