โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลำปาง
 รายงานการประชุมระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้อง CCTV   Click...

 การเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำปาง    
      * การเสนอโครงการฯ กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน MDES (แนบใบเสนอราคาทุกรายการของร้านที่จัดหา จำนวน 1 ร้าน)
      * การเสนอโครงการฯ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน MDES (แนบใบเสนอราคาทุกรายการของร้านที่เปรียบเทียบ จำนวน 3 ร้าน)
 - Download แบบฟอร์มการเสนอโครงการฯ ก่อนให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา
 - Download แบบฟอร์มการรายงานโครงการฯ หลังจากผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว

 ระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ / ส่วนกลาง
 แบบฟอร์มบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)


Download เอกสาร :


 ลป 0017.2/ว 3762 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำปาง 15/02/65
           ลป 0017.2/ว 3762 สิ่งที่ส่งมาด้วย 
           แบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (จังหวัดลำปาง)

 คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 5010/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)  31/12/64

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  (ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ค.2564)30/12/64

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เดือนมิถุนายน 2564 21/6/64

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 19/2/64

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค.2563) 12/5/63

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ (กรณีบริจาคพัสดุไม่เกิน 1 แสนบาท) และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
       สิ่งที่ส่งมาด้วย  (หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ป 0017.2/ว 49612 ลงวันที่ 2 ธ.ค.62)   2/12/62   

 คำสั่งจังหวัดลำปางที่ 5840/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำปาง (หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 46982 ลงวันที่ 31 ต.ค.62)   31/10/62

 คำสั่งจังหวัดลำปางที่ 5841/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 46984 ลงวันที่ 31 ต.ค.62)  31/10/62

 แผนปฏิบัติการ ในการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ.ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 45958 ลงวันที่ 21 ต.ค.62)  21/10/62

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปี 2562   25/9/62

  การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (จัดหาเองฯ ไม่เกิน 5 แสนบาท)  /   สิ่งที่ส่งมาด้วย  10/5/62(หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.2/ว 12386 ลงวันที่ 10 พ.ค.62)

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562   18/3/62

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   13/10/61

 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจําปี พ.ศ. 2562   4/12/60
(หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 29785 ลงวันที่ 4 ธ.ค.60)

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  22/09/60
(หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 233442 ลงวันที่ 22 ก.ย.60)

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) ปี 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 พ.ค.60   24/5/60

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

 การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.2/ว 1461 ลว. 18 ม.ค. 60)   18/1/60

 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2561 (หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.2/ว 29900 ลว. 8 ธ.ค. 59)  8/12/59

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.2/ว 25296 ลว. 21 ต.ค. 59)  25/10/59

      การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด (หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.2/ว 18879 ลว. 10 ส.ค. 59)  11/8/59

 แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  14/6/59
(หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.2/ว 13784 ลว. 14 มิ.ย. 59)

 หนังสือจังหวัด
 / เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2559 (กระทรวง ICT)  (ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

 หนังสือจังหวัด / เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2558 (กระทรวง ICT)  (ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.และการพิจารณาหลักฐานประกอบการพิจารณา โครงการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัด มท. 8/10/57
(หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.2/ว 13784
ลงวันที่ 14 มิ.ย.59)

 การเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  / สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3    16/7/57
(หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.1/ว 2727 ลงวันที่ 16 ก.ค.57)

 ประกาศเรื่องเว็บไซต์ www.ictcctv.com ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับเว็บไซต์ดังกล่าว / หนังสือจังหวัดลำปาง   30/5/57

 หนังสือจังหวัด / เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2557 (กระทรวง ICT)  (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

 หนังสือจังหวัด / หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT (ตามมติ ครม.วันที่ 15 สิงหาคม 2556)   24/9/56
(หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.1/ว 4354 ลงวันที่ 24 ก.ย.56)

แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.1/ว 2927 ลงวันที่ 24 มิ.ย.56)  24/6/56
       - คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของกระทรวง ICT

 หนังสือจังหวัด / เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2556 (กระทรวง ICT) และเพิ่มเติม   (ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556)

  หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.1/ว 2422 ลว. 27 พ.ค.2556 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 และการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)  31/5/56

 ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป  (หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.1/ว 199 ลงวันที่ 14 ม.ค.56) 14/1/56

  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท  (หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนมาก ที่ ลป 0016.1/ว 4499 , 4501 ลงวันที่ 3 ต.ค.55)    4/10/55
        - Download คู่มือแนวทางปฏิบัติฯ

  หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0016.1/ว 4457, 4458 ลว. 1 ต.ค.55 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน กระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และแท็บเล็ตของกระทรวงมหาดไทย 4/10/55

  หนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป 0016.1/ว3198 , ว3199 ลว. 13 ก.ค.55
         -
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดลำปาง) 11/7/55


  หนังสือจังหวัดลำปางด่วนที่สุด ที่ ลป 0016.1/ว 3055-3060 ลว. 5 ก.ค.2555 เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 10/7/55

  คำสั่งจังหวัดลำปางที่ 1327/2555 ลว.26 มิ.ย.55 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 29/6/55

  หนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป 0016.1/ว 1655 และ ลป 0016.1/ว 1656 ลว. 17 เม.ย.55 เรื่อง เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555   17/4/55

  หนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป 0016.1/ว 4976 ลว. 28 ธ.ค.54 เรื่อง การตั้งชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน 28/12/54

  หนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป 0016.1/ว 4068 ลว. 6 ต.ค.54 เรื่อง แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐรวม3 ประเด็น 6/10/54

  หนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป 0016.1/ว 4055 ลว. 6 ต.ค.54 เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) / เอกสารแนบ (เกณฑ์ราคากลาง GIS)  6/10/54

  หนัังสือจังหวัดลำปางที่ ลป 0016.1/ว 4083 ลว. 22 ต.ค.53 เรื่อง แนวทางจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย


  คำสังจังหวัดลำปาง ที่ 2287/2553 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลำปาง 27/1/54

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
(กระทรวง ICT)
       (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2554)

 ===>  ระบบติดตามโครงการ ICT ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย  <===

สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลาง ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร/โทรสาร 0 5426 5070