ความสำเร็จผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ครบรอบ 4 ปี  • Picture 10
  • Picture 9
  • Picture 8
  • Picture 7
  • Picture 6
  • Picture 5
  • Picture 4
  • Picture 3
  • Picture 2
  • Picture 1

    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้แก่ประชาชน โดยการสแกน QR CODE หรือผ่านทาง www.facebook.com/ocpb.official/?ref=br_rs

 


เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ผ่าน   Application Google forms  ทาง  Line

 

 


    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั่วประเทศ
download ภาพ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการตาม "โครงการช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาธุรกิจ" โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง หรือโทรสายด่วนหมายเลข 1567
 
   

 

Download เอกสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
 ข่าว สคบ. เรื่อง การลักลอบให้บริการดัดฟันแฟชั่น    30/05/62
 ข่าว สคบ. เรื่อง สัญญาไทม์แชร์ริ่ง...ป้องกันถูกหลอกขายวันพักผ่อน    30/05/62
>> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ฯ และการขอรับข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง พ.ศ.2547    13/05/62
>> แบบรายงานผลการดำเนินงานหนี้นอกระบบ    29/10/61
>> รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   14/3/61
>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   2/3/61
>>  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   20/2/61
>>  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   8/2/61
>> แบบสอบถาม-คู่มือการจัดตั้ง-เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   3/5/60
>> สรุปผลการดำเนินงานต่อเรื่องการร้องทุกข์ /ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1-2    11/4/60
>> ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือธุจกิจ SMEs    30/1/60

>> สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำปาง  24/5/58
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษายน 2559)
- ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -

 
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
 โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
 

ข้อมูลจังหวัดลำปาง
 ข้อมูลสภาพทั่วไป
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 ข้อมูลอุตสาหกรรม
 ข้อมูลการศึกษา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

SMEs


 
  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-351211
           สายด่วน       1567

 
ไปรษณีย์ : ส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
              ศาลากลางจังหวัดลำปาง
              ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท
              อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 

email
: damrongdhama.lp@gmail.com
 
แฟกซ์ : 054-351211  

ด้วยตนเอง
ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


     
  สรุปการดำเนินงานเกี่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
         รับเรื่องและดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2559    17/8/59


      >>  เรื่องเด่น --> การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

       >>  ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์

(*.*) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ... ดำรงไทย ใสสะอาด ...  (*.*)


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 351211 เวลาราชการ