Download เอกสาร


   อบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จังหวัดลำปาง
   28/1/59

   แจ้งวิธีการ/ขั้นตอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จังหวัดลำปาง   22/6/58

 การลงนามบันทุกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ   23/1/57

 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง พ.ศ.2556    18/4/56

 บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (e-card)    7/1/56

 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ" (Government Website Standard)    31/10/55

 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรในวันหยุดราชการ   21/9/55

 มาตรการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต   12/9/55

 
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่ิิองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555    24/8/55

 ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่ิิองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
   27/7/55

 
กรมสอบสวนคดีพิเศษขอความร่วมมือเผยแพร่แบบสำรวจผ่านระบบอินเทอร์ิเน็ต   18/7/55

 การจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผ่านระบบสารสนเทศการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET)    11/10/54

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   22/2/54
 << คู่มือ >>

 การใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน (Template) ในระบบสารสนเทศการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET)  19/1/54
          * ตัวอย่างแบบฟอร์ม Template ระบบ CABNET

 สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. : GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศ  27/12/53

 สรุปปัญหาอุปสรรคในการติดตั้งและใช้งานตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย และการให้จัดพิมพ์ตัวเลขให้เป็นเลขไทย  21/12/53

 โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย   /  Download ฟอนต์ 13 ฟอนต์  หรือ  sipa.or.th  /   คู่มือการติดตั้งฟอนต์  6/10/53  สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลาง ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร/โทรสาร 0 5426 5027