*****   กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


 คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1916/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการจังหวัดลำปาง  
25/3/65
 การสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก   
29/10/62
 การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562    
4/3/62
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560    10/7/61
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529      10/7/61
 แนวทางการจัดทำหนังสือราชการ     4/4/61
การประทับสัญลักษณ์ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" ในหนังสือราชการ      30/1/61
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522      14/12/60

กลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014  / 0 - 5426 - 5070