ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
    ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่ายงบฯจังหวัดลำปาง
    รายงานเลือกประเภท/ลักษณะ แผนงานฯ โครงการ
    รายละเอียดรายงานแผนงาน/โครงการ