Download เอกสาร

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำปาง  24/5/58
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษ
ายน 2559)
- ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
-

 
 
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
 โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
 

ข้อมูลจังหวัดลำปาง
 ข้อมูลสภาพทั่วไป
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 ข้อมูลอุตสาหกรรม
 ข้อมูลการศึกษา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

SMEs

 
  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-351211
           สายด่วน       1567

 
ไปรษณีย์ : ส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
              ศาลากลางจังหวัดลำปาง
              ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท
              อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 

email
: damrongdhama.lp@gmail.com
 
แฟกซ์ : 054-351211  

ด้วยตนเอง
ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


 
สรุปการดำเนินงานเกี่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง  14/8/57
       >>  เรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2556  (ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557)
       >>  เรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน (สรุปข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557)


      >>  เรื่องเด่น --> การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

       >>  ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์

(*.*) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ... ดำรงไทย ใสสะอาด ...  (*.*)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 351211 เวลาราชการ