ความสำเร็จผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ครบรอบ 4 ปี


  • Picture 10
  • Picture 9
  • Picture 8
  • Picture 7
  • Picture 6
  • Picture 5
  • Picture 4
  • Picture 3
  • Picture 2
  • Picture 1

ช่องทางการติดต่อ "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง"

Download เอกสาร / กิจกรรมประชาสัมพันธ์
    หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 25/8/64
    โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 25/8/64
    เทคนิคการไกล่เกลี่ยการประนีประนอมและระงับข้อพิพาท 25/8/64
    กระบวนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 25/8/64
 
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการกำกับดูแลธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 13/1/63
 

    
    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้แก่ประชาชน โดยการสแกน QR CODE หรือผ่านทาง www.facebook.com/ocpb.official/?ref=br_rs

 


ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ผ่าน   Application Google forms  ทาง  Line

 

 


    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั่วประเทศ
download ภาพ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการตาม "โครงการช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาธุรกิจ" โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง หรือโทรสายด่วนหมายเลข 1567
 
   

 

 
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
 โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
 

ข้อมูลจังหวัดลำปาง
 ข้อมูลสภาพทั่วไป
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 ข้อมูลอุตสาหกรรม
 ข้อมูลการศึกษา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

SMEs


 
  
หมายเลขโทรศัพท์ 054 351211
           สายด่วน       1567

 
ไปรษณีย์ : ส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
              ศาลากลางจังหวัดลำปาง
              ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท
              อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 

email
: [email protected]
 
แฟกซ์ : 054-351211  

ด้วยตนเอง
ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง
ณ ศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดลำปาง เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
คู่มือการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

  คำถามที่พบบ่อย
 
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


     
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปีพ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง   

      >>   สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

      >>   สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รายเดือน)


      >>  เรื่องเด่น --> การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

      >>  ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์

(*.*) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ... ดำรงไทย ใสสะอาด ...  (*.*)


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 351211 เวลาราชการ