Download เอกสาร


  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำปาง

  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ CCTV


การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย    20/12/61


 แบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561   28/8/61

 การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....    27/6/61

 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเรื่องการแข่งขันบนเวทีโลก   24/5/61

  การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)   24/4/61

  การปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล โครงการ Government Communication Channel (GCC)   2/4/61

  ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี 2560   5/3/61

  การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Version ใหม่   28/2/61

  มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ไปใช้ในการดำเนินงานในหน่วยงาน  3/11/59

   การติดตั้งและการใช้งานระบบ G-Chat   26/6/59

   อบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จังหวัดลำปาง   28/1/59

   แจ้งวิธีการ/ขั้นตอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จังหวัดลำปาง   22/6/58

 การลงนามบันทุกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ   23/1/57

 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง พ.ศ.2556    18/4/56

 บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (e-card)    7/1/56

 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ" (Government Website Standard)    31/10/55

 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรในวันหยุดราชการ   21/9/55

 มาตรการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต   12/9/55

 
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555    24/8/55

 ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555    27/7/55

 
กรมสอบสวนคดีพิเศษขอความร่วมมือเผยแพร่แบบสำรวจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต   18/7/55

 การจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผ่านระบบสารสนเทศการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET)    11/10/54

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   22/2/54  << คู่มือ >>

 การใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน (Template) ในระบบสารสนเทศการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET)  19/1/54
          * ตัวอย่างแบบฟอร์ม Template ระบบ CABNET

 สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. : GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศ  27/12/53

 สรุปปัญหาอุปสรรคในการติดตั้งและใช้งานตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย และการให้จัดพิมพ์ตัวเลขให้เป็นเลขไทย  21/12/53

 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย   /  Download ฟอนต์ 13 ฟอนต์  หรือ  sipa.or.th  /   คู่มือการติดตั้งฟอนต์  6/10/53  สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลาง ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร/โทรสาร 0 5426 5027