ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ กรณีองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งหนึ่ง อำเภอแจ้ห่ม ขุดดินถมลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ทำให้เวลาที่ฝนตกหนักน้ำจะท่วมพื้นที่ทำนาของผู้ร้อง และได้แจ้งให้อำเภอแจ้ห่มตรวจสอบ นั้น ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปได้ว่า พื้นที่ดังกล่าวที่ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มาดำเนินการขุดลอกหนองปึ๋งและทำถนนพร้อมระบายน้ำขึ้นมาใหม่ ซึ่งปัจจุบันดินโคลนที่ถมถูกน้ำฝนกัดเซาะไหลลงทางระบายน้ำ ทำให้บริเวณทางระบายน้ำตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นกีดขวางทางระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำที่นาไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 สาขาเชียงใหม่ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดความเสียหายจากการขุดเจาะวางท่อประปา ส่งผลกระทบทำให้โครงสร้างภายในบ้านได้รับความเสียหาย บริเวณพื้นที่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ร้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ได้ดำเนินการซ่อมแซม/แก้ไขในส่วนที่เสียหายให้แก่ผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว และทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการตาม "โครงการช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาธุรกิจ" โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง หรือโทรสายด่วนหมายเลข 1567
   

 

Download เอกสาร
 แบบสอบถาม-คู่มือการจัดตั้ง-เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   3/5/60
>> สรุปผลการดำเนินงานต่อเรื่องการร้องทุกข์ /ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1-2    11/4/60
>> ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือธุจกิจ SMEs    30/1/60
>> ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 15/9/59
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 9/9/59
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 31/8/59
>> ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   17/8/59

>> สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำปาง  24/5/58
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษ
ายน 2559) - ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -

 
 
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
 โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
 

ข้อมูลจังหวัดลำปาง
 ข้อมูลสภาพทั่วไป
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 ข้อมูลอุตสาหกรรม
 ข้อมูลการศึกษา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

SMEs


 
  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-351211
           สายด่วน       1567

 
ไปรษณีย์ : ส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
              ศาลากลางจังหวัดลำปาง
              ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท
              อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 

email
: damrongdhama.lp@gmail.com
 
แฟกซ์ : 054-351211  

ด้วยตนเอง
ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


     
  สรุปการดำเนินงานเกี่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
         รับเรื่องและดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2559    17/8/59


      >>  เรื่องเด่น --> การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

       >>  ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์

(*.*) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ... ดำรงไทย ใสสะอาด ...  (*.*)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 351211 เวลาราชการ