.....“ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ...... “โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ”.....
      หน้าหลัก       
ข่าวประชาสัมพันธ์


จังหวัดลำปาง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง
ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาตรวจประเมินเพื่อให้คะแนน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลำปาง
ซึ่งได้ร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับจังหวัด


Download เอกสาร/คู่มือ


  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดลำปาง  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 


หนังสือเวียน ประกาศ คำสั่ง ข้อสั่งการ


  คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง
(หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนมาก ที่ ลป 0017.3/ว 2275 ลว.16 พ.ค. 56)
กำหนดการตรวจให้คะแนนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) ประจำปี 2556

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ
การคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.3/ว 706 ลว. 12 ก.พ. 56
2. โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๕๖กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
สิทธิฺฺในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดู พ.ศ.๒๕๕๓
ประมวลภาพ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดลำปาง"
     จังหวัดลำปางได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ณ ห้องสารบรรณกลาง บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในวัน เวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070 (มท.) 28622 และ 28543

                                  

ความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

                                 
    ผลการ Vote

   
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กร
7(2) อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
7(4) กฎ มติค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง
7(5) ข้อมูลข่าวสาร
.


9(1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน
9(2) นโยบายและการตีความ
9(3) แผนงานโครงการและงบประมาณ
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงใน ราชกิจจาฯ
9(6) สัญญาสำคัญของรัฐ
9(7) มติคณะรัฐมนตรี
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
1) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


สนง.คกก.ข้อมูลข่าวสารฯ
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.มท.


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 (ห้องสารบรรณกลาง)
ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5014 , 0-5426-5070 โทรสาร 0-5426 - 5069
E - mail : lampang@moi.go.th