ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั่วประเทศ
download ภาพ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีพิพาท เรื่องการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์) เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 4 หน่วยงานดังนี้ อำเภองาว อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเห็ดเข็มทองบรรจุถุงและผักบรรจุถุง ของท็อปส์ มาร์เก็ต ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ศดธ.ลป.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 22.00 น. ศดธ.ลป. ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน กรณีปัญหาความเดือดร้อนเสียงดังจากการเปิดเพลงและแสดงดนตรีสด ของร้าน "ฮ้านฅนเมือง ตั้งอยู่ถนนวังขวา, ร้านสกาล่า ตั้งอยู่ถนนเวียงละกอน และร้านมดยิ้ม ตั้งอยู่ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดย นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง, อำเภอห้างฉัตร ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหากรณีขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่บริเวณของนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการตาม "โครงการช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาธุรกิจ" โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง หรือโทรสายด่วนหมายเลข 1567
 
   

 

Download เอกสาร
 รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   14/3/61
>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   2/3/61
>>  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   20/2/61
>>  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   8/2/61
>> แบบสอบถาม-คู่มือการจัดตั้ง-เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   3/5/60
>> สรุปผลการดำเนินงานต่อเรื่องการร้องทุกข์ /ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1-2    11/4/60
>> ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือธุจกิจ SMEs    30/1/60

>> สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำปาง  24/5/58
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษ
ายน 2559) - ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -

 
 
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
 โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
 

ข้อมูลจังหวัดลำปาง
 ข้อมูลสภาพทั่วไป
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 ข้อมูลอุตสาหกรรม
 ข้อมูลการศึกษา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

SMEs


 
  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-351211
           สายด่วน       1567

 
ไปรษณีย์ : ส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
              ศาลากลางจังหวัดลำปาง
              ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท
              อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 

email
: damrongdhama.lp@gmail.com
 
แฟกซ์ : 054-351211  

ด้วยตนเอง
ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


     
  สรุปการดำเนินงานเกี่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
         รับเรื่องและดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2559    17/8/59


      >>  เรื่องเด่น --> การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

       >>  ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์

(*.*) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ... ดำรงไทย ใสสะอาด ...  (*.*)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 351211 เวลาราชการ